Suvestinė redakcija nuo 2021-02-11 iki 2021-02-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11686

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

1.  Nustatyti, kad tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti skirstomi į:

1.1. tikslinį tyrimą:

1.1.1.   asmenims:

1.1.1.1.  kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingas klinikinis kriterijus ir (ar) kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.11. į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.2. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.3. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.4. Neteko galios nuo 2020-10-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

 

1.1.2.   asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai.

1.1.3. asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai norima susitrumpinti izoliavimo terminą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

Nr. V-2613, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23925

Nr. V-146, 2021-01-25, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01283

 

1.1.31. užsieniečiams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatytais atvejais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

1.1.4. užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

 

1.2. profilaktinį periodinį tyrimą, kuris sutikusiems tirtis atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, išskyrus šio sprendimo 4 punkte nurodytu atveju: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

1.2.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai;

1.2.2. socialinės globos įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, teikiančias socialinę globą vaikams) (toliau – socialinės globos įstaiga)  darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai).

1.2.3. kitoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims:

1.2.3.1. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas;

1.2.3.2. savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais;

1.2.3.3. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

 

1.3. profilaktinį vienkartinį tyrimą sutikusiems tirtis:

1.3.1. asmenims, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti;

1.3.2. kitiems šio sprendimo 1.3.1 papunktyje nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

2. Neteko galios nuo 2020-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

 

21. Profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą.

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

3. Neteko galios nuo 2020-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

 

31. Profilaktiniai periodiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami kitiems šiame sprendime nenurodytiems asmenims darbdavio lėšomis pasirinktose ASPĮ, turinčiose teisę atlikti šiuos tyrimus. Šiais atvejais tyrimus rekomenduojama atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, taip pat netirti šio sprendimo 21 punkte nurodytų asmenų.

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

4. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojai profilaktiškai tiriami ASPĮ vadovo nustatytu dažnumu, bet ne rečiau kaip kas 10 dienų, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir laboratorijų pajėgumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

41. Neteko galios nuo 2021-02-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

Papildyta punktu:

Nr. V-2938, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27835

 

42 Pavesti įstaigų, turinčių 1.2 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams koordinuoti sutinkančių profilaktiškai tirtis asmenų tyrimo procesą ir užtikrinti, kad tyrimas 1.2 papunktyje nurodytiems asmenims būtų atliekamas šio sprendimo 1.2 papunktyje nustatytu periodiškumu.

Papildyta punktu:

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Punkto pakeitimai:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

43. Pavesti savivaldybių administracijų direktoriams užtikrinti, kad šio sprendimo 1.3.2 papunktyje nurodytų asmenų tyrimai būtų planuojami tik jei užtikrinamas šio sprendimo 1.1, 1.2 ir 1.3.1  papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas. Iš viso per savaitę savivaldybėje turi būti ištiriama ne mažiau nei 1 proc. ir ne daugiau kaip 4 proc. savivaldybės gyventojų.

Papildyta punktu:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

5.  Nustatyti, kad ėminiai imami:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.1.31 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

 

5.11. šio sprendimo 1.1.1.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

5.12. šio sprendimo 1.2.3 ir 1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuosiuose punktuose vadovaujantis Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

 

5.2. šio sprendimo 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba šio sprendimo 5.1 papunktyje nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-2613, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23925

 

5.3. organizuojant ėminių paėmimą šiame papunktyje nurodytiems asmenims įstaigos gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui:

5.3.1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – Prezidentui, jo patarėjams ir Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams, Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

Nr. V-2652, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24295

 

5.3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jame, šiame papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai gali būti imami savivaldybių mobiliuose punktuose, registraciją vykdant per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

 

5.3.3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine – laisvės atėmimo įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

5.3.4. Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba kariams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

 

5.4. šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims –Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos). Kai ėminiai sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims imami šiose įstaigose, tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Šių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami savivaldybių mobiliuose punktuose, registraciją vykdant per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

 

6.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

7.  Pripažinti netekusiais galios:

7.1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. V-773 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“;

7.2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 10 d.  sprendimą Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

7.3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. V-896 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1826, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1891, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2280, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21516

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2357, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22114

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2428, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2454, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVIDd-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2613, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23925

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2652, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24295

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2786, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25908

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2938, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-146, 2021-01-25, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01283

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo