Suvestinė redakcija nuo 2020-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-16, i. k. 2015-13903

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.2-CPVA-R-408 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. A1- 525

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015-08-20 raštu Nr. ((24.37)-5K-1515342)-6K-1506236

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015-06-25 raštu Nr. (1D-5662 (22))

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015-06-12 raštu Nr. (15-1)-D8-4505

SUDERINTA

Centrinės projektų valdymo agentūros 2015-05-22 raštu Nr. 2015/2-4616

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. rugsėjo 16  d. įsakymu

Nr. A1-525

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.2-CPVA-R-408 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Veiksmų programa;

2.2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

2.5. Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 „Dėl Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 20152020 metais veiksmų plano patvirtinimo (toliau – Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų planas);

2.6. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), paskelbtu Teisės aktų registre ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.7. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34 (toliau – Išlaidų atitikties rekomendacijos), paskelbtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojama sąvoka vidiniai inžineriniai tinklai – tai nuo pastato iki artimiausio vandentiekio ir (arba) nuotakyno šulinio, ir (arba) įrengtos uždaromosios armatūros bei pačiame pastate įrengti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ir kiti vamzdynai, elektros ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais, kurie yra tiesiogiai susiję su esamu ir (arba) modernizuojamu projekto objektu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti pareiškėjo nuosavybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę atliekama regionų projektų planavimo būdu. Regionų projektų planavimas vykdomas Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 49 931 529 Eur (keturiasdešimt devynių milijonų devynių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų dvidešimt devynių eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos.

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams nurodytas Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-281, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16038

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

Iš viso regionui per 2014–2020 m. skirta ES lėšų suma, Eur

Alytaus

2 520 974

Kauno

10 125 320

Klaipėdos

6 076 113

Marijampolės

2 861 603

Panevėžio

3 364 878

Šiaulių

4 641 475

Tauragės

2 148 120

Telšių

2 525 576

Utenos

2 198 754

Vilniaus

13 468 716

Iš viso

49 931 529

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadi-nimas

ES lėšų suma metams, Eur

Iš viso

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Alytaus

35 000

393 566

630 243

630 243

504 195

327 727

2 520 974

Kauno

56 000

1 665 304

2 531 330

2 531 330

2 025 064

1 316 292

10 125 320

Klaipėdos

49 000

983 939

1 519 028

1 519 028

1 215 223

789 895

6 076 113

Marijam-polės

35 000

451 472

715 401

715 401

572 321

372 008

2 861 603

Panevėžio

42 000

530 029

841 219

841 219

672 975

437 434

3 364 878

Šiaulių

49 000

740 051

 

 

1 160 369

1 160 369

928 295

603 391

4 641 475

Tauragės

28 000

337 180

537 030

537 030

429 624

279 256

2 148 120

Telšių

28 000

401 348

631 394

631 394

505 115

328 325

2 525 576

Utenos

42 000

331 788

549 688

549 688

439 750

285 838

2 198 754

Vilniaus

56 000

2 233 682

3 367 179

3 367 179

2 693 743

1 750 933

 

 

13 468 716

Iš viso

420 000

8 068 359

12 482 883

12 482 883

9 986 305

6 491 099

49 931 529

 

10. Priemonės tikslas – padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

11. Pagal Aprašą remiamos veiklos: naujų pastatų statyba arba esamų (ne socialinio būsto paskirties) pastatų ar patalpų pritaikymas socialinio būsto paskirčiai, taip pat gyvenamųjų namų, butų pirkimas, jų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Visi projektai turi atitikti Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano 7 ir 8 punktuose nurodytus uždavinius ir remiamas veiklas.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašus numatoma sudaryti 2016 m. I ketvirtį. Nauji projektai į regionų projektų sąrašus gali būti įtraukiami Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos. Projektai įgyvendinami be partnerių.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ REIKALAVIMAI

 

14. Projektai turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

15. Projektai turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

15.1. projektai, priklausomai nuo juose numatytų įgyvendinti veiklų pobūdžio, atitinka Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano 7 punkte nurodytus uždavinius ir IV skyriuje nurodytus projektų reikalavimus; taip pat vertinama, ar projektai prisideda siekiant Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano V skyriuje nurodytų laukiamų rezultatų;

15.2. projektai atitinka regiono plėtros plano nuostatas.

16. Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

17. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Regionų plėtros tarybos kviečiamos pagal galimybes nustatyti kuo ankstesnius paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

18. Teikiamų pagal Aprašą projektų išlaidos gali būti apmokamos ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

19. Neteko galios nuo 2020-01-30

Punkto naikinimas:

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

20. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektai turi siekti visų toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, paskelbtame Teisės aktų registre ir ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt:

21.1. asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) (procentais) – ne mažiau, kaip 14 proc. (2023 m. pab.), rodiklio kodas – R.S.358;

21.2. naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius – ne mažiau, kaip 1 150 (2023 m. pab.), rodiklio kodas – P.S.362;

21.3. projektai turi siekti Aprašo 21.2 papunktyje nustatyto stebėsenos rodiklio, atsižvelgdami į žemiau pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:

 

Regionas

Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius (P.S.362)

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė minimali reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

5

58

Kauno

20

233

Klaipėdos

12

140

Marijampolės

6

66

Panevėžio

7

78

Šiaulių

9

107

Tauragės

4

49

Telšių

5

58

Utenos

5

51

Vilniaus

27

310

Iš viso

100

1150

 

22. Projektų parengtumui taikomi šie reikalavimai:

22.1. projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai turi priklausyti savivaldybei nuosavybės teise, taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti pastatus, turi būti savivaldybės valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti panaudos ar nuomos sutartimi ne trumpesniam kaip 15 metų laikotarpiui. Valstybinės žemės panaudos terminas turi būti nustatytas vadovaujantis Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), tačiau negali būti trumpesnis kaip 15 metų. Žemės sklypų, kuriuose yra planuojami statyti, rekonstruoti ar griauti pastatai, panaudos sutartis gali galioti trumpesnį kaip 15 metų laikotarpį, tačiau, įgyvendinus projektą, Nutarime nurodytus reikalavimus atitinkanti žemės panaudos sutartis turės būti pateikiama kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-281, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16038

 

22.2. turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas) arba turi būti parengta statinio projektavimo užduotis, vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu, Aprašo reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais dokumentais (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas). Planuojamo statinio energinio naudingumo klasė turi atitikti minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus, nurodytus statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“. Statinio projektavimo užduotyje ir (arba) statinio projekte turi būti atsižvelgta į Aprašo 23 punkte nurodytus reikalavimus;

22.3. pareiškėjai turi užtikrinti, kad naujai statomų, rekonstravimo ar remonto metu socialiniam būstui pritaikomų pastatų žemės sklypai būtų numatyti teritorijose, kuriose jau yra nutiesti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos. Jei projektų metu planuojama tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus vidinius inžinerinius tinklus) ir susisiekimo komunikacijas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su esamu ir (arba) modernizuojamu projekto objektu, pareiškėjai šiuos darbus apmoka savo lėšomis. Nuosavą indėlį įrodantys dokumentai turi būti pateikti įgyvendinančiajai institucijai kartu su paraiška;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

 

22.4. pareiškėjai turi užtikrinti, kad projektuose planuojama savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra būtų tiesiogiai susieta su projektų rengimo metu savivaldybėse sudarytuose asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų ir šeimų poreikiais (pvz., savivaldybė planuoja naujai įrengti 20 socialinių būstų. Projekto rengimo metu savivaldybės sudarytame asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše tarp pirmųjų 20-ties ilgiausiai socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) yra 3 neįgalūs asmenys. Tokiu atveju, 3 iš projekte numatytų finansuoti būstų turi būti visiškai pritaikyti minėtų 3 neįgalių asmenų poreikiams).

23. Projektai turi prisidėti prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo:

23.1. takas (trasa), vedantis nuo pagrindinio įėjimo į pastatą iki automobilių stovėjimo aikštelės ir (arba) patekimo į sklypą, turi būti pakankamai platus, kad juo galėtų judėti asmenys su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (prireikus gali būti įrengiamos prasilenkimo salelės), be kliūčių ir barjerų, su nuleistais šaligatvių borteliais (taikoma, jei projekto lėšomis numatoma tvarkyti statomo, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo daugiabučio pastato aplinką);

23.2. visuose naujai statomuose, rekonstruojamuose ar kapitališkai remontuojamuose daugiabučių pastatuose pagrindiniai įėjimai turi būti įrengti laikantis universalaus dizaino principo:

23.2.1. turi būti nuožulnus takas iki pat įėjimo durų (tuo atveju, kai nėra laiptų) arba, jei yra laiptai, turi būti įrengiami pandusai ir turėklai;

23.2.2. išorės durų angos bekliūtis plotis, jas atidarius ir matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm; jei būtina įrengti slenksčius ties lauko durimis, jie turi būti ne aukštesni nei 20 mm;

23.2.3. jeigu įrengiamos kodinės durų spynos, jos turi būti įrengtos ne žemiau kaip 500 mm ir ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus (galimas nuokrypis – ne daugiau kaip 10 proc.); mygtukai turi būti iškilę, naudojami reljefiniai simboliai;

23.2.4. pastatų koridoriai turi būti pakankamai platūs, kad jais galėtų judėti asmenys su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (prireikus gali būti įrengiamos prasilenkimo salelės).

24. Projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: projekto lėšomis finansuojamo socialinio būsto gyventojams turi būti užtikrinta galimybė naudotis viešuoju transportu.

25. Projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

26. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-281, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16038

 

27. Projektai ir (arba) projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos, ar, suteikus finansavimą, teikiamos finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to tų pačių projektų ar jų dalių tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

28. Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Išlaidų atitikties rekomendacijose nurodytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

29. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Pareiškėjai privalo prisidėti prie projektų finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

30. Pareiškėjai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projektų įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

31. Projektų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektams skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projektų vykdytojų lėšų.

32. Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategori-jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Tinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti, išskyrus:

1) viryklių (gali būti kartu su orkaite) įsigijimą;

2) įrangos, skirtos neįgaliems asmenims ir naudojamos būsto viduje (įvairaus tipo perkėlimo įrangos (mobilių keltuvų, perkėlimo sistemų), naudojamų asmeniui pakelti iš lovos ar perkelti būste iš vienos vietos į kitą; suolelio vonios kambariui (persėsti į vonią) arba atlenkiamos dušo kėdutės) įsigijimą

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicinio projekto parengimo išlaidas, kurios negali viršyti 10 000 eurų sumos

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisykles

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projekto administravimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, joms taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti

 

33. Pajamoms iš projektų veiklų, gautoms įgyvendinant projektus ir projektų tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

34. Savivaldybių administracijos iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nustatytos datos pateikia regionų plėtros tarybos sekretoriatui projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše. Kartu su projektiniais pasiūlymais savivaldybių administracijos turi pateikti:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

34.1. investicijų projektus, parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 671 punktą ir į Aprašo 24 punkte nurodytą reikalavimą. Visai savivaldybei prašomų skirti investicijų sumai rengiamas vienas investicijų projektas, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija, baigusi įgyvendinti projektą, teikia naują projektinį pasiūlymą, kurio vertė viršija Projektų taisyklių 671 punkte nurodytą sumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

 

34.2. sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lenteles, parengtas pagal formas, nustatytas Projekto optimalios įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 35) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 ir 5 prieduose.

35. Regionų plėtros tarybos, apsvarsčiusios projektinius pasiūlymus, priima sprendimus dėl regionų projektų sąrašų sudarymo. Į regionų projektų sąrašus gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regionų projektų sąrašus, įgyja teisę teikti paraiškas įgyvendinančiajai institucijai.

36. Siekdami gauti finansavimą, pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir kuri paskelbta ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

37. Pareiškėjai pildo paraišką ir teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdami į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką), jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais.

38. Jei vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka (taikoma, jei įdiegtos paraiškų teikimo per DMS funkcinės galimybės, kaip nurodyta Aprašo 37 punkte).

39. Kartu su paraiška pareiškėjai turi pateikti šiuos priedus:

39.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, kurio forma paskelbta ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

39.2. dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti (taikoma tik nekilnojamojo turto ir žemės po juo įsigijimo atveju), atsižvelgiant į esamą situaciją:

39.2.1. jeigu nekilnojamasis turtas nupirktas iki paraiškos pateikimo dienos (tačiau tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo ir apmokėjimo laikotarpiu), turi būti pateikta nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir nepriklausomo turto vertintojo išduota nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki paraiškos pateikimo) apie įsigyto nekilnojamojo turto (ir kartu su juo įsigyto žemės sklypo) rinkos vertę;

39.2.2. jeigu numatytas pirkti konkretus nekilnojamojo turto objektas, turi būti pateiktas sutarties projektas (jei yra parengtas) ir nepriklausomo turto vertintojo išduota nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki paraiškos pateikimo) apie numatomo įsigyti objekto (-ų) (ir kartu įsigyjamo žemės sklypo) rinkos vertę;

39.2.3. jeigu numatyta tik vietovė, kurioje planuojama pirkti nekilnojamąjį turtą, turi būti pateikta valstybės įmonės Registrų centro arba nepriklausomo turto vertintojo išduota bendra panašių nekilnojamojo turto objektų grupės rinkos vertės nustatymo ataskaita (ataskaita turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki paraiškos pateikimo), kurioje turi būti nurodytos vidutinės toje vietovėje esančio nekilnojamojo turto kainos, ir preliminarūs komerciniai pasiūlymai (jei gauta);

39.3. statinio projektavimo užduotį, parengtą vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu, Aprašo reikalavimais ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais dokumentais (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas) arba statinio projekto, patvirtinto Statybos techniniame reglamente 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją (naujos statybos, kapitalinio remonto ir (arba) rekonstrukcijos atveju) ir statybą leidžiantį dokumentą. Rengiant statinio projektavimo užduotį ir (arba) statinio projektą turi būti įvertinti Aprašo 23 punkte nurodyti reikalavimai;

39.4. numatomų remontuoti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir preliminarius darbų apimčių žiniaraščius (remonto atveju);

39.5. savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą (pvz., kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo išlaidų apmokėjimą) bei projekto tęstinumo 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinimo;

39.6. įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo organizacijos vadovas;

39.7. preliminarius darbų, prekių ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti (ne mažiau kaip iš trijų skirtingų šaltinių) arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

39.8. užpildytą Informacinę lentelę apie projekto parengtumui keliamus reikalavimus pagal 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, kurios forma paskelbta ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

39.9.  informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (jei taikoma). Informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

39.10.  informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų). Informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

39.11. žemės sklypo, kuriame numatoma statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti objektą, valdymo panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (jei taikoma);

39.12. žemės sklypo savininko raštišką sutikimą statyti, rekonstruoti ar remontuoti objektą, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas (taikoma, kai paraiškos teikimo metu nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas). Reikalavimas pateikti sutikimą objekto remontui taikomas tik tokiu atveju, kai keičiama statinio paskirtis;

39.13. nekilnojamojo turto registro išrašą, įrodantį, kad planuojamas rekonstruoti ar remontuoti gyvenamosios paskirties pastatas ar jo dalis (-ys) yra pripažintas netinkamu gyventi ir išbrauktas iš savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-281, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16038

 

40. Visi 39 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS (arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės), išskyrus šio Aprašo 39.3 ir 39.4 papunkčiuose nurodytus priedus (statinio projektavimo užduotį, statinio projekto kopiją ir (arba) patalpų brėžinius), kurie turi būti pateikti skaitmenine (jei yra galimybė) arba rašytine forma (spausdintas variantas). Teikiama visos sudėties statinio projekto, statinio projektavimo užduoties ar patalpų brėžinių elektroninė versija .pdf formatu arba versija, kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis „Microsoft Office“ programine įranga. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą.

41. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąrašuose, bet ji negali būti vėlesnė, nei nurodyta Aprašo 17 punkte.

42. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

43. Įgyvendinančioji institucija atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka, pildant Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios forma numatyta Aprašo priede.

44. Paraiškų vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjų pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjai privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

45. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo gavimo dienos.

46. Dėl objektyvių priežasčių, negalint paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių bendra prašomo skirti finansavimo suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų ir pan.), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos.

47. Paraiškos gali būti atmetamos Apraše ir Projektų taisyklių 118, 121, 122, 133, 136, 138 punktuose nurodytais pagrindais, Projektų taisyklių 123124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškų atmetimą pareiškėjai informuojami per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl paraiškų atmetimo priėmimo dienos, nurodant sprendimų priežastis.

48. Pareiškėjai sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493494 punktuose nustatyta tvarka.

49. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi Projektų taisyklių 153–160 punktuose nurodytais reikalavimais.

50. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės nėra užtikrintos, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

51. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo.

52. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus 18 skirsnyje nustatyta tvarka parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pakeisti sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašyme nurodytas aplinkybes, jei toks prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

53. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

53.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

53.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

54. Projektai įgyvendinami laikantis projektų sutartyse, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytų reikalavimų.

55. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projektų finansavimo pabaigos Projektų taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Projektų vykdytojai projektams administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties investicijų projektų valdymo, projektų finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, statybos projektų valdymo srityse.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

57. Aprašas keičiamas vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus 11 skirsnyje nustatytais reikalavimais.

58. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

_____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės

Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 priedas

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo arba specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį atrankos kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.2 konkretų uždavinį „Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ ir siekiamą rezultatą

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 11 punkte

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus                     

Projektas atitinka reikalavimus, nurodytus Aprašo 27 punkte

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą)

Projektas turi atitikti nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, nurodytų Aprašo 15 punkte, nuostatas

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio ir minimalios jo siektinos reikšmės, nurodytų atitinkamai Aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose. Projektas turi prisidėti siekiant stebėsenos rodiklio, nurodyto Aprašo 21.1 papunktyje

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, veiklų pradžios ir pabaigos data aiški

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 24 punkte

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 23 punkte

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo)

 

 

Netaikoma

 

 

Netaikoma

 

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas (partneris (-iai) yra juridiniai asmenys

Netaikoma

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše

Tinkami pareiškėjai yra nurodyti Aprašo 13 punkte

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas

Netaikoma

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Netaikoma

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

Projekto administravimo komanda turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 56 punkte

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 22, 23 ir 24 punktuose

Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą

Netaikoma

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 29 punkte nurodyta lėšų dalimi; pareiškėjo įnašas turi būti pagrįstas Aprašo 39.5 papunktyje nurodytu dokumentu

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

Netinkamų finansuoti išlaidų padengimas turi būti pagrįstas Aprašo 39.5 papunktyje nurodytu dokumentu

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 55 punkte

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamasis vadovaujančiosios institucijos parengta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritarta Veiksmų programos valdymo komitete ir kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamasis vadovaujančiosios institucijos parengta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritarta Veiksmų programos valdymo komitete ir kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti Aprašo 18 ir 20 punktuose nustatytus reikalavimus

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus)

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 32 punkte

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ar Sanglaudos fondo (toliau – SF) bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais)

Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 33 punkte

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su regionų projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildant lentelę ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS), jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų. Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą, Eur

Didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų

 

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

____________________________________________         ___________________                                                                                                 _______________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                              (data)                                                          (vardas ir pavardė, parašas*)

asmens pareigų pavadinimas)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-281, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16038

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-692, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29800

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-73, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-01979

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.