herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ

KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR JO SKELBIMO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 15 d.  Nr. T-200

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1142 redakcija), 3 ir 6 punktais, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis