Suvestinė redakcija nuo 2020-05-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14834

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl NEKILNOJAMOJO kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. ĮV-598

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.5.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.4 ir 9.4.1 papunkčiais.  

t v i r t i n u  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-598

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos (toliau – Komisija) uždavinius ir funkcijas, Komisijos sudėtį, Komisijos narių teises ir pareigas, Komisijos darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir konfidencialumo principais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II skyrius

koMISIJOS UŽDAVINys IR FUNKCIJOS

 

3. Komisijos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – kultūros ministras) ir kitoms institucijoms pagal poreikį išvadas, siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:

3.1. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos strateginio planavimo;

3.2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių, jei jos yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, komplekso ar vietovės vertingosios savybės, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;

3.3. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių, jei jos yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, komplekso ar vietovės vertingosios savybės, išsaugojimo;

3.4. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir kilnojamųjų kultūros vertybių, jei jos yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, komplekso ar vietovės vertingosios savybės, reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;

3.5. kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių, jei jos yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, komplekso ar vietovės vertingosios savybės klausimais.

3.6. vertinti ir teikti kultūros ministrui išvadas dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros paveldo apsaugos politikos įgyvendinimo veiksmų bei priemonių užtikrinimo kasmet, už praėjusį pusmetį, du kartus per metus – iki kovo 15 d. ir iki rugsėjo 15 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. ĮV-618, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10468

 

III skyrius

Komisijos SUDĖTIS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Komisiją sudaro 9 nariai. Komisijos nariais gali būti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio, želdynų (toliau – atitinkamos sritys), nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės kvalifikacinį atestatą, atitinkamos srities mokslininkai, turintys daktaro laipsnį arba specialistai turintys daugiau nei 7 metus profesinio darbo atitinkamose srityse patirties.

Kultūros ministerija deleguoja du narius. Po vieną narį deleguoja: Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga, Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos architektų rūmai, Vytauto Didžiojo universitetas (iš Menų fakulteto), Vilniaus universitetas (iš Istorijos fakulteto), Vilniaus dailės akademija (iš Paminklotvarkos katedros), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (iš Architektūros fakulteto).

5. Į Komisijos narius gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą požymį.

6. Komisijos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui (toliau – kadencija) tvirtina kultūros ministras. Komisijos sudėtis po kiekvienos kadencijos atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu.

7. Komisija iš savo narių paprastąja balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka Komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

8. Pirmininkas ir jo pavaduotojas gali būti atšauktas, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių.

9. Nepasibaigus kadencijai Komisijos nario veikla Komisijoje pasibaigia, kai jis atsistatydina savo noru ar Komisijos narį atšaukia jį delegavęs juridinis asmuo.

10. Jeigu Komisijos narys (-iai) keičiamas (-i) nepasibaigus Komisijos kadencijai, naujas (-i) Komisijos narys (-iai) skiriamas (-i) likusiam Komisijos kadencijos laikui.

11. Komisijos nariai turi teisę:

11.1. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

11.2. siūlyti Komisijos posėdyje svarstytinus klausimus;

11.3. siūlyti Komisijai į Komisijos posėdį kviesti asmenis ar ekspertus, pagal kompetenciją galinčius pateikti kompetentingą nuomonę ar paaiškinimus posėdžio metu svarstomais klausimais;

11.4. susipažinti su nagrinėti pateiktais dokumentais;

11.5. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus ir (ar) paklausimus Komisijos pirmininkui Komisijoje nagrinėjamais klausimais;

11.6. negalėdami dalyvauti Komisijos posėdyje raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us). Komisijos pirmininkui nusprendus, Komisijos posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu.

11.7. teikti pasiūlymus Komisijos pirmininkui dėl Komisijos veiklos tobulinimo;

11.8. teikti pastabas dėl Komisijos posėdžių protokolų.

12. Komisija turi teisę gauti iš Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai ir kuri būtina kvalifikuotiems siūlymams, rekomendacijoms ir išvadoms parengti.

13. Komisijos narių pareigos:

13.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose, derinti Komisijos protokolus;

13.2. laiku vykdyti Komisijos pirmininko pavedimus;

13.3. veikti sąžiningai, nešališkai, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant privačių interesų konflikto grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ar kitokio poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą.

 

IV skyrius

Komisijos DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

15. Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą, sudaro Komisijos posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja Komisijos posėdžiams, atstovauja jai valstybės institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

16. Komisijos pirmininko nesant arba jam laikinai negalint atlikti dalies ar visų funkcijų, Komisijos pirmininko funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmąjį Komisijos posėdį sušaukia Kultūros ministerija ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Komisijos personalinės sudėties patvirtinimo. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Komisijos pirmininko iniciatyva, kultūros ministro iniciatyva arba 2/3 Komisijos narių reikalavimu.

18. Komisijos nariai apie planuojamą posėdžio datą informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio Komisijos nariams pateikiama posėdžio darbotvarkė ir kita Komisijos sprendimams priimti reikalinga medžiaga.

19. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.  

20. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvavusių Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Komisijos pirmininko sprendimu ne daugiau kaip du Komisijos nariai posėdyje gali dalyvauti nuotoliniu būdu, kurių balsai, Komisijai balsuojant, įskaičiuojami. Raštu pateikta nuomonė pridedama prie posėdžio protokolo, tačiau, Komisijai balsuojant, į balsų skaičių neįskaičiuojama. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, Komisijos pirmininko sprendimu Komisijos narių susirinkimo sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Komisijos narių susirinkimo narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais.

21. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komisijos nario dalyvavimas svarstant ar balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, Komisijos narys turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros. Apie Komisijos nario nusišalinimą pažymima posėdžio protokole. Jeigu Komisijos narys atsisako nusišalinti, dėl jo nušalinimo balsuojama Nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka. Komisijos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja.

22. Komisijos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžio protokole nurodoma:

22.1. posėdžio data;

22.2. protokolo eilės numeris;

22.3. posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

22.4. posėdžiui pirmininkavęs asmuo, sekretorius, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir kiti asmenys;

22.5. posėdžio darbotvarkė;

22.6. kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymo aprašymas;

22.7. balsavimui pateikti klausimai, balsavimo rezultatai, atsižvelgiant į balsavimo rezultatus priimti sprendimai;

22.8. prireikus kita informacija.

23. Komisijos posėdžiams rengti ir jiems protokoluoti, kitiems dokumentams tvarkyti kultūros ministras skiria sekretorių, kuris nėra Komisijos narys ir neturi balsavimo teisės.

24. Komisijos sekretorius per 10 darbo dienų po posėdžio parengia Komisijos protokolo projektą ir išsiunčia jį elektroniniu paštu derinti visiems Komisijos nariams.

25. Komisijos nariai per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos Komisijos sekretoriui ir Komisijos pirmininkui gali pateikti pastabų dėl protokolo projekto.

26. Komisijos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

27. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Komisiją.

28. Kultūros ministerija saugo Komisijos veiklos dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-618, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10468

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-598 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo