RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 25 d. Nr. A-1078 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-415 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2021 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 5,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

Eil. Nr.

Klubas

Projektas

Skiriamos lėšos (Eur)

1.

VšĮ „KK Radviliškis“

Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje.

3 000

5.

Radviliškio rankų lenkimo sporto klubas

Klubo steigimo išlaidų kompensavimas

228,87

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė