Suvestinė redakcija nuo 2020-06-02

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2011-12-15, i. k. 2011-02002

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO OPERATORIAUS PASKYRIMO IR MOKESČIO UŽ PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMĄ TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. T1-329

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 3 ir 30 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 381 patvirtinta Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo programa, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T1-453 patvirtintomis Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklėmis, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Paskirti UAB „Telšių vandenys“ Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos operatoriumi.

2. Pavesti UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoti ir prižiūrėti Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemą, upelius, griovius, atvirus vandens telkinius, bendrus lietaus vandens valymo įrenginius ir siurblines pagal patvirtintas Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisykles, rūpintis tinklų ir įrenginių sistemos plėtra.

3. Finansuoti Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimą, priežiūrą, remontą ir plėtrą iš mokesčių, surinktų už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais.

4. Patvirtinti Mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisykles (pridedama).

5. Pripažinti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 447 „Dėl paviršinio (lietaus) nuotekų transportavimo tarifo nustatymo“ 2 punktą netekusiu galios.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Kleiva

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329

 

MOKESČIO UŽ PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMĄ TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais (toliau – mokesčio) administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja mokesčio apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą, apskaitą, mokesčio mokėtojų registro sudarymą ir iš jo gautų pajamų panaudojimą.

2. Mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 381 patvirtinta Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo programa, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T1-453 patvirtintomis Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklėmis.

3. Mokestį skaičiuoja, kontroliuoja mokėjimus, vykdo išieškojimą bei tvarko apskaitą UAB „Telšių vandenys“.

4. Apmokestinamasis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

5. UAB „Telšių vandenys“ ir asmenys (išskyrus asmenis, išleidžiančius paviršines nuotekas nuo sodų bendrijų teritorijų ir gyvenamųjų namų, kuriuose nevykdoma komercinė – ūkinė veikla, sklypų), išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą, sudaro paviršinių nuotekų priėmimo ar kompleksinę vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį, kurioje įrašoma prievolė minėtam asmeniui mokėti mokestį už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-437, 2012-11-22, paskelbta TAR 2012-11-22, i. k. 2012-02379

 

II. MOKESČIO MOKĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

6. Mokestį už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklais moka visi asmenys (išskyrus asmenis, išleidžiančius paviršines nuotekas nuo sodų bendrijų teritorijų ir gyvenamųjų namų, kuriuose nevykdoma komercinė – ūkinė veikla, sklypų), išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-437, 2012-11-22, paskelbta TAR 2012-11-22, i. k. 2012-02379

 

III. MOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKA

 

7. UAB „Telšių vandenys“ kasmet apskaičiuoja metinį mokestį ir pateikia pranešimus mokėtojams iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

8. Mokestis skaičiuojamas išleidžiamų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekį kubiniais metrais padauginus iš Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimo tarifo.

9. Išleidžiamų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

W = 10 * H *  * F, m3/metus;

čia:

H – vidutinis planuojamas daugiametis metinis kritulių kiekis mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);

 – paviršinio nuotėkio koeficientas (imama vidutinė reikšmė, priklausomai nuo įvairių teritorijų  = 0,4);

F – valdos (baseino) plotas ha, nustatomas Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklėmis.

10. Asmenims, kurie yra prijungę drenažo tinklus prie paviršinių nuotekų sistemos arba į paviršinių nuotekų sistemą išleidžia sąlyginai švarius vandenis, į išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį įskaičiuojamas drenažinis ir (ar) sąlyginai švarus vanduo.

11. Drenažinio vandens kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

Q = q * L, m3/metus;

čia:

q – lyginamasis debitas, l/s m1;

priesmėlio gruntuose – 0,008 l/s m1;

lengvo ir vidutinio priemolio gruntuose – 0,006 l/s m1;

sunkaus priemolio ir molio gruntuose – 0,003 l/s m1;

L – drenažo ilgis m.

12. Sąlyginai švarių vandenų kiekis nustatomas pagal specialiai įrengtą apskaitą arba kitu, su operatoriumi suderintu, būdu.

13. Pasikeitus mokesčio mokėtojui apmokestinamųjų metų I pusmetyje, mokestis už einamuosius metus skaičiuojamas mokesčio prievoles perėmusiam asmeniui, o pasikeitus mokesčio mokėtojui apmokestinamųjų metų II pusmetyje, mokestis už einamuosius metus skaičiuojamas iki pasikeitimo buvusiam mokesčio mokėtojui.

 

IV. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

14. Mokesčio surinkimą, apskaitą organizuoja ir tvarko (administruoja) UAB „Telšių vandenys“.

15. UAB „Telšių vandenys“ atidaro viename iš Lietuvos Respublikos bankų atskirą surenkamąją sąskaitą Telšių rajono savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą įmokoms surinkti.

16. UAB „Telšių vandenys“ parengia ir kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. pateikia mokėtojams mokėjimo pranešimą.

17. Mokėjimo pranešimas pateikiamas mokesčio mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą. Mokesčio mokėtojas, pageidaujantis gauti Mokėjimo pranešimą kitu adresu, privalo kreiptis į UAB „Telšių vandenys“ raštu.

18. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

18.1 mokesčio mokėtojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas duomenų bazėje, mokėtojui suteiktas kodas;

18.2 įmokos gavėjo (UAB „Telšių vandenys“) pavadinimas, įmonės kodas, surenkamosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, įmokos kodas;

18.3 fizinio arba juridinio asmens adresas;

18.4 laikotarpis, už kurį mokamas mokestis, bei mokesčio dydis.

19. Mokant mokestį turi būti užpildomas mokėjimo dokumentas, kuriame privaloma nurodyti šiuos duomenis:

19.1 įmokos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, įmokos kodas;

19.2 asmens, atsakingo už mokesčio sumokėjimą, juridinio asmens pavadinimas bei mokėtojo kodas;

19.3 fizinio, juridinio asmens adresas;

19.4 sumokama suma.

20. Mokestis ir su juo susijusios sumos laikomos sumokėtomis, kai kredito įstaiga arba kita mokėjimą priimanti įstaiga įvykdo atitinkamą mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodymą ir įmokos įskaitomos į UAB „Telšių vandenys“ nurodytą sąskaitą.

21. Mokestį ir su juo susijusias sumas už mokesčių mokėtoją gali sumokėti tretieji asmenys.

22. Mokėjimo pranešime nurodyta mokesčio suma už einamuosius metus sumokama iki kitų metų kovo 1 d.

 

V. MOKESČIO MOKĖTOJŲ SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS

 

23. Laiku nesumokėjus mokesčio arba jo dalies, už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai.

24. Delspinigių dydį kiekvienam metų ketvirčiui įsakymu nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras.

25. Mokesčio nepriemokos išieškomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pagrindu.

26. Teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to kai pasibaigia priminime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas.

27. Per nustatytą laikotarpį nesumokėto mokesčio išieškojimą iš mokėtojų vykdo UAB „Telšių vandenys“. UAB „Telšių vandenys“ mokesčio nepriemokoms išieškoti gali samdyti subrangovą. Tokiu atveju išlaidas šioms paslaugoms privalo apmokėti skolininkas.

 

VI. MOKESČIO PERMOKA IR GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

28. Mokesčio permoka grąžinama mokėtojui, kai arba sumokėta didesnė suma nei mokėjimo pranešime nurodyta, arba neteisingai apskaičiuota suma, arba neteisingai išieškotas mokestis.

29. Permokėtą mokesčio sumą UAB „Telšių vandenys“ grąžina:

29.1 užskaitydama kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį;

29.2 pervesdama į mokėtojo nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

 

VII. MOKESČIO RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

30. UAB „Telšių vandenys“ kasmet iki balandžio 30 dienos teikia Telšių rajono savivaldybės tarybai:

30.1 ataskaitą apie Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų būklę, priskaičiuotą mokestį, surinktas mokesčio lėšas, susidariusią nepriemoką;

30.2 einamųjų metų paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimo sąmatą;

30.3 paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimo išlaidų ataskaitą už praėjusius metus.

31. Mokesčio rinkimo kontrolę vykdo Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

32. UAB „Telšių vandenys“ yra atsakinga:

32.1 už mokesčio mokėtojų bazės organizavimą ir tvarkymą;

32.2 už mokesčio duomenų bazės kaupimą ir jų teisingumą;

32.3 už mokesčio sumokėjimo kontrolę;

32.4 už mokesčių mokėtojų švietimą ir informavimą.

33. Savivaldybės administracija vykdo mokesčio administravimo priežiūrą.

34. Už mokesčio sumokėjimą laiku atsakingi mokesčio mokėtojai.

 

VIII. MOKESČIO MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Mokesčio mokėtojai turi teisę:

35.1 susipažinti su apie jį sukauptais duomenimis bei visa informacija, susijusia su mokesčio dydžiais bei jų apskaičiavimu;

35.2 reikalauti iš UAB „Telšių vandenys“ pakeisti ar patikslinti sukauptus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, pagal pateiktus mokesčio mokėtojo dokumentus.

36. Mokesčio mokėtojo pareigos:

36.1 laiku sumokėti Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį;

36.2 UAB „Telšių vandenys“ prašymu teikti visus duomenis, reikalingus mokesčio dydžiui apskaičiuoti;

36.3 perleidžiant nekilnojamąjį turtą, informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti mokestį vykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi sudaryti paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimo Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklais sutartį su UAB „Telšių vandenys“.

37. Mokesčio mokėtojai, negavę mokėjimo pranešimo iki einamųjų metų gruodžio 31 d., privalo kreiptis į UAB „Telšių vandenys “.

38. Mokesčio mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis mokesčiui apskaičiuoti, laiku nemokantys mokesčio, pažeidžia šias Taisykles ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. MOKESČIO LENGVATOS

 

39. Atleidžiamos nuo mokesčio mokėjimo viešosios įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, kurių dalininkė yra savivaldybė ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos priklauso savivaldybei, taip pat iš valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos.

40. Mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais  gali būti sumažintas už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius verslo subjektams, mokestiniais metais investavusiems į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus su Savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio:

40.1 investicijos dydis nuo 1 iki 3 tūkst. Eur,  taikant 50 proc. lengvatą 1 metams labai mažoms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

40.2 investicijos dydis nuo 3 iki 30 tūkst. Eur, taikant 70 proc. lengvatą 1 metams labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

40.3 investicijos dydis daugiau kaip  30 tūkst. Eur, taikant 100 proc. lengvatą 1 metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

401. Suteikiama mokesčio lengvata negali būti didesnė nei investicijų dydžio suma.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

402. Šių taisyklių 40 punkte įvardintos verslo subjekto sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme:

402.1 Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.1.1 įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

402.1.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

 

402.2 Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.2.1. įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

 

402.2.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

 

402.3 Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

402.3.1. įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

 

402.3.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

 

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

403. Mokesčio lengvatos neteikiamos, jei:

403.1 verslo subjektas turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, savivaldybės ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetams;

403.2 nesumokėtas mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais už praėjusius metus;

403.3 įmonė yra bankrutuojanti ar likviduojama.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

404.Įmonė, norėdama gauti mokesčio lengvatą, pateikia savivaldybei šiuos dokumentus:

404.1 motyvuotą prašymą dėl mokesčio lengvatos;

404.2 UAB „Telšių vandenys“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros mokesčiui sumokėti kopiją;

404.3 pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su savivaldybės biudžetu (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);

404.4 investicijas patvirtinančių dokumentų kopijas su įmonės vadovo parašu ir antspaudu (rangos sutarčių kopijas, darbų atlikimo ir priėmimo aktų kopijas, apmokėjimą už atliktus darbus patvirtinančių dokumentų kopijas);

404.5 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

405. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudaryta nuolat veikianti komisija (toliau – Komisija) išnagrinėja prašymus dėl mokesčio lengvatos, pateiktą medžiagą ir per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia motyvuotą išvadą Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui (toliau – Finansų skyrius).

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

406. Finansų skyrius parengia Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia svarstyti Verslo, ekonomikos ir finansų komitetui bei Tarybai.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

407. Jeigu įmonė pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl mokesčių lengvatų taikymo, Taryba tokį sprendimą pripažįsta netekusiu galios, o lengvatos skirtumą turi išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

408. Lengvatos panaikinamos Tarybos sprendimu Finansų skyriaus teikimu.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

409. Sprendimai dėl minėto mokesčio lengvatų taikymo išsiunčiami mokesčio mokėtojui ir UAB „Telšių vandenys“.

Papildyta punktu:

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

 

X. MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

41. Surinktos mokesčio lėšos naudojamos Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemai eksploatuoti, prižiūrėti, remontuoti bei plėsti, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta sąmata.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Taisyklėse nenumatytus ginčus ir problemas sprendžia Telšių rajono savivaldybės administracija.

43. Mokesčio administravimo veiksmai, neaprašyti šiose Taisyklėse, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje ir Telšių rajono savivaldybėje galiojančiais teisės aktais.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-437, 2012-11-22, paskelbta TAR 2012-11-22, i. k. 2012-02379

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-94, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07795

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių lietaus nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais adminsitravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-133, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11775

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus ir mokesčio už paviršinių lietaus nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo