Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21036

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. V-803, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-01, i. k. 2017-14009

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1321

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo   Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.4.7 papunkčiu ir 2 punktu,

t v i r t i n u  pridedamus:

1. Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus;

2. Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos struktūrą.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1321

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2017 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymo Nr. V-803 redakcija)

 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARNYBOS

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ITT prie KAM) yra įstaiga prie ministerijos, įgyvendinanti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) politiką, nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų RIS plėtojimo ir saugumo politiką, taip pat valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS) srityje.

2.  ITT prie KAM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.   ITT prie KAM savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM).

4.  ITT prie KAM yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir pavadinimu, skiriamąjį ITT prie KAM ženklą, rengiamų dokumentų formas ir sąskaitas banke. ITT prie KAM buveinė yra Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius.

5.  ITT prie KAM yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš KAM skirtų valstybės biudžeto asignavimų. ITT prie KAM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6.  ITT prie KAM vieši pranešimai skelbiami KAM interneto svetainėje adresu www.kam.lt, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.  ITT prie KAM yra pavaldi krašto apsaugos ministrui.

8.  Duomenys apie ITT prie KAM, kaip apie juridinį asmenį, yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. ITT prie KAM kodas – 191823126.

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9.  ITT prie KAM veiklos tikslai:

9.1. atlikti Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas;

9.2. atlikti institucijos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos ĮIRIS, apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės (toliau – TEMPEST), funkcijas;

9.3. vykdyti NATO RIS plėtrą ir priežiūrą Lietuvos Respublikoje ir kontroliuoti jų saugumą;

9.4. vykdyti ITT prie KAM tvarkomų tarpžinybinių ĮIRIS (toliau – tarpžinybinės ĮIRIS) plėtrą ir priežiūrą ir kontroliuoti jų saugumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-426, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11473

 

9.5. Neteko galios nuo 2020-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06861

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

 

9.6. valdyti Lietuvos Respublikos karinius radijo dažnius;

9.7. vykdyti KAS RIS plėtrą ir priežiūrą;

9.8. vykdyti informacinių technologijų paslaugų tarnybos funkcijas.

10.  Įgyvendindama 9.1 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

10.1.  administruoja kriptografines priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, ES ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai ĮIRIS apdoroti ar perduoti;

10.2.  prižiūri ĮIRIS valdytojų kriptografinių priemonių administravimo padalinius;

10.3.  valdo KAS viešojo rakto infrastruktūrą ir išduoda skaitmeninius sertifikatus;

11.  Įgyvendindama 9.2 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

11.1.  nustato įrangos, apdorojančios ir (arba) perduodančios įslaptintą informaciją, apsaugos nuo TEMPEST lygį ir ją sertifikuoja;

11.2.  atlieka patalpų TEMPEST matavimus, nustato patalpų TEMPEST zonas, išduoda patalpų TEMPEST zonų atitikties sertifikatus;

11.3.  prižiūri, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, kuriems išduoti patalpų TEMPEST zonų atitikties sertifikatai, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų;

11.4.  prižiūri, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, naudojantys sertifikuotą įrangą, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų;

11.5.  vertina ir sertifikuoja TEMPEST laboratorijas, prižiūri, ar jos matavimus atlieka vadovaudamosi nustatytais teisės aktų reikalavimais;

11.6.  teikia rekomendacijas, konsultuoja paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus pagal šiame punkte nustatytą kompetenciją;

12.  Įgyvendindama 9.3 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

12.1.  įgyvendina NATO RIS plėtrą Lietuvos Respublikoje;

12.2.  administruoja ir prižiūri Lietuvos Respublikoje esančias NATO RIS;

12.3.  atlieka kitose valstybės institucijose naudojamų NATO RIS techninę kontrolę;

12.4.  organizuoja ir įgyvendina priemones, užtikrinančias valdomų NATO telekomunikacijų ir duomenų perdavimo tinklo įrenginių saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą.

13. Įgyvendindama 9.4 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

13.1.     įgyvendina tarpžinybinių ĮIRIS plėtrą;

13.2.     administruoja ir prižiūri tarpžinybines ĮIRIS;

13.3.     atlieka tarpžinybinių ĮIRIS techninę kontrolę;

13.4.     organizuoja ir įgyvendina priemones, užtikrinančias tarpžinybinių ĮIRIS įrenginių saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-426, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11473

 

14. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06861

 

15.  Įgyvendindama 9.6 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

15.1. teikia prašymus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl karinių dažnių spektro nustatymo ir dėl leidimų KAS institucijoms naudoti radijo dažnius (kanalus);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

 

15.2. teikia prašymus NATO šalių karinių dažnių agentūrų funkcijas vykdančioms institucijoms dėl leidimų KAS institucijoms naudoti radijo dažnius (kanalus) NATO šalių teritorijoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

 

15.3. išduoda leidimus KAS institucijoms naudoti radijo dažnius (kanalus) ir prižiūri, kad būtų laikomasi leidimuose nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

 

16.  Įgyvendindama 9.7 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

16.1.  įgyvendina saugaus ir nepertraukiamo KAS RIS funkcionavimo reikalavimus;

16.2.  koordinuoja ITT prie KAM valdomų  ir tvarkomų informacinių sistemų ir tinklų (tarp jų ir ĮIRIS) saugumo atitikties vertinimo procedūras, kurias atlieka įgaliotieji Lietuvos Respublikos, NATO, ES saugumo politikos formavimo, įgyvendinimo ir kontrolės funkcijas vykdantys subjektai;

16.3.  organizuoja ir vykdo priemones, užtikrinančias valdomų KAS telekomunikacijų ir duomenų perdavimo tinklo įrenginių saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą;

16.4.  įgyvendina priemones, užtikrinančias ITT prie KAM valdomose  ir tvarkomose KAS informacinėse sistemose esančių duomenų saugą;

16.5.  administruoja ir prižiūri: KAS telekomunikacijų ir duomenų perdavimo tinklo įrenginius; judriojo ir fiksuotojo ryšio galinius įrenginius; KAS valdymo informacines sistemas; apsikeitimą duomenimis su kitomis valstybinėmis institucijomis; koordinuoja ir kontroliuoja sisteminės bei vartotojo programinės įrangos diegimą;

16.6.  šalina KAS RIS sutrikimus;

16.7.  nustato kompiuterių ir organizacinės, fiksuotosios balso ir duomenų perdavimo įrangos techninę architektūrą, rengia šios įrangos naudojimą reglamentuojančius dokumentus ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami iškelti reikalavimai, teikia konsultacijas ryšių ir kompiuterių technikos naudojimo, saugos bei priežiūros klausimais;

16.8.  prisideda prie RIS plėtros programų ir projektų rengimo, rengia KAM ir jos padalinių RIS ir organizacinės technikos priežiūros ir atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų įsigijimo planus bei projektus ir juos įgyvendina, vykdo centralizuotą kompiuterių ir organizacinės technikos, reikalingos kitoms KAS institucijoms, įsigijimą;

16.9.  rengia ITT prie KAM valdomų ir tvarkomų KAS informacinių sistemų ir tinklų projektinius dokumentus;

16.10.  tvarko perduodamos KAS institucijoms ir įrašytos į ITT prie KAM balansą ryšių, kompiuterių, organizacinės technikos ir programinės įrangos apskaitą.

16.11. projektuoja, įrengia ir prižiūri ITT prie KAM tvarkomų informacinių sistemų ir tinklų (tarp jų ir ĮIRIS) kabelines ryšių linijas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-426, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11473

 

17.  Įgyvendindama 9.8 papunktyje nurodytą tikslą, ITT prie KAM:

17.1.  registruoja KAS RIS sutrikimus, paraiškas KAS RIS keisti ar informacijai apie KAS RIS gauti;

17.2.  analizuoja, klasifikuoja, nustato pagal prioritetą šiame punkte nurodytus sutrikimus;

17.3.  teikia informaciją apie KAS RIS ir su KAS RIS susijusius sutrikimus, jų šalinimo eigą.

18.  ITT prie KAM vykdo ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

 

III SKYRIUS

TEISĖS

 

19.  ITT prie KAM, vykdydama jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

19.1.  gauti iš Lietuvos Respublikos institucijų ir jų padalinių dokumentus ir informaciją, kuri būtina funkcijoms vykdyti;

19.2.  rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su ITT prie KAM veikla, projektus;

19.3.  teisės aktų nustatyta tvarka siųsti ITT prie KAM profesinės karo tarnybos karius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikacijos, stažuotis ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.) užsienyje ir Lietuvoje;

19.4.  teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

19.5.  teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl ITT prie KAM veiklos tobulinimo;

19.6.  pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos institucijomis ir organizacijomis ir jose atstovauti.

20.  ITT prie KAM gali turėti ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

21.  ITT prie KAM veikla organizuojama pagal krašto apsaugos ministro tvirtinamą metų veiklos planą.

22.  ITT prie KAM vadovauja direktorius, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras..

23Kai direktoriaus laikinai (atostogos, komandiruotė, liga ir kitos priežastys) nėra, jo funkcijas laikinai vykdo direktoriaus paskirtas ITT prie KAM padalinio vadovas.

24.  ITT prie KAM personalą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

25.  ITT prie KAM ir jo personalas veikia pagal direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, departamentų ir skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus.

26.  ITT prie KAM vykdomi projektai valdomi taikant projektinio valdymo metodus. ITT prie KAM direktoriaus įsakymu paskiriamas projekto vadovas ir sudaroma darbo grupė iš ITT prie KAM profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Darbo grupės nariai už su projektu susijusių užduočių ir funkcijų įvykdymą yra tiesiogiai atskaitingi projekto vadovui.

27.  ITT prie KAM direktorius:

27.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja ITT prie KAM veiklą, kad būtų įgyvendinti ITT prie KAM tikslai, funkcijos ir užduotys;

27.2.  leidžia įsakymus, nurodymus ir pavedimus, susijusius su ITT prie KAM veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

27.3.  atsiskaito už ITT prie KAM veiklą krašto apsaugos ministrui;

27.4.  rengia ITT prie KAM nuostatų projektus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

27.5.  užtikrina ITT prie KAM nuostatų ir jų pakeitimų įregistravimą Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

27.6derina ITT prie KAM metų veiklos planą su viceministru, kuruojančiu ITT prie KAM veiklą, ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

27.7.  teikia metų veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

27.8.  pasirašo sutartis ir susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir užtikriną tinkamą jų vykdymą, gavęs atitinkamus įgaliojimus pasirašo sutartis KAS institucijų vardu;

27.9.  teikia siūlymus krašto apsaugos ministrui dėl ITT prie KAM struktūros ir pareigybių sąrašo;

27.10.  tvirtina ITT prie KAM departamentų ir skyrių nuostatus ir metinius veiklos planus, personalo pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, taip pat kitus vidaus administravimo dokumentus;

27.11.  teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia ITT prie KAM personalą ir užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų vykdymą;

27.12.  pagal kompetenciją pasirašo teismo procesinius ir kitus dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus juos pasirašyti;

27.13.  skiria užduotis ITT prie KAM departamentams ir skyriams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip vykdomos užduotys;

27.14.  suteikia įgaliojimus ITT prie KAM profesinės karo tarnybos kariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti ITT prie KAM teismuose ir kitose valstybės institucijose ITT prie KAM nuostatuose nustatytais veiklos klausimais;

27.15.  užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių teisėtai gautų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų ITT prie KAM aprūpinti,  išlaikyti ir nustatytoms finkcijoms vykdyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, teisingumą ir jų tinkamą pateikimą buhalterinę apskaitą atliekančiam padaliniui;

27.16.  nustato ITT prie KAM finansų kontrolės procedūras ir užtikrina, kad būtų laikomasi šių procedūrų;

27.17.  užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą ITT prie KAM;

27.18.  organizuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugą ITT prie KAM;

27.19.  užtikrina, kad ITT prie KAM veikloje nebūtų sudaryta prielaidų korupcijos apraiškoms;

27.20.  vykdo kitas pavestas funkcijas ir KAM vadovybės nurodymus.

28.  ITT prie KAM direktorius, vadovaudamas ITT prie KAM, atsako už:

28.1.  tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

28.2.  įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą organizuojant ir koordinuojant ITT prie KAM veiklą;

28.3.  ITT prie KAM disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugą;

28.4.  ITT prie KAM vidaus tvarką ir personalo drausmę;

28.5.  teisėtą, efektyvų ir tikslingą lėšų bei materialinių vertybių, įskaitant KAM įsigyto turto, skirto ITT prie KAM funkcijoms vykdyti, panaudojimą ir saugojimą;

28.6. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

 

V SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

29.  ITT prie KAM skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintoms programoms vykdyti.

30.  ITT prie KAM  finansų kontrolę, vadovaujantis ITT prie KAM direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka ITT prie KAM direktoriaus paskirtas personalas. ITT prie KAM metinio veiklos plano vykdymo kontrolė atliekama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

31.  ITT prie KAM vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas. ITT prie KAM valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

32.  ITT prie KAM buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33.  ITT prie KAM reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

34.  ITT prie KAM teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka KAM.

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-803, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-01, i. k. 2017-14009

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

KSTT struktūra pagal pakeitimą V-866 (nauja redakcija)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-803, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-01, i. k. 2017-14009

Nr. V-1065, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20917

Nr. V-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06861

Nr. V-866, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23400

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-803, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-01, i. k. 2017-14009

Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1065, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20917

Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-04, i. k. 2020-04807

Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-263, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06861

Dėl Krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-426, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11473

Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-866, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23400

Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo