LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 1, 19, 191, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO NAUJU 1 IR 2 PRIEDAIS IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. XII-2483

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo 3 priede.

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), įgyvendinančios valstybės politiką vidaus reikalų ministrui priskirtose valstybės sienos apsaugos ir jos kirtimo kontrolės srityse, reikalavimu vežėjas privalo įvykdyti vieną iš šių punktų:

1) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, iš kurios jis atvyko;

2) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, išdavusią kelionės dokumentą;

3) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę, į kurią jam leista įvažiuoti.“

 

3 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Vežėjų, kurie verčiasi keleivių vežimu oro keliais, pareiga teikti informaciją

1. Vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto skrydžio laiko ir iš karto po to, kai uždaromi keleivių įlaipinimo vartai, bet ne vėliau negu pradedamas skrydis, privalo šio straipsnio 2 dalyje nurodytam įgaliotam padaliniui neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis pateikti šio Įstatymo 1 priede nurodytus bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenis apie atvykstančius į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvykstančius iš jos oro keliais keleivius.

2. Įgaliotas padalinys yra Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu įgaliota policijos įstaiga ar jos struktūrinis padalinys. Įgaliotam padaliniui priklauso Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – Valstybės saugumo departamentas) deleguoti pareigūnai, įgalioti atlikti funkcijas, susijusias su šio Įstatymo 1 priede nurodytų duomenų tvarkymu.

3. Šio Įstatymo 1 priede nurodyti duomenys tvarkomi teroristinių nusikaltimų ir su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, taip pat sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

4. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šio Įstatymo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytus duomenis apie užsieniečius, atvykstančius į Lietuvos Respublikos teritoriją iš valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių, tvarko siekiant kovoti su nelegalia migracija ir sugriežtinti pasienio kontrolę.

5. Atliekant keleivių įvertinimą prieš jiems atvykstant į Lietuvos Respubliką ar išvykstant iš jos, šio Įstatymo 1 priede nurodyti duomenys automatizuotu būdu yra palyginami su duomenimis, tvarkomais valstybės ir žinybiniuose registruose, informacinėse sistemose teroristinių ar labai sunkių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, taip pat įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, dingusių be žinios ar įtrauktų į Šengeno informacinę sistemą asmenų paieškos tikslais. Keleivių vertinimas atliekamas pagal iš anksto nustatytus ir Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patvirtintus tikslinius, proporcingus, konkrečius, nediskriminacinius kriterijus; gavus teigiamą rezultatą, duomenys turi būti atskirai peržiūrėti įgalioto padalinio neautomatizuotu būdu.

6. Šio Įstatymo 1 priede nurodyti duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtoje informacinėje sistemoje ir saugomi 5 metus. Šio Įstatymo 1 priedo 1.2, 1.4, 1.5 papunkčiuose ir 3 punkte nurodyti duomenys po 6 mėnesių nuo jų įrašymo į informacinę sistemą yra nuasmeninami ir užmaskuojami, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra naudojami konkrečiais teroristinių ar labai sunkių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Oro vežėjo pateikti šio Įstatymo 1 priede nenumatyti ypatingi ir kiti asmens duomenys informacinėje sistemoje nedelsiant ištrinami.

7. Įgaliotas padalinys šio Įstatymo 1 priede nurodytus duomenis ar tų duomenų tvarkymo rezultatus šio Įstatymo 2 priede nurodytoms kompetentingoms institucijoms ar kitų valstybių narių įgaliotiems padaliniams ar Europos policijos biurui (Europolui) teikia pagrįsto prašymo pagrindu tik konkrečiais teroristinių nusikaltimų ar labai sunkių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Įgaliotas padalinys teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ar tų duomenų tvarkymo rezultatus trečiosioms šalims tik atskirai įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį, laikydamasis šiame straipsnyje ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatyme nustatytų sąlygų. Šio Įstatymo 1 priede nurodytų duomenų teikimo kompetentingoms institucijoms ir jų naudojimo sąlygas, būdus ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

8. Šio Įstatymo 1 priede nurodyti duomenys įgaliotam padaliniui teikiami ir tvarkomi Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

9. Vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka privalo informuoti keleivius apie numatomą jų asmens duomenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, tvarkymą.

10. Savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo keleivis įgyvendina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Asmenims, pažeidusiems duomenų tvarkymo nuostatas, taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Vežėjų atsakomybė

1. Vežėjai, kurie verčiasi keleivių vežimu oro ar jūros keliais ar kurie tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais sausuma veža keleivių grupes specialiais ir užsakomaisiais reisais, įveždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Vežėjai turi teisę tikrinti keleivių kelionės dokumentus, kad įsitikintų, ar keleivis turi kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką.

2. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyto vežėjo vežamas užsienietis neturi kelionės dokumentų, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, vežėjui skiriama bauda nuo trijų tūkstančių šimto aštuoniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių dviejų šimtų keturiolikos eurų už kiekvieną be reikalingų kelionės dokumentų vežamą užsienietį.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimo nagrinėjimas nepradedamas, o pradėtas nutraukiamas ir bauda neskiriama, jeigu vežamas užsienietis siekia prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

4. Jeigu policijos įstaiga nustato, kad šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje nurodytas vežėjas nepateikė arba pateikė ne visus ar neteisingus šio Įstatymo 1 priede nurodytus duomenis arba juos pateikė vėliau negu nustatyta šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje, tokiam vežėjui skiriama nuo trijų tūkstančių šimto aštuoniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių dviejų šimtų keturiolikos eurų bauda už kiekvieną skrydį, kuriuo buvo vežami keleiviai.

 

5 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Įstatymo pažeidimo protokolas, bylų nagrinėjimo ir baudų skyrimo terminai

1. Policijos įstaigos įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę, kad pažeisti šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę, kad pažeisti šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai, surašo įstatymo pažeidimo protokolą. Šiame protokole nurodoma jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, vežėjo pavadinimas, šio Įstatymo pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, šio Įstatymo straipsnis ir jo nuostata, kurios reikalavimų pažeidimu įtariamas vežėjas, liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, gyvenamųjų vietų adresai, vežėjo paaiškinimas, kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas protokolas kartu su šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu pranešimu pateikiamas vežėjui šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba bylas dėl šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimų, o policijos įstaiga bylas dėl šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimų nagrinėja ir baudas skiria ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.

4. Bauda vežėjui negali būti paskirta, jeigu nuo šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai. Praėjus šiam terminui, bylos dėl šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo nagrinėjimas nepradedamas, o pradėtas – nutraukiamas.

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nagrinėjant bylas dėl šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimų, dalyvauja šie proceso dalyviai:

1) šį Įstatymą pažeidęs vežėjas;

2) Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos sprendimu – kiti asmenys, su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla;

3) valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai – šių institucijų prašymu;

4) Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos sprendimu – ekspertai, specialistai ir kiti asmenys, turintys su nagrinėjama byla susijusios informacijos ar kitų bylos nagrinėjimui svarbių duomenų.“

 

7 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Pranešimas apie bylos nagrinėjimą

1. Proceso šalims ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki bylos nagrinėjimo raštu pranešama apie nustatytus šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimus, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma susipažinti su bylos medžiaga, raštu pateikti paaiškinimus.

2. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką kitiems proceso dalyviams raštu pranešama ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki bylos nagrinėjimo.

3. Tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką laikomas pranešimas, išsiųstas registruotu paštu Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai proceso šalis nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba pranešimas, išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies elektroninių siuntų pristatymo adresu, arba pranešimas, pasirašytinai įteiktas proceso šaliai ar kitam proceso dalyviui, arba pranešimas, proceso šalims ar kitiems proceso dalyviams išsiųstas registruotu paštu jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar kitu jų raštu nurodytu adresu.“

 

8 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Bylos nagrinėjimas

1. Byla nagrinėjama, kai dalyvauja proceso šalys ir kiti proceso dalyviai.

2. Bylos nagrinėjimo metu proceso šalys ir kiti proceso dalyviai turi teisę susipažinti su surinkta bylos medžiaga, duoti paaiškinimus žodžiu ar raštu, pateikti įrodymus, teikti prašymus. Jeigu bylos nagrinėjimo metu apklausiami liudytojai, vežėjas turi teisę užduoti jiems klausimus, taip pat siūlyti savo liudytojus, teikti kitus įrodymus. Jeigu bylos nagrinėjimo metu pateikiami nauji įrodymai, vežėjas turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo susipažinti su jais ir pateikti savo paaiškinimus dėl jų.

3. Jeigu proceso šalys ar kiti proceso dalyviai bylos nagrinėjimo metu nedalyvauja, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad proceso šalims ar kitiems proceso dalyviams buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat suteikta teisė susipažinti su bylos medžiaga ir duoti paaiškinimus ir proceso šalys bei kiti proceso dalyviai nepateikia dokumentų, patvirtinančių, kad yra svarbių priežasčių, dėl kurių jie negali dalyvauti procese. Atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas proceso šalies įgalioto atstovo užimtumas kitose bylose.

4. Bylos nagrinėjimas yra viešas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ar policijos įstaiga savo iniciatyva arba proceso šalių ar kitų proceso dalyvių prašymu gali paskelbti posėdį, kuriame nagrinėjama byla, ar jo dalį uždarą, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti valstybės ar tarnybos paslaptį arba vežėjo komercinę paslaptį.“

 

9 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Sprendimai, priimami išnagrinėjus bylą

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ar policijos įstaiga, išnagrinėjusios bylą, turi teisę priimti sprendimą:

1) skirti baudą;

2) atsisakyti skirti baudą ir bylą nutraukti, kai nėra šio Įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje arba 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimo.

2. Išnagrinėjus bylą, surašomas nutarimas. Jame turi būti nurodyta sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas, bylos nagrinėjimo data ir vieta, priimtas sprendimas, jo apskundimo terminai ir tvarka. Jeigu priimamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas sprendimas, nutarime papildomai nurodomi duomenys apie šio Įstatymo reikalavimus pažeidusį vežėją, šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo padarymo aplinkybės, šio Įstatymo reikalavimus pažeidusio vežėjo kaltės įrodymai, kuriais grindžiamas sprendimas, šio Įstatymo straipsnio nuostata, nustatanti atsakomybę už šio Įstatymo reikalavimų pažeidimą, šio Įstatymo reikalavimus pažeidusio vežėjo paaiškinimai ir jų įvertinimas.

3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos nutarimas per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas šio Įstatymo reikalavimus pažeidusiam vežėjui.“

 

10 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Baudų skyrimas šio Įstatymo reikalavimus pažeidusiems vežėjams

1. Konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas pagal sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas šio Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodytame nutarime.

2. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma:

1) vežėjo pagalba Valstybės sienos apsaugos tarnybai ar policijos įstaigai atliekant šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo tyrimą;

2) tai, kad šio Įstatymo reikalavimų pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos.

3. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma:

1) vežėjo kliudymas Valstybės sienos apsaugos tarnybai ar policijos įstaigai atlikti šio Įstatymo reikalavimų pažeidimo tyrimą;

2) tai, kad šio Įstatymo reikalavimų pažeidimas padarytas pasinaudojant ekstremaliąja situacija.“

 

11 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio Įstatymo reikalavimus pažeidusio vežėjo nesumokėtas baudas išieško antstoliai, vykdydami jiems pateiktus Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos nutarimus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Nutarimai antstoliams pateikiami vykdyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo baudos sumokėjimo termino pabaigos.“

 

 

12 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Nutarimų dėl baudų skyrimo apskundimas

1. Šio Įstatymo reikalavimus pažeidęs vežėjas, nesutinkantis su Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos nutarimu dėl baudos skyrimo, gali apskųsti jį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Skundo padavimas administraciniam teismui sustabdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos įstaigos nutarimų dėl baudų skyrimo vykdymą.“

 

 

13 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 1 priedu

Papildyti Įstatymą nauju 1 priedu:

„Lietuvos Respublikos

transporto veiklos pagrindų įstatymo

1 priedas

 

Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, KELEIVIŲ skrydžio DUOMENYS

 

1. Keleivių duomenys (kiekvieno keleivio):

1.1. keleivio duomenų įrašo (PNR) unikalus kodas;

1.2. vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, lytis;

1.3. pilietybė;

1.4. vizos ar kito dokumento, pagrindžiančio galimybę būti šalyje, duomenys (tipas, numeris, išdavimo data, išdavimo įstaiga, galiojimo pabaigos data);

1.5. kelionės dokumento duomenys (tipas, numeris, išdavusi valstybė, galiojimo pabaigos data);

1.6. kontaktinio adreso duomenys (valstybė, gyvenamoji vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas);

1.7. kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

1.8. keleivio registravimo laikas, įlipimo į lėktuvą būsena (neatvyko, atvyko).

2. Bilietų duomenys (kiekvieno bilieto):

2.1. bilieto numeris;

2.2. bilieto rezervavimo arba patvirtinimo data, bilieto klasė;

2.3. skrydį vykdantis faktinis oro vežėjas (pavadinimas, kodas);

2.4. skrydžio duomenys (numeris, išvykimo data, atvykimo data, informacija, iš kur arba į kur vykdomas skrydis (galutinis tikslas), iš kur arba į kur vykdomas skrydis (tarpinis tikslas), atvykimo ir išvykimo neatitikimas);

2.5. registruoto bagažo duomenys (numeris, vienetai, svoris, specialusis bagažas, papildomas bagažas);

2.6. sėdimoji vieta (bilieto pirkimo arba rezervavimo metu ir skrydžio metu);

2.7. bilieto rezervavimą atlikusios kelionių agentūros, kelionių agento ar kito bilietą pardavusio ūkio subjekto unikalus atpažinimo kodas.

3. Mokėjimo duomenys:

3.1. mokėjimo tipas (grynaisiais, mokėjimo kortele, banko pavedimu);

3.2. suma (eurais);

3.3. mokėtojo duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos duomenys, pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

3.4. mokėjimo kortelės duomenys (tipas, numeris, galiojimo pabaigos data, savininko vardas, pavardė, pavadinimas).“

 

14 straipsnis. Įstatymo papildymas 2 priedu

Papildyti Įstatymą 2 priedu:

„Lietuvos Respublikos

transporto veiklos pagrindų įstatymo

2 priedas

 

KOMPETENTINGŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse.

2. Kriminalinės žvalgybos subjektai, numatyti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme.

3. Prokuratūra.

4. Teismai.

5. Žvalgybos institucijos, numatytos Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatyme.“

 

15 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Buvusį Įstatymo priedą laikyti 3 priedu.

2. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

transporto veiklos pagrindų įstatymo

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB dėl Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 straipsnio nuostatų papildymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 160).

2. 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 7 tomas, p. 74).

3. 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL 2010 L 207, p. 1).

4. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL 2016 L 119, p. 132).“

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 13 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 1 priedo 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7 papunkčiuose ir 3 punkte nurodyti duomenys Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotai policijos įstaigai teikiami nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Bylos dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 191 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimo, pradėtos iki 2017 m. sausio 1 d., baigiamos nagrinėti pagal tvarką, galiojusią iki šio įstatymo įsigaliojimo, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį.

4. Šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies nuostata taikoma ir nagrinėjant bylas dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 191 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimų, padarytų iki 2017 m. sausio 1 d., jeigu bylos dėl šių pažeidimų nebuvo baigtos nagrinėti.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos policijos generalinis komisaras iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

6. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informuoja Europos Komisiją apie 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais taikymą Europos Sąjungos vidiniams skrydžiams ir Kompetentingų valdžios institucijų sąrašą, nurodytą šio įstatymo 14 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 priede, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – apie informacijos apie keleivius padalinio įsteigimą ar informacijos apie keleivius padalinio funkcijų suteikimą kompetentingos valdžios institucijos padaliniui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė