Suvestinė redakcija nuo 2020-06-16 iki 2022-06-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09664

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO FORMŲ

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-206

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 7.3 papunkčiu, 45 ir 58 punktais:

1.         Tvirtinu pridedamas:

1.1.      skaičiavimų formas biudžeto projektui (toliau – BP) sudaryti:

1.1.1.   n – (n + 2) metų programos sąmatos (BP-1);

1.1.2.   n – (n + 2) metų programų asignavimų suvestinės (BP-2);

1.1.3.   Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, įsigyti (BP-3);

1.2.    patvirtinto biudžeto formas (toliau – B):

1.2.1.   20__ m. programos sąmatos (B-1);

1.2.2.   Išlaidų darbo užmokesčiui (B-2);

1.2.3.   Išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, įsigyti (B-3);

1.2.4.   Išlaidų socialinei paramai pinigais (B-4);

1.2.5.   Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių išlaidų socialinėms garantijoms (B-5);

1.2.6.   Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams (B-6);

1.2.7.   pažymų apie asignavimų pakeitimus formas:

1.2.7.1.  Pažymos apie asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų pakeitimus (Nr. 1);

1.2.7.2.  Pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus (Nr. 2);

1.3.      informacijos apie biudžeto vykdymą (toliau – BV) formas:

1.3.1.   Informacijos apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą 20__ m. (BV-1);

1.3.2.   Informacijos apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 20__ m. (BV-2);

1.3.3.   Informacijos apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, įsigyti plano vykdymą 20__ m. (BV-3);

1.3.4.   Informacijos apie išlaidų socialinei paramai pinigais plano vykdymą 20__m. (BV-4);

1.3.5.   Informacijos apie teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių išlaidų socialinėms garantijoms plano vykdymą 20__ m. (BV-5);

1.3.6.   Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, plano vykdymą 20__ m. (BV-6).

2.         Nustatau, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojai Finansų ministerijai pateikia:

2.1.      užpildytas skaičiavimų formas valstybės biudžeto projektui sudaryti:

2.1.1.   BP-1 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo programų sąmatą;

2.1.2.   BP-2 formą;

2.1.3.   BP-3 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.2.    užpildytas patvirtinto biudžeto formas:

2.2.1.   B-1 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.2.2.   B-2 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.2.3.   B-3 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.2.4.   B-4 ir B-5 formas;

2.2.5.   B-6 formą ir suvestinę asignavimų valdytojo formą;

2.3.      užpildytas biudžeto vykdymo formas:

2.3.1.   BV-1, BV-4, BV-5 formas;

2.3.2.   BV-2, BV-3, BV-6 formas ir suvestines asignavimų valdytojo formas;

2.3.3.   BV-1–BV-6 formas – ne vėliau kaip iki vasario 5 dienos;

2.4.    valstybės biudžeto asignavimų valdytojai gali nurodyti pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams (programų vykdytojams) pateikti ir kitas formas, reikalingas informacijai gauti, ir turi nustatyti jų pateikimo terminus.

3Pavedu Finansų ministerijos Biudžeto departamento skyriams, gavus iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pažymą apie asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų pakeitimus (užpildytą Nr. 1 formą), įvertinus pakeitimų atitiktį teisės aktams, parengti pažymą apie biudžeto asignavimų pakeitimus (užpildyti Nr. 2 formą) ir informuoti asignavimų valdytoją VBAMS priemonėmis.

4.  Rekomenduoju savivaldybėms, nustatant savivaldybių biudžetų projektų, programų sąmatų sudarymo tvarką, mutatis mutandis taikyti šiuo įsakymu patvirtintas formas.

5.  Pripažįstu netekusiais galios:

5.1.    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.2.    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1K-194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.3.    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6.  Šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant informaciją už 2019 metus ir vėlesnius metus bei teikiant informaciją apie 2018 m. valstybės biudžeto vykdymą.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

BP-3

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-86, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12997

 

B-2

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-380, 2019-12-09, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20012

 

B-3

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-86, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12997

 

BV-3

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-86, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12997

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-380, 2019-12-09, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20012

Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-86, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12997

Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo