Suvestinė redakcija nuo 2022-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13244

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-29:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SKAIČIAUS NUSTATYMO, ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATŲ, SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠŲ, ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PAVYZDINIŲ SUTARČIŲ IR ADVOKATŲ PROFESINĖS VEIKLOS PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 1R-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis bei 21 straipsnio 3 dalimi:

1.     Nustatau advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių:

1.1.  Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.2.  Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.3.  Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje – 5;

1.4.  Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.5. Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje – 4.

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatus;

2.2. Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

2.3. Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

2.4. Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinę sutartį;

2.5. Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinę sutartį;

2.6. Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinę sutartį;

2.7. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą;

2.8. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1R-99 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                        Elvinas Jankevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1R-97

redakcija)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato advokatų, pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurse (toliau – konkursas) gali dalyvauti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.

3. Konkurse negali dalyvauti advokatai, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso paskelbimo dienos ar kurie turi galiojančių drausminių nuobaudų.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONKURSO PASKELBIMAS

 

5. Konkursą skelbia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) savo interneto svetainėje, taip pat apie jį praneša Lietuvos advokatūrai ir Teisingumo ministerijai, kurios šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėse.

6. Konkursas skelbiamas:

6.1. likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybos ir advokato sudarytos sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo termino pabaigos;

6.2. nutraukus tarnybos ir advokato sudarytą sutartį dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo ar šiai sutarčiai pasibaigus dėl advokato mirties;

6.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui padidinus advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

7. Prieš skelbdama konkursą, tarnyba nustato numatomą advokato darbo vietą, sąlygas dėl advokato aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti, atsižvelgdama į būsimas advokato sąnaudas.

8. Skelbime apie konkursą nurodomi: per konkursą planuojamų atrinkti advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičius; veiklos teritorija; darbo vieta; sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas; teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą; sąlygos dėl advokatų aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti; dokumentų pateikimo tvarka ir terminai; kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą. Skelbime apie konkursą taip pat gali būti nurodomi konkurso data, laikas ir vieta.

9. Konkursas organizuojamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo paskelbimo dienos. Konkurso datą ir laiką nustato tarnybos vadovas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

10. Advokatas, pageidaujantis dalyvauti konkurse (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

10.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau − prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, Lietuvos Respublikos apygardos teismo veiklos teritoriją, kurioje pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, teisės sričių grupę (baudžiamosios, administracinių nusižengimų ir konstitucinės justicijos arba civilinės, administracinės ir konstitucinės justicijos), kurioje pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

10.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

10.3. advokato pažymėjimo kopiją;

10.4. gyvenimo aprašymą.

11. Pretendentai Nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

12. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo tarnybos interneto svetainėje dienos.

13. Jeigu pretendentas pateikia Nuostatuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų Nuostatų 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

14. Kilus abejonių dėl Nuostatų 10.2–10.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti pretendento pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki konkurso pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis iki konkurso pradžios ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas iki konkurso pradžios nepateikia dokumentų originalų ar dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, pretendentui neleidžiama dalyvauti konkurse ir tai pažymima posėdžio protokole (1 priedas) (toliau – protokolas).

15. Jei yra Nuostatų 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui dalyvauti konkurse, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Konkursui vykdyti teisingumo ministro įsakymu iš 5 narių sudaroma Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisija (toliau – Komisija). Du atstovus į Komisiją deleguoja tarnyba ir teisingumo ministras, vieną – Lietuvos advokatūra. Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją iš Komisijos narių skiria teisingumo ministras.

17. Komisijos funkcijos:

17.1. vykdyti konkursą, įvertinti pretendentus pagal Nuostatuose įtvirtintus kriterijus ir priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio asmens (laimėjusių asmenų);

17.2. spręsti dėl Komisijos narių nušalinimo (nusišalinimo).

18. Komisija privalo:

18.1. priimdama sprendimus vadovautis teisėtumo, nešališkumo ir asmenų lygiateisiškumo principais;

18.2. neatskleisti informacijos, susijusios su pretendentų asmens duomenimis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

18.3. užtikrinti konkurso klausimų ir vertinimo konfidencialumą.

19. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius privalo pranešti Komisijai apie bet kokius pretendentų bandymus susisiekti su jais, kad paveiktų Komisijos sprendimus ar kitaip darytų įtaką vertinimo procedūroms. Komisija privalo apsvarstyti gautą informaciją posėdyje ir priimti protokolu įformintą sprendimą dėl gauto pranešimo.

20. Komisijos veiklos forma yra posėdis. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai.

21. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininkas posėdyje dalyvauti negali, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos pirmininko ir Komisijos pirmininko pavaduotojo, jų funkcijos bendru sutarimu pavedamos vykdyti kitam Komisijos nariui ir apie tai pažymima Komisijos protokole. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Komisijos sekretorių, o jis informuoja Komisijos pirmininką.

22. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių Komisijos narių paprastąja balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

23. Jeigu Komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo vertinant šį asmenį, Komisijos narys nedelsdamas privalo nusišalinti nuo šio asmens (ar visų konkurse dalyvaujančių asmenų) vertinimo. Apie nusišalinimą pažymima Komisijos protokole.

24. Iki konkurso dienos asmuo gali pareikšti nušalinimą Komisijos nariams. Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis pareiškimas dėl Komisijos narių nušalinimo pateikiamas Komisijos pirmininkui, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojui.

25. Uždarame Komisijos posėdyje konkurso dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas 3 arba daugiau Komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties Komisija. Jeigu nušalinimas pareikštas vienam arba 2 Komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems Komisijos nariams nedalyvaujant.

26. Komisijos sekretoriumi skiriamas tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

27. Komisijos protokolai ir kita su Komisijos darbu susijusi medžiaga saugoma tarnyboje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONKURSO VYKDYMAS

 

28. Tarnyba konkurso datą, laiką ir vietą pretendentams ir Komisijos nariams praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki nustatytos konkurso datos ir paskelbia apie tai tarnybos interneto svetainėje. Konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu ar mišriu būdu. Šiuo atveju pretendentai ir Komisijos nariai informuojami, kokios vaizdo konferencijų technologijos bus naudojamos, ir nurodomi reikiami prisijungimo duomenys.

29. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateikti jį Komisijos sekretoriui. Prieš konkursą Komisijos sekretorius patikrina pretendentų tapatybę. Jeigu pretendentas pavėluoja į konkursą, dėl jo dalyvavimo konkurse sprendžia Komisija, įvertinusi vėlavimo priežastis ir aplinkybes.

30. Per konkursą vertinami pretendentų gebėjimai teikti antrinę teisinę pagalbą ir jų privalumai (toliau − vertinimas).

31. Pretendentų vertinimo kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia siekiant tinkamai teikti antrinę teisinę pagalbą, dalykinės bei asmeninės savybės, motyvacija nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą, advokato profesinės veiklos patirtis, patirtis teisės srityse, kuriose advokatas nori teikti antrinę teisinę pagalbą, patirtis teikiant teisines paslaugas specifinėse bylose, atstovaujant labiau pažeidžiamiems asmenims ar juos ginant (pavyzdžiui, vaikus, negalią turinčius asmenis, nukentėjusiuosius baudžiamosiose bylose), mokslinės veiklos, jeigu ją vykdo, rodikliai, kiti dalykiniai įgūdžiai, kurie gali būti naudingi teikiant antrinę teisinę pagalbą. Jeigu pretendentas anksčiau teikė antrinę teisinę pagalbą, Komisijai tarnyba taip pat pateikia informaciją, susijusią su antrinės teisinės pagalbos teikimu (tiek, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų teisinės apsaugos nuostatų ir advokato profesinės paslapties apsaugos).

32. Vertinant pretendentus taikomas interviu (struktūruoto ar pusiau struktūruoto individualaus pokalbio, per kurį pretendentams užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, paliekant galimybę užduoti tikslinamųjų klausimų, ar pateikiami pagrindiniai klausimai neatmetant galimybės užduoti papildomų klausimų) vertinimo metodas.  

33. Prieš pradedant pretendentų vertinimą, pristatoma Komisijos sudėtis ir pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo metodu bei vertinimo eiga.

34. Komisijos sekretorius užtikrina tvarką, kad vertinime dalyvavęs pretendentas, išėjęs iš patalpos, kurioje vyko vertinimas, nepatektų į patalpą, kur vertinimo laukia kiti pretendentai.

35. Vykstant vertinimui pretendentui draudžiama naudotis literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Pretendentas, pažeidęs šį reikalavimą, pašalinamas iš konkurso.

36. Atliekant vertinimą turi būti daromas skaitmeninis garso (arba garso ir vaizdo, jei konkursas vykdomas nuotoliniu ar mišriu būdu) įrašas, kurio laikmena pridedama prie protokolo ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Vykstant vertinimui kiekvienas Komisijos narys pretendentus vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Kiekvienas Komisijos narys pretendentams skirtus balus įrašo į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso vertinimo lentelę (2 priedas), kuri pridedama prie protokolo.

38. Sumuojant kiekvienam pretendentui skirtus visų Komisijos narių balus ir padalijant juos iš dalyvaujančių Komisijos narių skaičiaus gaunamas balų vidurkis. Vertinimo balai suapvalinami iki šimtosios dalies. Komisijos narių pretendentams skirti balai įrašomi į Pretendentų vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji protokolo dalis.

39. Laimėjusiais konkursą laikomi pretendentai, gavę didžiausią galutinį rezultatų įvertinimą, tačiau ne mažiau kaip 7 balus. Jei keli pretendentai gauna vienodus bendrus įvertinimus, Komisijos nariai pretendentams užduoda vienodų papildomų klausimų. Konkurso laimėtojas nustatomas balsuojant Komisijos nariams. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Balsavimas vyksta nedalyvaujant vienodą balų skaičių surinkusiems pretendentams.

40. Suskaičiavus vertinimo rezultatus, pakviečiami vertinime dalyvavę pretendentai ir Komisijos pirmininkas juos supažindina su vertinimo rezultatais.

41. Komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami Nuostatai, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.

42. Jei paaiškėja, kad konkursas vyko pažeidžiant Nuostatų reikalavimus, konkursas skelbiamas iš naujo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Pasibaigus Nuostatų 41 punkte nustatytam Komisijos sprendimo apskundimo terminui, tarnyba informuoja konkursą laimėjusį asmenį (laimėjusius asmenis) apie sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo (toliau – sutartis) sudarymą.

44. Jei advokatas per 5 darbo dienas nuo tarnybos informacijos apie sutarties sudarymą gavimo dienos nesudaro sutarties, tarnyba minėtą sutartį gali sudaryti su antru pagal konkurso rezultatus pretendentu, jam atsisakius, – su tolesniu ir taip toliau. Jei tokių advokatų nėra, konkursas skelbiamas iš naujo.

45. Advokatai, su kuriais tarnyba sudaro sutartis, per vieną darbo dieną nuo šių sutarčių įsigaliojimo dienos įrašomi į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą.

 

______________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę

pagalbą, konkurso nuostatų

1 priedas

 

 

(Protokolo forma)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20___ m.______________ d. Nr.

Vilnius

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20____m.____________________d. įsakymu Nr.________ (toliau – Komisija), posėdis įvyko ____________________________________________________, posėdžio pradžia__________________________________________________________________,

(nurodoma data)                          (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ______________________.

                                 (nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas_______________________________________________________

Komisijos sekretorius_______________________________________________________

Komisijos nariai:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse (nurodomi pretendentų vardai, pavardės, gimimo datos): __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentai (nurodomi pretendentų vardai, pavardės, gimimo datos):_________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl Komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir Komisijos narių nusišalinimai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Pretendentų vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

 

 

Komisijos nario vardas, pavardė, skirtas balas

Balų vidurkis

Konkurse užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėse lentelėse įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius

_______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojų ____________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Komisijos pirmininkas ________________                               _____________________________

                                                     (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius ________________                                 _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai                   ________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

Su konkurso rezultatais susipažinome:

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

______________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę

pagalbą, konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Vertinimo lentelės forma)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimo balas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos narys

 

 

_______________

(parašas)

 

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m.  birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, PRIREIKUS TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sutarčių su advokatais, pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarką.

2. Sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

3. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus negali būti sudaromos su advokatais, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki informacijos apie sutarčių sudarymą su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, paskelbimo dienos, ar turinčiais galiojančių drausminių nuobaudų.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, PRIREIKUS TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKA

 

5. Informacija apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą skelbiama esant antrinės teisinės pagalbos poreikiui, kuris nustatomas įvertinus statistinius antrinės teisinės pagalbos teikimo duomenis, taip pat kai dėl objektyvių priežasčių (pasibaigus sutarčiai dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, dėl advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, didelio darbo krūvio konkrečioje tarnybos veiklos teritorijos dalyje ar kt.) nedelsiant būtina užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą. Šią informaciją skelbia tarnyba savo interneto svetainėje ir praneša Lietuvos advokatūrai, kuri ją taip pat paskelbia savo interneto svetainėje.

6. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus taip pat gali būti sudaromos su advokatais, nuolat teikusiais antrinę teisinę pagalbą, kai pasibaigia jų sutarčių dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas ar minėtos sutartys nutraukiamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui sumažinus advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

7. Skelbime apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą nurodomi: advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, veiklos teritorija; teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą; dokumentų pateikimo tvarka ir terminai; kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie sutarčių sudarymą.

8. Advokatas, pageidaujantis sudaryti sutartis (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

8.1. prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus  (toliau – prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, Lietuvos Respublikos apygardos teismo veiklos teritoriją, kurioje nori teikti antrinę teisinę pagalbą, teisės sritis, kuriose pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. advokato pažymėjimo kopiją;

8.4 gyvenimo aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

9. Pretendentai aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar tarnybos elektroninio pašto adresu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

10. Pretendentų dokumentai priimami dešimt darbo dienų nuo informacijos apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą paskelbimo tarnybos interneto svetainėje dienos, išskyrus aprašo 11 punkte nurodytą atvejį.

11. Aprašo 6 punkte nurodytu atveju pretendentų dokumentai priimami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarčių dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo termino pasibaigimo ar minėtų sutarčių nutraukimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui sumažinus advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių, dienos.

12. Jeigu pretendentas pateikia apraše nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia apraše nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų aprašo 8.2–8.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

13. Kilus abejonių dėl aprašo 8.2–8.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti advokato pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − iki tarnybos nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, pabaigos. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas nepateikia dokumentų originalų iki aprašo 10 punkte nustatyto ar tarnybos nurodyto termino pabaigos arba dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

14. Jei yra aprašo 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui sudaryti sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

15. Jeigu pretendentas pateikia tarnybai visus aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir nėra aprašo 3 punkte nustatyto pagrindo, jam išsiunčiamas pranešimas ir informacija apie sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sudarymą jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

16. Tarnybos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus su advokatais sudaromos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aprašo 15 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos. Advokatai, su kuriais tarnyba sudaro sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, per vieną darbo dieną nuo šių sutarčių įsigaliojimo dienos įrašomi į Advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą.

18. Tarnyba per vieną darbo dieną nuo advokatų įrašymo į Advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą dienos jį papildo ir pateikia Lietuvos advokatūrai ir koordinatoriui (koordinatoriams).

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, KONKREČIOJE BYLOJE TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sutarčių su advokatais, kurie nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus (toliau – sąrašai) ir kurie teikia antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje, sudarymo tvarką.

2. Sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.

3. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje negali būti sudaromos su advokatais, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje sudarymo dienos.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, KONKREČIOJE BYLOJE TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKA

 

5. Jeigu gautas pareiškėjo prašymas, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų jo pasirinktas advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir yra šio advokato sutikimas dėl atstovavimo konkrečioje byloje (toliau – sutikimas), tarnyba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą ir paskiria pareiškėjo pasirinktą advokatą, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytą atvejį. Kartu su tarnybos sprendimu advokatui jo sutikime nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

6. Jeigu iš koordinatoriaus buvo gauta informacija, kad asmuo, kuriam reikalingas gynėjas ar įgaliotasis atstovas, pageidauja, jog antrinę teisinę pagalbą jam teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir šio advokato sutikimas, tarnyba, išskyrus šio aprašo 8 punkte nurodytą atvejį, nedelsdama advokatui jo sutikime nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

7. Jeigu priimant sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą, kai buvo gauti aprašo 5 punkte nurodyti prašymas ir advokato sutikimas, nustatoma, kad yra aprašo 3 punkte nurodyti pagrindai, tarnyba priima sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje ir apie tai praneša pareiškėjui bei advokatui.

8. Jeigu gavus aprašo 6 punkte nurodytą informaciją ir advokato sutikimą nustatoma, kad yra aprašo 3 punkte nurodyti pagrindai, tarnyba priima sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje ir apie tai praneša advokatui bei ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, pranešusiam, kad būtinas gynėjas ar įgaliotas atstovas.

9. Tarnybos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m.  birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

NUOLATINIO ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. _____________ d. Nr. ____

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama_____________________ ,

veikiančio pagal ________________________________________  (toliau – Tarnyba), ir advokatas

____________________________  (asmens kodas_________________ , advokato pažymėjimo Nr. 

___________ , išduotas _________________________ ) (toliau – Advokatas), toliau kartu vadinami

šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja pagal Tarnybos sprendimus nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą __________________________________ teisės srityje (srityse), o esant būtinybei, – ir ___________________________________ bylose.

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, išskyrus, kai šioje Sutartyje nustatytais laikotarpiais antrinė teisinė pagalba neteikiama ir užmokestis nemokamas, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. kartą per 12 mėnesių (skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos) gauti ne daugiau kaip 28 kalendorines dienas (neskaitant švenčių dienų) poilsiui ir darbingumui susigrąžinti (toliau – poilsio dienos), kai užmokestis nėra mokamas. Poilsio dienos Advokatui suteikiamos su Tarnyba iš anksto suderintu laiku ir tik tuo atveju, jeigu yra kitas advokatas, nuolat teikiantis antrinę teisinę pagalbą, kuris jį pavaduos. Poilsio dienos gali būti suteikiamos dalimis;

2.1.3. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. teikti tik antrinę teisinę pagalbą ir neteikti teisinių paslaugų asmenims, neturintiems teisės į antrinę teisinę pagalbą, jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. teikti antrinę teisinę pagalbą 40 valandų (išskyrus atvejus, kai 40 valandų nesusidaro dėl Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų švenčių dienų arba karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio) per savaitę darbo dienomis, taip pat ne darbo ir švenčių dienomis (pagal budėjimo grafikus);

2.2.3. tinkamai ir laiku informuoti Tarnybą apie laikotarpius, kai antrinė teisinė pagalba neteikiama esant laikinam nedarbingumui dėl ligos, nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų ar kitų pateisinamų priežasčių;

2.2.4. per 10 darbo dienų nuo Tarnybos kreipimosi dienos pateikti išvadą, ar yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų;

2.2.5. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.6. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.7. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą ar apie kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.8. per tris darbo dienas informuoti Tarnybą ar antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinatorių baudžiamosiose bylose apie jo paskyrimą gynėju ar įgaliotuoju atstovu (kai jis buvo paskirtas poilsio ar švenčių dienomis ar Tarnybos ne darbo valandomis (toliau – budėjimo laikotarpis) ir pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimo ar teismo nutarties paskirti jį gynėju ar įgaliotuoju atstovu kopiją;  

2.2.9. būti pasiekiamas nurodytomis telefono ryšio priemonėmis budėjimo laikotarpiu (praleidęs skambučius, perskambinti ne vėliau kaip per 15 minučių, išskyrus atvejus, kai dalyvauja teismo posėdyje ar proceso veiksmuose);

2.2.10. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.11. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.12. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.13. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.14. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.15. nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, lavinti ir tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.16. sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su kitais advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagalbą Tarnybos veiklos teritorijoje;

2.2.17. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, išskyrus, kai šioje Sutartyje nustatytais laikotarpiais antrinė teisinė pagalba neteikiama ir užmokestis nemokamas, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. Advokatui neatlygintinai suteikti teisės aktuose advokato darbo vietai keliamus reikalavimus atitinkančias patalpas, skirtas antrinei teisinei pagalbai nuolat teikti, išskyrus, kai sutariama, kad Advokatas teiks paslaugas savo patalpose (šių patalpų išlaidų Tarnyba neapmoka);

3.1.3. sudaryti sąlygas Advokatui neatlygintinai naudotis antrinei teisinei pagalbai teikti reikalingu turtu ir kitomis būtinomis priemonėmis;

3.1.4. sudaryti sąlygas Advokatui kelti profesinę kvalifikaciją, reikalingą antrinei teisinei pagalbai teikti;

3.1.5. užtikrinti tinkamą ir tolygų kitų advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, krūviui Advokato darbo krūvį, išskyrus, kai to negalima padaryti dėl karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio ar dėl kitų aplinkybių, už kurias Tarnyba neatsako;

3.1.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą:

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato sąskaitą banke.

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo ___________.

(data)

5.2. Sutartis sudaroma penkeriems metams.

 

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.2. Jei nėra Sutarties pažeidimo, ji gali būti nutraukta vienašališkai:

6.2.1. Advokatui raštu įspėjus Tarnybą prieš tris mėnesius;

6.2.2. atsižvelgiant į Advokato darbo krūvį, Tarnybai raštu įspėjus Advokatą prieš tris mėnesius, kai teisingumo ministras sumažina advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.3.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.3.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.4.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.4.2. Tarnyba gauna pranešimą, kad su Advokatu nutraukta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;

6.4.3. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.5. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.5.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą ir dėl to jam nepagrįstai buvo išmokėtas užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei apmokėtos kitos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos arba klaidingus duomenis apie save;

6.5.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai. 

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

 

Šalių parašai

 

 

Tarnyba                                                                                        Advokatas

 

_____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m.  birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PRIREIKUS PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. _____________ d. Nr. ____

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama _____________________ ,

veikiančio pagal ___________  (toliau – Tarnyba), ir advokatas ________________  (asmens kodas

______________ , advokato pažymėjimo Nr.__________ , išduotas_________________________ )

(toliau – Advokatas), toliau kartu vadinami šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja pagal Tarnybos sprendimus prireikus teikti antrinę teisinę pagalbą ____________________________________ teisės srityje (srityse), o esant būtinybei, – ir __________________________ bylose.

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. prireikus teikti antrinę teisinę pagalbą pagal Tarnybos sprendimus ir jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. teikti antrinę teisinę pagalbą pagal budėjimo grafikus ir ne darbo ar švenčių dienomis būti pasiekiamas nurodytomis telefono ryšio priemonėmis budėjimo laikotarpiu (praleidęs skambučius, perskambinti ne vėliau kaip per 15 minučių, išskyrus atvejus, kai dalyvauja teismo posėdyje ar proceso veiksmuose);

2.2.3. per dešimt darbo dienų nuo Tarnybos kreipimosi dienos pateikti išvadą, ar yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų;

2.2.4. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.5. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.6. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą arba kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.7. per tris darbo dienas informuoti Tarnybą ar antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinatorių baudžiamosiose bylose apie jo paskyrimą gynėju ar įgaliotuoju atstovu (kai jis buvo paskirtas poilsio ar švenčių dienomis ar Tarnybos ne darbo valandomis) ir pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimo ar teismo nutarties paskirti jį gynėju ar įgaliotuoju atstovu kopiją;  

2.2.8. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.9. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.10. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.11. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.12. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.13. nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, lavinti ir tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.14. pateikti prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą, Tarnybai ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos;

2.2.15. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą;

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato (advokatų kontoros) sąskaitą banke.

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo ___________ ir galioja _________________________________.

(data)

 

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.2. Jei nėra Sutarties pažeidimo, ji gali būti nutraukta vienašališkai:

6.2.1. Advokatui raštu įspėjus Tarnybą prieš tris mėnesius;

6.2.2. atsižvelgiant į Advokato darbo krūvį, Tarnybai raštu įspėjus Advokatą prieš tris mėnesius, kai Tarnyba teisingumo ministro nustatyta tvarka nustato, kad sumažėjo antrinės teisinės pagalbos poreikis.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.3.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.3.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.4.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.4.2. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.5. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.5.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą ir dėl to jam nepagrįstai buvo išmokėtas užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei apmokėtos kitos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos arba klaidingus duomenis apie save;

6.5.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos, advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai.

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

 

Šalių parašai

 

 

Tarnyba                                                                                            Advokatas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

 

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KONKREČIOJE BYLOJE PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. ________________d. Nr. ________

 

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama ________________, veikiančio pagal ___________________________________ (toliau – Tarnyba), ir advokatas _____________________________(advokato pažymėjimo Nr. _____________) (toliau –Advokatas), toliau kartu vadinami šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja teikti antrinę teisinę pagalbą byloje __________________________________________________ .

(įrašyti Tarnybos sprendimo Nr., bylos rūšį, kategoriją ir Nr., jeigu žinomas)

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. teikti antrinę teisinę pagalbą asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, šioje Sutartyje nurodytoje konkrečioje byloje ir jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.3. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.4. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą arba apie kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.5. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.6. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.7. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

2.2.8. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.9. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.10. pateikti prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą, Tarnybai ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos;

2.2.11. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą;

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato (advokatų kontoros) sąskaitą banke.

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutarčiai sudaryti Tarnybai pateikiamas šios Sutarties priede nurodytas Advokato pasirašytas sutikimas, o Advokatui išsiunčiama Tarnybos pasirašyta Sutartis.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai Advokatas patvirtinimą, kad gavo Sutartį, Tarnybai išsiunčia elektroninio pašto adresu, iš kurio gavo Sutartį.

 

6. SUTARTIES PABAIGA IR NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis pasibaigia:

6.1.1. Advokatui ir Tarnybai atlikus Sutartyje įtvirtintas pareigas;

6.1.2. priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo, Advokato, teikiančio antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje, pakeitimo ar pasibaigus Tarnybos sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo galiojimo terminui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.2.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.2.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.3.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.3.2. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.4. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.4.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie save arba suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą;

6.4.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai.

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

Valstybės garantuojamos

teisinės pagalbos tarnyba      ________________            __________              _____________________

(pareigų pavadinimas)                          (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje

byloje pavyzdinės sutarties

priedas

 

 

(Advokato sutikimo dėl atstovavimo konkrečioje byloje forma)

 

SUTIKIMAS DĖL ATSTOVAVIMO KONKREČIOJE BYLOJE

 

20 __ m. _____________ mėn. ____ d.

 

Aš, advokatas ____________________________________________  (advokato pažymėjimo

                                                                                             (vardas ir pavardė)

Nr._______), sutinku atstovauti _______________ byloje dėl ______________________________ ,

                                                                          (asmens vardas ir pavardė)                           (įrašyti bylos rūšį, kategoriją ir Nr., jeigu žinomas)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priėmus sprendimą suteikti antrinę teisinę pagalbą šioje byloje arba kai gynėjo ar įgaliotojo atstovo dalyvavimas baudžiamojoje byloje yra būtinas ir įsipareigoju teikti antrinę teisinę pagalbą sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje, tvirtinamos teisingumo ministro įsakymu, nustatytomis sąlygomis.

Su antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinės sutarties sąlygomis ir jos sudarymo tvarka esu susipažinęs.

Šis sutikimas galioja iki _____________.

 

Advokatas                 ______________                                   _____________________

                                                                          (parašas)                                                                         (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ADVOKATŲ, TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, PROFESINĖS VEIKLOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Advokatas privalo tikrinti kliento sulaikymo ir suėmimo pagrindus ir sąlygas bei prieštarauti visoms klientui neteisėtai ar nepagrįstai taikomoms kardomosioms ir kitoms procesinės prievartos priemonėms.

2. Advokatas privalo informuoti klientą, paaiškinti jam bei patarti dėl jo teisių ir laisvių, bylos perspektyvos, atsakyti klientui į visus rūpimus su byla susijusius teisinius klausimus.

3. Advokatas privalo ginti kliento teisę neinkriminuoti savęs.

4. Advokatas privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą kliento gynybą visose bylos proceso stadijose, procesinių terminų laikymąsi.

5. Advokatas privalo tikrinti proceso veiksmų atlikimo protokolus, kad juose būtų tinkamai nurodyti atlikti gynybos veiksmai, pareikšti klausimai, atsakymai ir pastabos, ir prireikus pateikti pastabų raštu.

6. Advokatas privalo siekti įtarimų sumažinimo ir sušvelninimo.

7. Advokatas privalo siekti nepagrįstai pareikšto įtarimo (kaltinimo) nutraukimo ar perkvalifikavimo, visų abejonių aiškinimo kliento naudai.

8. Advokatas privalo susitikti su klientu prieš kiekvieną svarbų proceso veiksmą.

9. Advokatas privalo siekti, kad būtų paskirta švelnesnė bausmė, ar kitų kliento padėtį lengvinančių baudžiamojo įstatymo nuostatų pritaikymo.

10. Advokatas privalo siekti nepagrįstai pareikšto civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje atmetimo, civilinio ieškinio dydžio sumažinimo.

11. Advokatas privalo vengti interesų konflikto.

 

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ADVOKATŲ, TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, PROFESINĖS VEIKLOS CIVILINĖSE IR ADMINISTRACINĖSE BYLOSE

PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Advokatas privalo informuoti klientą, jam paaiškinti bei patarti dėl jo teisių, bylos perspektyvos, išsamiai ir motyvuotai atsakyti į visus klientui rūpimus su byla susijusius teisinius klausimus.

2. Susipažinęs su kliento reikalavimu, privalo padėti jam aiškiai suformuluoti teisinę poziciją byloje.

3. Advokatas privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą atstovavimą klientui visose bylos proceso stadijose, procesinių terminų laikymąsi.

4. Kai klientas dėl objektyvių aplinkybių negali atvykti pas advokatą, advokatas privalo laiku parengti procesinius dokumentus, savarankiškai surinkti įrodymus ir įteikti juos teismui bei kitoms institucijoms.

5. Advokatas privalo dalyvauti bylos nagrinėjimo teisme ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai klientas pageidauja, kad būtų rengiami tik procesiniai dokumentai.

6. Advokatas privalo teikti teisinę pagalbą kuo racionaliau ir efektyviau, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu ir nevilkinti proceso.

7. Advokatas privalo siekti taikaus ginčo išsprendimo.

8. Advokatas privalo vengti interesų konflikto.

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-97, 2022-03-28, paskelbta TAR 2022-03-28, i. k. 2022-05983

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1R-169 „Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, Sutarčių su advokatais, teikiančiais Antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo