LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3083

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Jeigu paskutiniaisiais valstybės stipendijos, paskirtos vadovaujantis šio straipsnio 5 ar 6 dalimi, mokėjimo metais turėjęs vykti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sporto renginys, kuriame turėtų galimybę dalyvauti stipendiją gaunantis sportininkas, nukeliamas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šį sporto renginį organizuojančių subjektų valios, valstybės stipendijos mokėjimas pratęsiamas iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuriame pasiekto laimėjimo pagrindu sportininkui mokama valstybės stipendija, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metams (skaičiuojant nuo paskutinės valstybės stipendijos, paskirtos pagal šio straipsnio 5 ar 6 dalį, mokėjimo dienos). Jeigu sportininkas pratęstos stipendijos gavimo laikotarpiu nedalyvauja bent viename iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sporto renginių, kuriame jis turėjo galimybę dalyvauti, sportininkas išmokėtą pratęstą valstybės stipendiją grąžina Vyriausybės įgaliotai institucijai, o jos negrąžinus, valstybės stipendijos suma išieškoma iš valstybės stipendijos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka. Išmokėta pratęsta valstybės stipendija nėra grąžinama, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytame sporto renginyje nedalyvaujama dėl aplinkybių, kurių sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

2. Buvusias 24 straipsnio 712 dalis laikyti atitinkamai 813 dalimis.

3. Pakeisti 24 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Sportininkas privalo pranešti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą valstybės stipendiją mokančiai Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 8 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo. Jeigu apie šias aplinkybes laiku nepranešama ir dėl to valstybės stipendija permokama, permokėtos valstybės stipendijos sumą sportininkas privalo grąžinti Vyriausybės įgaliotai institucijai, o jos negrąžinus, permokėtos valstybės stipendijos suma išieškoma iš valstybės stipendijos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 24 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Šio straipsnio 8 dalies 5 punkte nurodytu atveju sportininkas privalo grąžinti visą anuliuotų laimėjimų pagrindu jam išmokėtos valstybės stipendijos sumą, o jos negrąžinus, išmokėtos valstybės stipendijos suma išieškoma iš valstybės stipendijos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Sportininkai, kuriems iki Pasaulio sveikatos organizacijos 2020 m. kovo 12 d. paskelbtos pasaulinės naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemijos, dėl kurios buvo nukelti sporto renginiai, nurodyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, mokama valstybės stipendija, turi teisę į valstybės stipendijos mokėjimo pratęsimą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies sąlygomis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda