LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS

 

įsakymas

DĖL Informacijos APIE PAŽEIDIMUS Lietuvos Respublikos VALSTYBĖS KONTROLĖJE TEIKIMO, VERTINIMO, NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKOS Aprašo patvirtinimo

 

2019 m. birželio 14 d. Nr. VE-110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, tvirtinu Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje teikimo, vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Valstybės kontrolierius                                                                                                    Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VE-110

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖJE TEIKIMO, VERTINIMO, NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje (toliau – Valstybės kontrolė arba institucija) teikimo, vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Valstybės kontrolėje galbūt rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo institucijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis pranešimų kanalas), jos vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.  Valstybės kontrolėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Kompetentingas subjektas – Valstybės kontrolės Korupcijos prevencijos komisija, vertinanti ir nagrinėjanti pranešimuose pateiktą informaciją, priimanti sprendimus ir vykdanti kitas šiame Apraše nustatytas funkcijas,

4.2. Atsakingas darbuotojas – valstybės kontrolieriaus įsakymu paskirtas Teisės skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, administruojantis vidinį pranešimų kanalą ir vykdantis šiame Apraše nustatytas funkcijas.

4.3. Vidinis pranešimų kanalas – informacijos apie pažeidimus Valstybės kontrolėje pateikimas taip, kaip nurodyta Aprašo 6 punkte, vienu iš 7 punkte nurodytų būdų.

4.4. Pažeidimas – Valstybės kontrolėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Valstybės kontrole.

4.5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5.  Atsakingas darbuotojas ir kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu pranešimų kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Valstybės kontrolėje ir kurį su Valstybės kontrole sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

6.    Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą. Pranešimo forma skelbiama interneto svetainėje www.vkontrole.lt. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos raštu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Laisvos formos pranešime asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi padaryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo jį darant, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

7.    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai atvykęs į Valstybės kontrolę (Pamėnkalnio g. 27, 01133 Vilnius);

7.2. atsiųsdamas pranešimą Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu adresu paštu;

7.3. atsiųsdamas pranešimą Valstybės kontrolės elektroninio pašto adresu pranesk@vkontrole.lt.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

8. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo pranešimų kanalu pateiktus pranešimus priima ir tą pačią dieną Valstybės kontrolės dokumentų valdymo posistemyje atskirame registre užregistruoja atsakingas darbuotojas. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis ar ne darbo dienomis„ šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus atsakingas darbuotojas atlieka kitą darbo dieną.

9. Jeigu pranešimas pateikiamas tiesiogiai ar atsiunčiamas paštu Valstybės kontrolei be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui dokumentų valdymo ir (ar) asmenų aptarnavimo funkcijas atliekantis Valstybės kontrolės padalinys ar darbuotojas neregistruoja pranešimo Valstybės kontrolės dokumentų valdymo posistemyje gautų dokumentų registre ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, einančią po pranešimo gavimo dienos, perduoda jį atsakingam darbuotojui.

10Informacija apie pažeidimą, gauta Valstybės kontrolėje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.3 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 7.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) elektroniniu paštu persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo persiuntimo dienos.

11. Jeigu užregistravus asmens prašymą ar skundą Valstybės kontrolės dokumentų valdymo ir naudojimo reglamento nustatyta tvarka vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas atsakingas darbuotojas šio Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka.

12.  Valstybės kontrolės valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir pagal atliekamas funkcijas turintys prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba galintys sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, privalo susipažinti su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims. Minėtą supažindinimą užtikrina atsakingas darbuotojas.

13.  Valstybės kontrolės valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jo.

 

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

14. Atsakingas darbuotojas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

14.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

14.2. įvertinti, ar pranešimas atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, ir perduoti jį nagrinėti kompetentingam subjektui;

14.3. informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pageidavimu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu jį informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą;

14.4. kompetentingam subjektui patikrinus pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti;

14.5. kompetentingam subjektui išnagrinėjus asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas raštu pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, atsakingas darbuotojas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę;

14.6. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

15. Atsakingas darbuotojas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad:

15.1. pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

15.2. iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai nepriskirtas nagrinėti, teisės aktų pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui.

16. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą. Pranešimai nagrinėjami Korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka.

17. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų, jeigu:

17.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

17.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

17.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, nors prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

18. Kompetentingas subjektas, išnagrinėjęs informaciją apie pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. kreiptis į valstybės kontrolierių dėl Valstybės kontrolės valstybės tarnautojo ar darbuotojo galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo arba darbo drausmės pažeidimo tyrimo;

18.2. kreiptis į valstybės kontrolierių dėl Valstybės kontrolės valstybės tarnautojo ar darbuotojo galbūt padaryto Valstybės kontrolės Tarnybinės etikos kodekse nustatytų etikos vertybių ir etikos reikalavimų pažeidimo;

18.3. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 17 punkte nurodytų pagrindų.

19.  Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Valstybės kontrolėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą – ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.  Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Valstybės kontrolės dokumentacijos planu.

21Kompetentingas subjektas kartu su atsakingu darbuotoju kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Valstybės kontrolės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal šį Aprašą.

22. Aprašas ir informacija apie Valstybės kontrolėje veikiantį vidinį pranešimų kanalą skelbiami Valstybės kontrolės interneto svetainėje.

________________

 

Informacijos apie pažeidimus

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje teikimo, vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo

priedas

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m. d.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek institucijos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano tarnybos (darbo) šioje įstaigoje laiką, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos (darbo) ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

__________________                                                             ____________________

(parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)

_________________