Suvestinė redakcija nuo 2020-09-28 iki 2020-10-16

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11686

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

1.  Nustatyti, kad tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti skirstomi į:

1.1. tikslinį tyrimą:

1.1.1.   asmenims:

1.1.1.1.  kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingas klinikinis kriterijus ir (ar) kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.11. į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

 

1.1.1.2. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.3. Neteko galios nuo 2020-06-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

1.1.1.4kurie dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose – jų pasveikimui patvirtinti, kai turi gydytojo siuntimą;

1.1.2.   asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai.

1.1.3. asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

1.1.31. užsieniečiams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatytais atvejais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

1.1.4. užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

 

1.2. profilaktinį tyrimą:

1.2.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai), pacientams šio sprendimo 3.1,  3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

 

1.2.2. socialinės globos įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai) šio sprendimo 3.1, 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

1.2.3. Neteko galios nuo 2020-08-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

 

1.2.4.   kitiems asmenims, priklausantiems savivaldybės nustatytoms papildomoms profilaktiškai tirtinų asmenų grupėms.

2. Nustatyti, kad savivaldybės pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriamos:

2.1. mažos rizikos  savivaldybėms, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus 25;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

2.1.2. per 14 dienų savivaldybėje nustatyti penki arba mažiau COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejai.

2.2. didelės rizikos savivaldybėms, jei atitinka šiuos kriterijus:

2.2.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 25;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

2.2.2. per 14 dienų savivaldybėje nustatyti daugiau kaip penki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejai;

2.2.3. NVSC, individuliai įvertinęs savivaldybės rizikingumą, gali teikti siūlymą dėl savivaldybės priskyrimo didelės rizikos savivaldybėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

 

3. Nustatyti, kad savivaldybės šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytų asmenų profilaktinį tyrimą planuoja savaitės laikotarpiui (nuo pirmadienio iki sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. adresu www.sam.lrv.lt skelbiamą konkrečios savivaldybės epidemiologinį rodiklį:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

3.1. mažos rizikos savivaldybėse tiriami ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais, organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.1 papunktyje nustatyta tvarka.

3.2. didelės rizikos savivaldybėse:

3.2.1. tiriami ASPĮ darbuotojai ir socialinės globos įstaigos darbuotojai, organizuojant ėminių paėmimą taip, kad per savaitę būtų atliekamas šio sprendimo 4.1.4 papunktyje nustatytas didelės rizikos savivaldybėse atliekamų tyrimų skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

3.2.2. pacientai, kurie ASPĮ praleido daugiau nei 48 val., tiriami organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

3.2.3. Neteko galios nuo 2020-08-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

 

4.  Pavesti savivaldybėms:

4.1. pavesti ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant, kad:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

4.1.1.   tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių;

4.1.2.   tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites;

4.1.3.   ėminių paėmimas darbuotojams gali būti atliekamas ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba šio sprendimo 5.1 papunktyje nustatyta tvarka;

4.1.4. per savaitę, kai savivaldybė priskiriama mažos rizikos savivaldybėms, turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybėms – nuo 15 iki 20 proc. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ir nuo 40 iki 50 proc. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

 

4.2.      pavesti ASPĮ su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio tyrimo organizavimo tvarką, kai savivaldybė, kurioje veikia įstaiga, priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, joje numatant, kad:

4.2.1.   tiriami pacientai atrenkami iš visų ASPĮ padalinių;

4.2.2.   ėminių paėmimą pacientams ASPĮ atlieka įstaigos vadovo nustatyta tvarka apmokyti sveikatos priežiūros specialistai;

4.2.3.   per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tą savaitę ASPĮ esančių pacientų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

 

4.3. Neteko galios nuo 2020-09-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

 

4.4. Neteko galios nuo 2020-08-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

4.5. Neteko galios nuo 2020-06-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

 

5.  Nustatyti, kad ėminiai imami:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2 ir 1.1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

 

5.11. šio sprendimo 1.1.1.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

 

5.2. šio sprendimo 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – šio sprendimo 4.1.3 ir 4.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

 

5.3. organizuojant ėminių paėmimą šiame papunktyje nurodytiems asmenims įstaigos gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui:

5.3.1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;

5.3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams;

5.3.3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine – laisvės atėmimo įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

5.3.4. Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba kariams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

 

5.4. šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims –Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos). Kai ėminiai sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims imami šiose įstaigose, tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Šių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami savivaldybių mobiliuose punktuose, registraciją vykdant per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

 

6.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

7.  Pripažinti netekusiais galios:

7.1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. V-773 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“;

7.2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 10 d.  sprendimą Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

7.3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. V-896 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1826, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1891, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo