Suvestinė redakcija nuo 2021-06-18 iki 2021-06-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11686

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-26:

Nr. V-384, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03542

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ n u s p r e n d ž i u, kad:

1.  Tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau – greitasis PGR tyrimas), nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai).

2.  Buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai).

3.  Tiksliniai tyrimai:

3.1.  atliekami šio sprendimo 5 punkte nustatytais atvejais;

3.2.  atliekami taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus.

4.  Profilaktiniai tyrimai:

4.1. pagal atlikimo dažnumą skirstomi į:

4.1.1. periodinius – kurie atliekami asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.1 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms, taikant šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus tyrimų metodus;

4.1.2. vienkartinius – atliekami vieną kartą asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.2 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus;

4.1.3. nenustatyto periodiškumo – atliekami nenustatytu periodiškumu šio sprendimo 6.3 papunktyje nurodytiems asmenims taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

4.2. neatliekami asmenims:

4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

4.2.2. kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

 

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

 

4.3. gali būti atliekami kitiems šio sprendimo 6 punkte nenurodytiems sutinkantiems tirtis asmenims darbdavio lėšomis taikant šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus tyrimų metodus pasirinktose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose teisę atlikti atitinkamus tyrimus. Šiais atvejais tyrimus rekomenduojama atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, taikant šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatytas išimtis.

5.  Tiksliniai tyrimai atliekami:

5.1.  asmenims, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“, pagal šio sprendimo 1 priede pateiktą algoritmą;

5.2asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1504), Įsakyme Nr. V-1504 nustatyta tvarka;

5.3.  asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių – Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-352), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1463) nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai norima sutrumpinti izoliacijos terminą, užsieniečiams – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1680) nustatytais atvejais, Įsakymuose Nr. V-352, Nr. V-1463 ir Sprendime Nr. V-1680 nustatyta tvarka, asmenims, laikantiems brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje – Įsakyme Nr. V-352 nustatytais atvejais ir tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1339, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12961

 

5.4užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendime Nr. V-1970 „Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų nustatyta tvarka;

5.5asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nuostatomis pagal šio sprendimo 2 priede pateiktą algoritmą;

5.6. asmenims, kuriems atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

Nr. V-1339, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12961

 

5.7. asmenims, kurie atliko antigeno testą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gavo teigiamą rezultatą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

5.8. asmenims, kuriems rekomenduojama išsitirti atlikus aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu ir nustačius didelį virusinės RNR kiekį aplinkos paviršių ėminiuose, pagal šio sprendimo 5 priede pateiktą algoritmą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.  Profilaktiniai tyrimai atliekami:

6.1.  periodiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.1.1.   ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų:

6.1.1.1. privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), 2 punkte;

6.1.1.2. savanoriškai:

6.1.1.2.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams;

6.1.1.2.2.  laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

 

6.1.1.2.3. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, kai jų ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

 

6.1.1.2.4. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais;

6.1.1.2.5. institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.2.6. gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis

6.1.1.2.7. muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;

6.1.1.2.8. audinių ūkių darbuotojams;

6.1.1.2.9. valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

 

6.1.1.2.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojams, atliekantiems pasėlių deklaravimo funkcijas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.2.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams;

6.1.1.2.12. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžių muitinės įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.13. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, kitiems advokatų kontorų darbuotojams, Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

 

6.1.1.2.14. asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, socialinių paslaugų ir švietimo įstaigose;

6.1.1.2.15. VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.16. pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose, įskaitant socialinės globos įstaigas, vykdantiems pareigūnams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.17. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.18. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.19. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.20. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių teritorinių skyrių, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.1.1.2.21. Lietuvos statistikos departamento tarnautojams (klausėjams ir kainų registratoriams), turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

 

6.1.1.2.22. asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Nutarimu, 1 punkte;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

6.1.1.2.23. vaikams, planuojantiems dalyvauti ar dalyvaujantiems neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

6.1.2. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojams ir pacientams, socialinės globos įstaigų darbuotojams ir gyventojams, įstaigos vadovo nustatytu dažnumu (Nutarime nurodytiems asmenims – ne rečiau kaip kas 7-10 dienų) ir tvarka, pagal šio sprendimo 4 priede pateiktą algoritmą. Tyrimų dažnumas ir būtinybė netaikyti šio sprendimo 4.2 papunktyje nurodytų išimčių nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6.2. vienkartiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.2.1. privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Nutarimu, 1  punkte, kurių veikla buvo draudžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ – prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą;

6.2.2. savanoriškai:

6.2.2.1. 2021 m. balandžio 11 d. vyksiančių Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – savivaldybės mero rinkimų Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 37 apygardos ir apylinkių komisijų nariams – prieš rinkimus;

6.2.2.2. oficialių delegacijų nariams – grįžus iš vizito užsienio valstybėje;

6.2.2.3. kitiems šio sprendimo 6.2.1, 6.2.2.1 – 6.2.2.2 papunkčiuose nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.

6.3. nenustatyto periodiškumo pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą – asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, asmenims, privalantiems deklaruoti gyvenamąją vietą ir nurodytiems Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims bei kitiems asmenims, norintiems pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 18.3 papunkčio pagrindu, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

61. Gali būti atliekamas Nutarimo 13.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir mokyklos darbuotojų profilaktinis tyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas V-513) nuostatomis, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos klasės mokinių.

Papildyta punktu:

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

Punkto pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

 

7Įstaigų, įmonių ir organizacijų, turinčių šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovai turi koordinuoti jų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekdami užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą.

8.  Savivaldybių administracijų direktoriai turi:

8.1. planuoti ir vykdyti šio sprendimo 6.2.2.3 papunktyje nurodytų asmenų vienkartinį profilaktinį tyrimą tik tais atvejais, jei užtikrinamas šio sprendimo 5 punkte, 6.2.1 ir 6.2.2.1–6.2.2.2 papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-508, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05070

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

 

8.2.  informuoti valstybės ir savivaldybėms nustatytoms profilaktinių tyrimų grupėms priskiriamas įstaigas, įmones ir organizacijas apie tyrimų organizavimo savivaldybėje tvarką;

8.3.  organizuoti tyrimų atlikimą taip, kad per savaitę savivaldybėje tyrimų būtų atliekama ne mažiau nei 2,5 proc. nuo savivaldybės gyventojų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

 

9.  Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo imami:

9.1.    šio sprendimo 5.1 punkte nurodytiems asmenims – ASPĮ arba mobiliuosiuose punktuose Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – mobiliuosiuose punktuose);

9.2.    šio sprendimo 5.2 punkte nurodytiems asmenims – Įsakyme V-1504 nustatyta tvarka. Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią ASPĮ stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui – mobiliuosiuose punktuose;

9.3. šio sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – aptarnaujančios įstaigos). Aptarnaujančių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose. Tais atvejais, kai vienu metu ėminius tyrimams paimti reikia daugiau nei 8 prieglobsčio prašytojams jų apsistojimo vietoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas informuoja Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ar artimiausios savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo šių asmenų apsistojimo vietoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.4 – 6.1.1.2.23, 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-443, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04521

Nr. V-467, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04695

Nr. V-508, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05070

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

9.5.  šio sprendimo 6.1.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims –  ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba mobiliuosiuose punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

9.6.  šio sprendimo 6.1.1.2.papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre arba mobiliuosiuose punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

9.7. Neteko galios nuo 2021-03-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-443, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04521

 

9.8. šio sprendimo 6.1.1.2.2 papunktyje nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose ir (ar) Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

 

9.9. šio sprendimo 6.1.1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose arba ugdymo įstaigose tais atvejais, kai jose tyrimai organizuojami Sprendime Nr. V-513 nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

 

10.  Ėminiai serologiniams tyrimams šio sprendimo 6.1.1 papunktyje nurodytiems asmenims imami mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų viešai skelbiama informacija apie tyrimų atlikimo vietą ir registracijos tvarką, taip pat tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

 

11.  Tiksliniai ir (ar) profilaktiniai tyrimai, jei jie reikalingi specialiųjų funkcijų užtikrinimui, gali būti atliekami šiems asmenims, jei reikia, ėminius imant kitokia tvarka ir (ar) dažnumu, nei nustatyta šiame sprendime:

11.1. Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui – ėminius ima Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

 

11.2kariams – ėminius ima Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba;

11.3. šio sprendimo 6.1.1.2.1 papunktyje nurodytiems asmenims, esant tarnybinei būtinybei – ėminius ima Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

11.4. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams – ėminius ima NVSPL ir (ar) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

 

12. Už aprūpinimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingomis priemonėmis valstybės poreikiui patenkinti atsakinga NVSPL, kuri:

12.1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingas:

12.1.1. priemones (virusologinių terpių rinkinius (į mėgintuvėlius išpilstytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologinės terpės ir tamponėliai ėminio paėmimui) arba į mėgintuvėlius neišpilstytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologines terpes, mėgintuvėlius ir tamponėlius ėminio paėmimui) išduoda vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ nuostatomis;

12.1.2. reagentus išduoda COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo laboratorinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms pagal jų pateiktą poreikį;

12.2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) antigeno testus ir greituosius serologinius antikūnų testus išduoda savivaldybių administracijoms, ASPĮ ir (ar) mobiliesiems punktams pagal  pateiktą poreikį.

13. NVSPL nuolat vertina šio sprendimo 12 punkte nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingų priemonių įsigijimo poreikį ir apie jį informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, užtikrindama nepertraukiamą tikslinių ir profilaktinių tyrimų atlikimą

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Priedo pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

 

2 priedas (V-656)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

3 priedas (V-656)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

4 priedas (V-656)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

 

6 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1826, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1891, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2280, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21516

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2357, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22114

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2428, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2454, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVIDd-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2613, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23925

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2652, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24295

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2786, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25908

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2938, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-146, 2021-01-25, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01283

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-384, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03542

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-443, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04521

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-467, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04695

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-508, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1339, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12961

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo