KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR KOMISJOS NARIŲ IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės      d. Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-721 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo organizavimo tvarkos patvritinimo” pakeitimo 9.1. ir 9.2. punktus:

1. S u d a r a u Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Irena Vida Norkienė - VšĮ Kelmės ligoninės gydytoja pulmonologė, Komisijos pirmininkė;

1.2. Velchelmena Andrulienė - VšĮ Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centro direktorė, Komisijos narė;

1.3. Justina Ūsienė - VšĮ Kelmės ligoninės gydytoja dermatovenerologė, Komisijos narė;

1.4. Diana Vaitiekūnienė - VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Komisijos narė;

1.5. Alma Mackevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Šiaulių departamento Kelmės skyriaus direktorė, Komisijos narė.

2. S k i r i u Komisijos sekretore Kelmės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją Indrę Skirmantaitę.

3.  T v i r t i n u:

3.1. Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos nuostatus (pridedama);

3.2. Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos narių iškvietimą ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                              Irena Sirusienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                Kelmės rajono savivaldybės

                                                                                             administracijos direktoriaus 2017 m.

                                                                          gegužės   d. įsakymu Nr.

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, darbo organizavimą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei savivaldybės gydytojo veiksmus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais

3. Būtinai hospitalizuojami ir (ar) būtinai izoliuojami ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, įrašytomis į pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių šie asmenys turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai.

4. Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenų, turėjusių sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojų (toliau - asmenys) būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas taikomas:

4.1. jei asmuo (kai šis asmuo neveiksnus - vienas iš jo atstovų pagal įstatymą) atsisako arba vengia hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo, pažeidžia nustatytą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarką, užkrečiamųjų ligų profilaktikos taisykles ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai;

4.2. jei asmuo yra be sąmonės ar nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, o jį būtina skubiai gydyti norint išgelbėti gyvybę;

4.3. jei nėra pakankamai laiko gauti tokio neveiksnaus asmens atstovo pagal įstatymą sutikimo.

5. Asmenys, išvardyti 4 punkte, privalo būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami atitinkamose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (izoliavimui skirtose patalpose).

5. Asmenų būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas gali būti taikomas, kol šie tampa nepavojingi kitiems asmenims, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, įskaitant būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo dieną.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 

6. Komisija sudaroma Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir susirenka esant reikalui. Komisija sprendžia klausimą dėl asmenų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo.

7. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų gydytojų specialistų, iš kurių vienas turi būti šeimos gydytojas, o antras – gydytojas infektologas (gydytojas dermatovenerologas ar ftiziatras, pulmonologas).

8. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jo nesant – Komisijos narių balsų dauguma išrinktas Komisijos narys. Pirmininkas užtikrina Komisijos darbą bei prižiūri, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

9. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius ir visi nariai. Posėdžių protokolai turi būti registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Už Komisijos posėdžių protokolų registravimą, originalų saugojimą, kopijų įteikimą atsako savivaldybės gydytojas.

10. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas. 

 

 

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI

 

 

11. Svarbiausia Komisijos funkcija – spręsti ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo klausimą.

12. Komisija, vykdydama jai pavestą funkciją:

12.1. nedelsiant įvertina gydytojo motyvus ir priima sprendimą dėl asmens būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo ir jo trukmės bei pateikia sprendimą savivaldybės gydytojui;

12.2. priimtą sprendimą įrašo į atitinkamus asmens medicininius dokumentus, įrašytus į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

 

IV. KOMISIJOS TEIĖS IR PAREIGOS

 

13. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas:

13.1. turi teisę gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų, taip pat įmonių ir organizacijų jos veiklai reikalingą informaciją;

13.2. privalo įvertinti gydytojo pateiktą informaciją ir priimti sprendimą dėl ligonio, asmens, įtariamo, kad serga užkrečiama liga ar turėjo sąlytį su sukėlėjų nešiotoju, būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo;

13.3. gali konsultuotis su ekspertais ir kviestis į pagalbą kitus kompetentingus specialistus sprendimui priimti.

14. Komisijos nariai, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO VEIKSMAI

 

 

15. Savivaldybės gydytojas, gavęs Komisijos sprendimą, nedelsdamas organizuoja asmens būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą:

15.1. pasirašytinai supažindina asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas būtinai jį hospitalizuoti ar būtinai izoliuoti, o jei šis asmuo yra neveiksnus tam tikroje srityje – vieną iš jo atstovų pagal įstatymą. Jeigu asmuo atsisako ar nesugeba pasirašyti, sprendimas perskaitomas dalyvaujant ir pasirašant dviem liudytojams.

15.2. kviečia greitosios medicinos pagalbos brigadą pervežti asmenį į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir policijos darbuotojus, kurie pristatant asmenį būtinajam hospitalizavimui ir (ar) izoliavimui, užtikrintų viešąją tvarką.

15.3. nedelsdamas informuoja savivaldybės administraciją ir vyriausiąjį epidemiologą.

16. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmuo yra būtinai hospitalizuotas ir (ar) būtinai izoliuotas siūlymu, savivaldybės gydytojas teikia motyvuotą prašymą teismui pratęsti asmens būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo terminą, jei šis asmuo dėl sveikatos būklės tebėra pavojingas kitiems asmenims.

 

 

 

 

 

VI. TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR IZOLIAVIMO YPATUMAI

 

 

17. Ligonių, sergančių atvira tuberkulioze, būtinasis hospitalizavimas ir būtinasis izoliavimas taikomas:

17.1. jei 17 punkte nurodytas asmuo du kartus pažeidė stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vidaus tvarką (savavališkai pasišalino iš stacionaro, nutraukė gydymą, girtavo ir kt.);

17.2. jei 17 punkte nurodytas asmuo nutraukė ambulatorinį gydymą ilgiau negu 2 savaitėms.

18. Gydytojas ftiziatras - radiologas (pulmonologas), nustatęs asmenis, išvardytus 17 punkte, nedelsdamas privalo:

18.1. įrašyti priežastį, dėl kurios asmenį būtina hospitalizuoti ir būtina izoliuoti, atitinkamame medicininiame dokumente, įrašytame į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

18.2. kreiptis į ASPĮ gydytojų konsultacinę komisiją (toliau - GKK) dėl tikslingumo kreiptis į rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją ir taikyti būtinąjį hospitalizavimą ir būtinąjį izoliavimą;

18.3. kreiptis į Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybą dėl būtinojo hospitalizavimo ir būtinojo izoliavimo, jei ligonis, sergantis atvira plaučių tuberkulioze, yra krašto apsaugos sistemos karys.

19. GKK per vieną darbo dieną nuo gydytojo kreipimosi priima sprendimą dėl kreipimosi į savivaldybės gydytoją.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ginčai dėl pažeistų asmens teisių vykdant būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                Kelmės rajono savivaldybės

                                                                                             administracijos direktoriaus 2017 m.

                                                                          gegužės   d. įsakymu Nr.

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS NARIŲ IŠKVIETIMO NE DARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos narių iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašas reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos (toliau – Komisija) narių iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarką.

2. Bendrosios praktikos gydytojas, gydytojas dermatovenerologas ar kitas gydytojas specialistas informaciją apie ligonius, asmenis, įtariamus, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenis, turėjusius sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojus (toliau – asmenys), kuriems reikia taikyti būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą, pateikia savivaldybės gydytojai Indrei Skirmantaitei,  tel. (8 427) 69 052;  mob. 860123488.

3. Nesant savivaldybės gydytojui informuojama Komisijos pirmininkė Irena Vida Norkienė – VšĮ Kelmės ligoninės gydytoja pulmonologė, tel. (8 427) 69 219; mob. 861146604.

4. Savivaldybės gydytojas (arba Komisijos pirmininkas) iškviečia kitus Komisijos narius:

4.1. Velchelmeną Andrulienę - VšĮ Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centro direktorę, tel. (8 427) 60303; mob. 861457649.

4.2. Justiną Ūsienę - VšĮ Kelmės ligoninės gydytoją dermatovenerologę, tel. (8 427) 69 219; mob. 861120098.  

4.3. Dianą Vaitiekūnienę - VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoją, tel. (8 427)   mob. 862398459.

4.4. Almą Mackevičienę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Šiaulių departamento Kelmės skyriaus direktorę, tel. (8 427) 51 402; mob. 867206252.

5. Nepavykus rasti 3 Komisijos narių į Komisijos darbą įtraukiamas VšĮ Kelmės ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus budintis gydytojas, tel. (8 427) 69 222; mob. 861146552.

6. Susirinkusi komisija dirba pagal Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos nuostatus.