LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 24 d. ĮSAKYMO NR. ISAK-100 „DĖL LICENCIJŲ REGISTRO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-1015

Vilnius

 

 

1. R e o r g a n i z u o j u   Licencijų registrą, keičiant registro tvarkytoją.

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-100 „Dėl Licencijų registro“:

2.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 3 dalimi:“;

2.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Licencijų registro nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2.3. pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

3. P a v e d u Švietimo informacinių technologijų centrui (direktorius – Vaino Brazdeikis) iki 2015 m. rugsėjo 30 dienos:

3.1. parengti ir pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti šio įsakymo 2.2 papunkčiu pakeistiems Licencijų registro nuostatams įgyvendinti reikalingų teisės aktų projektus;

3.2. paskirti Licencijų registro duomenų valdymo įgaliotinį.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. Licencijų registro reorganizavimo pabaiga – 2015 m. rugsėjo 30 d. Reorganizuotas Licencijų registras pradeda veikti 2015 m. spalio 1 d.

4.2. šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Audronė Pitrėnienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2015 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. (1.8.)2T-1162

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2015 m. birželio 15 d. raštu Nr. 1D-5342(3)

 

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos

2015 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. S-1344

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-100

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1015 redakcija)

 

 

LICENCIJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Licencijų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos (toliau kartu – duomenys) tvarkymą, Registro sąveiką su susijusiais registrais, Registro duomenų saugą, Registro duomenų panaudojimo sąlygas ir tvarką, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti Registro duomenis (toliau – Gavėjai), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti licencijų turėtojus – fizinius asmenis.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Registras yra žinybinis.

7. Registras tvarkomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija). Registro valdytojas yra ir asmens duomenų valdytojas.

9. Registro tvarkytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – Registro tvarkytojas). Registro tvarkytojas yra ir asmens duomenų tvarkytojas.

10. Registro valdytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

11. Registro valdytojas, be Nuostatų 10 punkte nustatytų teisių ir pareigų:

11.1. privalo koordinuoti Registro klasifikatorių kūrimą;

11.2. vykdyti tarptautinių, nacionalinių ir švietimo klasifikatorių atnaujinimo Registro duomenų bazėje priežiūrą;

11.3. turi teisę organizuoti Registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus;

11.4. spręsti Registro modernizavimo ir plėtimo klausimus.

12. Registro tvarkytojas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

13. Registro tvarkytojas, be Nuostatų 12 punkte nustatytų prievolių, privalo:

13.1.  konsultuoti Registro duomenų teikėją Registro duomenų ir jų pasikeitimų teikimo klausimais;

13.2. užtikrinti Registro sąveiką su susijusiais registrais ir priimti iš jų duomenis;

13.3. organizuoti Registro duomenims klasifikuoti naudojamų klasifikatorių kūrimą;

13.4. automatiniu būdu atnaujinti Registro duomenų bazėje naudojamus klasifikatorius;

13.5. administruoti Registro duomenų bazę;

13.6. vykdyti Registro veikimo techninę priežiūrą ir užtikrinti Registro duomenų saugą;

13.7. teikti Registro duomenis Gavėjams Nuostatuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS

 

14. Registro objektai yra:

14.1. licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą (toliau – licencijos);

14.2. leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą;

14.3. leidimai vykdyti su studijomis susijusią veiklą (toliau – Nuostatų 14.2, 14.3 papunkčiuose nustatyti leidimai kartu – leidimai).

15. Registro duomenų bazėje kaupiami šie Registro objektų duomenys:

15.1. identifikavimo kodas;

15.2. įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo Registre datos;

15.3. licenciją, leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, kodas;

15.4. licencijos ar leidimo numeris;

15.5. licencijos, leidimo turėtojo – juridinio asmens – pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinės adresas, telefono, fakso ryšio numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai;

15.6. licencijos turėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, telefono, fakso ryšio numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai;

15.7. leidimo turėtojo – užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, kuriam išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas. Užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios atstovybę Lietuvos Respublikoje, kuriai išduotas leidimas vykdyti su studijomis susijusią veiklą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas;

15.8. švietimo veiklos kodas, pavadinimas;

15.9. institucijos grupė ir tipas (pagal Institucijų grupių, Institucijų tipų klasifikatorius);

15.10. mokymo vietos adresas, telefono ryšio numeris, fakso ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

15.11. švietimo sritis ir švietimo posritis (pagal Švietimo sričių, Švietimo posričių klasifikatorius) – tik licencijai;

15.12. studijų kryptis ir pakopa (pagal Studijų krypčių, Studijų sistemos sandaros klasifikatorius) – tik leidimui;

15.13. mokymo ar studijų programos valstybinis kodas ir pavadinimas (pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą);

15.14. licencijos ar leidimo turėtojo bylos numeris;

15.15. ekspertinį vertinimą atlikusios (-ių) institucijos (-ų) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai);

15.16. ekspertinio įvertinimo data (-os) ir ekspertizės akto numeris;

15.17. licencijos ar leidimo išdavimo, papildymo, patikslinimo ir dublikato išdavimo datos;

15.18. sustabdžius licencijos ar leidimo galiojimą, panaikinus licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinus licencijos ar leidimo galiojimą:

15.18.1. licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo priežastis (pagal Licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo priežasčių klasifikatorių);

15.18.2. licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo data;

15.18.3. licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

15.18.4. licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo priežastis (pagal Licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo priežasčių klasifikatorių);

15.18.5. licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo data;

15.19. licencijos ar leidimo išregistravimo iš Registro priežastis.

16. Registro duomenims klasifikuoti naudojami šie specialūs klasifikatoriai:

16.1. Švietimo sritys;

16.2. Švietimo posričiai;

16.3. Studijų kryptys;

16.4. Studijų sistemos sandara;

16.5. Institucijų grupės;

16.6. Institucijų tipai;

16.7. Licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo priežastys;

16.8. Švietimo veiklos, nurodomos formaliojo profesinio mokymo licencijoje, aukštojo mokslo leidime vykdyti studijas ar su studijomis susijusią veiklą.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui (toliau – ministras) priėmus sprendimą išduoti licenciją ar leidimą, Ministerija (toliau vadinama ir Registro duomenų teikėjas) Registro tvarkytojui pateikia Nuostatų 15.3, 15.4, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19 papunkčiuose nurodytus duomenis:

17.1. apie licencijų vykdyti formalųjį profesinį mokymą turėtojus – juridinius asmenis, kitas juridinio asmens statuso neturinčias Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijas ir jų filialus ir atstovybes, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, ir fizinius asmenis, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis;

17.2. apie leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turėtojus – aukštąsias mokyklas ir užsienio aukštųjų mokyklų filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje;

17.3. apie leidimų vykdyti su studijomis susijusią veiklą turėtojus – užsienio aukštųjų mokyklų atstovybes, įsteigtas Lietuvos Respublikoje.

18. Registro duomenų teikėjas:

18.1. atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą, išsamumą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.2. turi teisę susipažinti su Registre saugomais jo pateiktais Registro duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis (toliau – netikslūs duomenys).

19. Registro duomenys įrašomi, keičiami ar išbraukiami iš Registro, remiantis duomenimis, pateiktais Registro objektui registruoti, Registro duomenims pakeisti ar Registro objektui išregistruoti. Išregistravus Registro objektą iš Registro, Registro duomenys saugomi Nuostatų 34 punkte nustatytą laikotarpį.

20. Nuostatų 17 punkte nurodyti duomenys teikiami elektroniniu būdu Registro tvarkytojo nustatyta tvarka ir nustatytomis priemonėmis.

21. Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo pateiktus duomenis, per 2 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą registruoti Registro objektą, laikinai atidėti jo registravimą ar jo neregistruoti.

22. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą registruoti Registro objektą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną suformuoja duomenis ir juos įrašo į Registro duomenų bazę. Registro objektui automatiniu būdu suteikiamas identifikavimo kodas. Registro tvarkytojui atlikus šiuos veiksmus, Registro objektas laikomas įregistruotu.

23. Įregistravus Registro objektą, automatiniu būdu suformuojama Registro pažyma apie objekto įregistravimą Registre, kuri Registro objekto įregistravimo Registre dieną elektroniniu būdu pateikiama Registro duomenų teikėjui ir licencijos, leidimo turėtojui.

24. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja Registro duomenų teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) ištaisyti netikslius duomenis.

25. Registro duomenų teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, elektroniniu būdu pakartotinai teikia trūkstamus ar (ir) ištaisytus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis.

26. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti Registro objektą, jeigu pateikiami duomenys dėl jau įregistruoto Registre Registro objekto arba Registro duomenų teikėjas per Nuostatų 24 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą neregistruoti Registro objekto Registre, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu pateikia Registro duomenų teikėjui argumentuotą atsakymą neregistruoti jo Registre.

27. Registro duomenų teikėjas, norėdamas papildyti ar patikslinti Registro duomenis, elektroniniu būdu teikia juos Registro tvarkytojui per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos. Registro tvarkytojas, gavęs pasikeitusius duomenis, per 2 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą įrašyti pasikeitusius duomenis, laikinai atidėti jų įrašymą ar jų neįrašyti į Registro duomenų bazę.

28. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įrašyti pasikeitusius Registro duomenis į Registro duomenų bazę, tą pačią darbo dieną juos įrašo į Registro duomenų bazę.

29. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja Registro duomenų teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas patikslinti pasikeitusius Registro duomenis.

30. Registro duomenų teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, pakartotinai elektroniniu būdu teikia patikslintus pasikeitusius duomenis.

31. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą neįrašyti į Registrą pasikeitusių Registro duomenų, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu pateikia Registro duomenų teikėjui argumentuotą atsakymą neįrašyti jų į Registro duomenų bazę.

32. Pakeisti Registro duomenys jų pakeitimo dieną perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų. Pasibaigus Registro duomenų saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami.

33. Registro objektai išregistruojami iš Registro, ministrui priėmus sprendimą panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą. Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo prašymą išregistruoti licenciją ar leidimą, per 2 darbo dienas prašymą išnagrinėja, priima sprendimą išregistruoti Registro objektą ir jį išregistruoja iš Registro.

34. Išregistruoto Registro objekto duomenys tą pačią darbo dieną automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų. Pasibaigus Registro duomenų saugojimo archyve terminui, Registro duomenys sunaikinami. Išregistruoto Registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam Registro objektui.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

35. Netikslūs duomenys gali būti taisomi arba Registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus Gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, asmens, kurio duomenys yra tvarkomi Registre, prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

36. Gavęs iš Gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus apie jiems perduotus netikslius duomenis, Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 10 darbo dienų. Apie ištaisytus įrašytus netikslius duomenis Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną neatlygintinai informuoja susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojus ir visus Gavėjus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

37. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys dėl Registro tvarkytojo kaltės, Registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, ištaiso savo įrašytus netikslius duomenis ir neatlygintinai informuoja visus Gavėjus, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

38. Jeigu nustatomi susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumai, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja susijusio registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

39. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys yra įrašyti Registre, pateikęs rašytinį prašymą, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis.

40. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti įrašyti netikslūs duomenys. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo asmens gautą reikalavimą ištaisyti netikslius duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo privalo ištaisyti jo nurodytus netikslumus Registre, informuoti apie tai reikalavusį to asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai pateikti ir (ar) perduoti Gavėjams, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

41. Registro objektui apibūdinti automatiniu būdu gaunami duomenys iš susijusių Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro:

41.1. iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro – Nuostatų 15.11, 15.12, 15.13 papunkčiuose nurodyti duomenys;

41.2. iš Švietimo ir mokslo institucijų registro – Nuostatų 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 papunkčiuose nurodyti duomenys.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

42. Visi Registro duomenys yra vieši ir Gavėjams teikiami neatlygintinai.

43. Fizinio asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir Gavėjams teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

44. Registro tvarkytojas:

44.1. teikia pagal Registre tvarkomus duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

44.2. perduoda Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus Registro duomenis arba jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

44.3. teikia pagal Registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, pagal Registro duomenis parengtus išrašus, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas.

45. Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija:

45.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

45.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

45.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

46. Išrašus, pažymas, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas turi teisę teikti tik Registro tvarkytojas.

47. Registro duomenys Gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal sudarytas sutartis (kai duomenys teikiami daug kartų) arba pagal Gavėjo prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą). Sutartys nesudaromos, kai Registro duomenys teikiami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms, kurių valdytojas yra Ministerija.

48. Duomenų teikimo sutartyse turi būti nurodyta Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka ir teikiamų Registro duomenų apimtis, o prašyme – Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Registro duomenų apimtis. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys prašo iš Registro gauti duomenis apie save.

49. Gavėjas naudoja gautus Registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

50. Gavėjų naudojami Registro duomenys turi atitikti Registre kaupiamus duomenis.

51. Gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir, juos naudodamas, privalo nurodyti duomenų šaltinį.

52. Registro tvarkytojo interneto svetainėje (adresas www.itc.smm.lt) teikiama informacija apie Registro objektą, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, Teikėjus ir Gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu duomenys pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius teisės aktų nustatytus reikalavimus turi atitikti.

53. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

54. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, reikalavimais.

55. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

56. Registro tvarkytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja, ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

57. Registro valdytojo ir Registro tvarkytojo darbuotojai, pažeidę Registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas garantuoja Registro duomenų saugos nuostatuose ir saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytas administracines, technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų patikimumui ir saugai užtikrinti nuo jų atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kito neteisėto tvarkymo, ir šių priemonių laikymąsi.

59. Tvarkant Registrą, teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinama, kad į Registrą nebūtų įrašomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktus duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

60. Registras finansuojamas iš Ministerijai skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įskaitant Europos Sąjungos lėšas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

61. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

62. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

__________________