VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ GAMINTOJUS IR (AR) TIEKĖJUS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINANČIUS IR (AR) RINKAI TIEKIANČIUS SU MAISTU BESILIEČIANČIuS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. B1- 647

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo 7 straipsniu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdys Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybą, tiekimą rinkai ir importą, reikalavimų įgyvendinimo valstybinę kontrolę:

1. T v i r t i n u pridedamą Pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u r o d a u su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams, Lietuvos Respublikoje gaminantiems ir (ar) rinkai tiekiantiems su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, nurodytus 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), 1 straipsnio 2 dalyje, kurie jau vykdo veiklą, bet dar nėra pateikę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui šio įsakymo 1 punktu tvirtinamo Aprašo priede nurodytų duomenų, šiuos duomenis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.

3. P a ž y m i u, kad su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams, kurie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui pateikė Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. B1-797 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nurodytus duomenis, Aprašo priede nurodytų duomenų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui pateikti nereikia.

4. P a v e d u:

4.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui);

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. B1-797 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. B1- 647

 

PRANEŠIMO (NOTIFIKAVIMO) APIE SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ GAMINTOJUS IR (aR) TIEKĖJUS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINANČIUS IR (AR) RINKAI TIEKIANČIUS Su MAISTU BESILIEČIANČIuS GAMINIUS IR MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, gaminančius ir (ar) tiekiančius rinkai su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, nurodytus 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), 1 straipsnio 2 dalyje, teikimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams tvarką.

2. Aprašas taikomas su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų tiekėjams, pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems gatavus su maistu besiliečiančius gaminius (pvz.: pakavimo medžiagas, indus nefasuotiems maisto produktams laikyti, butelius, padėklus, virtuvės reikmenis ir kt.). Taip pat šis Aprašas taikomas su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams, Lietuvos Respublikoje gaminantiems su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniai.

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos maisto įstatyme.

 

 

II skyrius

PRANEŠIMO (notifikavimo) PROCEDŪRA

 

4. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir (ar) tiekėjai turi VMVT teritoriniam padaliniui pagal faktinę vykdomos ar numatomos vykdyti veiklos vietą raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis pateikti pranešimą apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėją (toliau – pranešimas), kurio forma pateikta Aprašo priede.

5. Už šio Aprašo priede nurodytų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku atsako juos teikiantis su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas.

6. VMVT teritorinis padalinys, gavęs su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo pranešimą, pranešimo duomenis per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos suveda į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų informacinę sistemą, į kurią nuoroda pateikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje.

7. Suvedant su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo pateikto pranešimo duomenis į Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų informacinę sistemą, šių duomenų atitiktis teisės aktų reikalavimams nevertinama.

8. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas, jei pasikeičia jo duomenys, nurodyti Aprašo priede, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kt. elektroninėmis priemonėmis apie tai turi pranešti VMVT teritoriniam padaliniui, kuriam buvo pateikęs pranešimą.

9. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo pranešimo duomenys į Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų informacinę sistemą neįtraukiami arba pašalinami:

9.1. jei gaunamas su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo laisvos formos prašymas pripažinti negaliojančiu anksčiau pateiktą pranešimą;

9.2. jei valstybinės su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolės metu nustatoma, kad su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas gamybos ir (ar) tiekimo rinkai nevykdo ilgiau nei vieni metai, išskyrus atvejus, kai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas vykdo rekonstrukciją ar naujų technologijų diegimą, prieš tai informavęs VMVT teritorinį padalinį;

9.3. jeigu nustatoma, kad pranešime pateikti duomenys yra klaidingi arba nepakankami.

10. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojas ir (ar) tiekėjas, nutraukęs su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybą ir (ar) tiekimą rinkai, turi informuoti raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis VMVT teritorinį padalinį, kuriam buvo pateikęs pranešimą.

 

III skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Vykdydami valstybinę su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolę, VMVT teritoriniai padaliniai kontroliuoja, ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekėjų veikla atitinka su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas reglamentuojančių ar kitų teisės aktų reikalavimus.

13. VMVT teritorinių padalinių sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 


 

Pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

_______________________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

ApIE SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ GamintojĄ IR (Ar) TIEKĖJĄ

 

_______________

(data)

_______________

(vieta)

 

1. Duomenys apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėją

(toliau – subjektas) (pažymėti):    

  Gamintojas                                                                       Tiekėjas:

€     Iš Europos Sąjungos

€     Ne iš Europos Sąjungos

2. Subjekto pavadinimas

3. Subjekto telefonas, faksas, el. paštas (jei yra)

 

 

4. Subjekto kodas

5. Subjekto elektroninės parduotuvės adresas (jei yra)

 

 

6. Subjekto faktinė veiklos vykdymo vieta (gamybos, sandėliavimo ar kt.)

 

7. Ekonominės veiklos rūšis (-ys) (pažymėti):

€    Guminiai gaminiai ir (ar) jų gamyba;

€    Medienos bei medienos ir kamštienos gaminiai, gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų ir (ar) jų gamyba;

€    Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos ir (ar) jų gamyba;

€    Plastikiniai gaminiai ir (ar) jų gamyba;

€    Popierius ir popieriaus gaminiai ir (ar) jų gamyba;

€    Porcelianiniai ir keraminiai gaminiai bei dirbiniai ir (ar) jų gamyba;

€    Stiklo ir stiklo gaminiai bei dirbiniai ir (ar) jų gamyba;

€    Tekstilės gaminiai ir (ar) jų gamyba;

€    Valgomieji įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji metalo dirbiniai ir (ar) jų gamyba;

€    Kita (įrašyti)_______________________________________________________________

8. Papildoma informacija:

Produktų grupių asortimentas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________

(pareigos)

______________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)