LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-334

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 priedo „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“ 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi buitinio karšto vandens vartotojo skola už suvartotą karštą vandenį iš buitinio karšto vandens vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą energiją ir (ar) energijos išteklius laikotarpį. Permoka už suvartotą karštą vandenį buitiniam karšto vandens vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.“

1.2. Pakeičiu 9 priedo „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“ 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi karšto vandens vartotojo skola už suvartotą karštą vandenį iš karšto vandens vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą energiją ir (ar) energijos išteklius laikotarpį. Permoka už suvartotą karštą vandenį karšto vandens vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                Žygimantas Vaičiūnas