Suvestinė redakcija nuo 2020-05-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21089

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVARANKIŠKO POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIO NEPRIKLAUSOMO patikrinimo techninės užduotiEs PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. Sp-205

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 6 punktu, suderinusi su Lietuvos auditorių rūmais (2018-12-10 raštu Nr. 1.9-S1488A), nusprendžia:

1.  Patvirtinti Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninę užduotį (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. Sp-29 „Dėl Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo“.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. Sp-205

 

SAVARANKIŠKO politinės KAMPANIJOS DALYVIO nepriklausomo patikrinimo techninė užduotis

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis) yra skirta audito įmonei arba auditoriui (toliau – auditorius) atlikti politinės kampanijos finansavimo patikrinimą (toliau – patikrinimas), įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymą.

2.  Patikrinimą gali atlikti tik Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka į audito įmonių sąrašą įrašyta audito įmonė arba į auditorių sąrašą įrašytas auditorius.

3.  Patikrinimas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti, ir šia technine užduotimi.

4.  Auditorius, atliekantis patikrinimą, privalo laikytis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintame Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5.  Šioje techninėje užduotyje vartojamos šios sąvokos:

5.1.    Dalyvio ataskaita – politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

5.2.    Dalyvis – politinės kampanijos dalyvis (pretendentas, kandidatas, kandidatų sąrašas, politinė partija, visuomeninis rinkimų komitetas, referendumo iniciatoriai ar oponentai).

5.3.    Dalyvio registravimo data – Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimo dėl asmens registravimo dalyviu priėmimo data. Dalyvio registravimo data nurodoma dalyvio ataskaitoje.

5.4.    Deklaracija – viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija.

5.5.    Fizinio asmens maža auka – fizinio asmens auka, jei bendra jo suteiktų aukų suma vienam dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų.

5.6.    Išlaidas pagrindžiantis dokumentas – sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, sutartis, banko išrašas, banko pavedimas, kasos aparato kvitas, kelionės lapai, darbų perdavimo–priėmimo aktas ir kiti apskaitos dokumentai.

5.7.    Iždininkas – politinės kampanijos iždininkas.

5.8.    Nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis – PKFFK įstatymo nustatyta tvarka konkrečioje rinkimų apygardoje VRK sprendimu patvirtintas politinės kampanijos išlaidų dydis, kurio negali viršyti dalyvio politinės kampanijos išlaidos. Didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis nurodomas dalyvio ataskaitoje.

5.9.    Pajamas pagrindžiantis dokumentas – aukos lapas (aukoms grynaisiais ir nepiniginėms aukoms), banko išrašas (aukoms pavedimu, palūkanoms už sąskaitoje esančias lėšas, politinės partijos lėšoms, skirtoms politinei kampanijai, valstybės biudžeto asignavimams).

5.10Politinės kampanijos pradžia – data, nuo kurios tik užregistruoti savarankiški politinės kampanijos dalyviai gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai. Ši data skelbiama VRK interneto svetainėje.

5.11Politinės reklamos ataskaita – ataskaita dėl rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapu paskleistos politinės reklamos ir jos finansavimo šaltinių, dalyvio ataskaitos priedas.

5.12. VMDU – paskelbtas praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio mėnesinis darbo užmokestis. Politinei kampanijai taikomas konkretus VMDU nurodomas VRK interneto svetainėje (https://www.vrk.lt/politines-kampanijos).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

5.13VRK IS – VRK informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemė Finansavimas, kurioje kaupiami politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo duomenys, deklaracijų ir politinės reklamos stebėsenos duomenys. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie informacinės sistemos auditorius, auditoriaus padėjėjas su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

5.14Žiniaraščio įrašas – įrašas, kuriame aprašoma viena ūkinė operacija (išskyrus banko mokesčius ir fizinių asmenų mažas aukas, kurios registruojamos neišskiriant aukotojų. Banko mokesčiai, fizinių asmenų mažos aukos gali būti sumuojamos).

Kiekviena auka registruojama atskiru įrašu. Vienu įrašu negali būti registruotos kelios to paties asmens aukos; jei viena sąskaita apmokėta ne iš karto, o per kelis kartus, registruojama vienu žiniaraščio įrašu (sumokėjus dalį sumos, nurodoma bendra išlaidų suma ir likę skolos įsipareigojimai, o sumokėjus dar dalį sumos, redaguojamas įrašas nurodant likusius skolos įsipareigojimus); su vienu žiniaraščio įrašu, kuriame nurodytos išlaidos, gali būti susiję keli pagrindžiantys dokumentai (pvz., sutartis, sąskaita faktūra ir mokėjimo pavedimai), taip pat viena sutartis gali būti susijusi su keliais žiniaraščio įrašais, jei buvo išrašytos kelios sąskaitos faktūros.

5.15Žiniaraštis – politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis, tai yra politinės kampanijos pajamų ir išlaidų apskaitos registras, pildomas VRK IS. Žiniaraštyje registruojamos visos politinei kampanijai gautos aukos, taip pat ir nepriimtinos, politinei kampanijai panaudotos nuosavos lėšos, politinės kampanijos išlaidos ir prisiimti finansiniai įsipareigojimai.

6.  Kitos šioje techninėje užduotyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PKFFK įstatyme.

 

III SKYRIUS    

PATIKRINIMO ORGANIZAVIMAS IR ATASKAITOS

 

7Auditoriui, atliekančiam patikrinimą, dalyvis arba VRK turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1.       dalyvio ataskaitą ir jos priedus:

7.1.1.   aukų ir aukotojų sąrašą;

7.1.2.   politinės reklamos ataskaitą;

7.1.3.   atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaitą, jeigu dalyvis yra politinė partija ir turi atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių (nurodyta dalyvio ataskaitos 1.2 punkte);

7.2.       žiniaraštį;

7.3.       politinės kampanijos sąskaitos banko išrašą (toliau – banko išrašas) nuo dalyvio registravimo datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo;

7.4.       politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

7.5.   politinės kampanijos dalyvio patvirtinimo laišką audito įmonei (pagal Lietuvos auditorių rūmų rekomenduojamą formą).

8.  Patikrinimo metu dalyvis privalo bendradarbiauti su nepriklausomą patikrinimą atliekančiu auditoriumi ir pateikti patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus, duomenis,   informaciją.

9Visos ataskaitos (visi dokumentai) audito įmonei turi būti pateikiamos užpildytos kompiuteriniu būdu, pasirašytos atsakingų asmenų spausdintiniame (popieriniame) formate.

10.               Dokumentai apie patikrinimo metu padengtus skolos įsipareigojimus teikiami VRK, o ne auditoriui. Auditorius tokių dokumentų iš dalyvio nepriima.

11.               Dalyvio ataskaita suformuojama pagal iždininko į VRK IS įvestus žiniaraščio duomenis. Užpildžius žiniaraštį (jame nurodžius visas pajamas, išlaidas, skolos įsipareigojimus), suformuojama dalyvio ataskaita ir jos priedai. Dalyvis keisti dalyvio ataskaitos duomenis gali tik taisydamas žiniaraštį VRK IS.

12.               Dalyvio užpildytus žiniaraščio duomenis galima tikrinti VRK IS. (Meniu punktas „Kampanijos dalyviai“ pasirinkus „Politinės kampanijos finansavimo žiniaraštis“ arba atskirai „Pajamų registras“ ir „Išlaidų registras“).

13.     Politinės reklamos ataskaita formuojama pagal iždininko į VRK IS įvestus duomenis. (Meniu punktas „Kampanijos dalyviai“ pasirinkus „Politinės reklamos ataskaita“).

 

IV SKYRIUS

PRADINIS PATIKRINIMAS

 

14.               Auditorius patikrina:

14.1.    ar pateikti visi dokumentai (dalyvio ataskaita ir jos priedai: aukų ir aukotojų sąrašas, politinės reklamos ataskaita, atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaita (jeigu dalyvis yra politinė partija ir dalyvio ataskaitoje nurodyta, kad dalyvis turi atstovaujamųjų dalyvių), žiniaraštis), jie yra nustatytos formos, pasirašyti dalyvio (ar jo įgalioto asmens) ir iždininko;

14.2.  ar pateiktas banko išrašas už visą laikotarpį (ne vėliau kaip nuo dalyvio registravimo datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo);

14.3. ar politinės kampanijos lėšos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, laikytos politinės kampanijos sąskaitoje (patikrinama, ar sutampa sąskaitos numeris Pažymoje apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis (taip pat politinės kampanijos sąskaitos numeris rodomas VRK IS meniu „Kampanijos dalyviai“ pasirinkus „Banko išrašas“) ir banko išraše).

Baigus pradinį patikrinimą ir nustačius, kad dalyvis pateikė ne visus patikrinimui reikalingus dokumentus, sudaroma pastabų suvestinė ir ji pateikiama iždininkui ar kitam įgaliotam asmeniui, kurie turi pateikti patikrinimui reikalingus trūkstamus dokumentus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ TIKRINIMAS

 

15.               Tikrinimo apimtis

Auditorius atlieka pateiktų dokumentų tikrinimą, naudodamas nurodytą atrankos apimtį:

   dalyvio pateiktus pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus (100 proc.);

   žiniaraščio įrašus (100 proc.);

   dalyvio pateiktus banko išrašo įrašus (100 proc.).

Šį tikrinimo etapą sudaro:

15.1.     Pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo pilnumo tikrinimas

Tikrinama, ar dėl visų žiniaraščio įrašų yra pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, įskaitant išlaidas patirtas iki politinės kampanijos pradžios. Jeigu aukos buvo rinktos per telekomunikacijų bendrovę ar kitą juridinį asmenį, teikiantį tokią paslaugą, patikrinama, ar pateiktas telekomunikacijų bendrovės, kito juridinio asmens suformuotas aukotojų sąrašas su aukotojus nustatyti leidžiančiais duomenimis. Jei trūksta dokumentų, sudaroma nepateiktų dokumentų suvestinė. Tikrinimo metu dalyvis pateikia auditoriui prašomus papildomus dokumentus, o jei jų neturi, rašytinius paaiškinimus. Sudaroma papildomai pateiktų dokumentų suvestinė.

15.2.     Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas

Pagal pateiktus dokumentus tikrinama:

15.2.1.    ar žiniaraštyje nurodyti teisingi pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų rekvizitai ir duomenys (aukotojas, paslaugų teikėjas, dokumento data, suma, skolos įsipareigojimai). Jei dokumentuose nurodyti neteisingi rekvizitai, sudaroma tokių dokumentų suvestinė;

15.2.2.    ar sutampa nurodytos sumos: sutartyse ir pagal jas išrašytose sąskaitose faktūrose, sutartyse nurodytos ir apmokėtos (pagal banko išrašą);

15.2.3.    ar žiniaraštyje teisingai nurodyti pajamų ir išlaidų kodai. Jei žiniaraštyje yra neteisingai nurodytų pajamų ir išlaidų kodų, sudaroma jų suvestinė.

Suradus dokumentą, kurio rekvizitai žiniaraštyje nenurodyti ar nurodyti neteisingai, atliekamas tolesnis to dokumento tikrinimas pagal toliau nurodytas procedūras.

15.3.     Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas

Tikrinama, ar žiniaraštyje yra nurodytos visos ūkinės operacijos (pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus). Jei tarp dalyvio pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų yra dokumentų, pagal kuriuos įvykdytos operacijos (gautos pajamos, patirtos išlaidos) nenurodytos žiniaraštyje, sudaroma jų suvestinė.

15.4.     Pajamų ir išlaidų pasikartojančių įrašų žiniaraštyje tikrinimas

Tikrinama, ar žiniaraštyje kelis kartus nenurodytos tos pačios pajamos ar išlaidos. Jei nurodyta, sudaroma jų suvestinė.

15.5.     Žiniaraščio įrašų atitikimo banko išrašui tikrinimas

Tikrinama, ar žiniaraštyje nėra nurodytos piniginės pajamos ar išlaidos politinės kampanijos metu, kurių nėra banko išraše. Nustačius pajamų ar išlaidų, nenurodytų banko išraše, prašoma dalyvio rašytinio paaiškinimo, kas tokias išlaidas apmokėjo ir ar dalyvis neapmokėjo šių išlaidų grynaisiais pinigais. Sudaroma kitų asmenų ir dalyvio grynaisiais pinigais apmokėtų išlaidų suvestinė.

15.6.     Pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų adresato tikrinimas

Tikrinama, ar visi pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti dalyvio vardu (ne politinės partijos ar kito asmens vardu). Jei nustatomas kito asmens vardu išrašytas pajamas ir išlaidas pagrindžiantis dokumentas, kito asmens vardu pervesta auka (banko išraše nurodyta, kad asmuo pervedė pinigus kaip kito asmens auką, išskyrus atvejus, kai grynaisiais pinigais gautas aukas įnešė politinės kampanijos iždininkas arba mažos aukos surinktos telefonu), kitam asmeniui nei nurodyta pajamas ir išlaidas pagrindžiančiame dokumente apmokėtos išlaidos, prašoma dalyvio pateikti raštišką paaiškinimą dėl gautų lėšų ar išlaidų pagrįstumo. Sudaroma kitų asmenų vardu išrašytų pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kitų asmens vardu pervestų aukų ir kitiems asmenims apmokėtų išlaidų suvestinė. 

15.7.     Skolos įsipareigojimų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas

Tikrinama, ar žiniaraštyje nurodyti visi skolos įsipareigojimai ir ar jie nurodyti teisingai (pagal pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus). Sudaroma neteisingai nurodytų skolos įsipareigojimų suvestinė ir nurodomi tikrieji skolos įsipareigojimai (pagal pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Jei kartu su dalyvio ataskaita yra pateikti skolos įsipareigojimų, nurodytų žiniaraštyje, padengimo dokumentai, sudaroma tokių dokumentų suvestinė, nurodomi tikrieji likę dalyvio skolos įsipareigojimai ir sudaroma tokius skolos įsipareigojimus apmokėjusių asmenų suvestinė.

15.8. Sutarčių viešinimo tikrinimas

Visos dalyvio sudarytos politinės kampanijos sutartys yra užregistruotos VRK IS. Sudarytos politinės kampanijos sutartys per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, sutartys su telekomunikacijų bendrove dėl fizinių asmenų mažų aukų rinkimo nedelsiant turi būti registruotos VRK IS (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys“).

15.8.1. Tikrinama, ar visos dalyvio pateiktos politinės kampanijos finansavimo sutartys ir, jeigu buvo sudaryta, sutartys su telekomunikacijų bendrovėmis dėl fizinių asmenų mažų aukų rinkimo yra paskelbtos viešai, t. y. nuskenuotos ir įkeltos į VRK IS (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys“).

15.8.2.        Tikrinama, ar visos dalyvio pateiktos sutartys su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais yra registruotos VRK IS (meniu punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama „Sudarytos sutartys“). Šių sutarčių tekstų skelbti neprivaloma.

15.8.3.        Sudaroma nepaviešintų politinės kampanijos finansavimo sutarčių ir neregistruotų kitų sutarčių suvestinė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

15.9.     Turtinių prievolių įgijimas iki dalyvio registravimo datos

Tikrinama, ar dalyvis neįgijo turtinių prievolių iki įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, t. y. ar prasidėjus politinei kampanijai, bet anksčiau nei dalyvio registravimo data (dalyvio registravimo data nurodoma dalyvio ataskaitoje) nėra išrašytų sąskaitų faktūrų, sudarytų sutarčių (išskyrus Politinės kampanijos turto patikėjimo sutartį su iždininku ar sutartį su banku dėl sąskaitos, kuri naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, atidarymo). Sudaroma nuo politinės kampanijos pradžios iki dalyvio registravimo datos sudarytų sutarčių ir įgytų prievolių suvestinė, patirtų išlaidų suvestinė, nurodoma bendra tokių išlaidų suma.

15.10.   Aukų lapų rekvizitų tikrinimas

Tikrinami visi aukų lapai, ar juose užpildyti visi privalomi rekvizitai. Sudaroma nepilnai užpildytų aukų lapų suvestinė.

15.11.   Tikrinimo etapo rezultatų suvestinė

Užbaigus dokumentų tikrinimo etapą, nurodomos auditoriaus nustatytos dalyvio pajamų ir išlaidų bei skolos įsipareigojimų bendros sumos, pažymint jų atitiktį dalyvio ataskaitos duomenims.

16.               Aukų teisėtumo, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės aukos. Tikrinama, ar jos gautos iš PKFFK įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėtų politinės kampanijos finansavimo šaltinių. Sudaroma iš PKFFK įstatyme nenumatytų finansavimo šaltinių gautų ir priimtų lėšų suvestinė.

16.1. Nepiniginių aukų vertės nustatymas

Tikrinamos visos nepiniginės aukos. Pagal PKFFK įstatymo 2 straipsnio 3 dalį aukomis  laikomi ne tik aukų gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, bet ir neatlygintinai perduoti kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti. Nepiniginėmis aukomis taip pat laikomos visos juridinių asmenų neatlygintinai suteiktos paslaugos, pagal panaudos sutartis politinės kampanijos dalyviui perduoti kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai.

Tikrinama, ar aukos vertė nustatyta laikantis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Sudaroma nepiniginių aukų, kurių vertė nustatyta nesilaikant nurodyto teisės akto, suvestinė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

16.2. Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje

Tikrinamos visos nepiniginės aukos. Tikrinama, ar dėl visų nepiniginių aukų užpildyti aukų lapai, ar jie užpildyti per 5 darbo dienas nuo nepiniginės aukos gavimo datos, t. y. tikrinamos aukos perdavimo akte (ar kitame pateiktame dokumente) ir aukos lape nurodytos datos. Tikrinama, ar visos nepiniginės aukos registruotos žiniaraštyje 2 įrašais: kaip gautos pajamos ir patirtos išlaidos, ar teisingai nurodyta, kad tai nepiniginės lėšos.

Sudaroma aukų lapuose arba žiniaraštyje neregistruotų nepiniginių aukų ir nepiniginių aukų, kurių aukų lapai užpildyti vėliau nei per 5 darbo dienas, suvestinė, nurodoma bendra tokių aukų suma pagal nepiniginės aukos gavimo dokumentus (pvz., aktas, pažyma ir pan.).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

16.3.     Aukų grynaisiais pinigais pervedimas į politinės kampanijos sąskaitą

Tikrinamos aukos grynaisiais pinigais. Pagal aukų lapus ir banko išrašą tikrinama, ar visos grynaisiais pinigais gautos aukos į politinės kampanijos sąskaitą pervestos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokios aukos gavimo. Sudaroma nepervestų ar pavėluotai pervestų aukų grynaisiais pinigais suvestinė.

16.4. Aukų dydžio tikrinimas pagal aukotojo, kandidato deklaruotas pajamas

Tikrinama, ar dėl visų fizinių asmenų aukų (FAA – čia ir toliau naudojami Žiniaraščio klasifikatoriaus trumpiniai), išskyrus mažas aukas (MA, AMA), ir kandidatų lėšų (KL) naudojant informacinės sistemos VRK IS priemones buvo kreiptasi į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI), kad būtų patikrinta, ar aukotojo, kandidato bendra aukų suma per kalendorinius metus neviršija PKFFK įstatyme nurodytos dalies deklaruotų pajamų ir lėšų ir ar pagal VMI pateiktus atsakymus nepriimtinos aukos grąžintos aukotojams arba pervestos į valstybės biudžetą. Nustačius, kad auka patikrinta ir, VMI duomenimis, yra nepriimtina (nedeklaruotos arba viršijamos pajamos ir lėšos, nedeklaruotas turtas), patikrinama, ar auka grąžinta aukotojui arba pervesta į biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal šios techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). Sudaroma su VMI netikrintų aukų bei tikrintų ir negrąžintų aukotojams arba nepervestų į valstybės biudžetą nepriimtinų aukų suvestinė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

16.5.   Fizinių asmenų mažų aukų apskaita

Pagal turimus duomenis (užpildytus aukų lapus, banko išrašą, jeigu fizinių asmenų aukos registruotos neišskiriant aukotojų ir VRK IS duomenis (Politinės kampanijos dalyvio Žiniaraščio langas), jei mažos fizinių asmenų aukos registruotos išskiriant aukotojus) tikrinama, ar vieno fizinio asmens auka (jo aukų suma) savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršijo 12 eurų. Sudaroma registruotų fizinių asmenų mažų aukų (MA, AMA), jei vienas aukotojas politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją suteikė daugiau nei 12 eurų, suvestinė.

16.6.     Fizinių asmenų mažų aukų rinkimas telefonu

Tikrinama, ar dalyvis telefonu rinko mažas aukas. Nustačius, kad rinko, patikrinama, ar sutartis su telekomunikacijų bendrove registruota VRK IS ir įkeltas jos tekstas, ar žiniaraštyje nurodytos išlaidos telekomunikacijų bendrovei už mažų aukų rinkimą, ar surinktas aukas telekomunikacijų bendrovė pervedė į savarankiško politinės kampanijos dalyvio sąskaitą iki rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos pabaigos, tai yra likus 30 valandų iki rinkimų ar referendumo.

16.7.     Fizinių asmenų mažų aukų, viršijančių limitą, pervedimas į valstybės biudžetą

Tikrinama, ar fizinių asmenų mažų aukų dalis, viršijanti 10 procentų nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio, iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo pervesta į valstybės biudžetą ir tai nurodyta žiniaraštyje.

16.8. Aukų rinkimas naudojant elektronines mokėjimų sistemas

Fizinių asmenų piniginės aukos, viršijančios 290 eurų, privalo būti aukojamos tik banko pavedimu. Jeigu dalyvis piniginių aukų surinkimui naudojo elektronines mokėjimų sistemas (Paysera, OPAY ar kt.), užtikrinančias galimybes nustatyti aukotojo tapatybę, gautos aukos turi būti pervedamos į politinės kampanijos sąskaitą ir registruojamos žiniaraštyje. Tikrinama, ar Pajamų registre nurodyti tikrojo mokėtojo duomenys ir jo pervesta suma, o Išlaidų registre (kodu – KI) registruoti mokesčiai, kuriuos nuskaitė elektroninių mokėjimų agentūra ar įmonė, nurodant, kad šios išlaidos apmokėtos ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

17.               Išlaidų, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas

17.1.     Išlaidų paskirties tikrinimas

Tikrinamos visos piniginės ir nepiniginės išlaidos, taip pat ir patirtos ne politinės kampanijos metu. Tikrinama, ar visos dalyvio nurodytos išlaidos atitinka PKFFK įstatyme nurodytą politinės kampanijos išlaidų paskirtį (14 straipsnio 4 dalis) ir yra susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į informaciją pateiktuose dokumentuose. Tikrinama, ar pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, darbų atlikimo aktus ir pan.) arba pateiktus politinės reklamos pavyzdžius (maketus) nebuvo į žiniaraštį įtrauktos kito, ne tikrinamo politinės kampanijos dalyvio, išlaidos (pvz., paaiškinimuose nurodyta, kad apmokėtos ar prisiimtos kitų dalyvių išlaidos). Sudaroma išlaidų, neatitinkančių PKFFK įstatymo reikalavimų dėl paskirties ir nesusijusių su šia politine kampanija, suvestinė.

17.2.     Politinės kampanijos sąskaitos panaudojimo tikrinimas

Pagal banko išrašą tikrinama, ar iš politinės kampanijos sąskaitos nebuvo išgryninta ar pervesta lėšų į kitas sąskaitas (išskyrus politinės kampanijos išlaidų apmokėjimą, nepriimtinų aukų grąžinimą aukotojui ar pervedimą į valstybės biudžetą, politinės kampanijos lėšų likučio pervedimą į politinės partijos sąskaitą ar į valstybės biudžetą). Sudaroma suvestinė apie išgrynintas ar į kitas sąskaitas pervestas lėšas.

17.3.     Ne politinės kampanijos metu patirtų išlaidų apskaitos tikrinimas

Tikrinama, ar yra pateiktos ne politinės kampanijos metu patirtas politinės kampanijos išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos ir, jei dalyvio tokios išlaidos sudaro daugiau nei 10 proc. nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio, sudaroma tokių išlaidų ir jas apmokėjusių asmenų suvestinė.

17.4.     Išlaidų reklamai per užsienio transliuotojus nurodymas

Pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus tikrinama, ar nurodyta, kad patirtos politinės reklamos skleidimo išlaidos per užsienio transliuotojus. Nustačius patikrinimo rezultatų ataskaitoje nurodoma, kiek išlaidų ir kokiam transliuotojui.

17.5.    Išlaidų apgyvendinimui ir transportui tikrinimas

Pretendento, kandidato kelionių (transporto ir apgyvendinimo) į rinkimų apygardą išlaidoms turi būti priskirtas KEL trumpinys. Tikrinama, ar pagal pateiktus dokumentus KEL trumpiniu pažymėtos išlaidos iš tiesų yra kandidato (ar pretendento) išlaidos kelionėms (transportui (bilietai, degalai ir pan.) ir apgyvendinimui). Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų apgyvendinimo ir transporto išlaidoms suteikiamas S[1] trumpinys, o politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti – TI. Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose turėtų būti nurodyta, kas keliavo, kur ir kokiu tikslu, kieno apgyvendinimo išlaidos apmokėtos. Nustačius klaidingai apskaitytas išlaidas, sudaroma suvestinė.

17.6. Išlaidų pagal politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų, teisinių paslaugų sutartis tikrinimas

Pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus tikrinamos išlaidos pagal politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų sutartis, teisinių paslaugų sutartis, ar šioms paslaugoms teikti nebuvo pasitelkti ne Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, taip pat nustatytose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos, padaliniai. Sudaromas tokių paslaugų teikėjų ir jų pasitelktų asmenų sąrašas, nurodoma išlaidų suma pagal kiekvieną teikėją ir bendra tokių paslaugų suma.

17.7. Politinės kampanijos lėšų likučio apskaitos tikrinimas

Tikrinama, ar politinės kampanijos sąskaitos lėšų likutis iki dalyvio ataskaitos pateikimo VRK dienos (data nurodoma dalyvio ataskaitos gavimo VRK žymoje) yra pervestas į politinės partijos einamąją banko sąskaitą arba į valstybės biudžetą pagal PKFFK įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus ir ar ši operacija teisingai užregistruota žiniaraštyje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

VI SKYRIUS    

NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS

 

18.               Aukų ir išlaidų teisėtumo tikrinimas nustačius neatitikimų

Šio etapo procedūros atliekamos nustačius neatitikimų ankstesniame etape.

18.1.     Aukų priėmimas iki dalyvio registravimo datos

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą).

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės aukos. Pagal aukų lapuose, banko išraše nurodytas datas tikrinama, ar yra priimta aukų nuo politinės kampanijos pradžios iki dalyvio registravimo datos (gauta ir negrąžinta aukotojui ar nepervesta į valstybės biudžetą Įstatyme nurodytais terminais). Tikrinama, ar aukų lapuose, banko sąskaitos išraše nenurodytos aukos (aukos, politinių partijų, asmeninės kandidato lėšos) ankstesne data nei VRK sprendimo dėl dalyvio registravimo data. Sudaroma tokių aukų suvestinė, nurodoma bendra tokių aukų suma.

18.2.     Aukų priėmimas likus 30 ir mažiau valandų iki rinkimų (ar referendumo) pradžios

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

   Fizinių asmenų mažų aukų rinkimas telefonu (pagal šios techninės užduoties 16.6 punktą).

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės aukos. Pagal aukų lapuose, banko išraše nurodytas datas tikrinama, ar gauta aukų (išskyrus savarankiško politinės kampanijos dalyvio į savo politinės kampanijos sąskaitą, atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio į jam atstovaujančio savarankiško politinės kampanijos dalyvio sąskaitą iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK pervestas lėšas prisiimtiems įsipareigojimams padengti) pasibaigus rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapui, tai yra likus 30 valandų iki rinkimų ar referendumo. Nustačius tokių aukų, patikrinama, ar jos grąžintos aukotojui arba pervestos į valstybės biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal šios techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). Sudaroma priimtų tokių aukų suvestinė, nurodoma bendra tokių aukų suma.

18.3. Aukų ir išlaidų registravimas nustatytais terminais

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šią procedūrą:

Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą).

Pagal pagrindžiančiuose dokumentuose, banko išraše nurodytas datas tikrinama, ar politinės kampanijos dalyvio gautos piniginės ir nepiniginės aukos, išlaidos ir prisiimti finansiniai įsipareigojimai yra paviešinti, tai yra įvesti į žiniaraštį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos. Sudaroma nepaviešintų (apskaitoje neregistruotų) ir pavėluotai paviešintų aukų bei išlaidų suvestinė, nurodomos bendros nepaviešintų ir pavėluotai paviešintų aukų bei išlaidų sumos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

18.4. Aukų grynaisiais pinigais apskaita

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą).

Tikrinamos grynųjų pinigų aukos. Tikrinama, ar fizinių asmenų aukos, viršijančios 290 eurų, buvo aukotos banko pavedimu. Nustačius, kad fizinis asmuo didesnę nei 290 eurų auką paaukojo grynaisiais, o ne banko pavedimu, patikrinama, ar ši auka buvo pripažinta nepriimtina, t. y. buvo grąžinta aukotojui arba pervesta į valstybės biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal šios techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). Sudaroma tokių priimtų ir negrąžintų aukų suvestinė.

18.5.     Vieno aukotojo aukų sumos, viršijančios 10 VMDU dydį, tikrinimas

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

   Nepiniginių aukų vertės nustatymas (pagal šios techninės užduoties 16.1 punktą);

   Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje (pagal šios techninės užduoties 16.2 punktą).

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės aukos. Pagal aukų lapuose, banko išraše, žiniaraštyje nurodytas sumas tikrinama, ar vieno aukotojo vienam dalyviui bendra suteiktų aukų suma neviršija 10 VMDU dydžio. Nustačius, kad ši suma yra viršijama, patikrinama, ar skirtumas grąžintas aukotojui arba pervestas į biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal šios techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). Sudaroma priimtų ir negrąžintų tokių aukų suvestinė.

18.6. Kandidato lėšų, viršijančių 20 VMDU dydį, tikrinimas

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

Pajamų ir išlaidų dokumentų, nurodytų žiniaraštyje, pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

Nepiniginių aukų vertės nustatymas (pagal šios techninės užduoties 16.1 punktą);

Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje (pagal šios techninės užduoties 16.2 punktą).

Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatoriai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių. Tik šių asmenų pervestos lėšos į atitinkamą politinės kampanijos sąskaitą registruojamos kandidato lėšomis (KL). Vienmandatėje rinkimų apygardoje iškeltas kandidatas kandidato lėšas (KL) perveda į jo paties politinės kampanijos sąskaitą (jeigu kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu) ar jį iškėlusios partijos sąskaitą (jeigu kandidatas registruotas atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu).

Tikrinama, ar asmuo tikrai yra kandidatas (VRK interneto svetainėje konkrečių rinkimų rubrikoje „Kandidatai“ arba referendumo iniciatorius (VRK sprendimas dėl iniciatyvinės grupės registravimo), ar nepervestos kandidato lėšos į politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaitą (jeigu kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu), ar visos kandidato arba referendumo iniciatoriaus paaukotos lėšos apskaitoje užregistruotos kaip KL (ar nėra dalis registruota kaip AMA, MA, FAA ir panašiai) ir ar paaukotų lėšų suma neviršija 20 VMDU (nepriklausomai nuo žiniaraštyje nurodytos paskirties). Nustačius, kad ši suma yra viršijama, patikrinama, ar skirtumas grąžintas aukotojui arba pervestas į biudžetą PKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal šios techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų grąžinimas kandidatui ar referendumo iniciatoriui ar pervedimas į valstybės biudžetą“). Sudaroma priimtų ir negrąžintų tokių aukų suvestinė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

 

18.7.     Nepriimtinų aukų grąžinimo aukotojui ar pervedimo į valstybės biudžetą tikrinimas

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

   Nepiniginių aukų vertės nustatymas (pagal šios techninės užduoties 16.1 punktą);

   Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje (pagal šios techninės užduoties 16.2 punktą);

   Aukų dydžio tikrinimas pagal aukotojo deklaruotas pajamas (pagal šios techninės užduoties 16.4 punktą);

   Fizinių asmenų mažų aukų apskaita (pagal šios techninės užduoties 16.5 punktą);

   Fizinių asmenų mažų aukų rinkimas telefonu (pagal šios techninės užduoties 16.6 punktą);

   Aukų priėmimas likus 30 ir mažiau valandų iki rinkimų (ar referendumo) pradžios (pagal šios techninės užduoties 18.2 punktą);

   Aukų grynaisiais pinigais apskaita (pagal šios techninės užduoties 18.4 punktą);

   Vieno aukotojo aukų sumos, viršijančios 10 VMDU dydį, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 18.5 punktą);

   Kandidato lėšų, viršijančių 20 VMDU dydį, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 18.6 punktą).

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės aukos. Tikrinama, ar nepriimtinos, t. y. PKFFK įstatymo reikalavimų neatitinkančios aukos, dalyvio buvo grąžintos (per 5 darbo dienas) ar pervestos į valstybės biudžetą (per 10 darbo dienų). Sudaroma nepriimtinų, tačiau negrąžintų ir į valstybės biudžetą nepervestų aukų suvestinė, nurodoma tokių aukų bendra suma.

18.8.     Nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio viršijimo tikrinimas

Procedūra atliekama, nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

   Nepiniginių aukų vertės nustatymas (pagal šios techninės užduoties 16.1 punktą);

   Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje (pagal šios techninės užduoties 16.2 punktą).

Tikrinamos piniginės ir nepiniginės išlaidos. Radus žiniaraštyje neregistruotas ar neteisingai užregistruotas išlaidas, patikrinama, ar dalyvio visos (užregistruotos ir neužregistruotos) išlaidos neviršija nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio. Jei dalyvio išlaidos viršija nustatytą didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį, auditorius apie tai pasisako savo pastebėjimuose.

18.9.     Atstovaujamųjų dalyvių išlaidų tikrinimas

Procedūra atliekama tik tikrinant politinės partijos ar visuomeninio rinkimų komiteto, turinčio atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių, politinės kampanijos išlaidas ir nustačius neatitikimų atliekant šias procedūras:

   Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje, tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.2 punktą);

   Pajamų ir išlaidų dokumentų nurodytų žiniaraštyje pilnumo tikrinimas (pagal šios techninės užduoties 15.3 punktą);

   Nepiniginių aukų vertės nustatymas (pagal šios techninės užduoties 16.1 punktą);

   Nepiniginių aukų registravimas aukų lapuose ir žiniaraštyje (pagal šios techninės užduoties 16.2 punktą).

Nustačius neteisingai užregistruotas ar neužregistruotas išlaidas (pinigines ir nepinigines), jeigu jos paskirstytos atstovaujamiesiems politinės kampanijos dalyviams, dalyvio prašoma pateikti rašytinį paaiškinimą dėl tokių išlaidų priskyrimo atstovaujamiesiems politinės kampanijos dalyviams. Pagal gautą rašytinį paaiškinimą, sudaroma patikslintų atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių išlaidų suvestinė.

 

VII SKYRIUS

POLITINĖS REKLAMOS ATASKAITOS TIKRINIMAS

 

Tikrinama dalyvio pateikta politinės reklamos ataskaita, jos duomenys lyginami su deklaracijų (VRK IS) duomenimis apie dalyvį. Tikrinamos deklaracijos atrenkamos pagal šios techninės užduoties 19 punktą.

19.               Tikrinamų deklaracijų atranka

Deklaracijos atrenkamos iš visų pateiktų deklaracijų, kuriose yra nurodyta dalyvio vardu skleista politinė reklama:

19.1.     naudojant VRK IS priemonę „Politinės reklamos duomenų lyginimas“ atrenkamos 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos, kuriose nurodyta didžiausia apie dalyvį paskleistos reklamos kaina;

19.2. naudojant VRK IS priemonę „Politinės reklamos duomenų lyginimas“ atrenkamos visos deklaracijos (visi jų įrašai), kuriose nurodytos politinės reklamos dalyvis nedeklaravo politinės reklamos ataskaitoje (dalyvio duomenų skiltyje nurodyta „Nėra duomenų“), ir atrenkamos ne mažiau kaip 5 deklaracijos, kuriose yra didžiausias skirtumas tarp dalyvio ir rengėjo ar skleidėjo nurodytos politinės reklamos kainos (jei skirtumų nėra, atrenkama iki 5 deklaracijų, kuriose politinės reklamos kaina sutampa);

19.3.     jeigu pagal 19.1 ir 19.2 punktus tikrinamose deklaracijose nurodyta dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kaina sudaro mažiau kaip 70 procentų visos deklaracijose nurodytos dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kainos, papildomai VRK IS programoje atrenkama tiek deklaracijų, kad būtų patikrinama ne mažiau kaip 70 procentų visos deklaracijose nurodytos dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kainos.

20.               Atrinktų įrašų tikrinimas

Deklaracijų įrašai, atrinkti pagal šios techninės užduoties 19 punkte pateiktus kriterijus, lyginami su dalyvio politinės reklamos ataskaitos įrašais.

Peržiūros metu nustatoma:

20.1.     Dalyvio nedeklaruota politinė reklama

Nustatoma, ar deklaracijose yra nurodyta politinė reklama, kurios dalyvis nenurodė politinės reklamos ataskaitoje. Nustačius tokių faktų, tikrinama, ar žiniaraštyje yra nurodytos išlaidos viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui (jei deklaracijoje nurodyta, kad politinę reklamą užsakė dalyvis ar jo atstovas) arba deklaracijoje nurodytam reklamos užsakovui. Sudaroma nedeklaruotos politinės reklamos suvestinė, nurodant deklaracijose pateiktas politinės reklamos kainas.

20.2.     Neatlygintinai paskleista politinė reklama

Nustačius, kad žiniaraštyje nenurodytos išlaidos viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui už politinės reklamos skleidimą, kai deklaracijoje nurodyta, kad politinę reklamą užsakė pats dalyvis ar jo atstovas, raštu užklausiamas viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas ir dalyvis, ar ši politinė reklama nebuvo paskleista neatlygintinai ir ar ji nebuvo apmokėta trečiojo asmens. Sudaroma neatlygintinai paskleistos ir trečiųjų asmenų apmokėtos politinės reklamos išlaidų suvestinė.

20.3.     Ne dalyvio užsakyta politinė reklama

Jei deklaracijoje nurodyta, kad politinę reklamą užsakė ne pats dalyvis ar jo atstovas, patikrinama, ar dalyvio žiniaraštyje yra nurodytos išlaidos tokios politinės reklamos užsakovui. Jeigu nustatoma, kad žiniaraštyje tokių išlaidų politinės reklamos užsakovui nėra, sudaroma tokių politinės reklamos išlaidų suvestinė.

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.               Atlikęs patikrinimą auditorius:

21.1.     naudodamas VRK IS parengia auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, kurioje nurodo:

21.1.1.   kad atliktas patikrinimas pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintoje Politinės kampanijos dalyvio patikrinimo techninėje užduotyje numatytas procedūras;

21.1.2.   ar patikrinimo metu nustatė arba nenustatė neatitikimų tarp VRK IS (ar Žiniaraščio) duomenų ir pajamas bei išlaidas pagrindžiančių dokumentų: ar nurodytos visos gautos lėšos iš teisėtų finansavimo šaltinių, patirtos išlaidos ir prisiimti skolos įsipareigojimai;

21.1.3.   politinės reklamos duomenų patikrinimo apimtį (išvardija rengėjus, skleidėjus, kurių pateiktas deklaracijas tikrino, nurodo bendras politinės reklamos kainas šiose deklaracijose);

21.1.4.   savo pastebėjimus dėl tikrintų dalykų pagal šią techninę užduotį ir reikalaujamas suvestines;

21.1.5.   konkrečius teisės aktus ir jų straipsnius, kurių reikalavimai nebuvo įvykdyti, jeigu politinės kampanijos dalyvis nesilaikė PKFFK įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų dėl politinės kampanijos finansavimo;

21.2.     naudodamas VRK IS ar kitas priemones supažindina iždininką su parengta auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų. Susipažinimui skiriama ne mažiau kaip 3 darbo dienos;

21.3.     pateikia VRK patikrinimo metu gautus papildomus dalyvio dokumentus.

22.               Auditoriaus ataskaitoje dėl pastebėtų faktų nenurodomi viešai neskelbiami fizinių asmenų duomenys (asmens kodas, tikslus gyvenamosios vietos adresas ir kt.).

23.               Su patikrinimu susijusius darbo dokumentus kartu su juos pagrindžiančių dalyvio arba VRK pateiktų dokumentų kopijomis, kai jos reikalingos, pasilieka savo nuosavybėje ir saugo Audito įstatyme nustatyta tvarka.

24.   Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų pateikiama VRK 2 egzemplioriais arba dalyviui 3 egzemplioriais (jei patikrinimą užsakė dalyvis) politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutartyje nurodytais terminais.

25.   Prireikus VRK teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į auditorių dėl papildomos informacijos, susijusios su atliktu patikrinimu.

26.               Ši techninė užduotis gali būti keičiama VRK sprendimu suderinus su Lietuvos auditorių rūmais.

________________________

 

 

SUDERINTA

Lietuvos auditorių rūmai

2018-12-10 raštas Nr. 1.9-S1488A

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-75, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11262

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. Sp-205 „Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] S - politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšio, maitinimo, apgyvendinimo ir transporto paslaugoms apmokėti