Suvestinė redakcija nuo 2020-07-03 iki 2020-08-12

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11686

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

1.  Nustatyti, kad tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti skirstomi į:

1.1. tikslinį tyrimą:

1.1.1.   asmenims:

1.1.1.1.  kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingas klinikinis kriterijus ir (ar) kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.11. į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.2. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.3. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.4kurie dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose – jų pasveikimui patvirtinti, kai turi gydytojo siuntimą;

1.1.2.   asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai.

1.1.3.  norintiems išsitirti iš užsienio šalių grįžusiems asmenims.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

 

1.1.4. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

1.2. profilaktinį tyrimą:

1.2.1. ASPĮ ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai), pacientams šio sprendimo 3.1,  3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.2.2. socialinės globos įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai) šio sprendimo 3.1, 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

1.2.3. kitiems asmenims šio sprendimo 3.2.3 papunktyje nurodytais atvejais:

1.2.3.1. socialiniams darbuotojams, išskyrus socialinės globos įstaigų darbuotojus,;

1.2.3.2. Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;

1.2.3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams;

1.2.3.4. NVSC specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose, atliekantiems atvejų ir (ar) protrūkių tyrimus (epidemiologinę diagnostiką) ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymųsi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

1.2.3.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymusi;

1.2.3.6. Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojams, dirbantiems pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose);

1.2.3.7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams;

1.2.3.8. laisvės atėmimo įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

1.2.3.9.  ugniagesiams gelbėtojams;

1.2.3.10energetikos įmonių darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams, kurie dirba pamainomis izoliuojantis darbo vietoje;

1.2.3.11.  kariams;

1.2.3.12. vaistinių ir prekybos vietų darbuotojams, tiesioginį kontaktą su klientais turintiems paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams;

1.2.3.13.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams;

1.2.3.14.  mobilių komandų, atliekančių ėminių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – ėminys) paėmimą, nariams, karščiavimo klinikų darbuotojams;”

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.2.4.   kitiems asmenims, priklausantiems savivaldybės nustatytoms papildomoms profilaktiškai tirtinų asmenų grupėms.

2.  Nustatyti, kad savivaldybės pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriamos:

2.1. mažos rizikos  savivaldybėms, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus bendram Lietuvos 14 dienų suminiam sergamumo rodikliui 100 tūkst. gyventojų;

2.1.2. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus 5;

2.1.3. per 14 dienų savivaldybėje nustatytas ne daugiau kaip vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis.

2.2. didelės rizikos savivaldybėms, jei atitinka visus kriterijus:

2.2.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis už bendrą Lietuvos 14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų;

2.2.2. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 5;

2.2.3. per 14 dienų savivaldybėje nustatytas daugiau kaip vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

3. Nustatyti, kad savivaldybės šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytų asmenų profilaktinį tyrimą planuoja savaitės laikotarpiui (nuo pirmadienio iki sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. adresu www.sam.lrv.lt skelbiamą konkrečios savivaldybės epidemiologinį rodiklį:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

3.1. mažos rizikos savivaldybėse tiriami ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais, organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.1 papunktyje nustatyta tvarka.

3.2. didelės rizikos savivaldybėse:

3.2.1. tiriami ASPĮ darbuotojai ir socialinės globos įstaigos darbuotojai, organizuojant ėminių paėmimą taip, kad per savaitę būtų atliekamas šio sprendimo 4.1.4 papunktyje nustatytas didelės rizikos savivaldybėse atliekamų tyrimų skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

3.2.2. pacientai, kurie ASPĮ praleido daugiau nei 48 val., tiriami organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

3.2.3.     asmenys, nurodyti šio sprendimo 1.2.3 papunktyje, tiriami organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.3 papunktyje nustatyta tvarka.

4.  Pavesti savivaldybėms:

4.1. pavesti ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant, kad:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

4.1.1.   tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių;

4.1.2.   tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites;

4.1.3.   ėminių paėmimas darbuotojams gali būti atliekamas ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba šio sprendimo 5.1 papunktyje nustatyta tvarka;

4.1.4. per savaitę turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. kai savivaldybė priskiriama mažos rizikos savivaldybėms ir nuo 15 iki 20 proc. kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybėms visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

4.2.      pavesti ASPĮ su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio tyrimo organizavimo tvarką, kai savivaldybė, kurioje veikia įstaiga, priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, joje numatant, kad:

4.2.1.   tiriami pacientai atrenkami iš visų ASPĮ padalinių;

4.2.2.   ėminių paėmimą pacientams ASPĮ atlieka įstaigos vadovo nustatyta tvarka apmokyti sveikatos priežiūros specialistai;

4.2.3.   per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tą savaitę ASPĮ esančių pacientų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

4.3.   pavesti savivaldybėms patvirtinti asmenų, nurodytų šio sprendimo 1.2.3 papunktyje, atsitiktinio ėminių paėmimo tvarką, kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, joje numatant, kad:

4.3.1.   registracija ir ėminių paėmimas organizuojamas šio sprendimo 5.1 papunktyje nustatyta tvarka;

4.3.2.   per savaitę bendras profilaktinių tyrimų, atliekamų savivaldybėje šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims, skaičius turi sudaryti nuo 0,5 iki 1 proc. visų savivaldybės gyventojų skaičiaus.

4.4. paskirti asmenį, atsakingą už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos  įstaigos ir ASPĮ tikrintinų ir / ar patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) ir apibendrintų savivaldybės duomenų pateikimą, užpildant formą, įkeltą adresu http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Informacija%20apie%20prevencinius%20tyrimus.xlsx, Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu jolita.matuziene@sam.lt (kopiją su informacija apie socialinės globos įstaigas pateikiant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos el. paštu data@sppd.lt), kiekvieną pirmadienį iki 12 val. Teikiant duomenis, būtina nurodyti visas socialinės globos įstaigas ir ASPĮ, veikiančias savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos, ir nepriklausomai, ar tų įstaigų darbuotojai buvo tirti, išskyrus atvejus, kai įstaiga neveikia (neteikia paslaugų), įstaigos darbuotojai nuolat dirba nuotoliniu būdu arba nedirba. Kai socialinės globos įstaiga ar ASPĮ veikia (teikia paslaugas), bet darbuotojai nėra tiriami, pastabose būtina nurodyti to priežastis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

4.5. Neteko galios nuo 2020-06-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

5.  Nustatyti, kad ėminiai imami:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.2.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

5.11. šio sprendimo 1.1.1.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

5.2. šio sprendimo 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – šio sprendimo 4.1.3 ir 4.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

5.3. šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytų asmenų, kurių ėminių paėmimą iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos organizavo institucija, įstaiga ar įmonė, kurioje jie dirba ar eina pareigas, ar kuriai buvo pavesta organizuoti šių asmenų ėminių paėmimą, ėminių paėmimas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos vykdomas šių institucijų, įstaigų ar įmonių nustatyta tvarka. Organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 1.2.3.3 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras,  šio sprendimo 1.2.3.8 papunktyje nurodytiems asmenims – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine, šio sprendimo 1.2.3.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

5.4. šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose arba, esant galimybei, Užsieniečių registracijos centre ir Pabėgėlių priėmimo centre.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

6.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

7.  Pripažinti netekusiais galios:

7.1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. V-773 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“;

7.2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 10 d.  sprendimą Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

7.3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. V-896 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo