LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 2 d. Nr. D1-653

Vilnius

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 7, 17, 341, 342, 344, 345, 347, 3412, 3415, 3416, 3418, 3419, 3422, 3423 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo devintuoju1 skirsniu įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas reglamentuoti sklandų gamintojų ir importuotojų registravimą, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymą ir ataskaitų teikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymą, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimą, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių einamųjų metų veiklos dokumentų ir ataskaitų teikimą, užsienio valstybės įmonių ir kitų ūkio subjektų duomenų teikimą, mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų teikimą, energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitų teikimą, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų derinimą ir teikimą, kai nėra techninių galimybių naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema:

1. T v i r t i n u Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą (toliau – tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. iki 2018 m. spalio 1 d. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamąjį laikotarpį;

2.2. pereinamojo laikotarpio metu atliekų darytojai ir tvarkytojai apskaitą gali vykdyti GPAIS, naudodami verslo valdymo informacines sistemas arba pildydami laisvos formos popierinį arba elektroninį apskaitos žurnalą. Nepriklausomai nuo pasirinkto apskaitos vykdymo būdo, atliekų darytojai ir tvarkytojai praėjusio kalendorinio mėnesio apskaitos duomenis į GPAIS turi pateikti ne vėliau kaip per kito kalendorinio mėnesio 5 darbo dienas, tačiau kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant (pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis, mėnesio bėgyje perdavusius atliekas, galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis, ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį). Suvestų duomenų pagrindu, pasibaigus kalendoriniam metų ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos turi būti suformuota kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinė. Ši nuostata netaikoma atliekų tvarkytojams, vykdantiems supaprastintą atliekų tvarkymo apskaitą;

2.3. jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos būdo negalima keisti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jei pasirenkamas kitas 2.2 papunktyje nurodytas apskaitos vykdymo būdas, apskaita šiuo būdu vykdoma iki pereinamojo laikotarpio pabaigos arba kol bus pasirinktas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas. Kai apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas arba pildant laisvos formos popierinį arba elektroninį apskaitos žurnalą ir duomenis 2.2 papunktyje nurodyta tvarka privaloma teikti į GPAIS, nelaikoma, kad tai apskaitos vykdymo būdas per GPAIS;  

2.4. gamintojai ir importuotojai, kurie turi verslo valdymo informacines sistemas ir jas integruos su GPAIS, gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą gali vykdyti verslo valdymo informacinėje sistemoje, kol verslo valdymo sistema bus integruota su GPAIS, tačiau ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Vykdant apskaitą per verslo valdymo informacinę sistemą, vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS. Gamintojai ir importuotojai, neturintys verslo valdymo informacinės sistemos, nuo 2018 m. liepos 2 d. privalo gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą vykdyti GPAIS; 

2.5. neatsižvelgiant į nuo pasirinktą ar vykdomą apskaitos būdą, metinės 2018 metų ataskaitos ir 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinimai apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą turės būti pateikiami naudojantis GPAIS;

2.6.    iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus GPAIS nurodytus veiksmus, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. būtų galima naudotis GPAIS;

2.7. jei nėra galimybės vežant atliekas Lietuvos Respublikos teritorijoje GPAIS formuoti atliekų vežimo lydraštį arba šio įsakymo 2.2 papunkčio nustatyta tvarka pereinamojo laikotarpio metu veikla vykdoma nenaudojant GPAIS, privaloma vadovautis tvarkos aprašo 24–26 ir 28 punkto nuostatomis ir pildyti tvarkos aprašo priede pateiktą laikinąjį atliekų vežimo lydraštį. Tokiu atveju Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo procedūros vykdomos elektroniniu paštu. Duomenys iš laikinųjų atliekų vežimo lydraščių į GPAIS perkeliami vadovaujantis 2.2 papunktyje nustatytais terminais. Perkeliant duomenis iš laikinojo atliekų vežimo lydraščio į GPAIS, būtina vadovautis tvarkos aprašo 31 punktu ir rekomenduojama vadovautis tvarkos aprašo 32–33 punktuose nustatyta tvarka;

2.8. pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui, subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, ir turintys galiojančius leidimus vežti atliekas, išduotus  pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusio  iki 2018 m. sausio 1 d., reikalavimus, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų (2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) IA priedas) informaciją ir duomenis  suveda į GPAIS ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios, pateikdami šią informaciją ir duomenis GPAIS, nurodo, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.9.  pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui, subjektai, vykdantys atliekų tarpvalstybinius vežimus, kuriems taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentus, susijusius su 2.8 papunktyje nurodytais dokumentais,  pildo ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir (ar) Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pagal Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojusį  iki 2018 m. sausio 1 d., vadovaudamiesi Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais, kol baigsis leidimų, nurodytų 2.8 papunktyje, galiojimo terminas. Reglamento Nr. 1013/2006 IB priedo dokumentų informacija ir duomenys GPAIS suvedami nurodant, kad tai yra „istoriniai duomenys“;

2.10. pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 2 d. išvežus / įsivežus iš / į  Lietuvą Reglamento Nr. 1013/2006 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytas atliekas, Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedo informacija  ir duomenys GPAIS suvedami ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios;

2.11. pradėjus veikti GPAIS atliekų tarpvalstybinių vežimų moduliui, nauji atliekų tarpvalstybiniai vežimai (nenurodyti 2.8–2.10 papunkčiuose) vykdomi vadovaujantis  Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,  galiojančio nuo 2018 m. sausio 1 d., ir Reglamento Nr. 1013/2006 nustatyta tvarka;

2.12. šiuo įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas taikomas kitą dieną pasibaigus 2.1 papunktyje nustatytam pereinamajam laikotarpiui, išskyrus atvejus, nurodytus 2.2, 2.4, 2.7 ir 2.11 papunkčiuose. Subjektams, kurie pereinamojo laikotarpio metu pasirinko arba privalo vykdyti apskaitą ir (ar) atlikti kitus veiklos vykdymo veiksmus naudojantis GPAIS, tvarkos aprašo reikalavimai privalomi nuo jo įsigaliojimo dienos.“

2. Keičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą:

2.1. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. GPAIS duomenų teikėjas pats arba per įgaliotą atstovą, centrinę įmonę ar kitą įmonės skyrių (padalinį), elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu nedelsdamas turi informuoti GPAIS duomenų tvarkytoją ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), kad veikiant GPAIS, tačiau dėl techninių sutrikimų (pvz., interneto ryšio) ar kitų objektyvių aplinkybių (pvz., gaisras, vagystė), kurias privalo nurodyti pranešime, neturi galimybės pateikti duomenų GPAIS.“;

2.2. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. GPAIS duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas GPAIS duomenų tvarkytojui paprašius privalo pateikti informaciją ir (ar) patvirtinančius įrodymus (pvz., interneto ryšio tiekėjo pranešimą apie ryšio nebuvimą tam tikru laikotarpiu), kodėl GPAIS duomenų teikėjas negalėjo teikti duomenų ir naudotis GPAIS. Apie GPAIS duomenų teikėją, kuris per 5 darbo dienas nepateikė informacijos ir (ar) patvirtinančių įrodymų ar informaciją ir (ar) įrodymus pateikė, tačiau jie nepatvirtina nurodytos priežasties, kodėl nebuvo galimybės pateikti duomenų GPAIS, GPAIS duomenų tvarkytojas informuoja AAD).“;

2.3. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Ūkio subjektai, vykdantys apskaitą savo verslo valdymo informacinėse sistemose, kurios yra integruotos su GPAIS ir vykdo duomenų mainus, privalo nedelsdami patys arba per įgaliotą atstovą, centrinę įmonę, atstovybę / filialą ar kitą įmonės skyrių (padalinį) elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) raštu informuoti GPAIS duomenų tvarkytoją ir AAD apie įvykusius verslo valdymo sistemos gedimus, dėl kurių GPAIS duomenų teikėjas negali teikti duomenų į GPAIS.“;

2.4. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Informuodamas GPAIS tvarkytoją ir AAD apie informacinės sistemos sutrikimus, duomenų teikėjas turi nurodyti sutrikimų priežastį ir pobūdį, veiksmus, kurių imtasi jiems pašalinti, ir terminus, kada sutvarkys gedimus.“;

2.5. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Veždamas atliekas, atliekų vežėjas su savimi privalo turėti užpildytą laikiną atliekų vežimo lydraštį (1 priedas). Bet kurioje atliekų vežimo procedūros stadijoje laikinas atliekų vežimo lydraštis turi būti pateiktas AAD susipažinti.“;

2.6. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Atliekų tvarkytojas, norintis perduoti atliekas kitam atliekų tvarkytojui, privalo ne vėliau kaip prieš 1 valandą elektroniniu paštu informuoti apie atliekų vežimą AAD. Pranešime AAD turi būti pridėta užpildyto laikino lydraščio kopija arba nurodomas laikinojo atliekų vežimo lydraščio numeris, atliekų tvarkytojas, gaunantis atliekas, vietos, kur vežamos atliekos, adresas, vežamų atliekų pavadinimai, atliekų kodai, vežamas atliekų kiekis, vairuotojo, vežančio atliekas, kontaktai ir automobilio, kuriuo vežamos atliekos, valstybinis numeris. Jei perduodamos atliekos, už kurių sutvarkymą bus išrašomi įrodantys dokumentai, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos AAD informavimo procedūros vykdomos elektroniniu paštu.“;

2.7. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Subjektai, vykdantys tarpvalstybinius atliekų vežimus ir negalintys GPAIS teikti ir derinti atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų, juos teikia ir derina iki šio tvarkos aprašo  galiojusia tvarka, kol bus galimybė naudotis GPAIS, vadovaudamiesi atitinkamais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais. Tokiu atveju Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos AAD informavimo procedūros vykdomos elektroniniu paštu. Pradėjus veikti GPAIS, iki tvarkos aprašo galiojusia tvarka pradėtos derinti tarpvalstybinių atliekų vežimų procedūros baigiamos ir atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų informacija suvedama į GPAIS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo GPAIS veikimo pradžios.“

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 2 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas