Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13665

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ VALSTYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m.  rugsėjo 30 d. Nr. 1K-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 461 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą“ 1.1 papunkčiu,

T v i r t i n u Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306

 

NUOMPINIGIŲ UŽ VALSTYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuojama:

3.1. metinis turto nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas be konkurso;

3.2. metinis pradinis turto nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu. 

4. Turto valdytojas (nuomotojas) išnuomojamo turto metinį nuompinigių dydį arba pradinį nuompinigių dydį (toliau kartu – nuompinigių dydis) nustato:

4.1. turto vertintojų nustatyta ir pateikta turto nuomos verte (nuompinigių dydžiu);

4.2. Taisyklėse nurodytomis turto nuompinigių dydžio nustatymo formulėmis.

5. Metinis valstybės nekilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = V x Kv x Ki/T, kur:

5.1. N – metinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

5.2. V – valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama „Informaciniuose pranešimuose“;

5.3. Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir vietovę, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiamas „Informaciniuose pranešimuose“;

5.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas, priklausomai nuo turto būklės:

5.4.1. Ki = 1 – 1,3 (taikomas labai geros ir geros būklės turtui, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 proc.);

5.4.2. Ki = 1 – 0,7 (taikomas vidutinės būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 30 proc., bet neviršija 60 proc.);

5.4.3. Ki = 0,7 – 0,5 (taikomas patenkinamos ir blogos būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 60 proc.);

5.5. T – maksimalus valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvas, parinktas pagal maksimalius valstybės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nurodytas Taisyklių priede.

6. Mėnesinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nmk = N/12, kur:

6.1. Nmk – mėnesinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

6.2. N – metinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis.

7. Perskaičiuojant valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydį į vieno kvadratinio metro nuompinigių dydį, vieno kubinio metro nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos aukščio.

8. Metinis valstybės kilnojamojo turto, išskyrus Taisyklių 10 punkte nurodytą atvejį, nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = L x 1/T x Ki, kur:

8.1. N – metinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

8.2. L – išnuomojamo valstybės kilnojamojo turto įsigijimo kaina;

8.3. T – maksimalus valstybės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas Taisyklių priede, parinktas pagal turto grupę;

8.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Taisyklių 5.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

9. Mėnesinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nm = N /12, kur:

9.1. Nm – mėnesinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

9.2. N – metinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis.

10. Metinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis, esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui, apskaičiuojamas pagal formulę N = L x Ki, kur:

10.1. N – metinis valstybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

10.2. L – esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui išnuomojamo valstybės kilnojamojo turto įsigijimo kaina, prilyginta 30 procentų naujo turto įsigijimo kainos;

10.3. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Taisyklių 5.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

11. Išnuomojant valstybės trumpalaikį materialųjį turtą kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, trumpalaikio materialiojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas turto įsigijimo vertę dauginant iš koregavimo koeficiento, kurio reikšmės gali būti nuo 0,01 iki 0,06,  priklausomai nuo turto būklės. Koregavimo koeficientas parenkamas turto valdytojo (nuomotojo) argumentuotu sprendimu.

12. Nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules (Taisyklių 5–10 punktai), turto valdytojo (nuomotojo) sprendimu gali būti didinamas atsižvelgus į išnuomojamo turto paklausą.

13. Jei turto valdytojas (nuomotojas) yra registruotas kaip pridėtinės vertės mokesčio  mokėtojas, tuomet jis privalo prie nuompinigių pridėti ir pridėtinės vertės mokestį, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.

14. Kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išnuomojamas  neatidėliotiniems darbams atlikti ar trumpalaikiams renginiams organizuoti, nuompinigių dydis už faktinį turto naudojimą (už dieną ar valandą) apskaičiuojamas, mėnesinį nuompinigių dydį padalijant iš atitinkamo dienų ar valandų skaičiaus.

15. Nuompinigius už turto nuomą nuomininkas moka nuomos sutartyje nustatytais terminais, ne rečiau kaip kas ketvirtį.

16. Tais atvejais, kai išnuomojamas valstybės nekilnojamasis turtas, kuriam taikoma teisės aktuose nustatyta leidimų sistema, sprendimus dėl turto nuomos priimantis subjektas gali nustatyti ir patvirtinti specialias charakteristikas, kurių pagrindu, skelbiant nuomos konkursą, Taisyklių 4 punkte nurodytas nuompinigių dydis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 30 procentų.

17. Išnuomojant be konkurso valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, esantį užsienio šalyse, užsienio valstybių ambasadoms ar konsulinėms įstaigoms, taip pat tarptautinėms organizacijoms ir jų filialams, tarptautinių organizacijų atstovybėms ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei vykdant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus nuompinigių dydis nustatomas Užsienio reikalų ministerijos ir atitinkamos užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos susitarimu.

18. Tais atvejais, kai išnuomojant turtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu neįvyksta viešasis paslaugų pirkimas, pakartotinai skelbiant tų pačių paslaugų viešąjį pirkimą, nuompinigių dydį nustato sprendimą dėl turto nuomos priimantis valstybės turto valdytojas.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-140, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10379

 

_______________

 

Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių

priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO MAKSIMALUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAS

 

Eil.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė

Normatyvas metais

 

1.

Naujas valstybės nekilnojamasis turtas ir nekilnojamojo turto, įtraukto į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimo darbai

 

8

2.

Kitas, išskyrus 1 punkte nurodytą, valstybės nekilnojamasis turtas

15

 

3.

Mašinos ir įrengimai

5

 

4.

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

8

 

5.

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

 

6.

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

8

 

7.

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

15

 

8.

Baldai, inventorius

6

 

9.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

3

10.

Lengvieji automobiliai:

10.1.

naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

4

10.2.

lengvieji automobiliai, išskyrus 10.1 punkte nurodytus,  – ne senesni kaip 5 metų

6

10.3.

kiti lengvieji automobiliai

10

 

11.

Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

4

12.

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės,  autobusai

10

13.

Kitas materialusis turtas

4

 

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-140, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10379

Dėl finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo