Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18742

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1V-630

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Valstybės įmonės „Regitra“ įstatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1V-156 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja nuo šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. 1V-630

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – įmonė) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

2. Įmonės tikslas – teikti administracines paslaugas ir, tenkinant viešuosius interesus, siekti pelningos veiklos. Įmonė veiklą vykdo vidaus reikalų ministrui pavestoje viešojo saugumo (viešosios tvarkos) srityje. Įmonėje įgyvendinami socialiniai ir politiniai valstybės tikslai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-613, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14424

 

3. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

4. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

5. Įmonė turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, taip pat gali turėti valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje. Įmonė turi antspaudą su savo pavadinimu: Valstybės įmonė „Regitra“, taip pat firminį ženklą ir simboliką.

6. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.

8. Įmonės buveinė: Liepkalnio g. 97A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

9. Neteko galios nuo 2023-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

10. Pagrindiniai įmonės tikslai, veiklos sritys ir rūšys:

10.1. registruoti motorines transporto priemones ir jų priekabas bei kelių transporto priemonių vairuotojus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-614, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-29, i. k. 2022-19780

 

10.11. apskaičiuoti, surinkti ir grąžinti motorinių transporto priemonių registracijos mokestį, priimti ir tvarkyti motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos nuosavybės teisės deklaracijas bei suteikti savininko deklaravimo kodą (SDK), išduoti vairuotojo kvalifikacijos korteles;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-614, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-29, i. k. 2022-19780

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

10.2. atlikti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkytojo bei Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-614, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-29, i. k. 2022-19780

 

10.3. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos, kelių transporto priemonių vairuotojų registracijos, motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo, vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo, motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo, motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo ir kitų, Įmonės teikiamų paslaugų bei vykdomos veiklos tobulinimo klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-614, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-29, i. k. 2022-19780

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

10.4. vykdyti teisės pažeidimų prevencijos ir eismo saugumo užtikrinimo priemones pagal įmonės įstatų 10.1 papunktyje nustatytas veiklos sritis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-613, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14424

 

10.5. įgyvendindama tikslus, nustatytus įmonės įstatų 10.1–10.4 papunkčiuose, gali atlikti šią ūkinę veiklą:

10.5.1. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tarpininkavimą;

10.5.2. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimą;

10.5.3. nekilnojamojo turto nuomą;

10.5.4. duomenų apdorojimą;

10.5.5. veiklą, susijusią su duomenų bazėmis;

10.5.6. kvalifikacijos tobulinimą;

10.5.7. mokymus;

10.5.8. kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-613, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14424

 

11. Įmonė licencijuojamą veiklą gali vykdyti tik gavusi būtinas licencijas (leidimus).

12. Įmonės veiklos tikslams įgyvendinti rengiama įmonės veiklos strategija ne trumpesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

 

III SKYRIUS

ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Įmonė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įmonės įstatams bei jos veiklos tikslams.

14. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą. Įmonė negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per įmonės savininką ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

15. Įmonei draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.

16. Įmonė turi teisę sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolintis pinigų.

17. Savo prievolių įvykdymui užtikrinti įmonė gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.

18. Įstatymų nustatyta tvarka įmonė gali disponuoti įmonės trumpalaikiu materialiuoju turtu ir visiškai susidėvėjusiu ilgalaikiu materialiuoju turtu, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitu įmonės turtu.

19. Įmonė gali nustatyti savo produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas bei tarifus, išskyrus atvejus, kai juos teisės aktų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar kita valstybės institucija.

20. Įmonė turi teisę steigti ir likviduoti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

21. Įmonės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įmonė gali turėti kitokių, šiais įstatais nenustatytų, civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYMAS

 

22. Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdyba ir įmonės vadovas.

23. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kurioje jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

24. Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis įmonės įstatais:

24.1. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

24.2. Įmonės vadovas ir valdybos nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose įstatymuose bei įmonės įstatuose, privalo padarytą žalą atlyginti įmonei visiškai.

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS

INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

25. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

25.1. tvirtina įmonės veiklos strategiją;

25.2. tvirtina įmonės įstatus;

25.3. priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę;

25.4. skiria ir atšaukia įmonės vadovą (generalinį direktorių), nustato darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareigybės nuostatus;

25.5. skiria ir atšaukia valdybos narius;

25.6. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas;

25.7. tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą;

25.8. tvirtina konkrečius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, susijusius su vadovo darbo užmokesčio nustatymu;

25.9. parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

25.10. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;

25.11. priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;

25.12. priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti likvidavimą;

25.13. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių;

25.14. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas bei tarifus.

26. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

27. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

28. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai gali būti priimami esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui. Tokiais atvejais įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą.

 

VI SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS SUDARYMO TVARKA

 

29. Įmonės valdyba sudaroma 4 metams iš 5 narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-155, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04329

 

30. Įmonės valdybos nariais turi būti skiriami:

30.1. valstybės tarnautojai;

30.2. kiti fiziniai asmenys;

30.3. darbuotojų atstovai.

31. Įmonės valdybos nariu gali būti skiriamas įmonės vadovas.

32. Šių įstatų 30.3 papunktyje nurodytų įmonės valdybos narių (darbuotojų atstovų) skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 Įstatų 29 papunktyje nurodyto valdybos narių skaičiaus.

33. Įmonės valdybos narių daugumą turi sudaryti asmenys, kurie nėra įmonės darbuotojai.

34. Valdybos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 1/2 nepriklausomų narių.

35. Visi įmonės valdybos nariai turi turėti bent vieną iš Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nurodytų kompetencijų ir valdybos sudėtyje negali būti daugiau nei 2 tos pačios srities atstovai.

36. Valdybos nariu gali būti skiriamas tik toks fizinis asmuo, kuris atitinka visus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatytus bendruosius reikalavimus ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu nustatytus specialiuosius reikalavimus. Įmonės valdybos nariai skiriami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinus personalinę įmonės valdybos narių sudėtį, įvertinus Apraše nustatytus kriterijus ir įvykdžius Apraše nustatytą atranką. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

37. Įmonės valdyba:

37.1. nustato įmonės struktūrą;

37.2. tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir  skatinimo taisykles;

37.3. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos;

37.4. nustato įmonės veiklos rodiklius;

37.5. priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

37.6. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus įmonės valdymo bei veiklos tobulinimo klausimais;

37.7. iš anksto pritaria įmonės sandoriams, kurių vertė viršija 150 (vienas šimtą penkiasdešimt) tūkstančių eurų be PVM;

37.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

38. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

39. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos narys už ar prieš sprendimą gali balsuoti iš anksto (ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną iki posėdžio dienos) raštu valdybos pirmininkui pateikdamas savo sprendimą dėl posėdžio darbotvarkėje numatytų klausimų. Valdybos pirmininkas posėdžio metu supažindina su pateiktu  valdybos nario sprendimu. Iš anksto raštu balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje svarstant klausimus, dėl kurių šie valdybos nariai balsavo raštu. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo 2/3 ar daugiau posėdyje dalyvavusių valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo priėmimą nulemia valdybos pirmininko balsas.

40. Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama įmonės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

41. Valdybos nariai privalo saugoti įmonės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija.

411. Tais atvejais, kai šių įstatų 29 punkte nustatyta valdybos kadencija pasibaigė, o nauja valdyba dar nesudaryta, siekiant užtikrinti įmonės veiklos nepertraukiamumą ir būtinų sprendimų priėmimą laiku:

411.1. įmonės vadovas – generalinis direktorius priima valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus (atlieka veiksmus):

411.1.1. teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl įmonės valdymo bei veiklos tobulinimo;

411.1.2. tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles.

411.2. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus (atlieka veiksmus):

411.2.1. nustato įmonės struktūrą;

411.2.2. nustato įmonės veiklos rodiklius;

411.2.3. priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

411.2.4. iš anksto pritaria įmonės sandoriams, kurių vertė viršija 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) tūkstančių eurų be PVM.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-155, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04329

 

VII SKYRIUS

ĮMONĖS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

 

42. Įmonei vadovauja įmonės vadovas – generalinis direktorius. Įmonės vadovą skiria ir atšaukia, darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas nustato, įmonės vardu su juo darbo sutartį sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas.

43. Įmonės vadovas organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.

44. Įmonės vadovas:

44.1. priima į darbą ir atleidžia įmonės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato įmonės darbuotojų darbo užmokestį;

44.2. Neteko galios nuo 2023-09-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

44.3. Neteko galios nuo 2023-09-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

 

44.4. tvarko įmonės turtą, taip pat ir pinigines lėšas;

44.5. nustato piniginių lėšų ir materialinių išteklių naudojimo kryptis;

44.6. tvirtina įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas bei tarifus, išskyrus atvejus, kai juos teisės aktų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar kita valstybės institucija;

44.7. turėdamas valdybos pritarimą, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

44.8. parengia įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-613, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14424

 

44.9. teikia informaciją valdybai ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes, planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

44.10. parengia ir kartu su įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikia valdybai ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitą;

44.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

45. Įmonės vadovas turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, kurių vertė neviršija 150 (vieno šimto penkiasdešimties) tūkstančių eurų be PVM. Gali įgalioti kitus įmonės darbuotojus atlikti dalį savo funkcijų.

46. Įmonės vadovas organizuoja skundų, pareiškimų dėl įmonės darbuotojų veiksmų (neveikimo) nagrinėjimą ir gali panaikinti (keisti) jų sprendimus.

47. Įmonės vadovas leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymą, vykdo kitus teisės aktais jam suteiktus šiuose įstatuose neišvardytus įgaliojimus.

48. Įmonės vadovas atsako už:

48.1. įmonės veiklos organizavimą;

48.2. įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir pateikimą valdybai ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

48.3. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valdybai apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

48.4. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita valdybai susipažinti ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

48.5. įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą valdybai svarstyti ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti;

48.6. įmonės veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

48.7. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

48.8. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;

48.9. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;

48.10. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka bei sąlygomis;

48.11. kitus veiksmus, kuriuos įmonės vadovui nustato įstatymai, kiti teisės aktai bei įmonės įstatai.

49. Įmonės vadovu negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Įmonės vadovas negali būti įmonės vyriausiuoju finansininku.

50. Įmonės vadovas negali būti ar tapti kito juridinio asmens darbuotoju ar valdymo organo nariu be įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimo.

51. Įmonės vadovo ir kitų įmonės darbuotojų sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais bei tvarka.

52. Įmonės vadovas atšaukiamas (atleidžiamas) iš pareigų:

52.1. savo noru;

52.2. kai neatitinka šių įstatų 49 punkte nustatytų sąlygų;

52.3. kai tampa kito juridinio asmens darbuotoju ar valdymo organo nariu be įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimo;

52.4. kai įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu už sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, padarymą, nusikalstamą veiką nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai, arba jam skiriama bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų;

52.5. kai jis šiurkščiai pažeidžia savo pareigybei keliamus reikalavimus;

52.6. kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir (arba) kitų teisės aktų nustatytais  atvejais ir tvarka.

53. Įmonės vadovas yra atskaitingas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

54. Įmonės vadovas, siekdamas įmonės tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

54.1. kreiptis į kitas įstaigas ar organizacijas informacijos ir dokumentų, reikalingų įmonės veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

54.2. teikti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl įmonės veiklos.

55. Įmonės vadovas turi ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

VIII SKYRIUS

PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

 

56. Įmonei jos savininko patikėjimo teise perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.

57. Patikėjimo teisė į perduodamą įmonės savininko turtą įmonei atsiranda nuo turto perdavimo įmonei ir turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

58. Įmonei gali būti perduodamas bet koks įmonės savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka – turto perdavimo–priėmimo akte nurodoma jo balansinė vertė.

59. Įmonė turi teisę priimti sprendimus, susijusius su jai perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar daiktinių teisių suvaržymu, jei įstatymai nenustato kitaip.

60. Įmonės kapitalą sudaro:

60.1. įmonės savininko kapitalas;

60.2. turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;

60.3. privalomasis rezervas;

60.4. perkainojimo rezervas (rezultatai);

60.5. kiti rezervai;

60.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

61. Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto vertė, jei tai nėra turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ar dotacija.

62. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dydį sudaro turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, teisės aktų nustatyta tvarka perduoto įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vertė.

63. Įmonėje turi būti sudaromas privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas sudaromas iš įmonės paskirstytinojo pelno, taikant įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyto dydžio metinius atskaitymus. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant įmonės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik įmonės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas laikantis šiame punkte nustatytos tvarkos.

64. Perkainojimo rezervas (rezultatai) – tai nuosavo įmonės kapitalo pasikeitimas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti įmonės nuostolių.

65. Įmonės tikslams įgyvendinti, suderinus su įmonės valdyba, įmonės vadovo sprendimu gali būti sudaromi kiti rezervai. Šie rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra atliktas šių įstatų 63 punkte nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį rezervą. Skirstant finansinių metų pelną, kiti nepanaudoti rezervai gali būti pervedami į paskirstytinąjį pelną (nuostolius). Šie rezervai naikinami įmonės vadovo sprendimu, suderinus su įmonės valdyba.

66. Įmonės turto vertės padidėjimas savininko kapitalą ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyje yra registruojamas:

66.1. iš įmonės lėšų, tai yra iš nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ir kitų rezervų (išskyrus privalomąjį rezervą) sukurto turto verte;

66.2. iš įmonės savininko turtui įsigyti, sukurti ar jo vertei padidinti skirtų lėšų sukurto turto verte;

66.3. įmonės savininko perduoto turto verte.

67. Valstybės perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise įmonės įstatuose nustatyta tvarka bei sąlygomis, nepažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų įstatymų bei kitų asmenų teisių ir interesų.

  68. Įmonei įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti skiriamos lėšos įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Sprendimą iš įmonės lėšų arba iš įmonei skirtų lėšų sukurto turto verte registruoti įmonės savininko kapitalą ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalies padidėjimą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

  69. Iš įmonei skirtų lėšų sukurtas turtas laikomas dotacija, kai lėšos skiriamos infrastruktūrai įsigyti ar sukurti, taip pat įmonės valdomos infrastruktūros vertei padidinti, jeigu infrastruktūra, kuri būtų įsigyta, sukurta ar kurios vertė būtų padidinta, priskirtina turtui, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.

  70. Dalis įmonės turto Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise, jeigu įmonės įsipareigojimai po įmonės turto sumažėjimo neviršytų 1/3 likusio įmonės savininko kapitalo.

71. Apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą perduoti įmonės turto dalį įmonės vadovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti įmonės įstatų 91 punkte nustatyta tvarka arba raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti įmonės turto dalį dienos arba nuo rašytinio pranešimo įteikimo jam dienos.

72. Atlikus turto vertinimą, įmonės turtas apskaitoje turi būti registruojamas pagal turto būklę jo vertinimo dieną turto vertinimo ataskaitoje nurodyta verte.

73. Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams, turi patvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

75. Tvirtinamas tik audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

76. Patvirtintas įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo jo patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

77. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas per 25 dienas, pasibaigus įmonės finansinių metų ketvirčiui. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius įmonės vadovas pateikia įmonės valdybai ir įmonės savininko teises bei pareigas įgyvendinančiai institucijai.

78. Įmonės paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi būti paskirstytas (paskirstyti) ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams.

  79. Įmonės vadovas kartu su įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikia valdybai ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai sprendimo dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. Projekte turi būti nurodyta:

79.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

79.2. ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai);

79.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

79.4. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

79.5. pervedimai iš rezervų;

79.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai);

79.7. pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą;

79.8. pelno dalis, skiriama į kitus rezervus;

79.9. pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams;

79.10. į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka;

79.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas į kitus finansinius metus.

80. Į rezervus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams gali būti skiriama ne daugiau kaip 1/10 paskirstytinojo pelno.

81. Įmonės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje bei pervedimų iš rezervų suma.

82. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija negali tvirtinti jai pateikto 79 punkte nurodyto sprendimo dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, kuriame numatyta į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

82.1. įmonė yra nemoki ar po į valstybės biudžetą sumokėtos pelno įmokos taptų nemoki;

82.2. paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);

82.3. įmonės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba, įmokėjus į valstybės biudžetą ne mažesnę negu šių įstatų 83 punkte nustatyto dydžio įmonės pelno įmoką, taptų mažesnis už įmonės savininko kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą;

82.4. įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą ir pelno paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.

83. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo užtikrinti, kad iš įmonės paskirstytinojo pelno į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka būtų 50 procentų įmonės ataskaitinių finansinių metų pelno.

84. Įmonė pelno įmoką į valstybės biudžetą turi pervesti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

 

IX SKYRIUS

ĮMONĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

85. Įmonės vadovas kartu su įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu valdybai ir įmonės savininko teises bei pareigas įgyvendinančiai institucijai turi pateikti ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitą. Įmonės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

85.1. įmonės veiklos strategijos, įmonės veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai;

85.2. įmonės investicijos per finansinius metus;

85.3. įvykiai, turintys esminę reikšmę įmonės veiklai per finansinius metus;

85.4. įmonės veiklos planai ir prognozės;

85.5. galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai ir jų sumažinimo priemonės;

85.6. įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema;

85.7. įmonės turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas (nurodomos šio turto vertės padidėjimo arba sumažėjimo priežastys);

85.8. įmonės sandoriai (kartu nurodoma, kokie sandoriai yra nesusiję su įprastine įmonės veikla);

85.9. įmonės filialai ir atstovybės, jeigu jų yra, šių padalinių veikla ir veiklos rezultatai;

85.10. darbuotojų skaičiaus įmonėje pasikeitimas ir sukurtų naujų darbo vietų skaičius;

85.11. kita teisės aktuose nustatyta informacija ar informacija, kurią nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

86. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patikrinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos parinktas auditorius ar audito įmonė. Auditorius ar audito įmonė yra parenkama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sutartis sudaroma tarp auditoriaus ar audito įmonės, įmonės ir įmonės savininko teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos. Už audito paslaugas sumoka įmonė.

87. Atlikus auditą, įmonei pateikiama auditoriaus išvada ir audito ataskaita.

88. Įmonės valstybinis veiklos auditas atliekamas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

89. Įmonės vidaus auditas atliekamas vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

X SKYRIUS

ĮMONĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

90. Įmonė reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

91. Įmonės pranešimai apie esminius įvykius ir kita informacija, kurią įmonė privalo viešai paskelbti, įstatymų nustatytais atvejais skelbiami elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

92. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais įmonės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančią instituciją bei įmonės kreditorius, pranešama raštu, įteikiant pasirašytinai arba registruotu laišku.

93. Visais kitais atvejais įmonės pranešimai suinteresuotiems asmenims pateikiami raštu, įteikiant pasirašytinai, registruotu laišku, elektroniniu būdu arba žodžiu (suinteresuotam asmeniui pageidaujant).

 

XII SKYRIUS

ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

94. Iniciatyvos teisę keisti įmonės įstatus turi įmonės vadovas, įmonės valdyba bei įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

95. Pakeisti įmonės įstatai tvirtinami įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo arba jo įgaliotojo asmens parašu ir institucijos antspaudu bei pateikiami Juridinių asmenų registrui.

96. Pakeisti įmonės įstatai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

 

–––––––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-613, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14424

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-155, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04329

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-614, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-09-29, i. k. 2022-19780

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-447, 2023-07-17, paskelbta TAR 2023-07-17, i. k. 2023-14673

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_7516bd76a1044bd1b5a1b7f8f3e6e384_end