LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ APRŪPINIMO KLAUSOS, REGOS, KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO  

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. A1-25

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi:

1.    T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmenų aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą;

1.2. Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą;

1.3. Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą.

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.;

2.2. asmenims, kurie pateikė Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) klausos ir (ar) regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir kuriems šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos) nebuvo išmokėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, skiriant ir mokant kompensacijas taikomi šiuo įsakymu patvirtintuose Asmenų aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos apraše ir Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos apraše nustatyti kompensacijų dydžiai ir jų skyrimo sąlygos;

2.3. savivaldybių administracijos asmenų prašymus dėl sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo, kurie buvo pateikti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos ir dėl kurių savivaldybių administracijų sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nepriėmė sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo arba netenkinimo vadovaudamosi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, perduoda nagrinėti Centrui;

2.4. Centro įsigytais vibruojančiais žadintuvais, žadintuvais su vibruojančia pagalvėle, laidiniais telefonais, prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais, signalizavimo ir rodymo priemonėmis, kūno termometrais (kalbančiais), rankiniais laikrodžiais (kalbančiais), rankiniais laikrodžiais (Brailio), staliniais laikrodžiais (kalbančiais), orientavimosi priemonėmis (taktilinėmis (baltosiomis) lazdelėmis, baltomis (atraminėmis) lazdelėmis, taktilinės (baltosios) ir baltos (atraminės) lazdelės antgaliais), virtuvinėmis svarstyklėmis (kalbančiomis), skysčio lygio rodytuvais, optinėmis priemonėmis (didinamaisiais stiklais), mechaninėmis Brailio mašinėlėmis, elektroniniais skaičiuotuvais (kalbančiais), rašymo rėmeliais, DAISY grotuvais įgarsintoms knygoms skaityti, diktofonais, laidiniais telefonais (kalbančiais), ilgio matuokliais, kalbiniais dialoginiais įtaisais, tiesioginio bendravimo programine įranga, pažintinių funkcijų lavinimo programine įranga, pelės įtaisais, klaviatūromis, kompiuterio valdymo svirtimis, kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatoriumi), atminties lavinimo priemonėmis, laiko planavimo priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol šių techninės pagalbos priemonių Centras turi;

2.5. asmenys nemokamai aprūpinami šiomis Centro įsigytomis klausos techninės pagalbos priemonėmis:

2.5.1. vibruojančiais žadintuvais ir žadintuvais su vibruojančia pagalvėle, laidiniais telefonais, durų skambučiais, belaidžiais signalizavimo įtaisais;

2.5.2. vienu dūmų-gaisro signalizatoriumi;

2.5.3. garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis) (asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų);

2.6. asmenys, norintys įsigyti Centro turimų prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamų įtaisų, įspėjamųjų durų įtaisų, judesio rodytuvų, dujų signalizatorių, daugiau nei vieną dūmų-gaisro signalizatorių, garso rodytuvų (elektroninių auklių) (išskyrus šio įsakymo 2.5.3 papunktyje nurodytus asmenis), už kiekvieną klausos techninės pagalbos priemonę į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų įsigyjamos klausos techninės pagalbos priemonės kainos.

3 P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                               Monika Navickienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25

 

 

ASMENŲ APRŪPINIMO KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens lėšomis įsigytų naujų klausos techninės pagalbos priemonių, nurodytų Kompensuojamų klausos techninės pagalbos priemonių sąraše (Aprašo 1 priedas) (toliau –1 priedas), įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka 1 priede nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti klausos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė) (toliau – klausos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai), ir:

2.1. kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

2.2. kuriems nustatytas darbingumo lygis;

2.3. yra sukakę senatvės pensijos amžių;

2.4. yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras). Kompensacija mokama tik už įsigytas 1 priede nurodytas naujas klausos techninės pagalbos priemones ir tik Centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai dėl kompensacijos skyrimo (toliau  – Komisija) priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOS KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, JŲ NAUDOJIMO LAIKAS, KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO SĄLYGOS

 

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:

5.1. laikmatį:

5.1.1. išmanųjį laikrodį (apyrankę) – vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.2. vibruojantį žadintuvą – vieną kartą per 3 metus iki 30 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.3. žadintuvą su vibruojančia pagalvėle – vieną kartą per 3 metus iki 30 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2. telefoną, telefono ryšio priemones, kompiuterį:

5.2.1.mobiliojo ryšio telefoną (vibruojantį) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.2. kompiuterį, turintį vaizdo perdavimo funkciją (įskaitant ir planšetinį (delninį) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.3. laidinį telefoną – vieną kartą per 10 metų iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3. garso perdavimo sistemą:

5.3.1. vidinio ryšio (FM) sistemą, skirtą triukšmui ir aidui sumažinti bei asmenų girdėjimo kokybei pagerinti (toliau – vidinio ryšio (FM) sistema), – vieną kartą per 5 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3.2. prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą:

5.3.2.1. su ausinėmis – vieną kartą per 6 metus iki 110 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3.2.2. su indukcine kilpa – vieną kartą per 6 metus iki 124 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4. signalizavimo ir rodymo priemones:

5.4.1. durų skambutį – vieną kartą per 6 metus iki 185 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.2. garso rodytuvą (elektroninę auklę) – vieną kartą per 6 metus iki 145 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.3. įspėjamąjį durų įtaisą – vieną kartą per 6 metus iki 165 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.4. judesio rodytuvą – ne daugiau kaip vieną kartą per 6 metus iki 190 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.5. dūmų-gaisro signalizatorių – vieną kartą per 6 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.6. dujų signalizatorių – vieną kartą per 6 metus iki 185 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.7. belaidžio signalizavimo įtaisą (priėmiklį) – vieną kartą per 6 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.8. vaizdo telefonspynės komplektą – vieną kartą per 6 metus iki 320 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.

6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

6.1. vibruojantį žadintuvą arba žadintuvą su vibruojančia pagalvėle, arba išmanųjį laikrodį (apyrankę);

6.2. mobiliojo ryšio telefoną (vibruojantį) arba kompiuterį;

6.3. prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su ausinėmis arba prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su indukcine kilpa.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę, ar jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas) pateikia Centrui Prašymą skirti klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (Aprašo 2 priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba jų kopijas (toliau – dokumentai):

7.1. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išdavimo dienos), kuriame turi būti nurodytas klausos funkcijos pablogėjimo lygis dB, o jei asmuo kreipiasi dėl vidinio ryšio (FM) sistemos, nurodytos Aprašo 5.3.1 papunktyje, kompensacijos skyrimo, – nurodyta, kad asmuo naudojasi klausos aparatu (-ais) ar kochleariniu (-iais) implantu (‑ais), ar įsriegiamu (-ais) kauliniu (‑iais) implantu (-ais), kai:

7.1.1. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

7.1.2. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis);

7.2. pažymą apie nėštumą arba kitą dokumentą, kuriame nurodyta vaiko gimimo data (gimimo liudijimas, pažyma apie gimusį vaiką), arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (arba jos kopiją), jei asmuo kreipiasi dėl garso rodytuvo (elektroninės auklės);

7.3. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas;

7.4. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimą (jei asmuo ar asmens atstovas dėl tam tikros klausos techninės pagalbos priemonės kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos), ar jo kopiją:

7.4.1. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas klausos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pažymą-sąskaitą, kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduotą sąskaitą, patvirtinančią, kad mokėjimas atliktas per kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos internetinę sistemą, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai klausos techninės pagalbos priemonę, arba kitus pinigų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti klausos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, perkamos klausos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą ar ją atitinkantį dokumentą nebūtina;

7.4.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei klausos techninės pagalbos priemonė įsigyta ne Lietuvos Respublikoje;

7.4.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei klausos techninės pagalbos priemonė įsigyta iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą;

7.4.4. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas klausos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, išrašytą minėtos priemonės pirkimo dieną, ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei klausos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

7.4.5. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už Aprašo 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 ar 5.4 papunkčiuose nurodytas klausos techninės pagalbos priemones termino atidėjimas;

8. Asmuo ar asmens atstovas Aprašo 7 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui. Prašymas ir dokumentai Centrui gali būti pateikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį (pateiktų dokumentų kopijas padaro ir patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas, o asmens pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui), juos siunčiant registruotu laišku (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos), elektroniniu paštu (teikiamos patvirtintos dokumentų kopijos) arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) (teikiamos patvirtintos dokumentų kopijos).

9. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tiesiogiai, atvykęs į Centro teritorinį padalinį, asmuo turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, pensininko pažymėjimą ar neįgaliojo pažymėjimą), o asmens atstovas – jo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Centro teritorinio padalinio darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai Prašymą ir dokumentus pateikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, šio dokumento kopija nedaroma. Atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas naudojamas padedant asmeniui užpildyti Prašymą, Centro teritorinio padalinio darbuotojas, priimantis Prašymą, jo nepasilieka ir kopijos nedaro.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia registruotu laišku, kartu su Prašymu ir dokumentais turi būti pateikta asmens ar asmens ir asmens atstovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei asmuo Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniu paštu, kartu su Prašymu ir dokumentais asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jei Prašymą ir dokumentus teikia asmens atstovas, turi būti pateikta atstovaujamo asmens teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas ir dokumentai turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniais ryšiais per SPIS, kartu su Prašymu ir dokumentais pateikti asmens ar asmens atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą nereikalaujama.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais, turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

10. Jei asmens vardu Prašymą ir dokumentus pateikia asmens atstovas, jis Prašyme nurodo savo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą.

11. Centro teritorinis padalinys, gavęs Prašymą ir dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos, surenka šiuos duomenis:

11.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro − apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas);

11.2. iš SPIS − apie asmens (išskyrus Aprašo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytus asmenis) neįgalumą – asmeniui nustatytą neįgalumo lygį, darbingumo lygį.

12. Jei prie Prašymo nepridėti arba pridėti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai, nors juos būtina pateikti, kad Komisija galėtų priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, ir (ar) Aprašo 11 punkte nurodytų duomenų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Jeigu asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio ar SPIS sistemos pranešimo apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus gavimo dienos dokumentų nepateikia, Prašymas nenagrinėjamas.

Asmuo ar asmens atstovas, Prašymą ir dokumentus teikiantis tiesiogiai Centro teritoriniame padalinyje, apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašymo pateikimo metu (informacija apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus bei terminą šiems dokumentams pateikti įrašoma į Informacinį lapelį, kuris įteikiamas asmeniui ar asmens atstovui). Jei to padaryti neįmanoma arba jei Prašymas ir dokumentai buvo pateikti registruotu paštu arba elektroniniu paštu, asmuo ar asmens atstovas apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo Centro teritoriniame padalinyje dienos. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus teikia per SPIS, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų pateikimo per SPIS dienos SPIS jam išsiunčia informacinę žinutę apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus ir nurodo terminą šiems dokumentams pateikti.

13. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų (jei, vadovaujantis Aprašo 12  punktu, prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, – nuo visų trūkstamų dokumentų) gavimo dienos įvertina asmens ar asmens atstovo pateiktus ir Centro surinktus Aprašo 7 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis, taip pat įvertina, ar asmuo atitinka 1 priede nurodytus klausos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus, ar pasibaigė anksčiau gautos naujos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas, ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, nurodoma motyvuota priežastis (-ys). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu ). Informacija apie priimtą sprendimą taip pat pateikiama SPIS (nurodoma sprendimo priėmimo data ir numeris, sprendimo terminas).

14. Komisijos sprendimą dėl kompensacijos skyrimo asmuo ar asmens atstovas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos turi teisę apskųsti Centro direktoriui, taip pat pateikti kitus dokumentus ir (ar) informaciją, kurie, jo manymu, gali turėti įtakos Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo. Skunde nurodomas asmens ir, jeigu skundą pateikia asmens atstovas, asmens atstovo vardas, pavardė, gimimo data, skundo turinys.

15. Centro direktorius, gavęs asmens ar asmens atstovo skundą dėl Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos perduoda skundą nagrinėti Komisijai arba priima sprendimą jį atmesti kaip nepagrįstą (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Apie Centro direktoriaus priimtą sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundo atmetimo priežastį (-is) asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). 

Jei Centro direktorius perduoda skundą nagrinėti Komisijai, ji gautą skundą, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos ir priima naują sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, sprendime papildomai nurodoma motyvuota priežastis (-ys). Apie Komisijos priimtą sprendimą asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu).

16. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su Centro direktoriaus priimtu sprendimu skundą atmesti kaip nepagrįstą arba su Komisijos priimtu nauju sprendimu dėl kompensacijos skyrimo, šiuos sprendimus asmuo ar asmens atstovas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

17. Kompensacija asmeniui išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodyto Komisijos priimto sprendimo dėl kompensacijos skyrimo. Kompensacija asmeniui pervedama į Prašyme nurodytą jo asmeninę arba asmens atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje). Kompensacija negali būti pervedama į asmeniui atstovaujančio gyvenamosios vietos savivaldybės socialinio darbuotojo arba asmeniui atstovaujančio neįgaliųjų asociacijos atstovo sąskaitą.

Jei asmuo ar asmens atstovas Centro teritoriniam padaliniui pateikia Aprašo 7.4.5  papunktyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, asmuo ar asmens atstovas, apmokėjęs klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas iki joje nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo Centro teritoriniam padaliniui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, klausos techninės pagalbos priemonės pardavėjo bei asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą perdavimopriėmimo aktą, banko pavedimo kopiją ir pan.). Nepateikus apmokėjimą patvirtinančio dokumento, išmokėtą kompensaciją asmuo privalo grąžinti į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

18. Jei Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

19. Kompensacija už tos pačios klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą.

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS PAKARTOTINAI

 

20. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus 1 priede nurodytam naujos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį.

21. Jei Aprašo 5.3.1 ir (ar) 5.4.2 papunkčiuose nurodytos klausos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo ar asmens atstovas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais ir tvarka Centro teritoriniam padaliniui pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentą ar jo kopiją (prekės defektų aktą, patvirtinantį, kad klausos techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriama šių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus 1 priede nurodytam naujos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmens lėšomis įsigytų klausos techninės pagalbos priemonių dokumentų, patvirtinančių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, atitiktį Aprašo reikalavimams ir naudojimąsi šiomis priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą. Neteisėtai gautos kompensacijos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

23. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

24. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

25. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________________

part_0ace30b828a240e183ae96dfdc2ccc91_end


 

Asmenų aprūpinimo klausos techninės

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

1 priedas

 

KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Kompensuojamos klausos techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti klausos techninės pagalbos priemonę (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)*

1

2

3

4

1.

Laikmačiai

1.1.

vibruojantys žadintuvai

3 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

1.2.

žadintuvas su vibruojančia pagalvėle

3 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

1.3.

išmanusis laikrodis (apyrankė)

3 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

2.

Telefonai, telefono ryšio priemonės, kompiuteriai

2.1.

laidiniai telefonai

10 metų

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

2.2.

mobiliojo ryšio telefonai (vibruojantys)

3 metai 

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

2.3.

kompiuteris, turintis vaizdo perdavimo funkciją (įskaitant ir planšetinį (delninį)

3 metai 

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 70 dB

3.

Garso perdavimo sistemos

3.1.

vidinio ryšio (FM) sistemos, skirtos triukšmui ir aidui sumažinti bei asmenų girdėjimo kokybei  pagerinti

5 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 45 dB ir asmuo naudojasi klausos aparatu (-ais) ar kochleariniu (-iais) implantu (-ais), ar įsriegiamu (-ais) kauliniu (-iais) implantu (-ais)

3.2.

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai 

3.2.1.

su ausinėmis

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

3.2.2.

su indukcine kilpa

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.

Signalizavimo ir rodymo priemonės

4.1.

durų skambučiai

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės)

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.3.

įspėjamieji durų įtaisai

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.4.

judesio rodytuvai

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.5.

dūmų-gaisro signalizatorius

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.6.

dujų signalizatorius

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.7.

belaidis signalizavimo įtaisas (priėmiklis)

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

4.8.

Vaizdo telefonspynės komplektas

6 metai

klausos funkcija pablogėjusi ne mažiau kaip 60 dB

* Vertinamas blogiau girdinčios ausies klausos funkcijos pablogėjimas.

______________________________________

 

part_7358f67a2b474439a7ca79a9f9bc97ec_end


 

Asmenų aprūpinimo klausos techninės

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo skirti klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją forma)

 

 

ASMUO, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas1

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas2

 

 

 

.

1. Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

2. Nurodomas tik tuo atveju, jei asmuo nėra deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, arba skiriasi asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta.

 

Telefono ryšio numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

____________________________________________________________________________________

(Jei dėl klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo asmeniui kreipiasi jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas), nurodomas asmens atstovo vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.)

 

___________________________

(Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS SKIRTI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

 

20____ m. _____________________ d.

 

1. Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę (tinkamą variantą pažymėkite Q):

1.1.  išmanųjį laikrodį (apyrankę);

1.2.  vibruojantį žadintuvą;

1.3.  žadintuvą su vibruojančia pagalvėle;

1.4. mobiliojo ryšio telefoną (vibruojantį);

1.5.  kompiuterį, turintį vaizdo perdavimo funkciją (įskaitant ir planšetinį (delninį);

1.6.  laidinį telefoną;

1.7.  vidinio ryšio (FM) sistemą (asmuo naudojasi klausos aparatu (-ais) arba kochleariniu (-iais) implantu (-ais), arba įsriegiamu (-ais) kauliniu (-iais) implantu (-ais);

1.8.  prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su ausinėmis;

1.9.  prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą su indukcine kilpa;

1.10. durų skambutį;

1.11.  garso rodytuvą (elektroninę auklę);

1.12. įspėjamąjį durų įtaisą;

1.13.  judesio rodytuvą;

1.14.  dūmų-garso signalizatorių;

1.15.  dujų signalizatorių;

1.16.  belaidį signalizavimo įtaisą (priėmiklį);

1.17.  vaizdo telefonspynės komplektą;

1.18. kita ___________________________ (nurodyti klausos techninės pagalbos priemonės pavadinimą (-us).

 

2. Pagrindas gauti klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (tinkamą variantą pažymėkite Q):  

2.1.  asmeniui nustatytas neįgalumo lygis;

2.2.  asmeniui nustatytas darbingumo lygis;

2.3.  asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių;

2.4.  asmuo yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

 

3. Papildoma informacija (tinkamą variantą pažymėkite Q):

3.1.  asmuo kreipiasi pirmą kartą;

3.2.  pasibaigė nustatytas bendra tvarka gautos klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo terminas;

3.3.  kita ________________________________________ (nurodyti informaciją, kuri gali turėti įtakos asmeniui skiriant klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją).

 

4. Pridedama (tinkamą variantą pažymėkite Q):

4.1.  paso, asmens tapatybės kortelės arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje kopija,_____ lapas (-ai) (pridedama, jei prašymas teikiamas registruotu paštu ar elektroniniu paštu);

4.2.  išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a)[1], _______ lapas (-ai);

4.3.  pažyma apie nėštumą arba kitas dokumentas, kuriame yra nurodyta vaiko gimimo data (gimimo liudijimas, pažyma apie gimusį vaiką) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (arba jos kopiją), jei kreipiamasi dėl garso rodytuvo (elektroninės auklės), ____ lapas (-ai);

4.4.  dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, ____ lapas (-ai) (pridedama, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas);

4.5. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, ________ lapas (-ai) _____________________________________________________________.

(nurodyti dokumento pavadinimą)

 

5. Prašau kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę (tinkamą variantą pažymėkite Q):

5.1. pervesti į sąskaitą:           asmens          asmens atstovo

5.1.1. Lietuvos Respublikoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas____________________________________

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. užsienyje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Valstybės, kurioje yra sąskaita, pavadinimas ___________________________________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) užsienyje pavadinimas _________________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) arba kredito unijos užsienyje SWIFT kodas (BIC)______________

Tarptautinis (IBAN) sąskaitos numeris (iki 34 simbolių kartu su dviženkliu valstybės kodu):

 

 

 

 

5.2.  išmokėti kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje (bet kuriame AB Lietuvos pašto skyriuje ar kt.).

______________________________________________________________________________________

(mokėjimo įstaigos pavadinimas ir adresas)

 

6. Informaciją apie priimtą Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo sprendimą (teikiama sprendimo kopija) dėl kompensacijos skyrimo prašau pateikti (tinkamą variantą pažymėkiteQ):

6.1. □ paštu ________________________________________________________________;

(nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

6.2. □ elektroniniu paštu ______________________________________________________;

(elektroninio pašto adresas)

6.3. □ kitu būdu _____________________________________________________________.

(įrašykite)

 

7. Esu informuotas, kad:

7.1. Šio prašymo nagrinėjimo tikslu visi jame nurodyti mano asmens duomenys gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

7.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti, ji nebus skiriama, o neteisėtai gautą klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turėsiu grąžinti.

7.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas.

7.4. Dokumentai, įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

8. Kita papildoma informacija / pastabos (jeigu asmuo ar asmens atstovas pageidauja, jis gali nurodyti kitą, jo nuomone, skiriant klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją reikšmingą informaciją).

 

9. Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Asmuo ar asmens atstovas                         __________________             _______________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas                                      ___________________

(pildo prašymą priėmęs darbuotojas)                   (gavimo data)

 

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė

_________________________              ________________                           __________________

 (pareigų pavadinimas)                                                     (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

part_73a513ba2fb74109ba84d08eaef517a7_end


 

Prašymo skirti klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją

priedas

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

________________________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas Informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

prašymas skirti __________________________________________________________________________

(nurodykite klausos techninės pagalbos priemonės, kurios įsigijimo išlaidų kompensaciją prašoma skirti, pavadinimą)

(toliau – Prašymas) priimtas ________________ .         

(gavimo data)                                                                           

 

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti šie dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė

 

_______________________ ______________ ______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

 

BŪTINA ŽINOTI

1. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir (ar) Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti trūkstamų dokumentų pateikimo dienos. Jeigu priimamas neigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu Jus informuos apie priimtą sprendimą. Jūs turite teisę apskųsti priimtą Komisijos sprendimą Centro direktoriui per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

2. Klausos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija bus išmokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Komisijos priimto sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos.

3. Kompensacija Jums bus pervesta į Prašyme nurodytą Jūsų arba Jūsų atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokėta Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

___________________________

part_11eb6d67fd68402ba84d7d41aba4919a_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25

 

 

ASMENŲ APRŪPINIMO REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens lėšomis įsigytų naujų regos techninės pagalbos priemonių, nurodytų Kompensuojamų regos techninės pagalbos priemonių sąraše (Aprašo 1 priedas) (toliau – 1 priedas), įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka 1 priede nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti regos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė) (toliau – regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai), ir:

2.1. kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

2.2. kuriems nustatytas darbingumo lygis;

2.3. yra sukakę senatvės pensijos amžių;

2.4. yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras). Kompensacija mokama tik už įsigytas 1 priede nurodytas naujas regos techninės pagalbos priemones ir tik Centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOS REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, JŲ NAUDOJIMO LAIKAS, KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO SĄLYGOS

 

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:

5.1. asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuoklius:

5.1.1. kūno termometrą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.2. kraujospūdžio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.3. gliukozės kieko kraujyje matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.4. kūno svarstykles (kalbančias ar išmaniąsias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.2. laikmačius:

5.2.1. rankinį laikrodį:

5.2.1.1. Brailio – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.2. kalbantį – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.3. išmanųjį – vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.2. stalinį laikrodį (kalbantį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3. orientavimosi priemones:

5.3.1. įvairaus tipo baltąsias lazdeles – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų baltųjų lazdelių skaičiaus);

5.3.2. elektroninį orientavimosi prietaisą, padedantį asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje (toliau – elektroninio orientavimosi prietaisas), – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4. maisto ir gėrimų gaminimo priemones:

5.4.1. virtuvines svarstykles (kalbančias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.4.2. skysčio lygio rodytuvą – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.3. buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukus – vieną kartą per 5 metus iki 90 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (lipdukų komplektų skaičius neribojamas);

5.5. optines priemones:

5.5.1. didinamuosius stiklus:

5.5.1.1. su apšvietimo įrenginiu ar be jo – vieną kartą per 3 metus iki 80 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos (nepriklausimai nuo įsigytų didinamųjų stiklų su apšvietimo įrengiu arba be jo skaičiaus);

5.5.1.2. stalinį su apšvietimo įrenginiu – vieną kartą per 3 metus iki 65 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.5.2. žiūroną ar teleskopą – vieną kartą per 3 metus iki 70 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.6. matymo priemones:

5.6.1. vaizdo didinimo sistemą, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera, – vieną kartą per 6 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.6.2. didinimo programinę įrangą, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 290 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.7. piešimo ir rašymo priemones:

5.7.1. rašymo rėmelį (Brailio lentelę su rašymo įrankiu) – vieną kartą per 5 metus iki 18 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.2. Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute (toliau – nešiojamasis elektroninio užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams) – vieną kartą per 5 metus iki 2 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.3. nešiojamąjį kompiuterį – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.4. mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę – vieną kartą per 7 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.8. garso įrašymo ir atkūrimo įtaisus:

5.8.1. DAISY grotuvą įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.8.2. diktofoną – vieną kartą per 6 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9. telefoną ar telefono ryšio priemones:

5.9.1. stacionarųjį telefoną (kalbantį) – vieną kartą per 10 metų iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.2. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią (toliau – mobiliojo ryšio telefonas (kalbantis), – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.3. mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10. matuoklius:

5.10.1. ilgio matuoklį (su Brailio žymomis) – vieną kartą per 7 metus iki 20 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.2. ilgio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 7 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.3. spalvų matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11. kalbančius įrenginius ir programinę įrangą:

5.11.1. kalbos sintezatorių, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba, – vieną kartą per 4 metus iki 150 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.2. ekrano skaitymo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.3. mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.4. garsinį etikečių žymeklį – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.5. elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 30 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.12. simbolių skaitymo įrenginį rašytiniam tekstui skaityti ir jam į vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti – vieną kartą per 7 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.

6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

6.1. rankinį laikrodį (Brailio) arba kalbantį laikrodį, arba išmanųjį laikrodį;

6.2. įvairaus tipo baltąsias lazdeles arba elektroninį orientavimosi įtaisą;

6.3. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) arba mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);

6.4. nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams arba nešiojamąjį kompiuterį;

6.5. ilgio matuoklį su Bralio žymomis arba ilgio matuoklį (kalbantį).

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę, ar jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas) pateikia Centrui Prašymą skirti regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (Aprašo 2 priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba jų kopijas (toliau – dokumentai):

7.1. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), kuriame turi būti nurodytas regos funkcijos sutrikimo lygis (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akipločio koncentracinis laipsnis ir pan.), kai:

7.1.1. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

7.1.2. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas);

7.2. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas;

7.3. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą (jei asmuo ar asmens atstovas dėl tam tikros regos techninės pagalbos priemonės kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos), ar jo kopiją:

7.3.1. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pažymą-sąskaitą, kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduotą sąskaitą, patvirtinančią, kad mokėjimas atliktas per kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos internetinę sistemą, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai regos techninės pagalbos priemonę, arba kitus pinigų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, perkamos regos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, nebūtina pateikti sąskaitos faktūros ar ją atitinkančio dokumento;

7.3.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta ne Lietuvos Respublikoje;

7.3.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą;

7.3.4. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, išrašytą minėtos priemonės pirkimo dieną, ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

7.3.5. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už Aprašo 5.6.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.11.2 ar 5.12 papunkčiuose nurodytas regos techninės pagalbos priemones termino atidėjimas.

8. Asmuo ar asmens atstovas Aprašo 7 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui. Prašymas ir dokumentai Centrui gali būti pateikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį (pateiktų dokumentų kopijas padaro ir patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas, o asmens pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui), juos siunčiant registruotu laišku (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos), elektroniniu paštu (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos) arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos).

9. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tiesiogiai, atvykęs į Centro teritorinį padalinį, asmuo turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, pensininko pažymėjimą ar neįgaliojo pažymėjimą), o asmens atstovas – jo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Centro teritorinio padalinio darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai Prašymą ir dokumentus pateikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, šio dokumento kopija nedaroma. Atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas naudojamas padedant asmens atstovui užpildyti Prašymą, jo Prašymą priimantis Centro teritorinio padalinio darbuotojas, priimantis Prašymą, jo nepasilieka ir kopijos nedaro.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia registruotu laišku, kartu su Prašymu ir dokumentais turi būti pateikta asmens ar asmens ir asmens atstovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei asmuo Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniu paštu, kartu su Prašymu ir dokumentais asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jei Prašymą ir dokumentus teikia asmens atstovas, turi būti pateikta atstovaujamo asmens teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas ir dokumentai turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniais ryšiais per SPIS, kartu su Prašymu ir dokumentais pateikti asmens ar asmens ir asmens atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą nereikalaujama.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais, turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

10. Jei asmens vardu Prašymą ir dokumentus pateikia asmens atstovas, jis Prašyme nurodo savo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą.

11. Centro teritorinis padalinys, gavęs Prašymą ir dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos, surenka šiuos duomenis:

11.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro − apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas);

11.2. iš SPIS − apie asmens (išskyrus Aprašo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytus asmenis) neįgalumą – asmeniui nustatytą neįgalumo lygį, darbingumo lygį.

12. Jei prie Prašymo nepridėti arba pridėti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai, nors juos būtina pateikti, kad Komisija galėtų priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, ir (ar) Aprašo 11 punkte nurodytų duomenų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Jeigu asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio ar SPIS sistemos pranešimo apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus gavimo dienos dokumentų nepateikia, Prašymas nenagrinėjamas.

Asmuo ar asmens atstovas, Prašymą ir dokumentus teikiantis tiesiogiai Centro teritoriniame padalinyje, apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašymo pateikimo metu (informacija apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus bei terminą šiems dokumentams pateikti įrašoma į Informacinį lapelį, kuris įteikiamas asmeniui ar asmens atstovui). Jei to padaryti neįmanoma arba jei Prašymas ir dokumentai buvo pateikti registruotu paštu arba elektroniniu paštu, asmuo ar asmens atstovas apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo Centro teritoriniame padalinyje dienos. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus teikia per SPIS, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų pateikimo per SPIS dienos SPIS jam išsiunčia informacinę žinutę apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus ir nurodo terminą šiems dokumentams pateikti.

13. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų (jei, vadovaujantis Aprašo 12 punktu, prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, nuo visų trūkstamų dokumentų) gavimo dienos įvertina asmens ar asmens atstovo pateiktus ir Centro surinktus Aprašo 7 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis, taip pat įvertina, ar asmuo atitinka 1 priede nurodytus regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus, ar pasibaigė anksčiau gautos naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas, ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, nurodoma motyvuota (-os) priežastis (-ys). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). Informacija apie priimtą sprendimą taip pat pateikiama SPIS (nurodoma sprendimo priėmimo data ir numeris, sprendimo terminas).

14. Komisijos sprendimą dėl kompensacijos skyrimo asmuo ar asmens atstovas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos turi teisę apskųsti Centro direktoriui, taip pat pateikti kitus dokumentus ir (ar) informaciją, kurie, jo manymu, gali turėti įtakos Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo. Skunde nurodomas asmens ir, jeigu skundą pateikia asmens atstovas, asmens atstovo vardas, pavardė, gimimo data, skundo turinys.

15. Centro direktorius, gavęs asmens ar asmens atstovo skundą dėl Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos perduoda šį skundą nagrinėti Komisijai arba priima sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Apie Centro direktoriaus priimtą sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundo atmetimo priežastį (-is) asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). 

Jei Centro direktorius perduoda skundą nagrinėti Komisijai, ji gautą skundą, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir priima naują sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, sprendime papildomai nurodoma motyvuota (‑os) priežastis (-ys). Apie Komisijos priimtą sprendimą asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu).

16. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su Centro direktoriaus priimtu sprendimu skundą atmesti kaip nepagrįstą arba su Komisijos priimtu nauju sprendimu dėl kompensacijos skyrimo, šiuos sprendimus asmuo ar asmens atstovas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

17. Kompensacija asmeniui išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodyto Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kompensacija asmeniui pervedama į Prašyme nurodytą jo asmeninę arba asmens atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje). Kompensacija negali būti pervedama į asmeniui atstovaujančio gyvenamosios vietos savivaldybės socialinio darbuotojo arba asmeniui atstovaujančio neįgaliųjų asociacijos atstovo sąskaitą.

Jei asmuo ar asmens atstovas Centro teritoriniam padaliniui pateikia Aprašo 7.3.5 papunktyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, asmuo ar asmens atstovas, apmokėjęs regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas iki jame nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo Centro teritoriniam padaliniui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, regos techninės pagalbos priemonės pardavėjo bei asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą perdavimopriėmimo aktą, banko pavedimo kopiją ir pan.). Nepateikus apmokėjimą patvirtinančio dokumento, išmokėtą kompensaciją asmuo privalo grąžinti į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

18. Jei Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

19. Kompensacija už tos pačios regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS PAKARTOTINAI

 

20. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus 1 priede nurodytam naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį.

21. Jei Aprašo 5.6.1 ir (ar) 5.7.2, ir (ar) 5.12 papunkčiuose nurodytos regos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo ar asmens atstovas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais ir tvarka Centro teritoriniam padaliniui pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentą ar jo kopiją (prekės defektų aktą, patvirtinantį, kad regos techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriama šių regos techninės pagalbos priemonių kompensacija nepasibaigus 1 priede nurodytam naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmens lėšomis įsigytų regos techninės pagalbos priemonių dokumentų, patvirtinančių regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, atitiktį Aprašo reikalavimams ir naudojimąsi šiomis priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą. Neteisėtai gautos kompensacijos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

23. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

24. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

25. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________________

part_d5ad8e2c627e452abeb51b33ea2bb25d_end


 

Asmenų aprūpinimo regos techninės

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

1 priedas

 

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1

2

3

4

 

1.

Asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai

1.1.

kūno termometras (kalbantis)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne didesnis kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.2.

kraujospūdžio matuoklis (kalbantis)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.3.

gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis)

5 metai

cukrinis diabetas ir abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.4.

kūno svarstyklės (kalbančios ar išmaniosios)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.

Laikmačiai

2.1.

rankinis laikrodis

2.1.1.

Brailio

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.1.2.

kalbantis

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.1.3.

išmanusis

3 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.2.

stalinis laikrodis (kalbantis)  

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.

Orientavimosi priemonės

3.1.

įvairaus tipo baltosios lazdelės

2 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.2.

elektroninis orientavimosi prietaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje

2 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

4.

Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės

4.1.

virtuvinės svarstyklės (kalbančios)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.2.

skysčio lygio rodytuvas

3 metai

4.3.

buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukai

5 metai

 

5.

Optinės priemonės

5.1.

didinamieji stiklai

5.1.1.

su apšvietimo įrenginiu ar be jo

3 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.1.2.

stalinis su apšvietimo įrenginiu

3 metai

5.2.

žiūronas ar teleskopas

3 metai

6.

Matymo priemonės

6.1.

vaizdo didinimo sistema, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera

6 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

6.2.

didinimo programinė įranga, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija

4 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.

Piešimo ir rašymo priemonės

7.1.

mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė*

7 metai

abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.2.

rašymo rėmelis

(Brailio lentelė su rašymo įrankiu)*

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.3.

Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.4.

nešiojamasis kompiuteris

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

8.

Garso įrašymo ir atkūrimo įtaisai

8.1.

DAISY grotuvas įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

8.2.

diktofonas

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.

Telefonai ar telefono ryšio priemonės

9.1.

stacionarusis telefonas

(kalbantis arba Brailio )

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.2.

mobiliojo ryšio telefonas (kalbantis) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią

3 metai

9.3.

mobiliojo ryšio telefonas (mygtukinis)

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.

Matuokliai

10.1.

ilgio matuoklis

(su Brailio žymomis)

7 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.2.

ilgio matuoklis (kalbantis)

7 metai

 

10.3.

spalvų detektorius (kalbantis)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

11.

Kalbantys įrenginiai ir programinė įranga

 

11.1.

kalbos sintezatorius, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.2.

ekrano skaitymo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.3.

mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.4.

garsinis etikečių žymeklis

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

11.5.

elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

12.

Skaitymo priemonės

12.1.

simbolių skaitymo įrenginys rašytiniam tekstui skaityti ir jam į alternatyvią vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

* skirta asmenims, mokantiems Brailio raštą arba jo besimokantiems

 

______________________________________

part_e4aaeb7a4f044490afd9afb5cdf861c5_end


 

Asmenų aprūpinimo regos techninės

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo skirti regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją forma)

 

 

ASMUO, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas1

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas2

 

 

 

.

1 Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

2 Nurodomas tik tuo atveju, jei asmuo nėra deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, arba skiriasi asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta.

 

Telefono ryšio numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

(Jei dėl regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo asmeniui kreipiasi jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas), nurodomas asmens atstovo vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.)

 

___________________________________________

(Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS SKIRTI REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

 

20____ m. _____________________ d.

 

1. Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę (tinkamą variantą pažymėkite Q):

1.1.  kūno termometrą (kalbantį);

1.2.  kraujospūdžio matuoklį (kalbantį);

1.3.  gliukozės kiekio kraujyje matuoklį (kalbantį);

1.4.  kūno svarstykles (kalbančias);

1.5.  rankinį laikrodį (Brailio);

1.6.  rankinį laikrodį (kalbantį);

1.7.  išmanųjį laikrodį;

1.8.  stalinį laikrodį (kalbantį);

1.9.  įvairaus tipo lazdelių (baltųjų);

1.10.  elektroninį orientavimosi prietaisą, padedantį asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje;

1.11.  virtuvės svarstykles (kalbančias);

1.12.  skysčio lygio rodytuvą;

1.13.  buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukus;

1.14.  didinamųjų stiklų su apšvietimo įtaisu ar be jo;

1.15.  stalinių didinamųjų stiklų su apšvietimo įrenginiu;

1.16.  žiūroną ar teleskopą;

1.17.  vaizdo didinimo sistemą, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera;

1.18.  didinimo programinę įrangą, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija;

1.19.  mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę;

1.20.  rašymo rėmelių (Brailio lentelių su rašymo įrankiu);

1.21.  Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute;

1.22.  nešiojamąjį kompiuterį;

1.23.  DAISY grotuvą įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi;

1.24.  diktofoną;

1.25.  stacionarųjį telefoną (kalbantį arba Brailio);

1.26.  mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią;

1.27.  mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);

1.28.  ilgio matuoklį (su Brailio žymomis);

1.29.  ilgio matuoklį (kalbantį);

1.30.  spalvų detektorių (kalbantį);

1.31.  kalbos sintezatorių, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba;

1.32.  ekrano skaitymo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija;

1.33.  mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija;

1.34.  garsinį etikečių žymeklį;

1.35.  elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį);

1.36.  simbolių skaitymo įrenginį rašytiniam tekstui skaityti ir jam į vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti;

1.37.  kita (nurodyti regos techninės pagalbos priemonės pavadinimą (-us).

 

2. Pagrindas gauti regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją

(tinkamą variantą pažymėkite Q): 

2.1.  asmeniui nustatytas neįgalumo lygis;

2.2.  asmeniui nustatytas darbingumo lygis;

2.3.  asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis);

2.4.  asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

 

3. Papildoma informacija (tinkamą variantą pažymėkite Q):

3.1.  asmuo kreipiasi pirmą kartą;

3.2.  asmuo kreipiasi pakartotinai, pasikeitus jo sveikatos būklei;

3.3.  pasibaigė nustatytas bendra tvarka gautos regos techninės pagalbos priemonės kompensacijos skyrimo terminas;

3.4.  kita (nurodyti informaciją, kuri gali turėti įtakos asmeniui gaunant regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją).

 

4. Pridedama (tinkamą variantą pažymėkite Q):

4.1.  paso, asmens tapatybės kortelės arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje kopija, _____ lapai (pridedama, jei prašymas teikiamas registruotu paštu ar elektroniniu paštu);

4.2.  išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a)[2], _______ lapai;

4.3.  dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, ____ lapai (pridedama, jei asmens vardu prašymą teikia jo įgaliotas atstovas);

4.4.  dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, ________ lapas (-ai) _____________________________________________________________________________ .

(nurodyti dokumento pavadinimą)

 

5. Prašau kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę

(tinkamą variantą pažymėkite Q):

5.1. pervesti į sąskaitą:           asmens          asmens atstovo

5.1.1. Lietuvoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas __________________________________________

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. užsienyje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Valstybės, kurioje yra sąskaita, pavadinimas___________________________________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) užsienyje pavadinimas_________________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) arba kredito unijos užsienyje SWIFT kodas (BIC) ___________

Tarptautinis (IBAN) sąskaitos numeris (iki 34 simbolių kartu su dviženkliu valstybės kodu):

 

 

 

 

5.2.  išmokėti kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje (bet kuriame AB Lietuvos pašto skyriuje ar kt.).

_______________________________________________________________________________________

(mokėjimo įstaigos pavadinimas ir adresas)

 

6. Informaciją apie priimtą Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo sprendimą (teikiama sprendimo kopija) dėl kompensacijos skyrimo prašau pateikti (tinkamą variantą pažymėkite Q):

6.1. □ paštu ______________________________________________________________________ ;

(nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

6.2. □ elektroniniu paštu ____________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

6.3. □ kitu būdu ___________________________________________________________________ .

(įrašykite)

 

7. Esu informuotas, kad:

7.1. Šio prašymo nagrinėjimo tikslu visi jame nurodyti mano asmens duomenys gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

7.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti, ji nebus išduodama, o neteisėtai gautą regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turėsiu grąžinti.

7.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas.

7.4. Dokumentai, įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

8. Kita papildoma informacija / pastabos (jeigu asmuo ar asmens atstovas pageidauja, jis gali nurodyti, jo nuomone, skiriant regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją reikšmingą informaciją).

 

9. Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Asmuo ar asmens atstovas                        __________________              _____________________

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas                                      ___________________

(pildo prašymą priėmęs darbuotojas)                                   (gavimo data)

 

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė

 

_____________________              ___________________                     _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

part_9f53b540023a4e9bb136c1c9aec162db_end


 

Prašymo skirti regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją priedas

 

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

________________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas Informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

prašymas skirti ___________________________________________________________________

(nurodyti regos techninės pagalbos priemonės, kurios įsigijimo išlaidų kompensaciją prašoma skirti, pavadinimą)        

(toliau – Prašymas) priimtas _________________________ .

(gavimo data)

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti šie dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė:

 

_______________________ ______________________ ______________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

BŪTINA ŽINOTI

1. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir (ar) Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti trūkstamų dokumentų pateikimo dienos. Jeigu priimamas neigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu Jus informuos apie priimtą sprendimą. Jūs turite teisę apskųsti priimtą Komisijos sprendimą Centro direktoriui per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

2. Regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija bus išmokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Komisijos priimto sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos.

3. Kompensacija Jums bus pervesta į Prašyme nurodytą Jūsų arba Jūsų atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokėta Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

_________________________________

part_4d632fc60e784bafa4b9e7ab18722e3d_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25

 

ASMENŲ APRŪPINIMO KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens lėšomis įsigytų naujų komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių, nurodytų Kompensuojamų komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių sąraše (Aprašo 1 priedas) (toliau – 1 priedas), įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka 1 priede nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė) (toliau – komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai), ir:

2.1. kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

2.2. kuriems nustatytas darbingumo lygis;

2.3. yra sukakę senatvės pensijos amžių;

2.4. yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras). Kompensacija mokama tik už 1 priede nurodytų naujų komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių, kurios buvo įsigytos Centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, įsigijimą.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOS KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, JŲ NAUDOJIMO LAIKAS, KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO SĄLYGOS

 

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:

5.1. alternatyviąsias ir komunikaciją palengvinančias priemones:

5.1.1. kalbinį dialoginį įtaisą – vieną kartą per 4 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.2. tiesioginio bendravimo programinę įrangą – vieną kartą per 2 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.1.3. pažintinių funkcijų lavinimo programinę įrangą – vieną kartą per metus iki 220 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.1.4. alternatyviosios komunikacijos programėlės prieigą – vieną kartą per 2 metus iki 100 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.1.5. bendravimo paveikslėlių rinkinį – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2. kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisus:

5.2.1. pelę – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.2.2. klaviatūrą – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.2.3. kompiuterio valdymo svirtį – vieną kartą per 3 metus iki 1 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.2.4. kompiuterinės kalbos įrangą (kalbos sintezatorių) – vieną kartą per 3 metus iki 150 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.2.5. mobiliojo ryšio telefoną – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.6. planšetinį (delninį) kompiuterį – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3. pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemones:

5.3.1. tablečių dozatorių – vieną kartą per 4 metus iki 15 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3.2. laikmatį laikui planuoti – vieną kartą per 4 metus iki 55 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3.3. išmanųjį laikrodį – vieną kartą per 3 metus iki 130 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4. balansavimo priemones:

5.4.1. batutą (lauko arba vidaus) – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.2. balansavimo lentą ir (ar) pagalvėlę, ir (ar) platformą, ir (ar) laiptelius (toliau – balansavimo įrenginiai) – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų balansavimo įrenginių skaičiaus);

5.4.3. balansavimo ritinį ir (ar) kamuolį – vieną kartą per 3 metus iki 100 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų balansinių ritinių ir (ar) kamuolių skaičiaus);

5.4.4. spyruokliavimo (pavyzdžiui, gimnastikos kamuolio) ir (ar) mynimo (išskyrus dviratį ir sportui skirtą treniruoklį), ir (ar) trepsėjimo įrenginius – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų spyruokliavimo ir (ar) mynimo, ir (ar) trepsėjimo įrenginių skaičiaus);

5.4.5. gimnastikos (aktyvumo) sienelę – vieną kartą per 5 metus iki 400 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.5. pasunkintas ir judesius varžančias (spaudžiančias) priemones:

5.5.1. antklodes ir (ar) užklotus, ir (ar) žaislus – vieną kartą per 3 metus iki 250 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų antklodžių ir (ar) užklotų, ir (ar) žaislų skaičiaus);

5.5.2. liemenę – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų liemenių skaičiaus);

5.5.3. apykakles (šalikus) – vieną kartą per 3 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.5.4. kojų ir (ar) rankų svarelius – vieną kartą per 3 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.5.5. kūno kojines (maišus) – vieną kartą per 2 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.6. vaizdinės stimuliacijos ir (ar) nusiraminimo priemones:

5.6.1. šviesų projektorių – vieną kartą per 5 metus iki 700 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.6.2. šviesos pluoštus ir (ar) gijas, ir (ar) tunelius – vieną kartą per 5 metus iki 700 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.6.3. šviesos lentą arba stalą – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.6.4. burbulų vamzdį arba sienelę – vieną kartą per 5 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.6.5. smulkias vaizdinės stimuliacijos priemones (pavyzdžiui, plokšteles, burbuliukus, kamuoliukus) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų smulkių vaizdinės stimuliacijos priemonių skaičiaus);

5.6.6. aromaterapijos rinkinį – vieną kartą per 3 metus iki 100 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.6.7. lovos tentą su apšvietimu vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7. lietimo ir taktilines priemones:

5.7.1. smėlio ir (ar) vandens stalą arba smėlio ir (ar) vandens antstalį – vieną kartą per 4 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.2. smulkias skirtingų tekstūrų, paviršių, medžiagų, skirtų liesti, priemones ir (ar) kilimėlius, ir (ar) dėliones – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų kilimėlių ir (ar) dėlionių, ir (ar) priemonių skaičiaus);

5.7.3. taktilinius rėmelius – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.7.4. veiklos lentą ir (ar) sienelę – vieną kartą per 4 metus iki 400 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų veiklos lentų ir (ar) sienelių skaičiaus);

5.8. masažuoklius ir (ar) vibracines priemones:

5.8.1. vibracines pagalves – vieną kartą per 2 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.8.2. smulkias masažines ir (ar) vibracines priemones (pavyzdžiui: kamuoliukus, volelius, kaklo ar nugaros masažuoklius, vibracinius žaislus) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų smulkių masažinių priemonių skaičiaus);

5.8.3. masažinę kėdę ar krėslą – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.8.4. burnos ertmę stimuliuojančias priemones (pavyzdžiui, kramtukus, dantų šepetukus, stalo įrankius) – vieną kartą per 2 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų burnos ertmę stimuliuojančių priemonių skaičiaus);

5.8.5. masažinį vonios kilimėlį – vieną kartą per 4 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9. supimo priemones:

5.9.1. vidaus ar lauko hamaką – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.2. vidaus ar lauko sūpynes arba sūpynių juostą, arba supamąją kėdę (krėslą) – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.10. saugumą užtikrinančias priemones:

5.10.1. įvairius saugumo ir (ar) prilaikymo diržus – vieną kartą per 3 metus iki 80 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų saugumo ir (ar) prilaikymo diržų skaičiaus);

5.10.2. automobilinę kėdutę – vieną kartą per 4 metus iki 1 800 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.10.3. kepures (šalmus) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.11. garsą slopinančias ar skatinančias priemones:

5.11.1. garsą slopinančias ausines – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.11.2. interaktyvųjį kubą ir grotuvą – vieną kartą per 5 metus iki 600 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.11.3. spalvotus interaktyviuosius mygtukus – vieną kartą per 5 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.11.4. mokomąjį robotuką – vieną kartą per 5 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.

6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

6.1. mobiliojo ryšio telefoną arba planšetinį (delninį) kompiuterį;

6.2. taktilinius rėmelius arba veiklos lentą ar sienelę;

6.3. šviesų projektorių arba šviesos pluoštus ir (ar) gijas, ir (ar) tunelį;

6.4. vidaus ar lauko hamaką arba vidaus ar lauko sūpynes ar sūpynių juostą, ar supamąją kėdę (krėslą);

6.5. interaktyvųjį kubą ir grotuvą arba spalvotus interaktyviuosius mygtukus.

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

7. Prieš įsigydamas naują komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę, asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją, ar jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas) pateikia Centrui Prašymą skirti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (Aprašo 2 priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba jų kopijas (toliau – dokumentai):

7.1. išrašą iš sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“: formos Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ ar formos Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, ar formos Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai“ (toliau kartu – išrašai iš medicinos dokumentų) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išdavimo dienos), kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo turi komunikacijos ir (ar) sensorikos sutrikimų, ir konkrečių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių pavadinimai, kai:

7.1.1. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

7.1.2. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis);

7.2. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), – jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas.

8. Asmuo ar asmens atstovas Aprašo 7 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui. Prašymas ir dokumentai Centrui gali būti pateikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį (pateiktų dokumentų kopijas padaro ir patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas, o asmens pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui), juos siunčiant registruotu laišku (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos), elektroniniu paštu (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos) arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos).

9. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tiesiogiai, atvykęs į Centro teritorinį padalinį, asmuo turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, pensininko pažymėjimą ar neįgaliojo pažymėjimą), o asmens atstovas – jo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Centro teritorinio padalinio darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai Prašymą ir dokumentus pateikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, šio dokumento kopija nedaroma. Atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas naudojamas padedant asmens atstovui užpildyti Prašymą, Centro teritorinio padalinio darbuotojas, priimantis Prašymą, jo nepasilieka ir kopijos nedaro.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia registruotu laišku, kartu su Prašymu ir dokumentais turi būti pateikta asmens ar asmens ir asmens atstovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei asmuo Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniu paštu, kartu su Prašymu ir dokumentais asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jei Prašymą ir dokumentus teikia asmens atstovas, turi būti pateikta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas ir dokumentai turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniais ryšiais per SPIS, kartu su Prašymu ir dokumentais pateikti asmens ar asmens ir asmens atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą nereikalaujama.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais, turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

10. Jei asmens vardu Prašymą ir dokumentus pateikia asmens atstovas, jis Prašyme nurodo savo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą.

11. Centro teritorinis padalinys, gavęs Prašymą ir dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos, surenka šiuos duomenis:

11.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro − apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas);

11.2. iš SPIS − apie asmens (išskyrus Aprašo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytus asmenis) neįgalumą – asmeniui nustatytą neįgalumo lygį, darbingumo lygį.

12. Jei prie Prašymo nepridėti arba pridėti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai, nors juos būtina pateikti, kad Komisija galėtų priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, ir (ar) Aprašo 11 punkte nurodytų duomenų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Jeigu asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio ar SPIS sistemos pranešimo apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus gavimo dienos dokumentų nepateikia, Prašymas nenagrinėjamas.

Asmuo ar asmens atstovas, Prašymą ir dokumentus teikiantis tiesiogiai Centro teritoriniame padalinyje, apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašymo pateikimo metu (informacija apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus bei terminą šiems dokumentams pateikti įrašoma į Informacinį lapelį, kuris įteikiamas asmeniui ar asmens atstovui). Jei to padaryti neįmanoma arba jei Prašymas ir dokumentai buvo pateikti registruotu paštu arba elektroniniu paštu, asmuo ar asmens atstovas apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo Centro teritoriniame padalinyje dienos. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus teikia per SPIS, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų pateikimo per SPIS dienos SPIS jam išsiunčia informacinę žinutę apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus ir nurodo terminą šiems dokumentams pateikti.

13. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų (jei, vadovaujantis Aprašo 12 punktu, prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, – nuo visų trūkstamų dokumentų) gavimo dienos įvertina asmens ar asmens atstovo pateiktus ir Centro surinktus Aprašo 7 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis, taip pat įvertina, ar asmuo atitinka 1 priede nurodytus komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus, ar pasibaigė anksčiau gautos naujos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas, ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, sprendime taip pat nurodoma motyvuota priežastis (-ys). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). Informacija apie priimtą sprendimą taip pat pateikiama SPIS (nurodoma sprendimo priėmimo data ir numeris, sprendimo terminas).

14. Komisijos sprendimą dėl kompensacijos skyrimo asmuo ar asmens atstovas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos turi teisę apskųsti Centro direktoriui, taip pat pateikti kitus dokumentus ir (ar) informaciją, kurie, jo manymu, gali turėti įtakos Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo. Skunde nurodomas asmens ir, jeigu skundą pateikia asmens atstovas, asmens atstovo vardas, pavardė, gimimo data, skundo turinys.

15. Centro direktorius, gavęs asmens ar asmens atstovo skundą dėl Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos perduoda šį skundą nagrinėti Komisijai arba priima sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jei Centro direktorius priima sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą, apie tokį Centro direktoriaus sprendimą ir skundo atmetimo priežastį (-is) asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu).

Jei Centro direktorius perduoda skundą nagrinėti Komisijai, ji gautą skundą, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos ir priima naują sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, sprendime papildomai nurodoma motyvuota priežastis (-ys). Apie Komisijos priimtą sprendimą asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu).

16. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su Centro direktoriaus priimtu sprendimu skundą atmesti kaip nepagrįstą arba Komisijos priimtu nauju sprendimu dėl kompensacijos skyrimo, šiuos sprendimus asmuo ar asmens atstovas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

17. Teigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

18. Asmuo, įsigijęs Aprašo 5 punkte nurodytas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones, per 20 darbo dienų nuo jų įsigijimo dienos Aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir tvarka pateikia Centro teritoriniam padaliniui vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, ar jo kopiją:

18.1. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pažymą-sąskaitą, kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduotą sąskaitą, patvirtinančią, kad mokėjimas atliktas per kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos internetinę sistemą, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę, arba kitus pinigų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, perkamos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą ar ją atitinkantį dokumentą nebūtina;

18.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonė įsigyta ne Lietuvos Respublikoje;

18.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonė įsigyta iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą;

18.4. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, išrašytą minėtos priemonės pirkimo dieną, ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

18.5. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už Aprašo 5.1.1, 5.2.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.7.3, 5.8.3, 5.10.2 ar 5.11.2 papunkčiuose nurodytas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones termino atidėjimas.

19. Aprašo 18 punkte nurodyti dokumentai teikiami pagal Aprašo 9 punkto nuostatas.

20. Jei asmuo ar jo atstovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ligos, traumos, išvykimo ir pan.) neturi galimybės Centro teritoriniam padaliniui pateikti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimą patvirtinančių dokumentų per Aprašo 18 punkte nurodytą terminą, asmuo ar asmens atstovas privalo minėtus dokumentus pateikti nedelsdamas, išnykus priežastims, dėl kurių dokumentai negalėjo būti pateikti laiku, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo dienos.

21. Centro teritorinis padalinys per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar asmuo ar asmens atstovas pateikė visus Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus ir, jei pateikė, ar juose nurodyta visa reikiama informacija (t. y. ar pateikti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės, dėl kurios buvo priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijimo dokumentai, ar Aprašo 5 punkte nurodyta komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonė buvo įsigyta po to, kai Komisija Aprašo 13 punkte ar 15 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka priėmė sprendimą dėl kompensacijos skyrimo).

22. Jei nustatoma, kad pateikti ne visi Aprašo 18 punkte nurodyti dokumentai, Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Jeigu asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio ar SPIS pranešimo gavimo dienos nepateikia visų trūkstamų ir prašomų pateikti dokumentų, kompensacija nemokama.

Asmuo ar jo atstovas, Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus teikiantis tiesiogiai Centro teritoriniame padalinyje, apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas dokumentų pateikimo metu (informacija apie trūkstamus dokumentus ir terminą šiems dokumentams pateikti įrašoma Informaciniame lapelyje, kuris įteikiamas asmeniui ar asmens atstovui). Jei to padaryti neįmanoma arba jei dokumentai buvo pateikti registruotu paštu ar elektroniniu paštu, asmuo ar asmens atstovas apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus bei jų pateikimo terminą informuojamas Prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Centro teritoriniame padalinyje dienos. Jei asmuo ar asmens atstovas dokumentus teikia per SPIS, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos per SPIS jam išsiunčiama informacinė žinutė apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus ir nurodomas terminas šiems dokumentams pateikti.

23. Jei nustatoma, kad asmuo Aprašo 5 punkte nurodytą komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę įsigijo anksčiau, nei Komisija priėmė sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ar nei pateikti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės, dėl kurios nebuvo priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijimą patvirtinantys dokumentai, kompensacija nemokama ir apie tai asmuo ar asmens atstovas Prašyme nurodytu būdu informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

24. Kompensacija asmeniui išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 18 punkte nurodytų dokumentų pateikimo (jei, vadovaujantis Aprašo 22 punktu, prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, – nuo visų trūkstamų dokumentų pateikimo) Centro teritoriniam padaliniui dienos. Kompensacija asmeniui pervedama į Prašyme nurodytą jo asmeninę arba asmens atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje). Kompensacija negali būti pervedama į asmeniui atstovaujančio gyvenamosios vietos savivaldybės socialinio darbuotojo arba asmeniui atstovaujančio neįgaliųjų asociacijos atstovo sąskaitą.

Jei asmuo ar asmens atstovas Centro teritoriniam padaliniui pateikia Aprašo 18.5 papunktyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, asmuo ar asmens atstovas, apmokėjęs komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas iki minėtame dokumente nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo Centro teritoriniam padaliniui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, techninės pagalbos priemonės pardavėjo bei asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą perdavimo–priėmimo aktą, banko pavedimo kopiją ir pan.).

25. Jei Aprašo 18 punkte nurodyti dokumentai pateikiami po asmens, kuriam Aprašo 13 punkte ar 15 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka priimtu Komisijos sprendimu skirta kompensacija, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

26. Kompensacija už tos pačios komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS PAKARTOTINAI

 

27. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus Aprašo 1 priede nurodytam naujos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 28 punkte nurodytus atvejus.

28. Jei Aprašo 5.1.1 ir (ar) 5.2.1, ir (ar) 5.2.2, ir (ar) 5.2.3, ir (ar) 5.5.1 ir (ar) 5.5.2 papunkčiuose nurodytos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo ar asmens atstovas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais ir tvarka Centro teritoriniam padaliniui pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentą ar jo kopiją (prekės defektų aktą, patvirtinantį, kad komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriama šių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus 1 priede nurodytam naujos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

Jei Aprašo 5.1.1 ir (ar) 5.5.1, ir (ar) 5.5.2 ir 5.10.3 papunkčiuose nurodytos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu nebeatitinka asmens antropometrinių ar fizinių duomenų ir (ar) socialinių poreikių ir asmuo ar asmens atstovas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais ir tvarka Centro teritoriniam padaliniui pateikia išrašus iš medicinos dokumentų dėl pasikeitusių asmens antropometrinių ar fizinių duomenų ir (ar) socialinių poreikių, asmeniui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriama šių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus 1 Priede nurodytam naujos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmens lėšomis įsigytų komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių dokumentų, patvirtinančių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, atitiktį Aprašo reikalavimams ir naudojimąsi šiomis techninės pagalbos priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą. Neteisėtai gautos kompensacijos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

30. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

31. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

32. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________________

part_36a94d64605340f89c30767c93ba7e60_end


 

Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

1 priedas

 

KOMPENSUOJAMŲ KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

 

Techninės pagalbos priemonės apibūdinimas

 

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)

 

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonių poreikis

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

 

Alternatyviosios ir komunikaciją palengvinančios priemonės

 

1.1.

 

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

 

Nešiojamieji elektroniniai bendravimo įtaisai (komunikatoriai), naudojami tiesioginiam bendravimui

 

4 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai, ar kiti tarties ir kalbos raidos sutrikimai

 

1.2.

 

Tiesioginio bendravimo programinė įranga

 

Programinė įranga tiesioginio bendravimo žinutėms parengti

 

2 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis  cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

 

1.3.

 

Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga

 

Programinė įranga gebėjimams, kuriais grindžiamas protavimas ir loginė veikla, dėmesio koncentravimas, lavinti

 

1 metai

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; Alzheimerio liga, insultas, Parkinsono liga, šoninė amiotrofinė (lateralinė) sklerozė, išsėtinė sklerozė; senatvinė demencija; kiti vestibulinio aparato ar neurologiniai sutrikimai, dėl kurių nustatomas pažinimo funkcijų sutrikimai

 

1.4.

 

Alternatyviosios komunikacijos programėlės prieiga

 

Programinė įranga bendravimui alternatyviu būdu, skirta gebėjimams, kuriais grindžiama loginė veikla ir kalbos ugdymas, lavinti

 

2 metai

 

Sulėtėjusi kalbos raida, vidutinis ir žymus kalbos neišsivystymas

 

1.5.

 

Bendravimo paveikslėlių rinkinys

 

Priemonė, skirta bendrauti ir kalbai ugdyti vizualiniu principu pagrįstu metodu

 

2 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai, kiti tarties ir kalbos raidos sutrikimai

 

2.

 

Kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisai

 

2.1.

 

Pelė

 

Speciali techninė įranga su specialia programine įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

 

3 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio pelės

 

2.2.

 

Klaviatūra

 

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

 

3 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio klaviatūros

 

2.3.

 

Kompiuterio valdymo svirtis

 

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu be rankų

 

3 metai

 

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti kompiuterio įprastu būdu

 

2.4.

 

Kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatorius)

 

Speciali programinė įranga, skirta dirbtinės kalbos išvesčiai

 

3 metai

 

Daugybinė negalia, dėl kurios asmuo negali kalbėti (vienintelė priemonė, padedanti komunikuoti)

 

2.5.

 

Mobiliojo ryšio telefonas

 

Įrenginys, skirtas bendrauti alternatyviu būdu, į kurį galima įdiegti programinę įrangą kalbos įgūdžiams lavinti

 

3 metai

 

Žymiai sulėtėjusi kalbos raida, žymus kalbos neišsivystymas

 

 

 

2.6.

 

Planšetinis (delninis) kompiuteris

 

Įrenginys, skirtas bendrauti alternatyviu būdu, į kurį galima įdiegti programinę įrangą kalbos įgūdžiams lavinti

 

3 metai

 

Žymiai sulėtėjusi kalbos raida, žymus kalbos neišsivystymas

 

3.

 

Pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemonės

 

3.1.

 

Tablečių dozatorius

 

Priemonė, skirta medikamentams grupuoti (gali būti su garsiniu signalu ar laikmačiu)

 

4 metai

 

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

 

3.2.

 

Laikmatis laikui planuoti

 

Priemonė, skirta laikui planuoti, rodanti asmeniui likusį laiką tam tikram veiksmui atlikti arba po asmens atlikto veiksmo praėjusį laiką (gali būti su garsiniu signalu ar be jo)

 

4 metai

 

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

 

3.3.

 

Išmanusis laikrodis

 

Priemonė, skirta laikui planuoti, turinti sąsają su išmaniuoju mobiliuoju telefonu ar kitu išmaniuoju įrenginiu, kuriame matomos išmaniojo laikrodžio funkcijos, pagalbos signalo ir buvimo vietos nustatymo funkcijos

 

3 metai

 

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

 

4.

 

Balansavimo priemonės

 

4.1.

 

Batutas (lauko arba vidaus)

 

Vaiko svorį atitinkanti priemonė, skirta šokinėjimui (gali būti su paminkštintomis sienelėmis ir apsaugomis nuo iškritimo arba be jų), naudojama lauke arba viduje

 

4 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, pasireiškiantys hiperaktyvumu, dėmesio sutrikimu, motorinio planavimo sunkumu ar motoriniu nerangumu

 

4.2.

 

Balansavimo lenta, pagalvėlė, platforma, laipteliai

 

Priemonės, skirtos pusiausvyrai lavinti, minti kojomis ar trepsėti (gali būti įvairių formų ir dydžių, sėdimosios ir stovimosios)

 

3 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, pasireiškiantys hiperaktyvumu, dėmesio sutrikimu, motorinio planavimo sunkumu ar motoriniu nerangumu

 

4.3.

 

Balansavimo ritinys, kamuolys

 

Priemonės, skirtos pusiausvyrai lavinti (gali būti įvairių formų ir dydžių, sėdimosios ir stovimosios)

 

3 metai

 

Hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinis nerangumas ar motorinio planavimo sunkumai, vestibulinės sistemos sutrikimai

 

4.4.

 

Spyruokliavimo, mynimo, trepsėjimo įrenginiai

 

Priemonės, skirtos koordinacijai, ištvermei, pusiausvyrai lavinti (gali būti įvairių dydžių ir formų, sėdimosios ir stovimosios, pritaikomos pagal asmens ūgį ir svorį)

 

3 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, dispraksija, hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinio planavimo sunkumai ir motorinis nerangumas

 

4.5.

 

Gimnastikos (aktyvumo) sienelė

 

Priemonė, skirta koordinacijai, ištvermei, pusiausvyrai lavinti (ją gali sudaryti kopėčios, skersiniai, virvės ir pan.), tvirtinama prie sienos ar lubų

 

5 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, dispraksija, hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinis nerangumas

 

5.

 

Pasunkintos ir judesius varžančios (spaudžiančios) priemonės

 

5.1.

 

Antklodė, užklotas, žaislai

 

Priemonės, skirtos asmeniui prispausti, nuraminti, propriorecepcijai stimuliuoti, padedančios užmigti, mažinančios hiperaktyvumą ir stresą

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija

 

5.2.

 

Liemenė

 

Priemonė, kurią dėvint giluminis spaudimas (slėgis) suteikia tvirto apkabinimo efektą viršutinei kūno daliai, o ją dėvintis asmuo jaučiasi saugiau ir ramiau

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija

 

5.3.

 

Apykaklė (šalikas)

 

Priemonė, skirta sensorinei integracijai, naudojama ugdomųjų ir korekcinių užsiėmimų metu

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

 

5.4.

 

Kojų ir (ar) rankų svareliai

 

Priemonė, skirta grįžtamajam propriorecepcijos ryšiui lavinti, papildomai sensorikos stimuliacijai, dėmesio koncentracijai lavinti, kai asmuo yra nerimastingas

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

 

5.5.

 

Kūno kojinės (maišai)

 

Priemonė, skirta sensorinei patirčiai papildyti, taktiliniam ir raumenų jautrumui lavinti, kliūčių įveikimo gebėjimams, erdvinei orientacijai ugdyti, supratimui apie kūną formuoti, vaikui įtraukti į žaidybinę veiklą, mokyti, kaip įveikti nerimą, socialinės sąveikos įgūdžiams formuoti

 

2 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

 

6.

 

Vaizdinės stimuliacijos ir (ar) nusiraminimo priemonės

 

6.1.

 

Šviesų projektorius

 

Priemonė, skirta regai, pažinimui stimuliuoti, sudominti ir (ar) nuraminti, stresui mažinti (projektuojami šviesos pliūpsniai ant sienų, lubų ar grindų, į konkrečius objektus; gali keistis šviesos spalvos ar vaizdai, kurie automatiškai cikliškai sukasi)

 

5 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.2.

 

Šviesos pluoštai, gijos, tuneliai

 

Priemonė, skirta regai, pažinimui stimuliuoti, sudominti ir (ar) nuraminti, stresui mažinti (projektuojami šviesos pliūpsniai ant sienų, lubų ar grindų, į konkrečius objektus; gali keistis šviesos spalvos)

 

5 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.3.

 

Šviesos lenta ar stalas

 

Priemonė, skirta multisensorinei aplinkai gerinti, stresui mažinti, nuraminti (gali būti įvairių dydžių ar formų, prie jos gali būti pritvirtinamas smėlio ar vandens padėklas)

 

5 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.4.

 

Burbulų vamzdis, sienelė

 

Priemonė, skirta multisensorinei pasyviai ir interaktyviai aplinkai sukurti; pripildyta tam tikro skysčio, keičianti spalvas, kurios ramina, mažina stresą, stimuliuoja regą, klausą, lytėjimą, pažinimą (gali būti įvairių dydžių ir formų, naudojama pasyviai arba interaktyviai veiklai)

 

5 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.5.

 

Smulkios vaizdinės stimuliacijos priemonės

 

Priemonės, skirtos saugumo jausmui suteikti, nuraminti, stresui mažinti (gali būti įvairių dydžių ir formų, šviesti, keisti spalvas)

 

3 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.6.

 

Aromaterapijos rinkinys

 

Priemonė, skirta uoslei stimuliuoti ar nuraminti, kurią sudaro kvapų difuzorius ir kvapų rinkiniai

 

3 metai

 

Uoslės sensoriniai sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

 

6.7.

 

Lovos tentas su apšvietimu

 

Priemonė, skirta ramybės ir jaukumo pojūčiui lovoje sukurti

 

3 metai

 

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, nemiga, nerimas

 

7.

 

Lietimo ir taktilinės priemonės

 

7.1.

 

Smėlio ir (ar) vandens stalas, smėlio ir (ar) vandens antstalis

 

Priemonė, skirta multisensorinei aplinkai gerinti, padedanti nusiraminti, mažinanti stresą (gali būti įvairių dydžių ar formų, su šoniniais paaukštinimais, taip pat gali turėti švietimo įrenginį) 

 

4 metai

 

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

 

7.2.

 

Smulkios skirtingų tekstūrų, paviršių, medžiagų, skirtų liesti, priemonės ir (ar) kilimėliai, ir (ar) dėlionės

 

Smulkios lietiminės stimuliacijos priemonės, padengtos įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis įvairius (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius (gali būti įvairių dydžių ir formų)

 

3 metai

 

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

 

7.3.

 

Taktiliniai rėmeliai

 

Priemonė, padengta įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis skirtingus (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius

 

5 metai

 

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

 

7.4.

 

Veiklos lenta ir (ar) sienelė

 

Priemonė, padengta įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis skirtingus (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius

 

4 metai

 

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, motorinio planavimo sunkumai

 

8.

 

Masažuokliai ir (ar) vibracinės priemonės

 

8.1.

 

Vibracinė pagalvė

 

Priemonė, skirta padėti nusiraminti, kuri suspausta pradeda vibruoti, taip stimuliuodama lytėjimą

 

2 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), agresyvumas, nemiga, nerimas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas

 

8.2.

 

Smulkios masažinės (ir) ar vibracinės priemonės

 

Smulkios lytėjimo stimuliacijos priemonės, kurios vibruoja ir (ar) masažuoja visą kūną ar atskiras jo dalis (gali būti įvairių dydžių ir formų)

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija, senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai

 

8.3.

 

Masažinė kėdė ar krėslas

 

Priemonė, skirta atsisėsti ar atsigulti, turinti vibravimo ar masažavimo funkciją

 

5 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, atsiradę dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), sensorinės integracijos disfunkcija

 

8.4.

 

Burnos ertmę stimuliuojančios priemonės

 

Priemonės, skirtos burnos ertmei stimuliuoti (kramtyti, masažuoti, plauti)

 

2 metai

 

Proprioreceptinės sistemos sutrikimai, gustatorinės sistemos sutrikimai, nerimas, atsiradęs dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.)

 

8.5.

 

Masažinis vonios kilimėlis

 

Priemonė, skirta dėti į vonią, kuri vibruodama masažuoja

 

4 metai

 

Proprioreceptinės sistemos sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, nerimas, atsiradęs dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.)

 

9.

 

Supimo priemonės

 

9.1.

 

Vidaus arba lauko hamakas

 

Priemonė, skirta suptis (gali būti atvira ar uždara, įvairių dydžių ir formų)

 

4 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai

 

9.2.

 

Vidaus ar lauko sūpynės ar sūpynių juostos, ar supamoji kėdė (krėslas)

 

Priemonė, skirta suptis (gali būti atvira ar uždara, įvairių dydžių ir formų)

 

4 metai

 

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai

 

10.

 

Saugumą užtikrinančios priemonės

 

10.1.

 

Įvairūs saugumo ir (ar) prilaikymo diržai

 

Priemonė, skirta asmens saugumui užtikrinti būnant lauke ar važiuojant transporto priemone

 

3 metai

 

Vestibulinės sistemos hipojautrumas, hiperjautrumas, komunikacijos sutrikimai, polinkis nesaugiai elgtis lauke ar šalia gatvės

 

10.2.

 

Automobilinė kėdutė

 

Priemonė, skirta asmeniui saugiai vežti transporto priemonėje, su 5 taškų tvirtinamaisiais diržais

 

4 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), cerebrinis ar kitoks paralyžius, atramos-judėjimo sistemos sutrikimai

 

10.3.

 

Kepurė (šalmas)

 

Priemonė, skirta asmens galvai apsaugoti nuo smūgių

 

3 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), epilepsija, sutrikusi judesių koordinacija

 

11.

 

Garsą slopinančios ar skatinančios priemonės

 

11.1.

 

Garsą slopinančios ausinės

 

Priemonė, skirta aplinkos garsui slopinti

 

3 metai

 

Klausos hiperjautrumas

 

11.2.

 

Interaktyvusis kubas ir grotuvas

 

Priemonė, skirta įvairiems įrašytiems žodžiams ir garsams klausyti, lavinanti kalbą, rankų judesius, skatinanti bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

 

5 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

 

11.3.

 

Spalvoti interaktyvieji mygtukai

 

Priemonė, skirta įvairiems garsams įrašyti ir vėliau jiems klausyti, skatinanti bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

 

5 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

 

11.4.

 

Mokomasis robotukas

 

Įrenginys, kuris vaikšto, kalba, gali atlikti tam tikras užduotis, skatina bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

 

5 metai

 

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

 

______________________________________

 

part_53b057637f434e159084cf6e4afe8982_end


 

Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo skirti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją forma)

 

 

ASMUO, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas1

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas2

 

 

 

.

1 Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

2 Nurodomas tik tuo atveju, jei asmuo nėra deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, arba jei skiriasi asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta.

 

Telefono ryšio numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

__________________________________________________________________________________

(Jei dėl komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo asmeniui kreipiasi jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas), nurodomas asmens atstovo vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.)

 

___________________________

(Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

 

20____ m. _____________________ d.

 

1. Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę (tinkamą variantą pažymėkite Q):

1.1. kalbinį dialoginį įtaisą;

1.2. tiesioginio bendravimo programinę įrangą;

1.3. pažintinių funkcijų lavinimo programinę įrangą;

1.4. alternatyviosios komunikacijos programėlės prieigą;

1.5. bendravimo paveikslėlių rinkinį;

1.6. pelę;

1.7. klaviatūrą;

1.8. kompiuterio valdymo svirtį;

1.9. kompiuterinės kalbos įrangą (kalbos sintezatorių);

1.10 mobiliojo ryšio telefoną;

1.11planšetinį (delninį) kompiuterį;

1.12 tablečių dozatorių;

1.13laikmatį laikui planuoti;

1.14 išmanųjį laikrodį;

1.15 batutą (lauko arba vidaus);

1.16 balansavimo lentą ir (ar) pagalvėlę, ir (ar) platformą, ir (ar) laiptelius;

1.17 balansavimo ritinį ir (ar) kamuolį;

1.18 spyruokliavimo ir (ar) mynimo, ir (ar) trepsėjimo įrenginį;

1.19 gimnastikos (aktyvumo) sienelę;

1.20 pasunkintą antklodę ir (ar) užklotą, ir (ar) žaislą;

1.21 liemenę;

1.22 apykaklę (šaliką);

1.23 kojų ir (ar) rankų svarelį;

1.24 kūno kojines (maišus);

1.25 šviesų projektorių;

1.26 šviesos pluoštus ir (ar) gijas, ir (ar) tunelį;

1.27 šviesos lentą ar stalą;

1.28 burbulų vamzdį;

1.29 smulkias vaizdinės stimuliacijos priemones;

1.30 aromaterapijos rinkinį;

1.31 lovos tentą su apšvietimu;

1.32 smėlio ir (ar) vandens stalą;

1.33 smulkias skirtingų tekstūrų, paviršių, medžiagų, skirtų liesti, priemones ir (ar) kilimėlius, ir (ar) dėliones;

1.34 taktilinį rėmelį;

1.35 veiklos lentą ar sienelę;

1.36 vibracinę pagalvę;

1.37 smulkias masažines ir (ar) vibracines priemones;

1.38 masažinę kėdę arba krėslą;

1.39 burnos ertmę stimuliuojančias priemones;

1.40 masažinį vonios kilimėlį;

1.41 vidaus ar lauko hamaką;

1.42 vidaus ar lauko sūpynes arba sūpynių juostą, arba supamąją kėdę (krėslą);

1.43 įvairius saugumo ir (ar) prilaikymo diržus;

1.44 automobilinę kėdutę;

1.45 kepurę (šalmą);

1.46 garsą slopinančias ausines;

1.47 interaktyvųjį kubą ir grotuvą;

1.48 spalvotus interaktyviuosius mygtukus;

1.49 mokomąjį robotuką;

1.50 kita ___________________________ (nurodyti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės pavadinimą (-us).

 

2. Pagrindas gauti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (tinkamą variantą pažymėkite Q): 

2.1.  asmeniui nustatytas neįgalumo lygis;

2.2.  asmeniui nustatytas darbingumo lygis;

2.3.  asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių;

2.4.  asmuo yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

 

3. Papildoma informacija (tinkamą variantą pažymėkite Q):

3.1.  asmuo kreipiasi pirmą kartą;

3.2.  pasibaigė nustatytas gautos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo terminas;

3.3.  kita ________________________________________ (nurodyti informaciją, kuri gali turėti įtakos asmeniui skiriant komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją).

 

4. Pridedama (tinkamą variantą pažymėkite Q):

4.1.  paso, asmens tapatybės kortelės arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje kopija,_____ lapas (-ai) (pridedama, jei prašymas teikiamas registruotu paštu ar elektroniniu paštu);

4.2.  išrašas iš medicinos dokumentų[3], _______ lapas (-ai);

4.3.  dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, ____ lapas (-ai) (pridedama, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas).

 

5. Prašau kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę (tinkamą variantą pažymėkite Q):

5.1. pervesti į sąskaitą:            asmens          asmens atstovo

5.1.1. Lietuvos Respublikoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas__________________________________________

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. užsienyje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.):

c Taip c Ne

Valstybės, kurioje yra sąskaita, pavadinimas ____________________________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) užsienyje pavadinimas ___________________________

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) arba kredito unijos užsienyje SWIFT kodas (BIC)______________

Tarptautinis (IBAN) sąskaitos numeris (iki 34 simbolių kartu su dviženkliu valstybės kodu):

 

 

 

 

5.2.  išmokėti kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje (bet kuriame AB Lietuvos pašto skyriuje ar kt.).

________________________________________________________________________________

(mokėjimo įstaigos pavadinimas ir adresas)

 

6. Informaciją apie priimtą Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo sprendimą (teikiama sprendimo kopija) dėl kompensacijos skyrimo prašau pateikti (tinkamą variantą pažymėkiteQ):

6.1. □ paštu ________________________________________________________________;

(nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

6.2. □ elektroniniu paštu ______________________________________________________;

(elektroninio pašto adresas)

 

6.3. □ kitu būdu _____________________________________________________________.

(įrašykite)

 

7. Esu informuotas, kad:

7.1. Šio prašymo nagrinėjimo tikslu visi jame nurodyti mano asmens duomenys gali būti tikrinami valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

7.2. Nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti, ji nebus skiriama, o neteisėtai gautą komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turėsiu grąžinti.

7.3. Asmens duomenis tvarkančios institucijos užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas.

7.4. Dokumentai, įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

7.5. Komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama tik už tą komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę, kuri buvo įsigyta po Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

 

8. Kita papildoma informacija / pastabos (jeigu asmuo ar asmens atstovas pageidauja, jis gali nurodyti kitą, jo nuomone, skiriant komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją reikšmingą informaciją).

 

9. Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Asmuo ar asmens atstovas                         __________________             ______________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas                                      ___________________

(pildo prašymą priėmęs darbuotojas)                   (gavimo data)

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė

___________________________              ________________                           ________________

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

part_21d4e7813d984b88b65cf5f57ae28396_end


 

Prašymo skirti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją

priedas

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

________________________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas Informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

prašymas skirti ______________________________________________________ (toliau – Prašymas)

(nurodyti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės, kurios įsigijimo išlaidų kompensaciją prašoma skirti, pavadinimą)

 

priimtas ___________           

(gavimo data)

 

Pažymima Q):

Pateikti visi reikalingi dokumentai

Nepateikti šie dokumentai:

 

Dokumento pavadinimas

Dokumento pateikimo data*

Dokumentą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai asmuo ar asmens atstovas pateikia trūkstamus dokumentus.

 

Prašymą priėmė ir Informacinį lapelį įteikė

 

_______________________ ______________ ______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

 

BŪTINA ŽINOTI

1. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir (ar) Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti trūkstamų dokumentų pateikimo dienos. Jeigu priimamas neigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu Jus informuos apie priimtą sprendimą. Jūs turite teisę apskųsti priimtą Komisijos sprendimą Centro direktoriui per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

2. Teigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

3. Įsigijęs komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonę, per 10 darbo dienų nuo jos įsigijimo dienos privalote pateikti Centro teritoriniam padaliniui dokumentus, patvirtinančius komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimą (pavyzdžiui, sąskaitos faktūros ir pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento arba pirkimo–pardavimo kvito ar lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumento (pažymos ar akto) kopijas). Jei dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ligos, traumos, išvykimo ir pan.) neturite galimybės pateikti šių dokumentų per nurodytą terminą, privalote juos pateikti nedelsdamas, išnykus priežastims, dėl kurių dokumentai negalėjo būti pateikti laiku, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo dienos. 

4. Komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija bus išmokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos.

5. Kompensacija Jums bus pervesta į Prašyme nurodytą Jūsų arba Jūsų atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokėta Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

___________________________

part_243bd53a352d4a9490f0b65369968de8_end[1] Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“.

[2] Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“

[3] Sveikatos statistikos apskaitos ir kitos tipinės formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“: forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“ ar forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, ar forma Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai“.