ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. T-217

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekdama mažinti epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos neigiamą poveikį verslui, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Atidėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais asmenims 2020 metų nekilnojamojo turto, žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos mokesčių (toliau – mokesčiai) už Šiaulių mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus ar nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę, sumokėjimo terminą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo mokesčių mokėjimo termino, numatyto Lietuvos Respublikos teisės aktuose, pabaigos ir neskaičiuoti delspinigių už laiku nesumokėtus mokesčius iki mokesčių sumokėjimo atidėjimo termino pabaigos. 

2. Atleisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais asmenis nuo 2020 metų mokesčių už Šiaulių mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus ar nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę mokėjimo laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 2 mėnesius nuo karantino režimo galiojimo pabaigos.

3. Nustatyti, kad:

3.1. šio sprendimo 1 punktu numatyta lengvata taikoma juridiniams ar veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, kurių veikla nukentėjo dėl karantino režimo Lietuvoje metu taikytų apribojimų ir kurie iki 2020 metų lapkričio 15 d. raštu kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių su pagrįstu prašymu taikyti lengvatą;

3.2. šio sprendimo 2 punktu numatyta lengvata taikoma juridiniams ar veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, kurių veikla nukentėjo dėl karantino režimo Lietuvoje metu taikytų apribojimų, kurie dėl šios priežasties patyrė 40 proc. ir daugiau pajamų iš veiklos netektį, iki 2020 metų lapkričio 15 d. raštu kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių su pagrįstu prašymu taikyti lengvatą ir pateikia dokumentus, įrodančius patirtus nuostolius (einamųjų ir praėjusių metų 9 mėnesių finansinius dokumentus ir kitą svarbią informaciją);

3.3. taikant šio sprendimo 2 punkte numatytą lengvatą, likusiai mokėti 2020 metų mokesčių sumai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu gali būti taikoma ir šio sprendimo 1 punkte numatyta lengvata;

3.4. gautiems prašymams suteikti šiame sprendime nustatytas mokesčių lengvatas nagrinėti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma darbo grupė ir tvirtinami jos veiklos nuostatai;

3.5. prašymai dėl lengvatų, numatytų šiame sprendime, taikymo turi būti išnagrinėti ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai priimti per 3 mėnesius nuo šio sprendimo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose numatyto prašymų pateikimo termino pabaigos.

4. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti prašymų dėl mokesčių lengvatų, numatytų šiame sprendime, taikymo nagrinėjimą ir sprendimų projektų dėl lengvatų, numatytų šiame sprendime, taikymo / netaikymo pateikimą Šiaulių miesto savivaldybės tarybai.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas