VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. B1-281 „DĖL GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 10 d. Nr. B1-318

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai, vadovaujantis Veterinarijos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu gali būti nustatytos specialiosios gyvūnų užkrečiamosios ligos kontrolės ir likvidavimo priemonės (gyvūnų užkrečiamosios ligos grėsmės teritorijos ribos, židinys, apsauginė ir priežiūros zonos, prireikus – buferinė zona, likvidavimo, kontrolės, stebėsenos, prevencijos ir biologinio saugumo priemonės, įskaitant draudimą laikyti tam tikrus gyvūnus ar nurodymą juos paskersti, nugaišinti ar sunaikinti), jeigu tokios priemonės nėra nustatytos Europos Sąjungos teisės akte ar VMVT direktoriaus įsakyme, įgyvendinančiame Europos Sąjungos teisės aktą.“

2. Papildau nauju 25 punktu:

25. VMVT teritoriniai padaliniai, nustatę, kad gyvūnų laikytojai nevykdo VMVT direktoriaus įsakymu nustatyto draudimo laikyti tam tikrus gyvūnus ar nurodymo juos paskersti, nugaišinti ar sunaikinti, koordinuojant VMVT, paima mėginius tam tikrų gyvūnų užkrečiamosioms ligoms nustatyti (arba paveda šias funkcijas atlikti įgaliotajam veterinarijos gydytojui) ir organizuoja gyvūnų nugaišinimą ir sunaikinimą vadovaudamiesi šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Gyvūnų nugaišinimo ir sunaikinimo bei mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamosioms ligoms nustatyti išlaidas apmoka gyvūnų laikytojai. Jeigu gyvūnų laikytojai atsisako apmokėti tokias išlaidas, VMVT teritoriniai padaliniai nedelsdami informuoja apie tai VMVT, kuri išlaidas apmoka iš VMVT lėšų ir vėliau jas išieško iš gyvūnų laikytojų.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika