LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 403, 415, 426, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3961, 4131 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-753

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda skiria teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), jeigu naudodamasis šia teise asmuo padarė administracinį nusižengimą. Specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais. Surašant administracinį nurodymą, siūlomas specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti skaičiuojamas dienomis.

 

2 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127, 142, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 211 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse, 215 straipsnio 3, 4 dalyse, 218 straipsnyje, 2342 straipsnio 1 dalyje, 240, 245, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 346 straipsnyje, 393 straipsnio 7 dalyje, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475, 524 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

 

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.“

 

3 straipsnis. 115 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 115 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

115 straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas

Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. 227 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 227 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) asmuo arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas panaudojus ginklą, iki bus patikrintas neblaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. 376 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 376 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

376 straipsnis. Nustatytos geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimo tvarkos pažeidimas ir nepranešimas apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą

1. Nustatytos geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą

užtraukia baudą geležinkelių infrastruktūros valdytojams – fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.“

 

6 straipsnis. 379 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 379 straipsnio 3 dalį.

 

7 straipsnis. 393 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 393 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Už šio straipsnio 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimą nuo šešių mėnesių iki penkerių metų.

 

8 straipsnis. 396 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 396 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

396 straipsnis. Nepranešimas apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį

Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.“

 

9 straipsnis. Kodekso papildymas 3961 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3961 straipsniu:

3961 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo ir dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimas

1. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl visų orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.“

 

10 straipsnis. 401 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 401 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar incidentą

užtraukia baudą laivų kapitonams, laivybos bendrovėms – fiziniams asmenims arba laivybos bendrovių – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.“

2. Pakeisti 401 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos uoste nepateikimas Lietuvos transporto saugos administracijai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

3. Pakeisti 401 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos transporto saugos administracijai, veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

4. Pakeisti 401 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Nepranešimas Lietuvos transporto saugos administracijai apie įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

5. Papildyti 401 straipsnį nauja 24 dalimi:

24. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl jūrų laivo avarijos ar incidento tyrimo metu gautos informacijos konfidencialumo užtikrinimo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.“

6. Buvusias 401 straipsnio 24, 25, 26 dalis laikyti atitinkamai 25, 26, 27 dalimis.

7. Pripažinti netekusia galios 401 straipsnio 27 dalį.

 

11 straipsnis. 403 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 403 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gautos privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas Lietuvos transporto saugos administracijai

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.“

 

 

12 straipsnis. Kodekso papildymas 4131 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4131 straipsniu:

4131 straipsnis. Reikalavimų dėl eismo saugos rekomendacijų, saugos rekomendacijų vertinimo pažeidimas

Reikalavimų dėl geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimo eismo saugos rekomendacijų, jūrų laivo avarijos ar incidento tyrimo saugos rekomendacijų, orlaivio avarijos ar incidento tyrimo saugos rekomendacijų įvertinimo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

 

 

13 straipsnis. 415 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 415 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki keturiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 415 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimą.“

 

 

14 straipsnis. 426 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 426 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

2. Pakeisti 426 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.“

15 straipsnis. 427 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 427 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

16 straipsnis. 428 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 428 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.“

 

17 straipsnis. 440 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 440 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Didelių motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos techninės būklės trūkumų arba motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos techninės būklės trūkumų, dėl kurių draudžiama šią transporto priemonę ir (ar) jos priekabą eksploatuoti, nenustatymas privalomosios ar pakartotinės privalomosios techninės apžiūros metu ir duomenų apie šiuos trūkumus neįrašymas į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę

užtraukia baudą techninių apžiūrų kontrolieriams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.“

 

 

18 straipsnis.  464 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 464 straipsnio 3 dalį.

2. Buvusią 464 straipsnio 4 dalį laikyti 3 dalimi.

 

 

19 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

Papildyti 481 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.“

 

 

20 straipsnis. 482 straipsnio pakeitimas

Papildyti 482 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.“

 

 

21 straipsnis. 483 straipsnio pakeitimas

Papildyti 483 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.“

 

 

22 straipsnis. 484 straipsnio pakeitimas

Papildyti 484 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

 

 

 

23 straipsnis. 485 straipsnio pakeitimas

Papildyti 485 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.“

 

24 straipsnis. 488 straipsnio pakeitimas

Papildyti 488 straipsnį 3 dalimi:

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.“

 

25 straipsnis. 494 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 494 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose  nuo vieno mėnesio iki aštuoniolikos mėnesių.“

 

26 straipsnis. 573 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 573 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, kitiems viešojo administravimo subjektams, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams, lygių galimybių kontrolieriui, vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, valstybės ir savivaldybių įmonėms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas šaukimus, pranešimus, skundų, nutarimų (nutarčių) kopijas (nuorašus) ir kitus procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis šaukimai, pranešimai, skundų kopijos (nuorašai) ir kiti procesiniai dokumentai taip pat įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų ar administracinį nusižengimą tiriančios arba bylą nagrinėjančios institucijos informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga priimti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas šaukimus, pranešimus, skundų kopijas (nuorašus) ir kitus procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie pageidauja procesinius dokumentus gauti tokiu būdu ir yra nurodę gavėjo elektroninio pašto adresą arba kitą elektroninių ryšių priemonių adresą. Teismo šaukimų, pranešimų, skundų kopijų (nuorašų) ir kitų procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.“

 

27 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 41 punktą.

4. Pakeisti 589 straipsnio 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63) Lietuvos transporto saugos administracijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 straipsniuose, 401 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dalyse, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411  straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 434 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7, 8 dalyse, 463, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

5. Papildyti 589 straipsnį nauju 77 punktu:

77) Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

6. Buvusius 589 straipsnio 77–94 punktus laikyti atitinkamai 78–95 punktais.

7. Papildyti 589 straipsnį nauju 90 punktu:

90) orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 396, 3961, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

8. Papildyti 589 straipsnį nauju 91 punktu:

91) geležinkelių transporto katastrofų ar eismo įvykių ir riktų, kurie kitomis sąlygomis būtų galėję sukelti katastrofą, tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 376 straipsnio 2 dalyje, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

9. Papildyti 589 straipsnį nauju 92 punktu:

92) jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1, 24 dalyse, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

10. Buvusius 589 straipsnio 90–95 punktus laikyti atitinkamai 93–98 punktais.

 

28 straipsnis. 595 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 595 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimą, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą suteikiančios licencijos galiojimo sustabdymą;“.

 

29 straipsnis. 602 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 602 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą suteikiančios licencijos galiojimo sustabdymas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo“.

2. Pakeisti 602 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įtariant, kad padarytas administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti atimta teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisė atlikti orlaivių techninę priežiūrą, orlaivio įgulos nariui, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą turinčiam asmeniui iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo sustabdomas atitinkamos licencijos galiojimas ir apie tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole.

 

30 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 610 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, taip pat per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui), kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas.“

2. Pakeisti 610 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šio kodekso specialiojoje dalyje už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas;“.

 

31 straipsnis. 611 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 611 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kai šio kodekso 264 straipsnio 1 ir 2 dalyse (transporto priemonių važiavimas ar stovėjimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus), 278 straipsnio 2 dalyje, 282 straipsnyje, 415 straipsnio 1 dalyje, 416 straipsnyje, 417 straipsnio 1 dalyje (kelio ženklo „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) važiavimo „A“ raide pažymėta eismo juosta reikalavimų pažeidimas), 2 dalyje, 3 dalyje (draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas, nesilaikymas), 4 dalyje, 418, 419 straipsniuose numatytas administracinis nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalies 2 punktą administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas) surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui). Jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti institucijai (institucijos teritoriniam padaliniui), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris tuo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, arba institucijai pareikalavus atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą. Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalies 2 punktą administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas), o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (ar tik administracinio nusižengimo protokolas) pripažįstamas negaliojančiu.“

 

32 straipsnis. 681 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 681 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

681 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo vykdymas

Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimą vykdo specialiąją teisę suteikianti institucija.

 

33 straipsnis. 683 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 683 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

683 straipsnis. Teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimo vykdymo tvarka

1. Teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimas vykdomas paimant licenciją.

2. Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas vykdomas paimant vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą arba kvalifikacijos liudijimą, arba laivavedžio pažymėjimą.

3. Teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą suteikiančių licencijų galiojimo sustabdymo, vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų, laivavedžio pažymėjimų paėmimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

 

34 straipsnis. 685 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 685 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

685 straipsnis. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimo vykdymo tvarka

1. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimas vykdomas panaikinant atitinkamą leidimą ir (arba) paimant tą leidimą patvirtinančius dokumentus.

2. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimo laiku asmuo neturi teisės įgyti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurių paskirtis tokia pat kaip ir tų elektroninių ryšių išteklių, kuriuos naudoti teisė atimta.

3. Pasibaigus paskirtam teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimo terminui, asmuo turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl šių teisių suteikimo.

 

35 straipsnis. 686 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 686 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, medžioklės taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams, kurie padarė administracinį nusižengimą būdami neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba kurie vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo asmens specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimo šio kodekso 602 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.“

 

 

36 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 18 punktu:

18. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 227) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 9 d. Komisijos direktyva 2014/88/ES (OL 2014 L 201, p. 9).“

2. Buvusius Kodekso priedo 18–91 punktus laikyti atitinkamai 19–92 punktais.

3. Papildyti Kodekso priedą nauju 47 punktu:

47. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB (OL 2009 L 131, p. 114).

4. Buvusius Kodekso priedo 47–92 punktus laikyti atitinkamai 48–93 punktais.

5. Papildyti Kodekso priedą nauju 61 punktu:

„61. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL 2010 L 295, p. 35), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 376/2014 (OL 2014 L 122, p. 18).“

6. Buvusius Kodekso priedo 61–93 punktus laikyti atitinkamai 62–94 punktais.

 

37 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė