Sprendimas netenka galios 2020-06-17:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1471, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13095

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-06-04 iki 2020-06-16

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10111

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-04:

Nr. V-1366, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12133

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS-

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m.  gegužės  11  d. Nr. V-1118

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių (toliau – įstaigų) vadovus:

1.1. Užtikrinti, kad įstaigose dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.):

1.1.1. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą;

1.1.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

1.1.3. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

1.2. Užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus:

1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos  norminių teisės aktų reikalavimus;

1.2.2. organizuojant susirinkimus, pasitarimus patalpoje, rekomenduoti darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

1.2.3. nedirbti ir drausti įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą.

1.2.4. įstaigos lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones:

1.2.4.1. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

1.2.4.2. jei nėra įrengtos pertvaros, užtikrinti, kad darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

1.3. Prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:

1.3.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.3.2. jei nėra įrengtos pertvaros, įstaigoje aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai;

1.3.3. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.4. Sudaryti galimybę tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.

1.5. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.

1.6. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.7. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

2. Rekomenduoti privačiajam sektoriui dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip nurodyta viešąjam sektoriui šio sprendimo 1 punkte.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras _ valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1239, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10877

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1275, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11032

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1366, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12133

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo