LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166 50, 69, 84, 86 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1245

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gamybinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma gamybinė veikla, susijusi su prekių ir gaminių (vartojimo prekių, tarpinių produktų arba gamybos priemonių) gamyba, išskyrus branduolinės energetikos objektus ir vėjo elektrines;“.

 

2 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 69 straipsnio 1 dalies 14 punktą.

 

3 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 84 straipsnio 2 dalies 12 punktą.

 

4 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 86 straipsnio 2 dalies 12 punktą.

 

5 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedo 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„48.

 

Elektros gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas:

katilinių, šiluminių elektrinių, kogeneracinių elektrinių, kurių suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė

35.11, 35.3

 

100“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 8 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_d6bbbe9e7c2547699cb6c6602276db01_end