Suvestinė redakcija nuo 2020-03-28 iki 2020-03-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05561

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-28:

Nr. V-555, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06151

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-387

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 21 ir 72 punktais, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4.1 – 3.4.4 papunkčius, Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 8 punktą,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkį Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui:

1. N u s t a t a u, kad karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo privalo vadovautis priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

1.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti organizuojamas užtikrinant, kad:

1.2.1. Planinės operacijos ir planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl kitų (ne COVID-19) diagnostinių ir gydomųjų paslaugų Apraše nurodytose pagrindinėse ir organizuojančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – COVID-19 ASPĮ) ir kitose (ne COVID-19 ASPĮ) pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti, atidedamos, o kurie hospitalizuoti – atšaukiamos, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė (sprendžia gydantis gydytojas).

1.2.2. Planinės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, kurių nesuteikus jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė  (toliau – neatidėliotinos stacionarinės paslaugos) privalo būti organizuojamos nukreipiant pacientus į tokias paslaugas galinčias suteikti ne COVID-19 ASPĮ, o COVID-19 ASPĮ gali būti teikiamos tik tais atvejais, kai tokių paslaugų ne COVID-19 ASPĮ negali suteikti (sprendimas derinamas su  COVID-19 ASPĮ, į kurias kreipiamasi dėl paslaugų teikimo). Ne COVID-19 ASPĮ privalo užtikrinti neatidėliotinų stacionarinių paslaugų teikimą pagal COVID-19 ASPĮ prašymus.

1.2.3. Neatidėliotinoms stacionarinėms paslaugoms priskiriamos:

1.2.3.1. planinės operacijos ir planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams;

1.2.3.2. integruotos sveikatos priežiūros (ūminio insulto, miokardo infarkto su ST pakilimu ir be ST pakilimo, sunkių traumų atvejais) paslaugos;

1.2.3.3. planinės operacijos ir planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių atlikimas sąlygotas riboto termino, pagrįsto medicinos mokslu;

1.2.3.4. skubios, pagal gyvybines indikacijas ir tęstinės būtinojo gydymo organų ir audinių transplantacijos ir kitos  stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl kitų būklių (gydytojo sprendimu).

1.2.4. Teikiant neatidėliotinas stacionarines paslaugas, kurios pacientams gali būti suteiktos tik COVID-19 ASPĮ, jų teikimas privalo būti organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas pacientų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų viso personalo atskyrimas nuo pacientų ir įstaigos personalo, kai paslaugos teikiamos dėl COVID-19. Teikiant paslaugas privalo būti laikomasi Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams  nustatytų infekcijų kontrolės reikalavimų (toliau – Infekcijų kontrolės reikalavimai).

1.2.5. Mirusiųjų su nustatyta COVID-19 patologoanatominiai tyrimai (patologinės anatomijos autopsijos) asmens sveikatos priežiūros įstaigose neatliekami. Mirusieji, kuriems reikalingas patologoanatominis tyrimas (patologinės anatomijos autopsija), bet įtariama COVID-19, ištiriami dėl COVID-19 imant medžiagą iš mirusiojo minimaliai intervencinėmis priemonėmis. Patologoanatominis tyrimas (patologinės anatomijos autopsija) atliekamas gavus neigiamus šių tyrimų rezultatus. Tais atvejais, kai reikia atlikti patologoanatominį tyrimą (patologinės anatomijos autopsiją) atliekant ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti, tyrimas, nepriklausomai nuo COVID-19 tyrimo rezultatų, atliekamas Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje laikantis Infekcijų kontrolės reikalavimų.

1.2.6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbas organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka konsultuojant pacientus nuotoliniu būdu pagal šio sprendimo 1.3 punkte nurodytus principus ir pakeičiant sveikatos priežiūros specialistų darbo pobūdį atsižvelgiant į pacientų srautus, teikiamų paslaugų pobūdį ir poreikį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

1.2.7. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti organizuojamas vadovaujantis šiais principais:

1.2.7.1. medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, atidedamos, o kurie hospitalizuoti – atšaukiamos, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. Karantino laikotarpiu teikiamos:

1.2.7.1.1. vaikams – visų profilių medicininės reabilitacijos:

1.2.7.1.1.1. Reabilitacija II paslaugos – VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“;

1.2.7.1.1.2. Reabilitacijos II ir Reabilitacija III paslaugos – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre;

1.2.7.1.2. suaugusiesiems pacientams, sergantiems judamojo atramos aparato ir nervų sistemos ligomis, medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, Fizinės ir Sporto medicinos centre, AB Birštono sanatorijoje „Versmė“, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.

1.2.7.2. Medicininės reabilitacijos įstaigos (padaliniai), išskyrus minėtas šio sprendimo 1.2.7.1.1 ir 1.2.7.1.2 papunkčiuose, teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 lengva forma. Teikiant paslaugas šiems pacientams turi būti panaudojamos visos medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtos patalpos (kineziterapijos salės, ergoterapijos salės ir pan.).

1.2.8. Palaikomojo gydymo ir slaugos pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiems pacientams:

1.2.8.1. kuriems yra diagnozuotos ligos ar būklės (pagal TLK-10-AM), nurodytos Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 18 punkte;

1.2.8.2. kurie yra išrašomi iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po ūmios būklės, suteikus neatidėliotiną pagalbą ir atlikus chirurginę operaciją, po kurios turėtų būti skiriama medicininė reabilitacija, tačiau jiems dar yra būtinos slaugos paslaugos.

1.2.9. Įkalinimo įstaigose esantys asmenys, kuriems įtariama ar nustatyta  COVID-19, stacionarizuojami Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Pacientas izoliuojamas vienvietėje palatoje, atliekamas pradinis sveikatos būklės vertinimas, paimamas tepinėlis dėl COVID-19, jei pasireiškia COVID-19 būdingi simptomai. Gavus teigiamą atsakymą, pacientai toliau gydomi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, esant sunkiai COVID-19 formai, pacientai pervežami toliau gydyti į COVID-19 ASPĮ, užtikrinant konvojavimo paslaugas.

1.2.10. Jei teisės aktuose numatyti terminai planinei operacijai ir planinei hospitalizacijai dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų (išskyrus neatidėliotinas stacionarines paslaugas) suteikti, terminų skaičiavimas stabdomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo dienos ir terminų skaičiavimo stabdymas panaikinamas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.2.11. COVID-19 ASPĮ ir ne COVID-19 ASPĮ vadovai privalo užtikrinti, kad įstaigoje pacientų lankymas būtų draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.

1.3. paslaugas teikiančios Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios teikia  ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – AASPĮ), paslaugos privalo būti organizuojamos įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir vadovaujantis šiais principais:

1.3.1. Karantino metu diagnostinės paslaugos ir procedūros teikiamos tik tais  atvejais, kai jų nesuteikus atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė (toliau – neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos).

1.3.2. neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos ir jų teikimo principai:

1.3.2.1. gydytojai specialistai, diagnozuojantys ir gydantys pacientus, sergančius onkologinėmis ligomis, formuoja neatidėliotinų ambulatorinių onkologinių paslaugų (įskaitant ilgalaikę stebėseną) sąrašą ir apimtis konkrečiam pacientui;

1.3.2.2. ambulatorinės diagnostinės ir gydomosios paslaugos ir procedūros onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams teikiamos teisės aktuose nustatyta įprastine tvarka ir terminais;

1.3.2.3. ilgalaikė onkologinėmis ligomis sergančių pacientų stebėsena, ilgalaikę stebėseną atliekančių gydytojų sprendimu, gali būti vykdoma organizuojant nuotolines gydytojų specialistų konsultacijas;

1.3.2.4. teikiant DOTS paslaugas savivaldybės DOTS kabinete (toliau – DOTS kabinetas) organizuojamas  DOTS kabineto bendrosios praktikos slaugytojas turi:

1.3.2.4.1. tuberkulioze sergančiam pacientui arba jo šeimos nariui (jei yra rašytinis prašymas), suteikęs informaciją apie vaistų vartojimo taisykles, saugos ir profilaktikos priemones, išduoti  vaistus tuberkuliozei gydyti 14 dienų ir apie išduotus vaistus pažymėti tuberkulioze sergančio paciento gydymo kortelėje;

1.3.2.4.2.  telefonu kiekvieną darbo dieną vykdyti nuotolinę tuberkulioze sergančio paciento sveikatos būklės ir gydymo režimo stebėjimą;

1.3.2.4.3. informuoti šeimos gydytoją apie tuberkulioze sergančio paciento sveikatos būklės pasikeitimus;

1.3.2.4.4. vieną kartą per 2 savaites tuberkulioze sergančiam pacientui arba jo šeimos nariui (jei yra rašytinis prašymas) išduoti maisto talonus.

1.3.3. Organizuojamas nuotolinis ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – NSPP) teikimas pacientui. NSPP pacientui gali teikti ASPĮ šeimos gydytojo komandos narys, gydytojas specialistas (įskaitant pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus ir gydytojus odontologus) (toliau – gydytojai specialistai), slaugytojas (šiame sprendime pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam specialistų komandos nariui ne gydytojui taikomi tie patys reikalavimai kaip ir slaugytojui). Nuotolinis vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, pacientų konsultacijos, elektroninių ir nėštumo ir gimdymo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos vykdomos pagal šiuos principus:

1.3.3.1. visos NSPP teikiančios įstaigos privalo atnaujinti ar pasirengti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkas ir pagal jas organizuoti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas  pacientui ir nuotolines konsultacijas „gydytojas – gydytojui“ ir nuotolines slaugytojo konsultacijas. Siekiant efektyviau organizuoti paslaugų nuotoliniu būdu teikimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartis;

1.3.3.2. NSPP pacientams turi būti teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pvz. paciento nurodytu telefono numeriu arba kitais paciento nurodytais būdais ir adresais (pvz. socialiniais tinklais, skype, viber ir kt.) pacientui nevykstant į AASPĮ pagal šiuos principus:

1.3.3.2.1. pradėdamas teikti NSPP pacientui, šeimos gydytojo komandos narys, ar gydytojas specialistas, slaugytojas išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo;

1.3.3.2.2. suteikus NSPP pacientui, pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje  asmens medicinos dokumentuose formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025).  Formoje E025 nurodoma NSPP pacientui suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSPP pacientui teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga;

1.3.3.2.3. nusprendus NSPP pacientui neteikti (paciento sveikatos būklė nesukels būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimo arba neturės įtakos reikšmingam paciento sveikatos būklės pablogėjimui), pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją pasibaigus karantinui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. E025;

1.3.3.2.4. nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą karantino laikotarpiu, nes nesuteikus pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė, turi paskirti pacientui vizito į AASPĮ laiką tokiu periodiškumu, kad AASPĮ konsultuojami pacientai nesusitiktų ir būtų galima užtikrinti Infekcijų kontrolės reikalavimus.

1.3.3.3. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas, teikdamas NSPP pacientui – gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – vaistinių preparatų ar MPP) skyrimą, skirti būtinus tyrimus (jei jie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės blogėjimui) ar esant neatidėliotinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą, išduoti elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą bei atlikti kitus būtinus veiksmus, nurodytus teisės aktuose.

1.3.3.4. teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus ir MPP turi:

1.3.3.4.1. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar slaugytojas, nepriklausomai nuo to ar pacientas prirašytas prie jo ar ne;

1.3.3.4.2. jei AASPĮ  šeimos gydytojo komandos nariai dėl didelės darbų apimties, nespėja konsultuoti pacientų nuotoliniu būdu arba dėl kitų organizacinių priežasčių, pratęsti šeimos medicinos gydytojo paskirtus vaistus gali ir kiti AASPĮ dirbantys gydytojai specialistai ar slaugytojai;

1.3.3.4.3. kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, slaugytojas, teikiantys paslaugas pagal AASP įstaigos sudarytą sutartį (-is) dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo PAASP įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu arba pagal kitą įstaigų susitarimą.

1.3.3.5. slaugytojas gali pratęsti anksčiau šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo paskirtus vaistinius preparatus ar MPP ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Slaugytojas vaistinius preparatus gali pratęsti tik įsitikinęs, kad paciento sveikatos būklė yra stabili (pacientas nenurodo skundų, susijusių su vaistinių preparatų vartojimu, pablogėjusios sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt.) ir jei pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau ir į vardinio preparato sudėtį neįeina narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

1.3.3.6. nuotolinių ambulatorinių konsultacijų „gydytojas–gydytojui“ teikimo pagrindiniai principai:

1.3.3.6.1. ambulatorinių nuotolinių konsultacijų „gydytojas–gydytojui“ organizavimo principai skirti nuotolinių ambulatorinių pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (toliau – šeimos gydytojas) ir gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų arba gydytojo specialisto ir kito gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų  paslaugoms organizuoti.

1.3.3.6.2. nuotolinė konsultacija (toliau – NK)  naudojantis ESPBI IS, šeimos gydytojo konsultacija su antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu arba gydytojo specialisto konsultacija su kitos specialybės ar tos pačios specialybės tik aukštesnio paslaugų teikimo lygio (t. y. antrinio su tretiniu) dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo, nevykstant jam į antrines ir  (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą.

1.3.3.7. pradėdamas teikti NK paslaugą šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas įvertina nuotoliniu būdu paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl NK paslaugos poreikio ir apie NK paslaugą informuoja pacientą:

1.3.3.7.1. elektroniniu būdu užpildo siuntimą forma E027  pagal siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumus, nustatytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – forma E027);

1.3.3.7.2. surašo informaciją apie NK paslaugą paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025;

1.3.3.7.3. susisiekia telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar gydytoju specialistu, anksčiau konsultavusiu pacientą, ir užregistruoja pacientą NK paslaugai.

1.3.3.8. antrines ar tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis asmens sveikatos priežiūros specialistas ar gydytojas specialistas, į kurį kreipėsi šeimos gydytojas ar kitas gydytojas specialistas, gavęs informaciją apie NK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateiktas gydytojo siuntimas (forma E027) NK paslaugai, užregistruoja NK gydytojui specialistui pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir informuoja paslaugos prašantį gydytoją apie suteiktą NK laiką (ne elektroniniu paštu ar per ESPBI IS), ir kokiu būdu NK bus suorganizuota bei kitą svarbią informaciją;

1.3.3.9. gydytojas specialistas, kuriam pavesta suteikti NK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą NK paslaugai:

1.3.3.9.1. įvertina šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto pateiktą informaciją, ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš konsultacijos prašančio gydytojo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis technologijomis bei priima sprendimą dėl NK paslaugos suteikimo:

1.3.3.9.1.1.  jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NK paslaugai suteikti, jis gali kreiptis į šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz. telefonu) ir gauti papildomą informaciją;

1.3.3.9.1.2. konsultuojantis gydytojas, suteikęs NK, pateikia šeimos gydytojui ar gydytojui specialistui siuntimo atsakymą formoje E027-a pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo – patvirtinimo“ (toliau – E027-a.ir formoje E025, kuriose nurodo NK paslaugos suteikimo datą, laiką, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto užduotus klausimus bei rekomendacijas.

1.3.3.9.2. konsultuojančiam gydytojui priėmus spendimą NK paslaugos neteikti (pavyzdžiui,  neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę, negalima nuotoliniu būdu įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų ir pan.), šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas informuojamas, kad pacientas turi būti siunčiamas konsultacijai įprastine tvarka pasibaigus karantinui. Jei nesuteikus konsultacijos paciento sveikatos būklė sukels būtinosios medicinos pagalbos poreikį arba turės įtakos reikšmingam paciento sveikatos būklės pablogėjimui, užregistruoja pacientą konsultacijai, atvykstant į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Konsultuojantis gydytojas apie atsisakymo suteikti NK paslaugą priežastį įrašo siuntimo atsakyme formoje E027-a ir formoje E025;

1.3.3.9.3. konsultuojantis gydytojas specialistas atsakymą į siuntimą NK paslaugai turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NK paslaugai dienos formoje E027-a;

1.3.3.10. po NK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal gydytojo specialisto rekomendacijas, paskirti atlikti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir pan.;

1.3.3.11. gydytojai išduodami nuotoliniu būdu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus visų pirma turi vadovautis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.3.3.12. karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nuotoliniu būdu išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka;

1.3.3.13. karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei) nekviečia asmenų kontrolei dėl nedarbingumo.

1.3.4. Planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos atidėdamos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė (šio sprendimo 1.3.2 papunktis ir kiti atvejai, kai yra gydančio gydytojo sprendimas):

1.3.4.1. AASPĮ sveikatos priežiūros specialistai turi susisiekti nuotoliniu būdu su pacientais, kurie užsiregistravę planinėms paslaugoms karantino laikotarpiu įstaigos vadovo nustatyta tvarka;

1.3.4.2. įvertinę paciento sveikatos būklę nuotoliniu būdu, turi pasiūlyti pacientui atidėti jo vizitą laikotarpiui po karantino arba;

1.3.4.2.1. jei pacientas buvo užsirašęs šeimos gydytojo komandos nario konsultacijai, atvykstant į AASPĮ, jam turi būti suteikta NSPP pagal šio sprendimo 1.3.3.2. papunktyje nurodytus principus;

1.3.4.2.2. jei pacientas pagal siuntimą buvo užsirašęs gydytojo specialisto konsultacijai, šis specialistas ar kitas AASPĮ specialistas įstaigos vadovo nustatyta turi susisiekti su pacientu dėl NSPP suteikimo pagal šio sprendimo 1.3.3.2. papunktyje nurodytus principus;

1.3.4.2.3. jei šeimos gydytojas, konsultuodamas pacientą nustato, kad pacientui karantino laikotarpiu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, jis užpildo ESPB IS siuntimą ir susisiekia nuotoliniu būdu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar pacientą anksčiau konsultavusiu gydytoju specialistu dėl konsultacijos gavimo nuotoliniu būdu pagal šio sprendimo 1.3.3.4 papunktyje nustatytus principus;

1.3.4.2.4. jei po NSPP pacientui būtina atvykti karantino laikotarpiu į AASPĮ, nes nesuteikus pacientui paslaugų laiku, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė,  pacientui turi būti paskirtas vizito į AASPĮ laikas tokiu periodiškumu, kad AASPĮ konsultuojami pacientai nesusitiktų ir būtų galima užtikrinti Infekcijų kontrolės reikalavimus;

1.3.4.2.5. pacientai, kuriems reikalinga būtinoji pagalba ar kitais būtinais atvejais,  į AASPĮ įstaigą įleidžiami pagal įstaigos vadovo nustatytą tvarką ir tik pagal iš anksto nurodytą vizito laiką. Prie įėjimo į AASPĮ turi budėti įstaigos vadovo paskirtas specialistas (-ai), kuris (-ie) pacientus įleidžia į įstaigą tik pagal pateiktą registruotų pacientų sąrašą ir tik nustatytu laiku;

1.3.4.2.6. asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo aprūpinti paslaugas teikiančius specialistus higienos ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus.

1.3.5. Paslaugų namuose, išskyrus paliatyvios pagalbos vaikams ir suaugusiems bei ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, teikimas ribojamas. Nesutrikusio vystymosi naujagimių lankymas namuose karantino laikotarpiu nevykdomas.

1.3.6. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų ir profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo teikimas atidedamas.

1.3.7. Karantino režimo metu netaikomas reikalavimas įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems asmenims turėti galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.

1.3.8. Pasibaigus karantino režimo laikotarpiui, darbdaviai nukreipia darbuotojus, neturinčius galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, privalomam profilaktiniam sveikatos tikrinimui.

1.3.9. Karantino laikotarpiu turi būti sudaryta  galimybė nuotoliniu būdu išduoti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – forma Nr. E083-1) 2 grupės transporto priemonių (C, D, C1, C1E, CE, D1, D1E, DE kategorijų) vairuotojams, vykstantiems atsivežti krovinių į užsienio valstybes, kuriems būtina pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Pažymėjimo išdavimo tvarka:

1.3.9.1. vairuotojas dėl formos Nr. E083-1 išdavimo nuotoliniu būdu kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai paskutinis vairuotojo sveikatos patikrinimas buvo atliktas ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,  kur jis yra prisirašęs ir jam buvo išduota popierinė pažyma, vairuotojas asmens sveikatos priežiūros įstaigai  turi pateikti paskutinio vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos kopiją, o nesant tokios galimybės – vairuotojo pažymėjimo kopiją;

1.3.9.2. asmens sveikatos priežiūros įstaiga  patikrina, ar paciento Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (toliau – forma Nr. 025/a) nėra duomenų apie ligas ir sveikatos problemas, nustatytas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Tikrinimų  aprašas,) dėl kurių ribojama paciento teisė vairuoti 2 grupės transporto priemones;

1.3.9.3. jeigu formoje Nr. 025/a nėra duomenų apie ligas ir sveikatos problemas, dėl kurių ribojama teisė vairuoti 2 grupės transporto priemones arba pacientui nėra nustatyta ligų, dėl kurių reikalingas papildomas ištyrimas ar specialistų konsultacijos, ESPBI IS užpildoma forma Nr. E083-1, pastabų laukelyje pažymint, kad forma Nr. E083-1 išduota nuotoliniu būdu 3 mėnesiams ir per šį laikotarpį pacientas privalo kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo;

1.3.9.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigą, ESPBI IS užpildžiusi formą Nr. E083-1, informuoja pacientą apie jos išdavimą ir apie 3 mėnesių terminą, per kurį pacientas privalo atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą  dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo. Jeigu praėjus 3 mėnesiams nuo formos Nr. E083-1 išdavimo nuotoliniu būdu pacientas nesikreipė į asmens sveikatos priežiūros įstaigą  dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo, Tikrinimų aprašo 26 punkte nustatyta tvarka, asmens sveikatos priežiūros įstaiga informuoja valstybės įmonę „Regitra“, kad pacientui nesikreipus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą  dėl sveikatos patikrinimo per 3 mėnesius, jam nuotoliniu būdu išduota pažyma pripažįstama netekusia galios;

1.3.9.5. jeigu pacientui atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą  ir atlikus vairuotojo sveikatos patikrinimą nustatoma, kad jam turi būti taikomi apribojimų kodai, kurie nebuvo nurodyti nuotoliniu būdu išduotoje formoje Nr. E083-1, asmens sveikatos priežiūros įstaigą Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka informuoja valstybės įmonę „Regitra“ apie tai, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos  nuotoliniu būdu išduotoje formoje Nr. E083-1 nurodyti duomenys patikslinti ir asmeniui išduota nauja forma Nr. E083-1 su apribojimų kodu (ar kodais).

1.3.10. Planiniai skiepijimai vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad profilaktinių skiepijimų atidėjimas ar pertrūkiai, sukelia užkrečiamųjų ligų protrūkius, o laiku nepaskiepytiems asmenims gresia užkrečiamųjų ligų komplikacijos ir mirtys, planiniai skiepijimai karantino laikotarpiu nėra atidedami ir privalo būti atliekami ASPĮ vadovaujantis šia tvarka:

1.3.10.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje  atliekami skiepijimai pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugusiųjų skiepijimai pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programą, rekomenduojami skiepijimai (pavyzdžiui, skiepijimai nuo erkinio encefalito), išlaikant skiepijimo schemas;

1.3.10.2. apie skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių kalendorių (skiepijimų laiką) asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaikų tėvus (įgaliotus atstovus pagal įstatymą) turi informuoti iš anksto nuotoliniu būdu;             

1.3.10.3. suaugę asmenys dėl planinių skiepų su asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi susisiekti nuotoliniu būdu;

1.3.10.4. jei asmens sveikatos priežiūros įstaigai nuotoliniu būdu informuojant ar paskambinus asmeniui nustatoma, kad vaikai ar suaugusieji, kuriems reikia atlikti planinius skiepus, buvo išvykę į užsienį 14 kalendorinių dienų laikotarpyje ar turėjo sąlytį su įtariamu, ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar yra įtariami, ar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skiepai atidedami;

1.3.10.5. planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų pacientų srautai;

1.3.10.6. Skiepus gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20 valandų „Skiepijimo pagrindų“ kvalifikacijos tobulinimo programą. Jei vaikas skiepijamas pagal individualų skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas;

1.3.10.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigą  aprūpina skiepijimus atliekančius specialistus higienos ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus;

1.3.10.8. imunoprofilaktikos kontrolę ir karantino režimo sąlygų laikymosi kontrolę atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

1.3.11. Paskelbto karantino metu gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) posėdžiai atšaukiami. Tolimesni veiksmai, reikalaujantys GKK, priimami gydančio gydytojo sprendimu, o pacientas informuojamas nuotoliniu būdu.

1.3.12. Asmenų, kurie kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), neįgalumo ir darbingumo lygių, specialiųjų poreikių nustatymas vykdomas asmeniui nedalyvaujant ir Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną pildant susisiekus su šiais asmenims ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

1.3.13. Jeigu asmeniui nustatytas dalinis darbingumas, neįgalumas, specialieji poreikiai, NDNT sprendimas dėl priimto dalinio darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių būtų tęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

1.4. Odontologijos paslaugos (išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą reglamentuoja šio sprendimo 1.2 papunktis) turi būti sustabdytos karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. Odontologijos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais principais:

1.4.1. Odontologines paslaugas teikiančios įstaigos turi susisiekti nuotoliniu būdu su pacientais, kurie užsiregistravę planinėms paslaugoms paskelbtu karantino laikotarpiu ir atidėti jų vizitus laikotarpiui po karantino.

1.4.2. Jei pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba, visų pirma pacientas turi susisiekti su odontologines paslaugas teikiančia įstaiga nuotoliniu būdu. Gydytojui odontologui nustačius nuotoliniu būdu, kad pacientui reikalinga būtinoji pagalba, jis turi paskirti pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją. 

1.4.3. Prieš atvykstant pacientui, kuriam reikalinga būtinoji pagalba, sveikatos priežiūros specialistai, kurie teiks paslaugą, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Kaip apsirengti/užsidėti asmenines apsaugos priemones ir kaip jas nusirengti/nusiimti  pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams paskelbtas Asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti COVID-19 pacientai.

1.5. Jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje teikiamos pacientams dėl COVID-19, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad įstaigoje kitų pacientų atžvilgiu būtų  laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.

1.6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, organizuojančioms pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimą, metodiškai vadovauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

1.7. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos savo interneto svetainėse skelbia aktualią informaciją susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu karantino metu.

1.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga organizuoja darbuotojų mokymus kaip naudoti apsaugos priemones ir atliekų tvarkymą.

1.9. Turi būti užtikrinta kraujo komponentų būtinajai medicinos pagalbai teikti gamyba.

1.10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas organizuoja ir yra atsakingas sveikatos priežiūros specialistų mokymą teikti sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams.

1.11. Rekomendacijas pacientams, sveikatos priežiūros specialistams pagal atskiras ligas ir sveikatos būkles rengia universitetai ir (ar) sveikatos priežiūros specialistų draugijos.

1.12. Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nariams jų šeimų nariams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos UAB „Baltijos Amerikos klinika“.

1.13. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas organizuoja įstaigos darbuotojams ėminių dėl COVID-19 paėmimą ir ištyrimą įstaigos darbuotojams.                 

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų (nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo) vadovus:

2.1.1. karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu, esant poreikiui, asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkti visų profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus rezidentus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus paslaugų teikimui pagal kompetenciją, išskyrus sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurie yra vyresni nei 60 metų;

2.1.2. perskirstyti įstaigos infrastruktūrą užtikrinant prioriteto tvarka asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimui bei sudėtingos būtinosios pagalbos ir neatidėliotinų paslaugų teikimui (reanimacijos, operacinių bei stebėjimo padalinių didinimas ir stiprinimas);

2.1.3. įstaigos veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas paslaugų dėl COVID-19 įstaigoje savalaikiškumas ir prieinamumas, pacientų, kuriems paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19 atskyrimas nuo COVID-19 paslaugos.

2.2. Aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų vadovus sudaryti sąlygas, esant asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ar savivaldybės administracijos vadovų  prašymams, pasitelkti studentus asmens sveikatos priežiūros paslaugoms dėl COVID-19 teikti.

2.3. Savivaldybių administracijų direktoriai privalo užtikrinti operatyvų šio sprendimo vykdymą savivaldybės pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2.4. Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos netaikyti karantino režimo laikotarpiu įdarbintų ar dirbančių darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo kontrolės karantino režimo laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo pabaigos.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                       Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-439, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05715

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-448, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05765

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-457, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05802

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-476, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-21, i. k. 2020-05861

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-555, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06151

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo