Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 iki 2021-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16425

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimu Nr. 454

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinėse švietimo įstaigose (toliau – mokyklos) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.

3. Pagal Aprašą laikoma, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų, kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų (toliau – vienintelis vaiko tėvas). 

Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

4. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą.

5. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

5.1. atlyginimas už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis;

5.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Šio atlyginimo dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

III SKYRIUS

lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

 

6. Tais atvejais, kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste, jie atleidžiami:

6.1. nuo 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyto atlyginimo mokėjimo, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu;

6.2. nuo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyto atlyginimo mokėjimo, jeigu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-319, 2021-07-20, paskelbta TAR 2021-07-21, i. k. 2021-16214

 

7. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, ir tėvų pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo.

8. Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatomos šios lengvatos:

8.1. kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 8,62 Eur lengvata;

8.2. kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 4,31 Eur lengvata;

8.3. nuo Aprašo 4 punkte ir 5.1 papunktyje nurodyto atlyginimo dydžio taikoma 50 procentų lengvata, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dydžio – 8,91 Eur lengvata, kai:

8.3.1. vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;

8.3.2. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;

8.3.3. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

8.3.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste;

8.3.5. vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;

8.3.6. abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);

8.3.7. vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai, dėl kurių jie ugdomi Kauno Prano Daunio ugdymo centre, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno specialiojoje mokykloje, nepriklausomai nuo vienintelio vaiko tėvo arba vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotos gyvenamosios vietos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-586, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20400

 

9. Vienu metu gali būti taikoma tik viena lengvata. Ją tėvai (įtėviai, globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme, ir, jei reikia, pateikti patvirtinančius dokumentus lengvatai taikyti.

10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;

10.2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus argumentuotą prašymą;

10.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.5. tėvų (įtėvių, globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.6. jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus argumentuotą prašymą;

10.7. dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant -20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;

10.8. kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;

10.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-154, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08226

 

11. Tėvai (įtėviai, globėjai), vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, atlyginimo 10.2, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytais atvejais nemoka, jeigu patys pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

12. Tėvai (įtėviai, globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į mokyklą arba ne vėliau kaip per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo kito mėnesio, atsiradus pagrindui taikyti lengvatą. Jei tėvai (įtėviai, globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas netaikant lengvatos. Informaciją apie deklaruotos vietos pasikeitimą ir kitą informaciją, galinčią turėti įtakos lengvatos netaikymui, tėvai ( įtėviai, globėjai) privalo pranešti mokyklai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aplinkybių pasikeitimo, bet ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės darbo dienos. Lengvata netaikoma nuo tos dienos, kuomet išnyko aplinkybės ją taikyti. Mokykla priima sprendimą dėl tėvams taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo ir tokiu atveju, jeigu pati gauna duomenis apie aplinkybių, turėjusių įtakos lengvatos taikymui, pasikeitimą ir (ar) išnykimą.

13. Tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO MOKĖJIMAS

 

14. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.

15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą tokį sprendimą priimti raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).

16. Atlyginimo skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Aprašo nuostatos taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. nepriklausomai nuo to, kada sudaryta mokymo sutartis su vaiko tėvais (įtėviais, globėjais).

___________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-586, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20400

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-326, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16223

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-154, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08226

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-319, 2021-07-20, paskelbta TAR 2021-07-21, i. k. 2021-16214

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_8eea1d8172b14bd0876f81933bb844f9_end