Suvestinė redakcija nuo 2018-05-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07758

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 29 d. Nr. 5TS-684

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.  55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2010, Nr. 1-17) 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-290 patvirtintomis Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklėmis ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro 2013-01-30 raštą Nr. V2-12 „Dėl įstatų projekto pateikimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti ir patvirtinti viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro įstatus (pridedama).

2. Įgalioti viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro direktorę Eglę Mačionienę pasirašyti pakeistus viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro įstatus.

3. Įpareigoti viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro direktorę Eglę Mačionienę pakeistus viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro įstatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pripažinti netekusiais galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos:

4.1. 2006 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1257 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1106 pakeitimo“ 1 punktą;

4.2. 2011 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ 1.3 punktą.

5. Šio sprendimo vykdymo kontrolę pavesti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Jonui Gudžiauskui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Margelis

 

 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 5TS-684

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-1294

redakcija)

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras (toliau – Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Centras viešai teikia švietimo, švietimo pagalbos ir kitas paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenei ir kitiems asmenims.

2. Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

3. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Centras yra ribotos turtinės atsakomybės. Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.

4. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.

5. Centro priklausomybė – Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaiga.

6. Centro grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas – 3150.

7. Centro tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas – 3153.

8. Centro oficialusis pavadinimas – viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras, sutrumpintas Centro pavadinimas – VšĮ Lazdijų švietimo centras, Centro logotipas – LŠC.

9. Centras turi savo antspaudą su Centro pavadinimu, logotipą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

10. Centro buveinė: Seinų g. 1, 67113 Lazdijai, Lietuvos Respublika.

11. Centro savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, kodas 111106842 (toliau – Savininkas). Lazdijų rajono savivaldybės, kaip Centro Savininko, teises ir pareigas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

12. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

13. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

 

II. CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

14. Centro tikslai:

14.1. užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai);

14.2. teikti tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairioms profesinėms grupėms;

14.3. didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;

14.4. teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

15. Centro uždaviniai:

15.1. įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais;

15.2. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms, pedagoginiams darbuotojams;

15.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;

15.4. kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius ir vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;

15.5. teikti pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms kvalifikacijos tobulinimo, metodinę ir kitą pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą;

15.6. tenkinti Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškus ir edukacinius poreikius.

15.7. teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas.

16. Centro funkcijos:

16.1. teikti kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: tirti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengti kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kt.;

16.2. teikti metodinę ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: organizuoti ir koordinuoti pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje, bendradarbiauti diegiant metodines naujoves, kaupti metodinę literatūrą, sudaryti sąlygas ja naudotis ir kt.;

16.3. organizuoti pedagoginių darbuotojų gerosios patirties sklaidą ir kaupti bei sisteminti edukacinį banką;

16.4. rengti ir įgyvendinti profesinio informavimo, profesinio konsultavimo, ugdymo karjerai priemones, padedančias asmeniui rinktis jam tinkamą švietimą ir užimtumą, įgyti karjeros planavimo ir valdymo kompetencijų bei aktyviai kurti savo karjerą;

16.5. įgyvendinti projektus, susijusius su Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškų ir edukacinių poreikių tenkinimu;

16.6. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas, konferencijas ir kt.) įvairioms suaugusiųjų profesinėms grupėms;

16.7. skleisti informaciją apie švietimo politiką, Centro programas, metodines naujoves ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjus;

16.8. organizuoti renginius socialinių partnerių užsakymu ir partnerių lėšomis;

16.9. sudaryti sąlygas įmonėms, įstaigoms, asociacijoms ar institucijoms Centre organizuoti renginius;

16.10. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis šalies ir užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, švietimo pagalbos įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais;

16.11. kaupti ir skleisti informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, propaguoti pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;

16.12. teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengti verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;

16.13. siekti pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;

16.14. skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;

16.15. padėti užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoti ir rengti verslo plėtros ir investicijų projektus;

16.16. bendradarbiauti su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;

16.17. dalyvauti užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) programose ir projektuose;

16.18. vertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skirti specialųjį ugdymą;

16.19. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą – specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

16.20. teikti informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, pedagoginiams darbuotojams;

16.21. kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius, vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai priemones;

16.22. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;

16.23. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

16.24. rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;

16.25. kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Centro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir (ar) psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

16.26. administruoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

 

III. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

17. Centro veiklos sritis – švietimo pagalba, kodas – 3150.

18. Pagrindinės Centro veiklos sritys (veiklos rūšių pavadinimai ir kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

18.1. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, 84.12;

18.2. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla, 82.20;

18.3. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, 82.30;

18.4. kultūrinis švietimas, 85.52;

18.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, 85.59;

18.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, 85.60;

18.7. kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla, 82.11;

18.8. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, 82.19;

18.9. bibliotekų ir archyvų veikla, 91.01;

18.10. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, 68.20;

18.11. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, 63.11;

18.12. interneto vartų paslaugų veikla, 63.12;

18.13. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, 62.09;

18.14. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, 63.99;

18.15. radijo programų transliavimas, 60.10;

18.16. kitų ryšių paslaugų veikla, 61.90;

18.17. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, 69.20;

18.18. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, 70.22;

18.19. vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma, 77.22;

18.20. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, 77.3.

19. Centro veiklos sritys ir rūšys (pagal klasifikatorių „Institucijų grupės“):

19.1. specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba;

19.2. pagalba mokyklai ir mokytojui;

19.3. psichologinė pagalba;

19.4. socialinė pedagoginė pagalba;

19.5. profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba.

20. Centras gali vykdyti ir kitą teisės aktais neuždraustą veiklą.

21. Jei veiklai, numatytai šiuose įstatuose, teisės aktų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) Centras turi gauti.

 

IV. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

22. Centras, vykdydamas savo veiklą, turi teisę:

22.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

22.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka;

22.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

22.4. teikti mokamas, iš dalies mokamas ar visiškai nemokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus;

22.5. išduoti pažymėjimus, patvirtinančius asmenų dalyvavimą vykdomose kvalifikacijos tobulinimo programose (išklausius nustatytą programos kursą ir įvykdžius nustatytus reikalavimus);

22.6. teikti ir gauti paramą;

22.7. teikti labdarą;

22.8. steigti filialus;

22.9. reorganizuotis, teisės aktų nustatyta tvarka steigti ne pelno organizacijas;

22.10. naudoti lėšas šiuose įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;

22.11. skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti ir dalyvauti skelbiamuose paslaugų teikimo bei darbų atlikimo konkursuose;

22.12. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

22.13. gauti ir naudoti Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, lėšas. Naudodamas paramos teikėjų turtą ir lėšas bei atsiskaitydamas už jas, Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

22.14. užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio partneriais, organizuoti specialistų stažuotes;

22.15. imtis kitos teisės aktais neuždraustos veiklos.

23. Centras privalo:

23.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

23.2. atsiskaityti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai už panaudotas ir iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto skirtas lėšas;

23.3. vesti finansinę veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

23.4. mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie švietimo pagalbos paslaugų teikimą, savo veiklos planų įgyvendinimą.

24. Centrui neleidžiama:

24.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;

24.2. neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Centro Savininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje numatytą atvejį;

24.3. skolintis pinigų už palūkanas iš Centro Savininko ar su juo susijusio asmens;

24.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

 

V. CENTRO SAVININKAS, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, SAVININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

25. Fiziniai ir juridiniai asmenys, Centro steigimo dokumentuose ar šiuose įstatuose numatytomis sąlygomis perdavę Centrui įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka, yra Centro dalininkai. Lazdijų rajono savivaldybė yra vienintelė Centro dalininkė, todėl ji vadinama Savininku.

26. Centro Savininkas ir jo įnašų vertė yra įrašomi Centro dokumentuose, o Savininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

27. Jeigu Savininkas papildomai perduoda Centrui įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia Savininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Centro dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

28. Centro Savininkas turi šias neturtines teises:

28.1. pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją priimti sprendimus dėl Centro veiklos, valdymo ir kitų klausimų;

28.2. susipažinti su Centro dokumentais ir gauti visą savo teisėms įgyvendinti reikalingą informaciją apie Centro veiklą;

28.3. Centrui nustatyti privalomas veiklos užduotis;

28.4. nustatyti Centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaugos turi būti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais reguliuojamų kainų;

28.5. steigti Centro filialus ar atstovybes;

28.6. nustatyti Centro vidaus kontrolės tvarką;

28.7. reorganizuoti ar likviduoti Centrą;

28.8. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

29. Centro Savininkas turi šias turtines teises:

29.1. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka gauti likviduojamo Centro turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė negu suformuotas Centro dalininkų kapitalas;

29.2. priėmus įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, perduoti kitam asmeniui Savininko teises ir pareigas.

30. Centro Savininko teisės gali būti perduotos kitiems juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir

savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

31. Nauji dalininkai priimami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

32. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Centro dalininku, pateikia Centro vadovui – direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Centro dalininku: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Centro veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma Centrui perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.

33. Centro direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Centro dalininku, prašymą, per 30 kalendorinių dienų turi raštu pranešti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai dėl naujo dalininko priėmimo.

34. Centro direktorius per 5 darbo dienas turi dalininkais tapti pageidaujančius asmenis informuoti apie Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.

35. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidaujantis asmuo tampa Centro dalininku, kai perduoda Centrui savo prašyme nurodytą įnašą.

36. Apie savo sprendimą perduoti Centro Savininko teises Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba turi raštu pranešti Centro direktoriui, nurodydama duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perduoti savo teises, taip pat nurodo perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą.

37. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa Centro dalininku nuo jo įregistravimo Centro dokumentuose dienos. Centro direktorius, gavęs Centro dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką Centro dokumentuose. Šio dalininko turimų balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, lygus jam teises perleidusio Savininko turėtam balsų skaičiui.

38. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Centro dalininkas, Centro direktorius per 5 darbo dienas šių įstatų nustatyta tvarka turi pranešti kitiems Centro dalininkams.

 

VI. SAVININKO ĮNAŠŲ PERDAVIMO CENTRUI TVARKA

 

39. Centro Savininko įnašai sudaro Centro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais Savininko įnašais. Papildomi įnašai Centrui perduodami Savininko iniciatyva. Centro Savininko įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

40. Savininkas Centrui gali neatlygintinai pagal panaudos sutartį perduoti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

41. Savininko įnašai Centrui perduodami tokia tvarka:

41.1. piniginės lėšos pervedamos į Centro sąskaitą;

41.2. turtas Centrui perduodamas surašant turto perdavimo ir priėmimo aktą;

41.3. turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Centro Savininko įgaliotas asmuo ir Centro direktorius.

42. Perduodant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, Centrui turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. 

 

VII. CENTRO VALDYMAS

 

43. Aukščiausias Centro organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas.

44. Centro patariamieji kolegialūs organai nesudaromi.

45. Centro veiklai vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius.

 

VIII. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

 

46. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

46.1. keičia Centro įstatus;

46.2. priima sprendimą pakeisti Centro buveinę;

46.3. nustato Centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaugos turi būti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais reguliuojamų kainų;

46.4. tvirtina Centro vidaus struktūrą, etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

46.5. tvirtina konkurso direktoriaus pareigoms nuostatus;

46.6. konkurso būdu parenka direktorių, jį skiria ir atleidžia, nustato jo darbo sutarties sąlygas;

46.7. tvirtina kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus;

46.8. įstatymų nustatyta tvarka tvirtina konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatus;

46.9. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinius;

46.10. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Centro veiklą;

46.11. priima sprendimą dėl Centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

46.12. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

46.13. priima sprendimą pertvarkyti Centrą;

46.14. priima sprendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jo likvidavimą;

46.15. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai sprendimą likviduoti Centrą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

46.16. nustato Centro vidaus kontrolės tvarką;

46.17. priima sprendimą dėl Centro audito ir renka audito įmonę;

46.18. nustato Centro veiklos vertinimo kriterijus;

46.19. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

46.20. priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo;

46.21. priima sprendimą steigti Centro filialus ar atstovybes, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimą dėl jų veiklos nutraukimo;

46.22. priima sprendimus dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu;

46.23. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

47. Kadangi Centro dalininkas yra vienas asmuo – Savininkas, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštiški sprendimai, priimti teisės aktų nustatyta tvarka, yra prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 

IX. CENTRO DIREKTORIUS

 

48. Centrui vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka ir kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Direktorius atskaitingas ir yra pavaldus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai.

49. Direktorius į darbą priimamas ir atleidžiamas Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registrui.

51. Direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris  pagal  teisės aktus neturi  teisės eiti tokių pareigų.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai

Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybai  priėmus  sprendimą  atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo

sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir Centro nagrinėjami teisme.

52. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, šiais įstatais, Centro direktoriaus pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

53. Direktorius organizuoja Centro veiklą ir veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais. Direktorius atsako už praėjusių finansinių metų Centro veiklos apskaitos parengimą, finansinės atskaitomybės sudarymą, programų vykdymą, lėšų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.

54. Direktorius:

54.1. vadovauja Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimui;

54.2. vadovauja Centro darbui ir įgyvendina Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;

54.3. atidaro ir uždaro Centro sąskaitas bankuose;

54.4. pagal savo kompetenciją Centro vardu sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

54.5. užtikrina Centro ar pagal panaudos sutartį perduoto turto veiksmingą panaudojimą ir išsaugojimą;

54.6. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato Centro darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

54.7. tvirtina Centro strateginius planus, metinius veiklos planus, veiklos ataskaitas. Veiklos ataskaitoje vertinamas Centro veiklos ekonominis, socialinis ir pagal Centro veiklos tikslus kitoks poveikis;

54.8. tvirtina Centro vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus (atsižvelgiant į Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių), kitus organizacinius dokumentus;

54.9. sukuria ir prižiūri Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

54.10. leidžia įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas;

54.11. atstovauja Centrui teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

54.12. sudaro Centro finansinių ataskaitų rinkinį ir jį pateikia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, pateikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui, praneša Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai, pateikia informaciją apie Centro veiklą visuomenei, skelbia viešą informaciją teisės aktuose nustatytais terminais;

54.13. užtikrina tinkamą Centrui duotų užduočių įvykdymą laiku, analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Centro veiklos rezultatus;

54.14. gavęs Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Centro ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;

54.15. rengia ir teikia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitas;

54.16. atlieka kitas pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiems įstatams.

55. Direktorius turi teisę:

55.1. kelti kvalifikaciją;

55.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir valstybės nustatytas lengvatas;

55.3. stažuotis kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

55.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir Lazdijų rajono savivaldybės švietimo politiką;

55.5. skatinti Centro darbuotojus ir taikyti jiems drausminio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

55.6. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;

55.7. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams ir šiems įstatams.

56. Centro direktorius, nevykdantis savo pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 

57. Valstybės ar Savininko, kitų asmenų turtas, perduotas Centrui panaudos pagrindais, naudojamas ir valdomas panaudos sutarties nustatyta tvarka.

58. Turtas, perduotas Centrui patikėjimo teise, turi būti atskirtas nuo Centro turto. Centras privalo sudaryti ir tvarkyti jam patikėjimo teise perduoto turto apskaitą (balansą), o atsiskaitymams atlikti turi atidaryti atskirą banko sąskaitą.

59. Nuosavybės teise priklausantį turtą Centras gali perleisti, išnuomoti, perduoti pagal panaudos sutartį, įkeisti tik Centro Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

60. Centro finansavimo būdai gali būti dotacijos, tiksliniai įnašai, pajamos už suteiktas paslaugas ir kiti būdai.

61. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas Centras naudoja perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Centras tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai nustatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Centras negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose.

 

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

62. Šie įstatai keičiami raštišku Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba bei Centro direktorius.

63. Kai Centro įstatai keičiami Centro direktoriaus iniciatyva, direktorius kreipiasi į Savininko teises ir pareigas įgyvendinančią Lazdijų rajono savivaldybės tarybą, kuriai raštu išdėsto įstatų keitimo esmę bei motyvus ir pateikia tvirtinti įstatų pakeitimo projektą.

64. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII. CENTRO FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS BEI LIKVIDAVIMAS

 

65. Centras, plėtodamas savo veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes.

66. Filialas yra Centro padalinys, turintis atskirą buveinę bei atliekantis filialo nuostatuose nurodytas funkcijas. Filialas nėra juridinis asmuo, Centras atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Centro prievoles. Filialų skaičius neribojamas.

67. Centro filialas ar atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Filialo nuostatus keičia Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

68. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu Centro vardu sudaro ir nutraukia Centro direktorius.

69. Filialas ir atstovybė gali turėti sąskaitas bankuose. Filialo ir atstovybės turtas ir įsipareigojimai traukiami į apskaitą atskirai nuo Centro turto ir įsipareigojimų, tačiau

parodomi Centro finansinėse ataskaitose.

70. Apie filialo veiklą filialo vadovas atsiskaito Centro direktoriui.

71. Centro filialo ar atstovybės steigimo ir nutraukimo reikalavimus numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

 

XIII. CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

72. Centro finansinės veiklos kontrolę atlieka valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

73. Centro administracija privalo pateikti valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus Centro dokumentus.

 

XIV. CENTRO DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO SAVININKUI TVARKA

 

74. Savininko pareikalavimu Centras per 5 darbo dienas privalo jam pateikti Centro dokumentus ir turimą informaciją apie Centro veiklą.

75. Centro dokumentai ir informacija Centro Savininkui yra pateikiami Centro buveinėje.

 

XV. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

76. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir / arba pranešama visiems teisės aktuose numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

 

XVI. INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

77. Centro praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu Centras turi sudaryti jam sąlygas Centro buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Metiniai Centro veiklos planai ir metinės veiklos ataskaitos gali būti skelbiamos Centro interneto tinklalapyje. Už informacijos teisingumą atsako Centro direktorius.

 

XVII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

78. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Viešųjų įstaigų įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 20 ___ m. ___________ ___ d. Lazdijuose.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-1236, 2018-03-23, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05752

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-684 „Dėl VšĮ Lazdijų švietimo centro įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 5TS-1294, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07428

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-684 „Dėl VšĮ Lazdijų švietimo centro įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo