Suvestinė redakcija nuo 2022-12-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03814

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO IR LEIDIMO VYKDYTI VEISIMO PROGRAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SUTEIKIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. B1-126 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 18 ir 40 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos 2020-01-23 raštą Nr. 01-05 „Dėl kiaulių veislininkystės programos sustabdymo atšaukimo“, viešosios įstaigos Respublikinės lenktyninių žirgų lygos 2020-01-13 prašymą patvirtinti veisimo programą, Lietuvos avių augintojų asociacijos 2020-01-30 raštą Nr. 2020 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“ ir 2022-11-23 prašymą patvirtinti veisimo programą, remdamasis Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos, sudarytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, 2020-02-11 posėdžio protokolo Nr. B11-31 1-ojo, 2-ojo, 3-iojo ir 5-ojo klausimų nutartimis ir 2022-12-13 posėdžio protokolo Nr. B11-200 3-iojo klausimo nutartimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-867, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-20, i. k. 2022-25969

 

1.  T v i r t i n u:

1.1. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos:

1.1.1. Grynaveislių senojo genotipo Lietuvos baltųjų veislės kiaulių veisimo programą,

1.1.2. Grynaveislių Lietuvos vietinių veislės kiaulių veisimo programą;

1.2. viešosios įstaigos Respublikinės lenktyninių žirgų lygos Lenktyninių ristūnų veislės žirgų veisimo programą;

1.3. Lietuvos avių augintojų asociacijos:

1.3.1. Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių veislės avių veisimo programą 20202030 metams,

1.3.2. Sufolkų veislės avių veisimo programą 20202030 metams,

1.3.3. Tekselių veislės avių veisimo programą 20202030 metams,

1.3.4. Il de Franso (Île-de-France) veislės avių veisimo programą 20202030 metams.

2.  S u t e i k i u Nyderlandų veisimo organizacijai HYPOR B. V. leidimą Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti:

2.1. Pjetrėnų (komercinis pavadinimas Hypor Maxter Piétrain) veislės kiaulių veisimo programą;

2.2. Diurokų (komercinis pavadinimas Hypor Rocky Duroc) veislės kiaulių veisimo programą;

2.3. Diurokų (komercinis pavadinimas Hypor Magnus Duroc) veislės kiaulių veisimo programą;

2.4. Diurokų (komercinis pavadinimas Hypor Kanto Duroc) veislės kiaulių veisimo programą;

2.5. Landrasų (komercinis pavadinimas Hypor Landrace) veislės kiaulių veisimo programą;

2.6. Didžiųjų baltųjų (komercinis pavadinimas Hypor Large White) veislės kiaulių veisimo programą;

2.7. Hibridinės F1 (komercinis pavadinimas Hypor Libra) veislės kiaulių veisimo programą.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-974 „Dėl veisimo programų patvirtinimo sustabdymo“ 1.1, 1.3 ir 1.8 papunkčius.

4.  P a v e d u:

4.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui per 5 darbo dienas raštu informuoti Nyderlandų verslo skatinimo agentūrą apie veisimo organizacijai HYPOR B. V. leidimo vykdyti įsakymo 2 punkte nurodytų veisimo programų Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimą;

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-867, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-20, i. k. 2022-25969

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. B1-126 „Dėl Veisimo programų patvirtinimo ir leidimo vykdyti veisimo programas Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo“ pakeitimo