Sprendimas netenka galios 2021-05-01:

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-121, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09141

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-09-26 iki 2021-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02801

 

Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2015 m. vasario 19 d.  Nr. TS-32

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios šiuos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus:

2.1. 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-142 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos“ 1 punktą;

2.2. 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-142 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                         Jonas Jarutis

 


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-32

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomos pagrindinės Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) materialiojo turto nuomos sąlygos, turto perdavimo nuomos pagrindais būdai ir jų taikymas, Savivaldybės turto valdytojo teisės ir pareigos organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti Savivaldybės turtą, teisės ir pareigos, taip pat pagrindiniai Savivaldybės turto nuomos sutarties reikalavimai.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3. Nuompinigiai už Savivaldybės turto nuomą skaičiuojami vadovaujantis Nuompinigių už Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

4. Nuompinigiai, gauti pagal Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis, pervedami:

4.1. už turtą, kurį nuosavybės teise valdo Savivaldybė ir išnuomoja, į Savivaldybės biudžetą;

4.2. už Savivaldybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir nuomoja Savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos, – į jų sąskaitas;

4.3. už valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir nuomoja Savivaldybė ar  Savivaldybės įstaigos, įmonės ar organizacijos, – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

5. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su Savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą.

 

II. SPRENDIMŲ DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS PRIĖMIMAS

 

6. Savivaldybės turtas, kuris nenaudojamas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, išnuomojamas Savivaldybės turto viešo nuomos konkurso būdu, išskyrus Savivaldybės tarybos  nustatytus atvejus, kai Savivaldybės turtas išnuomojamas be konkurso.

7. Sprendimą dėl Savivaldybės turto nuomos priima Savivaldybės taryba, išskyrus šio Aprašo 9 punkte nustatytus atvejus. Savivaldybės taryba priima sprendimą išnuomoti Savivaldybės turtą viešo konkurso būdu.

8. Sprendime išnuomoti Savivaldybės turtą turi būti nustatytos šios nuomos sąlygos: nuomojamas turtas, jo identifikavimo duomenys, turto naudojimo paskirtis, numatomas nuomos terminas, pradinis turto nuompinigių dydis ir kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos, nuomininkui keliami reikalavimai.

9. Savivaldybės turto valdytojas gali išnuomoti Savivaldybės turtą be atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo, jeigu:

9.1. nuomojamas plotas yra iki 100 kv. m ir ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui;

9.2. Savivaldybės turtas nuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiam renginiui (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams, darbuotojų socialinėms reikmėms ir pan.), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti;

9.3. perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir kai šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu.

9.4. nuomojamos patalpos neformaliojo vaikų švietimo veiklai vykdyti.

Papildyta punktu:

Nr. TS-274, 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14233

 

III. SAVIVALDYBĖS TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO INICIJAVIMAS IR NUOMOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

10. Viešam turto nuomos konkursui organizuoti Savivaldybės turto valdytojas sudaro  Savivaldybės turto nuomos konkurso komisiją (toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip 3 narių. Komisijos narys privalo nusišalinti nuo dalyvavimo turto nuomos konkurso procese, jeigu jis ar jo artimi asmenys (sutuoktinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai ar partneriai) yra asmeniškai suinteresuoti Savivaldybės turto nuomos konkurso rezultatais.

11. Viešą Savivaldybės turto nuomos konkursą Komisija gali inicijuoti tik Savivaldybės  tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės turto nuomos.

12. Vadovaudamasi Savivaldybės  tarybos sprendimu, Komisija tvirtina viešo Savivaldybės turto nuomos konkurso sąlygas, kuriose turi būti nurodyta:

12.1. Savivaldybės turto valdytojo, vykdančio Savivaldybės turto nuomos konkursą, pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

12.2. Savivaldybės  tarybos sprendimo dėl turto nuomos data, numeris, pavadinimas;

12.3. informacija apie nuomojamą turtą;

12.4. turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą);

12.5. pradinis turto nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)  ir be jo;

12.6. nuompinigių mokėjimo tvarka;

12.7. informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą;

12.8. turto nuomos terminas;

12.9. konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, Komisijos nario arba Savivaldybės turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas);

12.10. konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai. Konkurso dalyvio pradinis įnašas yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu;

12.11. turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas). Turto apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios;

12.12. Komisijos posėdžio vieta, data ir laikas;

12.13. kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos Savivaldybės turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės įgyvendinti iki sudarant nuomos sutartį.

13. Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo Komisijos posėdyje dienos turi būti paskelbtos Savivaldybės turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje vietinėje visuomenės informavimo priemonėje.

14. Komisija, skelbdama Savivaldybės turto viešą nuomos konkursą, skelbime nurodo:

14.1. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą – ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

14.2. turto buvimo vietą (adresą);

14.3. nuomojamą turtą;

14.4. pradinį nuompinigių dydį;

14.5. turto nuomos sutarties trukmę (terminą);

14.6. darbuotojo, atsakingo už konkurso organizavimą ir vykdymą, vardą, pavardę, pareigas, adresą, telefono ir fakso numerius;

14.7. konkurso dalyvių registravimo vietą, registravimo pradžios ir pabaigos datą bei tikslų laiką;

14.8. adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;

14.9. Komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;

14.10. banką ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas nustatytas pradinis įnašas, numerį;

14.11. kitą informaciją ir papildomus reikalavimus, kurie bus privalomi konkurso laimėtojui.

IV. VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia Komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. paraiška dalyvauti konkurse, kurios forma pateikta šio Aprašo 1 priede. Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas nuomojamo turto nuompinigių dydis ir metinis turto nuomos mokesčio dydis, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

15.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo.

16. Konkurso dalyviai yra registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje, kurios forma pateikta šio Aprašo 2 priede. Konkurso dalyvius registruoja Komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija.

17. Konkurso dalyvių registracijos pažymoje turi būti nurodyti šie rekvizitai: konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minutės tikslumu), konkurso dalyvio vardas ir pavardė (pavadinimas). Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.

18. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis dalyvauja asmeniškai dokumentų registravimo metu, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minutės tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

19. Asmenys neregistruojami konkurso dalyviais, jeigu jie nėra sumokėję pradinio įnašo ir pateikę finansų įstaigos išduotų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti Savivaldybės turto ir, jeigu nurodžius trūkumus, jie nėra ištaisomi dokumentų registravimo metu.

20. Jeigu dėl Aprašo 19 punkte nurodytų priežasčių asmenys neregistruojami konkurso dalyviais, jiems ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dienos dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

21. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška yra atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesnės. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu  dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

22. Iki Komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

 

V. VIEŠO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS

 

23. Viešas nuomos konkursas vykdomas jo sąlygose numatyto Komisijos posėdžio metu. Iki Komisijos posėdžio pradžios Komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas. Nešališkumo deklaracijos formą tvirtina Savivaldybės turto valdytojas.

24. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens dokumentą. Savivaldybės turto nuomos konkursas vykdomas, jeigu jame dalyvauti įregistruotas bent vienas konkurso dalyvis.

25. Savivaldybės turto nuomos konkurso metu pildomas Savivaldybės turto nuomos konkurso protokolas, kurio forma pateikta šio Aprašo 3 priede.

26. Komisijos posėdžio metu Komisijos nariai ir konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, Komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus Savivaldybės turto nuompinigių dydžius. Šis nuompinigių dydis kartu su asmens registracijos numeriu, nurodytu ant voko, įrašomi į konkurso protokolą.

27. Asmenys, pateikę konkurso dalyvio registracijos dokumentus, konkurso dalyviais nelaikomi, jeigu:

27.1. pateikti ne visi šio Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai;

27.2. pradinis įnašas pervestas ne į konkurso Komisijos nurodytą sąskaitą;

27.3. sumokėtas pradinis įnašas yra mažesnis už privalomąjį, nurodytą šio Aprašo 12.10 papunktyje;

27.4. siūlomas nuompinigių dydis yra mažesnis už pradinį nuompinigių dydį, nurodytą Komisijos skelbime;

27.5. paraiškoje dalyvauti turto nuomos konkurse nenurodytas potencialaus nuomininko vardas ir pavardė (arba pavadinimas, jeigu konkurse dalyvauja įmonė), nenurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, nėra parašo bei kitų būtinų rekvizitų;

27.6. asmuo pateikia daugiau kaip vieną paraišką, neatšaukęs ankstesnės.

28. Priežastys, dėl kurių asmenys nepripažįstami Savivaldybės turto nuomos konkurso dalyviais, turi būti nurodytos konkurso protokole. Asmenis, kurie nepripažįstami nuomos konkurso dalyviais, Komisija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po nuomos konkurso informuoja raštu, nurodydama priežastį, dėl kurios jie nebuvo pripažinti Savivaldybės turto nuomos konkurso dalyviais.

29. Pradiniai įnašai asmenims, nepripažintiems turto nuomos konkurso dalyviais, grąžinami be atskaitymų. Pradinius įnašus Savivaldybės turto valdytojas grąžina per 2 darbo dienas po Savivaldybės turto nuomos konkurso.

30. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį patį (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

31. Kai konkursą laimi didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos Komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma tiksli data ir laikas, kada bus pasirašoma Savivaldybės turto nuomos sutartis, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos.

32. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie tai raštu informuoti Komisiją ir suderinti kitą Savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs apie negalėjimą nurodytu laiku atvykti pasirašyti turto nuomos sutarties neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį.

33. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Aprašo 15 punkto reikalavimus ir jis pasiūlo Savivaldybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

34. Jeigu dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) buvo pateikti ne visi Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

35. Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, Komisija turi teisę pradinį nuompinigių dydį sumažinti ne daugiau kaip 30 procentų.

36. Konkurso dalyviams, kurie nelaimėjo konkurso, arba šio Aprašo 35 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, Savivaldybės turto valdytojas per 5 darbo dienas po Komisijos protokolo pasirašymo dienos grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

37. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į Savivaldybės turto nuompinigius.

38. Savivaldybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:

38.1. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

38.2. paskelbus konkursą paaiškėjo, kad Savivaldybės turto nuoma negalima. 

39. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo dienos. Jeigu konkurso procedūros nutraukiamos prieš konkurso dalyvių registravimo datą, informacija paskelbiama Savivaldybės turto valdytojo interneto svetainėje.

VI. SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMA NE KONKURSO BŪDU

 

40. Savivaldybės turtas be Savivaldybės tarybos sutikimo ne konkurso būdu gali būti išnuomojamas šio Aprašo 9 punkte nustatytais atvejais.

41. Savivaldybės turto, kai jis išnuomotas ne konkurso būdu, nuomai taikomos Aprašo bendrosios nuostatos.

42. Subjektai, norintys išsinuomoti Savivaldybės turtą ne konkurso būdu, Savivaldybės turto valdytojui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

42.1. asmens ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar organizacijoms);

42.2. informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas ir adresas);

42.3. siūlomas Savivaldybės turto nuompinigių dydis;

42.4. kokiam tikslui subjektas naudos nuomojamą turtą;

42.5. prašomas nuomos terminas;

42.6. institucija ir asmuo, įgalioti pasirašyti Savivaldybės turto nuomos sutartį ir Savivaldybės turto priėmimo–perdavimo aktą.

43. Savivaldybės turto valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas pateiktas neatidėliotiniems darbams vykdyti, – prašymo pateikimo dieną, įvertinęs, ar pateiktas prašymas atitinka Aprašo 45 punkte nurodytas aplinkybes, ir nustatęs, kad siūlomas Savivaldybės turto nuompinigių dydis nėra mažesnis, nei apskaičiuotas vadovaujantis Aprašo 3 punkte nurodytomis taisyklėmis, priima sprendimą išnuomoti Savivaldybės turtą.

44. Apie priimtą sprendimą ir Savivaldybės turto nuomos sutarties sudarymo datą ir laiką asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas pateiktas neatidėliotiniems darbams vykdyti ar trumpalaikiams renginiams, kurių trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti, – sprendimo priėmimo dieną.

45. Jeigu Savivaldybės turto valdytojas atsisako išnuomoti Savivaldybės turtą, paraišką išsinuomoti turtą pateikęs asmuo apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paraiškos pateikimo, nurodant atsisakymo išnuomoti Savivaldybės turtą priežastis.

 

VII. SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

46. Savivaldybės turto valdytojas Savivaldybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal Aprašo 4 priede patvirtintą Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo:

46.1. su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės turto nuomos konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus apie negalėjimą nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties yra suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data;

46.2. kai Savivaldybės turtas išnuomojamas ne konkurso būdu, su paraišką pateikusiu asmeniu – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, neatidėliotiniems darbams ar trumpalaikiams renginiams vykdyti – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

47. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas Savivaldybės materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktu, parengtu pagal Aprašo 5 priede patvirtintą formą. Turto perdavimo-priėmimo aktas su nuomininku pasirašomas per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo dienos.

48. Kai išnuomojamas Savivaldybės patalpos, Savivaldybės turto nuomos sutartį nuomininkas privalo savo lėšomis įregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, – ją išregistruoti. Nuomininkas, įregistravęs Savivaldybės turto nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre arba ją išregistravęs, privalo nedelsdamas pateikti Savivaldybės turto valdytojo paskirtam atsakingam asmeniui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją. Savivaldybės turto valdytojas ar jo paskirtas atsakingas asmuo privalo vykdyti išnuomoto savivaldybės turto kontrolę, tikrinti, ar nuomininkas laiku atlieka šio aprašo 51 ir 52 punktuose nurodytus veiksmus, ar naudoja Savivaldybės turtą nuomos konkurse numatytai veiklai vykdyti. Nuomininko pateikta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija saugomos kartu su Savivaldybės turto nuomos sutartimi.

49. Nuomininkas privalo savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui Savivaldybės turtą Savivaldybės turto valdytojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių, ir nedelsdamas pateikti Savivaldybės turto valdytojui  draudimo įmonės išduoto liudijimo (poliso) kopiją, kuri  saugomos kartu su Savivaldybės turto nuomos sutartimi.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

50. Savivaldybės turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Savivaldybės turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju Savivaldybės turto valdytojas likus 3 mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi kreiptis į Savivaldybės  tarybą dėl Savivaldybės turto nuomos sutarties atnaujinimo galimybės. Savivaldybės turto valdytojas turi pateikti nuomininko prašymą ir savivaldybės turto valdytojo sutikimą. Savivaldybės turto valdytojas, išnuomojęs Savivaldybės turtą viešo konkurso būdu, atnaujinti Savivaldybės turto nuomos sutartį gali tik gavęs Savivaldybės  tarybos pritarimą.

51. Savivaldybės turto subnuoma negalima, išskyrus įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatytus atvejus.

52. Savivaldybės turto nuomininkas neturi teisės:

52.1. įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;

52.2. be Savivaldybės tarybos raštiško sutikimo atlikti turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;

52.3. išpirkti nuomojamą Savivaldybės turtą.

53. Nuomininkui, pagerinusiam Savivaldybės turtą, patirtos išlaidos neatlyginamos.

54. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną įstatymuose nustatytus delspinigius.

55. Ginčai, kilę dėl Savivaldybės turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-274, 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14233

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo