r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio 30 d.   Nr. T-71

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, Akmenės  rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono ugniagesių komandos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vitalijus Mitrofanovas