Suvestinė redakcija nuo 2023-07-29

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26842

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL DOKUMENTŲ VALDYMO BENDROSIOS INFORMACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ NAUDOJIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1114

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, naudojančių Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (toliau – DBSIS), sąrašą (toliau – DBSIS paslaugų gavėjai) (pridedama).

2.  Paskirti Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pagrindinį DBSIS tvarkytoją, DBSIS paslaugų teikėju.

3.  Nustatyti, kad:

3.1. DBSIS programinė įranga DBSIS paslaugų teikėjo teikiama centralizuotai DBSIS paslaugų gavėjams kaip paslauga (angl. Software as a Service (SaaS) (toliau – DBSIS paslaugos) nuo šio nutarimo 4.1 papunktyje nurodytame Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų grafike (toliau – DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafikas) nustatytos datos;

3.2. DBSIS paslaugos teikiamos neatlygintinai, vadovaujantis šio nutarimo 4.3 papunktyje nurodytu DBSIS paslaugų teikimo sąlygų aprašu;

3.3. DBSIS paslaugų teikimas finansuojamas iš DBSIS paslaugų teikėjui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

3.4. į šio nutarimo 1 punkte nurodytą DBSIS paslaugų gavėjų sąrašą neįtrauktos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, turinčios poreikį gauti DBSIS paslaugas (toliau – pretendentai tapti DBSIS paslaugų gavėjais), privalo raštu pateikti DBSIS paslaugų teikėjui prašymą dėl DBSIS paslaugų gavimo;

3.5. DBSIS paslaugų teikėjas per 20 darbo dienų nuo šio nutarimo 3.4 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos raštu praneša pretendentui tapti DBSIS paslaugų gavėju, ar yra techninė galimybė teikti jam DBSIS paslaugas;

3.6. esant techninei galimybei teikti DBSIS paslaugas, DBSIS paslaugų teikėjas iki einamųjų metų kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, DBSIS valdytojui, motyvuotą pasiūlymą įtraukti pretendentą tapti DBSIS paslaugų gavėju į DBSIS paslaugų gavėjų sąrašą;

3.7. Vidaus reikalų ministerija:

3.7.1. gavusi šio nutarimo 3.6 papunktyje nurodytus DBSIS paslaugų teikėjo pasiūlymus, juos apibendrina ir iki einamųjų metų balandžio 15 d. ir spalio 15 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamą Vyriausybės nutarimo dėl DBSIS paslaugų gavėjų sąrašo pakeitimo projektą;

3.7.2.   ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio nutarimo 3.7.1 papunktyje nurodyto nutarimo pakeitimo įsigaliojimo atitinkamai patikslina šio nutarimo 4.1 papunktyje nurodytą DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafiką;

3.7.3. iki einamųjų metų balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikia informaciją apie:

3.7.3.1. DBSIS paslaugų gavėjų DBSIS paslaugų naudojimo pradžią;

3.7.3.2. DBSIS paslaugų gavėjų priimtus sprendimus dėl tolesnio DBSIS paslaugų gavėjų valdomų ir (arba) naudojamų dokumentų valdymo informacinių sistemų valdymo ir (arba) naudojimo, ir (arba) disponavimo jomis;

3.7.3.3. DBSIS paslaugų gavėjų poreikį realizuoti DBSIS integracines sąsajas su DBSIS paslaugų gavėjų valdomomis informacinėmis sistemomis ar registrais;

3.8. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, gavusi šio nutarimo 3.7.3 papunktyje nurodytą informaciją, ją įvertina ir iki einamųjų metų gegužės 1 d. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl lėšų perskirstymo tarp DBSIS paslaugų teikėjo ir kitų asignavimų valdytojų tikslingumo ar tikslingumo skirti valstybės biudžeto asignavimus DBSIS paslaugų gavėjų naujų, valdomų ir (arba) naudojamų dokumentų valdymo informacinių sistemų kūrimui, tvarkymui, plėtrai ir priežiūrai organizuoti;

3.9. DBSIS paslaugų gavėjai:

3.9.1. likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafike nustatyto termino, pagal šio nutarimo 4.2 papunktyje nurodytą Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų veiksmų plano (toliau – Pasirengimo veiksmų planas) formą parengia Pasirengimo veiksmų planą ir pateikia jį DBSIS paslaugų teikėjui;

3.9.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafike nustatyto termino priima su DBSIS paslaugų teikėju suderintą sprendimą dėl tolesnio DBSIS paslaugų gavėjo valdomos ir (arba) naudojamos dokumentų valdymo informacinės sistemos valdymo ir (arba) naudojimo, ir (arba) disponavimo ja.

4.         Pavesti Vidaus reikalų ministerijai iki 2022 m. sausio 31 d. patvirtinti:

4.1.      DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafiką, suderintą su DBSIS paslaugų gavėjais;

4.2.      Pasirengimo veiksmų plano formą;

4.3.      DBSIS paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant asmens duomenų tvarkymą, aprašą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                          Agnė Bilotaitė

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

DBSIS paslaugų gavėjų sąrašas pasirašymui

Priedo pakeitimai:

Nr. 303, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06730

Nr. 733, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-08, i. k. 2022-15105

Nr. 854, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-24, i. k. 2022-17480

Nr. 31, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00716

Nr. 605, 2023-07-26, paskelbta TAR 2023-07-28, i. k. 2023-15393

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 303, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06730

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 733, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-08, i. k. 2022-15105

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 854, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-24, i. k. 2022-17480

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 31, 2023-01-11, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00716

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 605, 2023-07-26, paskelbta TAR 2023-07-28, i. k. 2023-15393

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo