Suvestinė redakcija nuo 2020-10-29

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-11-17, i. k. 2014-16988

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-03:

Nr. 746, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-08-02, i. k. 2018-12762

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮRENGINIŲ IR TURTO APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 1252

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1192, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22402

 

Nustatyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonas (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 746

 

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮRENGINIŲ IR TURTO APSAUGOS ZONOS

 

 

Eil. Nr.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas

Apsaugos zonos

1.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros apsaugos zonos:

1.1.

Branduolinės energetikos objektai, išskyrus Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, nurodyti Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu
Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), 1.1.1–1.1.10 papunkčiuose

3 km nuo Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo energijos blokų

1.2.

Tarptautiniuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose ir tarptautiniame Šiaulių kariniame oro uoste esantys aerodromai, Jonavos aerodromas (Rukloje), Kazlų Rūdos aerodromas, Pajuosčio aerodromas, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ir Šilutės aerodromas:

 

1.2.1.

tarptautiniuose Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose esantys aerodromai, nurodyti Sąrašo 1.2.1 papunktyje

Apsaugos zona apima Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų teritorijas, kurių ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“, ir 200 m nuo šių oro uostų teritorijų ribų

1.2.2.

tarptautiniame Šiaulių kariniame oro uoste esantys aerodromai, kurių konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.2 papunktyje

1 500 m nuo Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ribos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė) detaliojo plano patvirtinimo“

1.2.3.

Jonavos aerodromas (Rukloje), kurio konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.3 papunktyje

Apsaugos zona nėra nustatoma

1.2.4.

Kazlų Rūdos aerodromas, kurio konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.4 papunktyje

Apsaugos zona nėra nustatoma

1.2.5.

Pajuosčio aerodromas, kurio konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.5 papunktyje

Apsaugos zona nėra nustatoma

1.2.6.

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, kurio konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.6 papunktyje

Apsaugos zona nėra nustatoma

1.2.7.

Šilutės aerodromas, kurio konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 1.2.7 papunktyje

Apsaugos zona nėra nustatoma

1.3.

Valstybinės reikšmės automobilių keliai:

 

1.3.1.

pasienio ruože esančios magistralinių kelių atkarpos, magistraliniuose keliuose esantys kelio statiniai – tiltai, viadukai, estakados ir tuneliai, nurodyti Sąrašo 1.3.1 papunktyje

Po 70 m nuo kelio briaunų į abi puses

1.3.2.

pasienio ruože esančios krašto kelių atkarpos, krašto keliuose esantys kelio statiniai – tiltai, viadukai, estakados ir tuneliai, nurodyti Sąrašo 1.3.2 papunktyje

Po 50 m nuo kelio briaunų į abi puses

1.4.

Viešoji geležinkelių infrastruktūra ir kiti įrenginiai ir turtas, reikalingi sklandžiam geležinkelių transporto eismui užtikrinti:

 

1.4.1.

 

viešoji geležinkelių infrastruktūra ir kiti įrenginiai ir turtas, nurodyti Sąrašo 1.4.1–1.4.10 ir 1.4.12–1.4.20 papunkčiuose

 

45 m nuo šios viešosios geležinkelių infrastruktūros ir kitų įrenginių ar turto

 

1.4.2.

viešoji geležinkelių infrastruktūra, nurodyta Sąrašo 1.4.11 papunktyje

Po 70 m nuo kraštinių kelių ašių į abi puses

1.5.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai, nurodyti Sąrašo 1.5.1 papunktyje

Apsaugos zona sutampa su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo“

1.6.

Oro erdvės valdymo sistemos, oro eismo srautų valdymo sistemos, oro eismo paslaugų sistemos, ryšių sistemos, navigacijos sistemos, stebėjimo (apžvalgos) sistemos įrenginiai, oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos, nurodytos Sąrašo 1.6.1 papunktyje

50 m nuo statinių, kuriuose yra šie įrenginiai

 

1.7.

Valstybės įmonės Registrų centro informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, programinės įrangos platformos ir pagrindinių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriuose tvarkoma ypatingos svarbos informacija, duomenys, nurodyti Sąrašo 1.7.1 papunktyje

Apsaugos zona sutampa su administracinių pastatų, nurodytų Sąrašo 1.7.1 papunktyje, ribomis

1.8.

Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas (toliau – Saugusis tinklas) ir kiti įrenginiai, nurodyti Sąrašo 1.8.1 papunktyje

Saugiojo tinklo apsaugos zona sutampa su Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 straipsnyje nustatytomis teritorijomis

 

 

 

2.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros apsaugos zonos:

2.1.

Viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, nurodyta Sąrašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose

Apsaugos zona sutampa su aptverta viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausančių ar kitaip valdomų ir (ar) naudojamų vandenviečių ir nuotekų tvarkymo įrenginių, nurodytų Sąrašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose, teritorija

2.2.

Polderiai ir jų statiniai Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei Pagėgių savivaldybėse, nurodyti Sąrašo 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose

15 m zona, matuojama nuo apsauginių pylimų vidinio ir išorinio šlaito (ten, kur galima) papėdės, kanalų ar griovių šlaitų viršutinės briaunos į abi puses, tiltų ar pralaidų ašies į abi puses ir siurblinių ar reguliavimo šliužų teritorijos ribos

2.3.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme:

 

2.3.1.

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, nurodyti Sąrašo 2.3.1–2.3.4 papunkčiuose

125 m nuo suskystintųjų gamtinių dujų laivo

2.3.2.

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, nurodyti Sąrašo 2.3.5 papunktyje

25 m nuo vamzdynų ašies į abi puses

2.3.3.

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, nurodyti Sąrašo 2.3.6–2.3.8 papunkčiuose

25 m pločio žemės juosta aplink nurodytų objektų aptvertą teritoriją

2.4.

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo centras (taip pat elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų bei elektros energetikos sistemos valdymo informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, realaus laiko programinės įrangos platformos) ir rezervinis valdymo centras, nurodytas Sąrašo 2.4.1 papunktyje

100 m nuo Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo centro, nurodyto Sąrašo 2.4.1 papunktyje, ribų

2.5.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos dispečerinio valdymo centras, nurodytas Sąrašo 2.5.1 papunktyje

25 m pločio žemės juosta nuo teritorijos, kurioje yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos dispečerinio valdymo centras, nurodytas Sąrašo 2.5.1 papunktyje, ribos

2.6.

330 kV ir aukštesnės įtampos elektros energijos perdavimo linijos ir elektros energijos perdavimo jungtys su užsienio valstybių elektros energetikos sistemomis (elektros energijos perdavimo linijos, skirstyklos, keitiklių stotys), reikalingos elektros energijos perdavimo funkcijai atlikti:

 

2.6.1.

330 kV ir aukštesnės įtampos elektros energijos perdavimo (oro linijomis ir 300 kV kabelių) linijos, nurodytos Sąrašo 2.6.1 papunktyje

30 m  išilgai elektros oro linijų – žemės juostos ir oro erdvės, apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) šiuo atstumu

2.6.2.

330 kV ir aukštesnės įtampos transformatorinių pastotės (technologinis kompleksas, kurį sudaro 330 kV ir 110 kV skirstyklos, autotransformavimo įrenginiai ir nuotolinio valdymo sistemos), skirstyklos ir nuolatinės srovės keitikliai, nurodyti Sąrašo 2.6.2 papunktyje

50 m nuo šių objektų teritorijos ribų

2.7.

Lietuvos elektrinė, kurios konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 2.7.1 papunktyje

Apsaugos zona sutampa su užtverta Lietuvos elektrinės teritorija

2.8.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kurios konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 2.8.1 papunktyje

Apsaugos zona sutampa su užtverta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorija

2.9.

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė, kurios konkretūs nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas nurodyti Sąrašo 2.9.1 papunktyje

Apsaugos zona sutampa su užtverta Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės teritorija

2.10.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas (išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams), dujų kompresorių stočių ir tarpvalstybinių dujų apskaitos stočių pagrindinė technologinė įranga (gamtinių dujų perdavimo vamzdynai, kompresoriai, turbinos), reikalinga gamtinių dujų perdavimo funkcijai atlikti:

 

2.10.1.

gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas, išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams (magistralinis dujotiekis), nurodytas Sąrašo 2.10.1 papunktyje

Išilgai vamzdynų trasos esanti žemės juosta, kurios plotis – po 25 m abipus vamzdyno ašies

2.10.2.

dujų kompresorių stotys (toliau – DKS) ir dujų apskaitos stotys (toliau – DAS), nurodytos Sąrašo 2.10.2–2.10.6 papunkčiuose

25 m pločio žemės juosta nuo teritorijos, kurioje yra DKS arba DAS, ribos

2.11.

Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai, nurodyti Sąrašo 2.11.1–2.11.35 papunkčiuose

50 m nuo teritorijos, kurioje veikia naftos terminalas, ribos

2.12.

Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Subačiaus gyvenvietėje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai, nurodyti Sąrašo 2.12.1–2.12.13 papunkčiuose

50 m nuo teritorijos, kurioje veikia naftos terminalas, ribos

2.13.

Būtingės naftos terminalas ir jo priklausiniai, nurodyti Sąrašo 2.13.1 papunktyje

200 m nuo Būtingės naftos terminalo teritorijos ribų

2.14.

Aerodromas, nurodytas Sąrašo 2.14.1 papunktyje

100 m nuo kilimo ir tūpimo tako

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 919, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14439

Nr. 1192, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22402

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 746, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-08-02, i. k. 2018-12762

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 919, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14439

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1192, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22402

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo