Suvestinė redakcija nuo 2019-12-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16312

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VIEŠBUČIAMS PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. birželio 10 d. Nr. B1-445

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ir siekdamas užtikrinti gyvūnų augintinių viešbučiuose laikomų gyvūnų augintinių gerovę:

1.       T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams (toliau – Reikalavimai).

2.       N u s t a t a u, kad:

2.1.    asmenys, teikiantys gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugas, ne vėliau kaip per 6 mėnesius po šio įsakymo įsigaliojimo turi įsirengti gyvūnams augintiniams laikyti Reikalavimus atitinkančias patalpas ir (arba) įsigyti gyvūnams augintiniams laikyti tinkamą įrangą ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams pateikti prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo;

2.2.    asmenys, ketinantys teikti gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslaugas po šio įsakymo įsigaliojimo, turi turėti gyvūnams augintiniams laikyti Reikalavimus atitinkančias patalpas ir (arba) gyvūnams augintiniams laikyti tinkamą įrangą.

3.       P a v e d u:

3.1.    įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

3.2.    įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

4.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                              Jonas Milius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. B1-445

 

Veterinarijos reikalavimai gyvūnų AUGINTINIŲ VIEŠBUČIAMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių viešbučiams (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams, gyvūnų augintinių viešbučių patalpoms, teritorijai ir gyvūnų augintinių laikymo įrangai, gyvūnų augintinių laikymui, priežiūrai ir sveikatai.

2.       Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1.    Gyvūno augintinio laikymo įranga (toliau – laikymo įranga) – narvas, aptvaras, voljeras, gardas ar kita gyvūnui augintiniui laikyti tinkama įranga.

2.2.    Gyvūnų augintinių viešbutis – teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti gyvūnų augintinių laikymo vieta, kurioje teikiama gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslauga.

2.3.    Gyvūnų augintinių laikino apgyvendinimo paslauga (toliau – apgyvendinimo paslauga) – už mokestį arba neatlygintinai gyvūnų augintinių viešbutyje gyvūno augintinio laikytojui teikiama gyvūnų augintinių, išskyrus bešeimininkius ar bepriežiūrius, laikino apgyvendinimo paslauga: gyvūno augintinio nakvynė, šėrimas, vedžiojimas ir (ar) kiti su gyvūno augintinio laikina priežiūra susiję veiksmai.

2.4.    Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose gyvūnų gerovę ir apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3.       Reikalavimai taikomi gyvūnų augintinių viešbučiams ir asmenims, siūlantiems ir (ar) teikiantiems apgyvendinimo paslaugą (toliau – apgyvendinimo paslaugos teikėjas).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VIEŠBUČIAMS

 

4.       Gyvūnų augintinių viešbučiai turi atitikti Reikalavimų nuostatas ir būti patvirtinti vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

5.       Apgyvendinimo paslaugos teikėjai prieš pradėdami teikti apgyvendinimo paslaugą turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje numato vykdyti šią veiklą, Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo (Aprašo 4 priedas), dokumentus, nurodytus Aprašo 9.2.1 (tik tuo atveju, kai pareiškėjas fizinis asmuo), 9.2.2 papunkčiuose, ir:

5.1. informaciją apie gyvūnų augintinių, kuriems numatoma teikti apgyvendinimo paslaugą, rūšis;

5.2. informaciją apie gyvūnų augintinių apskaitos tvarkymą;

5.3. informaciją apie kenkėjų kontrolę;

5.4. informaciją apie gyvūnų augintinių viešbučio patalpų, teritorijos valymą, plovimą ir dezinfekavimą;

5.5. informaciją apie šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą;

5.6. informaciją apie gyvūnų augintinių viešbučio veiklai skirtų patalpų ir teritorijos naudojimo teisėtumą (nuosavybės dokumentų, nuomos sutarties kopijas ir pan.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

 

5.7. informaciją apie už šių Reikalavimų nuostatų įgyvendinimą atsakingą (-us) asmenį (-is) (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (telefono ar fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

5.8. gyvūnų augintinių viešbučio pavadinimą, kuris bus viešai skelbiamas (jeigu jis skiriasi nuo apgyvendinimo paslaugos teikėjo pavadinimo).

6.       Gyvūnų augintinių viešbučiams veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas ar veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, gyvūnų augintinių viešbučio ar apgyvendinimo paslaugos teikėjo veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami vadovaujantis Aprašu.

7.    Apgyvendinimo paslaugos teikėjui rekomenduojama su gyvūno savininku (laikytoju) sudaryti gyvūno (-ų) augintinio (-ių) laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo sutartį (toliau – Sutartis), kurioje būtų nurodyta:

7.1.    gyvūno augintinio priėmimo ir grąžinimo data, priėmimo, laikymo, priežiūros ir grąžinimo sąlygos;

7.2.    apgyvendinimo paslaugos teikėjo atsakomybė už gyvūną augintinį;

7.3.    informacija apie gyvūną augintinį (rūšis, veislė, lytis, amžius, spalva, poodinės mikroschemos ar tatuiruotės numeris (jeigu yra), dokumento, kuriuo patvirtinama gyvūno augintinio sveikatos būklė, pavadinimas ir numeris (jei yra), informacija apie priimamo gyvūno augintinio sveikatos būklę (ligų, kuriomis gyvūnas augintinis sirgo (serga), pavadinimai, alergijos, gyvūnui augintiniui gydyti naudojamų veterinarinių vaistų pavadinimai), veterinarijos gydytojo nustatytus specialiuosius poreikius gyvūnui augintiniui, jo charakterio ypatybes;

7.4.    informacija apie gyvūno augintinio savininką (laikytoją) (vardas, pavardė, adresas, telefonas ir elektroninis paštas) ir kontaktinį asmenį, kuris prireikus galėtų priimti sprendimus, susijusius su gyvūno augintinio laikymu gyvūnų augintinių viešbutyje ar gyvūno augintinio gydymu, kai su gyvūno augintinio savininku (laikytoju) nepavyksta susisiekti (vardas, pavardė, adresas, telefonas ir elektroninis paštas).

8.  Apgyvendinimo paslaugos teikėjas:

8.1. į gyvūnų augintinių viešbutį gali priimti tik tų rūšių gyvūnus augintinius, kurių apgyvendinimo paslaugos teikimui jam suteiktas veterinarinis patvirtinimas. Siekdamas užtikrinti priimamų gyvūnų augintinių atsekamumą, apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi taikyti teisės aktuose nustatytus gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimus. Jeigu teisės aktuose nėra nustatytų priimamų gyvūnų augintinių privalomo registravimo ir ženklinimo reikalavimų, apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi užtikrinti priimamų gyvūnų augintinių atsekamumą (pvz.: priimti tik paženklintus gyvūnus augintinius, paženklinti priimamus nepaženklintus gyvūnus augintinius laikinu ženklu, juos nufotografuoti ir pan.). Informaciją apie apgyvendinimo paslaugos teikėjo taikomus priimamų gyvūnų augintinių atsekamumo reikalavimus turi viešinti (pvz.: paskelbti gyvūnų augintinių viešbučio interneto svetainėje (jei yra), pakabinti gyvūnų augintinių viešbutyje gerai matomoje vietoje ar pan.). Gyvūnų augintinių priėmimo metu apgyvendinimo paslaugos teikėjas gyvūno augintinio poodinės mikroschemos numeriui / kodui nuskaityti skirta įranga / priemone (-ėmis) turi patvirtinti šuns, katės ar šeško tapatybę (jei jis paženklintas poodine mikroschema) ir patikrinti jo indentifikavimo duomenų atitiktį duomenims, nurodytiems dokumente, kuriuo patvirtinama gyvūno sveikatos būklė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-845, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26408

 

8.2.    į gyvūnų augintinių viešbutį gali priimti tik Reikalavimų 24 punkte nustatytus sveikatos reikalavimus atitinkančius šunis, kates ir šeškus;

8.3.    turi atitinkamame žurnale ar elektroninėje laikmenoje tvarkyti priimamų ir grąžinamų gyvūnų augintinių apskaitą (registruoti gyvūno augintinio priėmimo ir grąžinimo datas ir Reikalavimų 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytus duomenis). Jeigu su gyvūno savininku (laikytoju) sudaroma Sutartis, vietoj šiame papunktyje nurodyto žurnalo ar elektroninės laikmenos gali būti tvarkomas gyvūno (-ų) augintinio (-ių) laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo sutarčių registracijos žurnalas ir saugomos Sutartys (po vieną kiekvienos sudarytos Sutarties egzempliorių);

8.4. turi užtikrinti, kad gyvūnams augintiniams būtų suteikiamos jų rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančios laikymo sąlygos. Šunims, katėms turi būti suteiktas ne mažesnis, nei Reikalavimų priede nurodytas, plotas. Šunys turi būti išvedami pasivaikščioti pagal poreikį atsižvelgus į oro sąlygas, tačiau ne mažiau kaip 2 kartus per dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

 

8.5.    turi užtikrinti, kad susirgusiam, sužeistam ar kitaip kenčiančiam gyvūnui augintiniui nedelsiant būtų suteikta veterinarinė pagalba;

8.6.    turi užtikrinti, kad gyvūnus augintinius prižiūrėtų pakankamai asmenų, gebančių tinkamai pasirūpinti prižiūrimais gyvūnais augintiniais;

8.7.    turi turėti sutartį, pasirašytą su veterinarijos paslaugų teikėju, dėl veterinarinės pagalbos teikimo gyvūnams augintiniams arba turėti įdarbinęs galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintį veterinarijos gydytoją;

8.8.    turi nedelsiant pranešti apie galimai užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige gyvūną augintinį veterinarijos gydytojui arba VMVT teritoriniam padaliniui;

8.9.    turi nedelsiant informuoti gyvūno augintinio savininką (laikytoją) ar, nepavykus su juo susisiekti, kontaktinį asmenį apie gyvūno augintinio sveikatos sutrikimus, susižeidimą, nustatytą poreikį gydyti gyvūną augintinį ar jo gaišimą;

8.10.  turi vykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymus dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės;

8.11.  turi laikytis šių Reikalavimų ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatų.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VIEŠBUČIO patalpoms, teritorijai ir laikymo įrangai

 

9. Gyvūnų augintinių viešbutis gali būti įrengiamas teisėtai naudojamose patalpose ar prie jų esančioje teritorijoje. Gyvūnų augintinių viešbutis turi turėti atskirą įėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

 

10.  Gyvūnų augintinių viešbutyje turi būti:

10.1.  patalpa (-os), kurioje (-iose) priimami gyvūnų augintinių savininkai (laikytojai) kartu su gyvūnais augintiniais (toliau – gyvūnų priėmimo patalpa);

10.2. tinkamai vėdinama (-os) ir šildoma (-os) patalpa (-os) sveikiems gyvūnams augintiniams laikyti (toliau – bendroji gyvūnų laikymo patalpa). Vėdinimo sistema turi būti įrengta taip, kad būtų išvengta skersvėjų. Skirtingų rūšių gyvūnams augintiniams, kurie negali būti laikomi kartu, turi būti įrengta atskira bendroji gyvūnų laikymo patalpa. Bendrojoje gyvūnų laikymo patalpoje turi būti įrengtas tinkamas apšvietimas; bendrojoje šunų ir kačių bei šeškų laikymo patalpoje turi būti įrengtas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas; jei bendrojoje gyvūnų, išskyrus šunis, kates ir šeškus, laikymo patalpoje naudojamas tik dirbtinis apšvietimas, jo trukmė turi atitikti natūralaus apšvietimo trukmę. Bendrojoje gyvūnų laikymo patalpoje skirtingiems gyvūnų augintinių savininkams (laikytojams) priklausantys gyvūnai augintiniai turi būti laikomi skirtingose laikymo įrangose, išskyrus atvejus, kai gyvūnų augintinių savininkas (laikytojas) yra įspėtas apie galimą riziką ir raštu sutinka (pageidauja), kad jo paliekamas gyvūnas augintinis būtų laikomas kartu su kitais gyvūnais augintiniais. Jeigu sveiki gyvūnai augintiniai laikomi ne patalpose (pvz., lauke įrengtuose voljeruose), gyvūnų augintinių viešbutyje bendrosios gyvūnų laikymo patalpos gali nebūti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

 

10.3.  patalpa sergantiems gyvūnams augintiniams laikyti skirtingose laikymo įrangose (toliau – sergančių gyvūnų patalpa). Skirtingų rūšių gyvūnams augintiniams, kurie negali būti laikomi kartu, turi būti įrengta atskira sergančių gyvūnų patalpa. Jeigu sergantys gyvūnai augintiniai laikomi ne patalpoje, turi būti įrengta stacionari (-ios) atskira (-os) laikymo įranga (-os), kuri (-ios) neturi būti įrengta (-os) šalia laikymo įrangos, kurioje laikomi sveiki gyvūnai augintiniai. Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi sutartį, sudarytą su veterinarijos paslaugų teikėju, kuris įsipareigoja laikyti sergančius gyvūnus augintinius veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose (stacionare), gyvūnų augintinių viešbutyje sergančių gyvūnų patalpos ar šiame Reikalavimų papunktyje nurodytos įrangos gali nebūti.

11.  Reikalavimų 10 punkte nurodytos gyvūnų augintinių viešbučio patalpos turi būti aiškiai paženklintos (turi būti sunumeruotos ir prie numerio nurodyta jų paskirtis).

12.  Gyvūnų augintinių viešbučio teritorija, jei gyvūnai augintiniai laikomi ir joje, turi būti aptverta taip, kad joje laikomi gyvūnai augintiniai iš jos negalėtų pabėgti ir į ją nekontroliuojamai negalėtų patekti kiti (pašaliniai) gyvūnai ar asmenys. Reikalavimas aptverti gyvūnų augintinių viešbučio teritoriją gali būti netaikomas, jeigu apgyvendinimo paslaugos teikėjas VMVT teritoriniam padaliniui pateikia pagrįstų įrodymų, kad gyvūnai augintiniai, kuriems teikiama apgyvendinimo paslauga, neturės sąlyčio su pašaliniais gyvūnais.

13.  Laikymo įranga turi atitikti joje laikomų gyvūnų augintinių fiziologinius ir etologinius poreikius ir būti sunumeruota. Gyvūnų augintinių viešbučio patalpoms ir laikymo įrangai įrengti naudojamos medžiagos turi būti atsparios dezinfekuojančioms medžiagoms, nekenksmingos gyvūnams augintiniams ir žmonėms, konstrukcijų ir įrenginių paviršiai, prie kurių gali prisiliesti gyvūnai augintiniai, turi būti nelaidūs vandeniui, lengvai plaunami ir dezinfekuojami.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI

 

14.  Gyvūnų augintinių viešbutyje visiems gyvūnams augintiniams turi būti sudarytos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos. Jeigu gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) nurodo apgyvendinimo paslaugos teikėjui laikyti ar prižiūrėti gyvūną augintinį gyvūnų gerovės reikalavimų neatitinkančiomis sąlygomis, apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi atsisakyti vykdyti tokius nurodymus. Jeigu gyvūnui augintiniui turi būti sudarytos specialios laikymo sąlygos, tai turi būti aptarta su gyvūno augintinio savininku (laikytoju) ir nurodyta Sutartyje arba Reikalavimų 8.3 papunktyje nurodytame žurnale ar elektroninėje laikmenoje.

15.  Visi gyvūnų augintinių savininkų (laikytojų) gyvūnų augintinių viešbučiui perduodami gyvūnai augintiniai turi būti atjunkyti ir sugebėti savarankiškai maitintis arba turi būti laikomi su motina ar su kita juos maitinančia patele.

16.  Gyvūnams augintiniams prieinamoje vietoje nuolat turi būti švaraus vandens atsigerti. Sniegas, lietaus vanduo ar pan. negali būti naudojami gyvūnams augintiniams girdyti.

17.  Gyvūnai augintiniai turi būti šeriami jų poreikius atitinkančiais pašarais. Pašaro kiekis, sudėtis, forma ir pateikimas turi atitikti gyvūnų augintinių mitybos ir elgesio poreikius. Visi gyvūnai augintiniai turi gauti pašaro jų fiziologines reikmes atitinkančiais laiko tarpais (ne rečiau kaip du kartus per dieną, ryte ir vakare) ir būdais, jeigu gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) raštu nenurodo kitaip.

18.  Gyvūnai augintiniai, kurie negali būti laikomi kartu, turi būti laikomi taip, kad neturėtų sąlyčio vieni su kitais ir nematytų vieni kitų, išskyrus atvejus, kai gyvūnai augintiniai yra pripratinti būti kartu ir gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) pageidauja (neprieštarauja), kad jo gyvūnas augintinis būtų laikomas kartu su kitais gyvūnais augintiniais.

19.  Parenkant gyvūnus augintinius laikyti grupėmis, turi būti atsižvelgiama į gyvūnų augintinių tarpusavio konkurencijos galimybę ir į gyvūno augintinio savininko (laikytojo) raštiškus nurodymus.

20.  Jei gyvūnai augintiniai laikomi gyvūnų augintinių viešbučio teritorijoje įrengtoje laikymo įrangoje, jie turi būti laikomi jų gerovės reikalavimus atitinkančiomis laikymo sąlygomis ir apsaugomi nuo nepalankių oro sąlygų arba, prireikus, perkeliami į bendrąsias gyvūnų laikymo patalpas, jei tokios patalpos yra įrengtos gyvūnų augintinių viešbutyje.

21.  Gyvūnų augintinių viešbučio patalpose esančioje laikymo įrangoje turėtų būti palaikoma + 15−21°C temperatūra, išskyrus atvejus, kai veterinarijos gydytojas nurodo joje palaikyti aukštesnę ar žemesnę temperatūrą (pvz.: gyvūnų augintinių jauniklių, beplaukių gyvūnų augintinių, sergančių gyvūnų augintinių laikymo atvejais ir kt.).

22.  Siekiant išvengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo, gyvūnų augintinių viešbučio teritorija turi būti reguliariai valoma, o gyvūnų augintinių viešbučio patalpos ir laikymo įranga ne tik turi būti reguliariai valomos, bet ir plaunamos, ir dezinfekuojamos. Dezinfekcijai turi būti naudojami autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai pagal gamintojo nurodymus. Laikymo įranga, išskyrus tą laikymo įrangą, kurioje jau laikomi gyvūnai augintiniai, prieš patalpinant į ją naują gyvūną augintinį turi būti išvaloma, išplaunama ir išdezinfekuojama. Duomenys apie atliktą gyvūnų augintinių viešbučio patalpos ar laikymo įrangos dezinfekciją (dezinfekcijos data ir laikas, dezinfekuotos patalpos pavadinimas, dezinfekcijai naudoti autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai) turi būti registruojami atitinkamame žurnale arba kompiuterinėje laikmenoje. Dezinfekuojant laikymo įrangą, joje negali būti gyvūnų augintinių. Patalpinti gyvūnus augintinius į išdezinfekuotą laikymo įrangą galima tik tada, kai ji visiškai išdžiūsta.

23.  Kiekvieną dieną, ryte ir vakare, turi būti valomos gyvūnų augintinių kraiko dėžutės, prireikus keičiamas kraikas.

 

V SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI

 

24.     Į gyvūnų augintinių viešbutį priimami vyresni kaip 12 savaičių amžiaus šunys, katės ir šeškai turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje nurodytas rekomendacijas, ir gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (pvz.: Gyvūno augintinio pasą, Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą, veterinarijos sertifikatą, išrašą iš Gyvūnų augintinių registro).

25.     Rekomenduojama, kad į gyvūnų augintinių viešbutį priimami:

 

25.1šunys būtų vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito;

 

25.2.  katės būtų vakcinuotos nuo kalicivirozės, infekcinio rinotracheito, panleukopenijos ir leukemijos;

 

25.3.  šeškai būtų vakcinuoti nuo mėsėdžių maro.

 

26.     Šuns, katės ar šeško priėmimo į gyvūnų augintinių viešbutį dieną turi būti praėjęs vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje nustatytas laikotarpis imunitetui nuo pasiutligės susidaryti.

 

27.     Gyvūnus augintinius prižiūrintys asmenys, pastebėję gyvūno augintinio sveikatos ar elgsenos sutrikimų (gyvūno patinimą arba navikus, plaukų slinkimą, kasymąsi, išangės trynimą į grindis, įvairius odos pažeidimus, apatiją, blogą apetitą, elgsenos pakitimus, koordinacijos sutrikimus, vėmimą, dažną kosėjimą, čiaudėjimą, galvos kratymą, šlubavimą, išskyras iš akių, ausų arba nosies, nemalonų kvapą iš ausų, raudonas arba pažeistas dantenas, klibančius, rudus dantis, skystas išmatas arba vidurių užkietėjimą, išmatų spalvos, kvapo pokyčius, užsikrėtimą parazitais ir kt.), nedelsiant turi kreiptis į veterinarijos gydytoją ir informuoti gyvūno augintinio savininką (laikytoją) arba kontaktinį asmenį.

 

28.     Įtariamas sergantis gyvūnas augintinis nedelsiant turi būti atskiriamas nuo kitų gyvūnų augintinių, perkeliamas į sergančių gyvūnų patalpą (jei tokia patalpa įrengta), kurioje juo turi būti tinkamai rūpinamasi tol, kol jam bus suteikta veterinarinė pagalba, arba nedelsiant nugabenamas pas veterinarijos paslaugų teikėją, arba grąžinamas gyvūno savininkui (laikytojui).

 

29.     Jeigu veterinarijos gydytojas, apgyvendinimo paslaugos laikotarpiu tikrindamas susirgusio, sužeisto ar kitaip kenčiančio gyvūno augintinio sveikatą, nustato specialius poreikius gyvūno augintinio priežiūrai, šėrimui ir girdymui, jis turi būti prižiūrimas, šeriamas ir girdomas pagal veterinarijos gydytojo nurodymus ir apie tai turi būti informuojamas gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) arba kontaktinis asmuo. Sergantiems gyvūnams augintiniams naudojami šėrimo ir girdymo indai, kačių, šeškų kraiko dėžutės ir kita įranga ar priemonės turi būti laikomos atskirai nuo sveikiems gyvūnams augintiniams naudojamų šėrimo ir girdymo indų, kačių, šeškų kraiko dėžučių ir kitos įrangos ar priemonių.

 

30.     Gyvūnų augintinių viešbutis gali nustatyti ir papildomus pagrįstus sveikatos ar kitus (rūšies, dydžio, amžiaus ir kt.) reikalavimus priimamiems gyvūnams augintiniams.

 

VI SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS

 

31.     Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą, nuostatas.

 

32.     Gyvūnų augintinių viešbutyje nugaišus gyvūnui augintiniui, apie tai turi būti nedelsiant informuojamas gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) arba kontaktinis asmuo. Jei gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) sutinka, kad būtų atliekamas jo gyvūno augintinio gaišenos patologinis anatominis tyrimas, šis tyrimas atliekamas vadovaujantis Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. B1-658 „Dėl Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, siekiant nustatyti galimas gyvūno augintinio gaišimo priežastis.

 

33.     Gyvūnų augintinių savininkai (laikytojai) gyvūnų augintinių gaišenas tvarko vadovaudamiesi Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“. Jeigu gyvūno augintinio savininkas (laikytojas) atsisako gyvūno augintinio gaišenos, apgyvendinimo paslaugos teikėjas gyvūnų augintinio gaišeną tvarko pagal reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 kaip 1 kategorijos šalutinius gyvūninius produktus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.     Gyvūno augintinio savininkas (laikytojas), prieš palikdamas gyvūną augintinį gyvūnų augintinių viešbutyje, turi įsitikinti, kad gyvūnas augintinis bus laikomas sąlygomis, kurios, jo nuomone, atitinka jo gyvūno augintinio poreikius.

35.     Gyvūno augintinio savininko (laikytojo) ir apgyvendinimo paslaugos teikėjo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

36.     Laikinai sustabdžius ar panaikinus veterinarinį patvirtinimą gyvūnų augintinių viešbučiui, apgyvendinimo paslaugos teikėjas nedelsiant turi informuoti prižiūrimų gyvūnų augintinių savininkus (laikytojus) ir esant galimybei kuo greičiau grąžinti gyvūnus augintinius jų savininkams (laikytojams). Jeigu prižiūrimų gyvūnų augintinių nėra galimybės nedelsiant grąžinti jų savininkams (laikytojams), pastariesiems sutikus, turi būti surandamas kitas tinkamas apgyvendinimo paslaugos teikėjas ir jam perduodami gyvūnai augintiniai.

 

37. VMVT teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL 2017 L 95, p. 1), ir kitais veterinarinę kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais, kontroliuoja, kaip laikomasi šių Reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

 

38.     Asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

39.     VMVT teritorinių padalinių sprendimai, kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Veterinarijos reikalavimų

gyvūnų augintinių viešbučiams

priedas

 

MINIMALIOS ŠUNS / KATĖS laikymo įrangOS ar patalpOS

PLOTO NORMOS

 

Eil. Nr.

Gyvūno augintinio rūšis 

Minimali grindų ploto norma gyvūno augintinio laikymo įrangoje ar patalpoje, m²

vienam šuniui / katei

kiekvienam papildomam kartu laikomam šuniui / katei

patelei su jaunikliais iki 8 savaičių amžiaus

1.

Katė

2

2

2,7

2.

 

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

Šuo:

 

iki 10 kg

 

iki 20 kg

 

iki 40 kg

 

per 40 kg

 

 

2

 

4

 

5

 

6

 

 

2

 

2

 

3

 

3

 

 

2,7

 

5

 

6,5

 

8

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-845, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26408

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-818, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18573

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“ pakeitimo