Suvestinė redakcija nuo 2021-12-28 iki 2021-12-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11686

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-01:

Nr. V-2681, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152), Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašas) ir siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

1.  Šiame sprendime numatyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimai atliekami valstybės biudžeto lėšomis.

2Tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus tyrimo atlikimo metodus ir taikant šio sprendimo 1-3 prieduose patvirtintus algoritmus.

3.  Tyrimai buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus tyrimo metodus ir taikant šio sprendimo 1-3 prieduose patvirtintus algoritmus.

4.  Tiksliniai tyrimai taikant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymą tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas), jei šio sprendimo 1-3 prieduose nenurodyta kitaip, atliekami:

4.1.    asmenims, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“;

4.2.    asmenims, nurodytiems Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1504) ir šiame įsakyme nustatyta tvarka;

4.3.    asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių – Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-352), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1463) nustatytais atvejais, užsieniečiams – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1680) nustatytais atvejais, Įsakyme Nr. V-352, Įsakyme Nr. V-1463 ir Sprendime Nr. V-1680 nustatyta tvarka, asmenims, laikantiems brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje – Įsakyme Nr. V-352 nustatytais atvejais ir tvarka;

4.4.    užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendime Nr. V-1970 „Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų“ nustatyta tvarka pagal šio sprendimo 1 priede pateiktą algoritmą;

4.5.    asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nustatyta tvarka pagal šio sprendimo 2 priede pateiktą algoritmą;

4.6.    asmenims, kuriems atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą (toliau – antigeno testas) nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo, vadovaujantis Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16  d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-383), 201 punktu;

4.7.    asmenims, kurie atliko savikontrolei skirtą antigeno testą, vadovaujantis Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gavo teigiamą rezultatą;

4.8.    asmenims, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ 6.4 papunkčiu rekomenduojama išsitirti, atlikus aplinkos paviršių ėminių tyrimą PGR metodu ir nustačius didelį virusinės RNR kiekį aplinkos paviršių ėminiuose;

4.9.    pacientams Įsakymo Nr. V-383 ir Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

4.10.  asmenims, kuriems atlikus PGR tyrimą nustatytas įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas arba nevertintinas tyrimo rezultatas kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 2 priedo 17.3 ir 17.4 papunkčiuose.

5.    Profilaktiniai tyrimai taikant PGR tyrimą, jei šio sprendimo 1-3 prieduose nenurodyta kitaip, atliekami:

5.1. periodiniai – stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir socialinės globos įstaigų, turinčių institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims licenciją, darbuotojams, atitinkantiems Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ (toliau – Įsakymas Nr. V-2701), nustatytus kriterijus. Tyrimai atliekami įstaigos vadovo nustatytu dažnumu, atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2719, 2021-11-30, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24789

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

 

5.2. nenustatyto periodiškumo – Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgijusiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims (toliau – gyventojai), norintiems atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

5.2.1. medicininių kontraindikacijų skiepytis, nurodytų Įsakymo Nr. V-2701 2.2 papunktyje, turintiems asmenims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2719, 2021-11-30, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24789

 

5.2.2. nėščiosioms, kurioms išduota forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ su formą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu;

5.2.3. vaikams nuo 12 iki 16 metų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2851, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25877

 

6.  Serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai) atliekami:

6.1. greitieji serologiniai tyrimai – asmenims Įsakymo Nr. V-352 8 priede nurodytais atvejais sprendžiant dėl asmenų izoliacijos nenustatytu periodiškumu;

6.2. kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai tyrimai:

6.2.1. vieną kartą:

6.2.1.1. ne anksčiau kaip po 90 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1 papunktyje nurodytomis vakcinomis gyventojams, kurie nėra vakcinuoti sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze ar nėra sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (neturi diagnozės, patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

6.2.1.2. ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo gyventojams, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2914, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26496

 

6.2.2. ne dažniau kaip kas 30 dienų – vaikams nuo 12 iki 16 metų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2851, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25877

 

7.    ASPĮ, atliekančios šio sprendimo 6.2 papunktyje nurodytus tyrimus, turi apie tai pranešti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai, užtikrinant, kad šis tyrimas gyventojams būtų atliekamas vieną kartą.

8.    Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo imami:

8.1. šio sprendimo 4 punkte nurodytiems asmenims, išskyrus šio sprendimo 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytus asmenis – ASPĮ (kai asmenys yra šių ASPĮ darbuotojai ar pacientai) arba mobiliuosiuose punktuose Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – mobiliuosiuose punktuose), nustatyta tvarka;

8.2. šio sprendimo 4.3 ir 5.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;

8.3. šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (toliau – Medicinos centras), Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – aptarnaujančios įstaigos). Aptarnaujančių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose. Tais atvejais, kai vienu metu ėminius tyrimams paimti reikia daugiau nei 8 asmenims jų apsistojimo vietoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas informuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ar artimiausios savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo šių asmenų apsistojimo vietoje;

8.4. šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytiems asmenims – ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo yra įdarbintas;

8.5. Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais ir jei tyrimai reikalingi specialiųjų funkcijų užtikrinimui – mobiliuosiuose punktuose arba Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – NVSPL);

8.6. kariams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

 

8.7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Medicinos centre;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

 

8.8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) – mobiliuosiuose punktuose, NVSPL arba Medicinos centre.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

 

9.    Ėminiai serologiniams tyrimams imami:

9.1. Įsakymo Nr. V-352 8 priede nurodytais atvejais sprendžiant dėl asmenų izoliacijos –mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų viešai skelbiama informacija apie tyrimų atlikimo vietą ir registracijos tvarką, taip pat tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus;

9.2. šio sprendimo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais – šio sprendimo 7 punkto reikalavimus atitinkančiose ASPĮ, kurių sąrašas skelbiamas adresu www.sam.lrv.lt/.

10.  Už aprūpinimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingomis priemonėmis valstybės poreikiui patenkinti atsakinga NVSPL, kuri:

10.1.  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingas:

10.1.1. priemones (virusologinių terpių rinkinius (į mėgintuvėlius išpilstytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologinės terpės ir tamponėliai ėminio paėmimui) arba į mėgintuvėlius neišpilstytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologines terpes, mėgintuvėlius ir tamponėlius ėminio paėmimui) išduoda vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo ir ėminių pristatymo tvarkos“ nustatyta tvarka;

10.1.2. reagentus išduoda COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo laboratorinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms pagal jų pateiktą poreikį;

10.2.  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) antigeno testus ir greituosius serologinius antikūnų testus išduoda savivaldybių administracijoms (kai nurodoma, kokios įstaigos naudos gautus testus), ASPĮ ir (ar) mobiliesiems punktams pagal pateiktą poreikį.

11.  NVSPL nuolat vertina šio sprendimo 10 punkte nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingų priemonių įsigijimo poreikį ir apie jį informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, užtikrindama nepertraukiamą tikslinių ir profilaktinių tyrimų atlikimą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas (NR)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Priedo pakeitimai:

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Nr. V-2681, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

 

2 priedas (NR)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2681, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

 

3 priedas (NR)

Papildyta priedu:

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1965, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18316

Nr. V-2681, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1377, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1410, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12581

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1484, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1515, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13387

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1548, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1570, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1826, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1850, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17447

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1872, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1891, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1918, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1974, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18626

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2036, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19132

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2122, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-20001

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2280, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21516

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2341, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2357, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22114

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2428, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2454, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2554, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVIDd-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2613, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23925

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2652, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24295

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2786, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25908

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2938, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-146, 2021-01-25, paskelbta TAR 2021-01-25, i. k. 2021-01283

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-175, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01500

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-263, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02539

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-384, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03542

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-443, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04521

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-467, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04695

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-508, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-598, 2021-03-20, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05617

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-656, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06024

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-685, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06747

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-746, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07407

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-918, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08502

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-974, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09117

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1137, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-05-20, i. k. 2021-11214

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1239, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12073

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1339, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12961

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1423, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13847

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1569, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14836

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1588, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15215

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1611, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15381

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1659, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15839

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1696, 2021-07-21, paskelbta TAR 2021-07-21, i. k. 2021-16191

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1733, 2021-07-27, paskelbta TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1854, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17523

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1965, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18316

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1978, 2021-09-01, paskelbta TAR 2021-09-01, i. k. 2021-18565

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2055, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1965 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2052, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19148

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2071, 2021-09-14, paskelbta TAR 2021-09-14, i. k. 2021-19332

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2245, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20889

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. V-2052 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2681, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2719, 2021-11-30, paskelbta TAR 2021-11-30, i. k. 2021-24789

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. V-2681 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2754, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25178

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2851, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25877

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2859, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25963

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. V-2851 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2914, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26496

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo