Suvestinė redakcija nuo 2021-07-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23306

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-27:

Nr. V-1730, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16472

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 59:2021 „gydytojas DERMATOVENEROLOGAS“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-1067
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 59:2021 „Gydytojas dermatovenerologas“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                                  Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-1067 (Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-1730

redakcija)

 

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 59:2021

GYDYTOJAS DERMATOVENEROLOGAS

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos medicinos norma MN 59:2021 Gydytojas dermatovenerologas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) nustato gydytojo dermatovenerologo veiklos sritis, teises, pareigas ir kompetenciją.

2. Lietuvos medicinos norma privaloma visiems gydytojams dermatovenerologams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Dermatovenerologija – medicinos mokslo šaka, kuri nagrinėja odos, jos priedų, šalia odos esančios gleivinės (toliau – gleivinės) ligų bei lytiškai plintančių infekcinių ligų etiologiją, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.

3.2. Gydytojas dermatovenerologas – medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją.

3.3. Gydytojo dermatovenerologo praktika – gydytojo dermatovenerologo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra, apimanti odos, jos priedų, gleivinės ligų bei lytiškai plintančių infekcinių ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą.

3.4. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Gydytojo dermatovenerologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas ir dermatovenerologijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo dermatovenerologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Teisę verstis gydytojo dermatovenerologo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją.

6. Gydytojas dermatovenerologas verčiasi gydytojo dermatovenerologo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti dermatovenerologijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teisę teikti ir gydytojas dermatovenerologas.

7. Gydytojas dermatovenerologas Lietuvos medicinos normos 6 punkte nurodytose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dermatovenerologijos paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams.

8. Gydytojas dermatovenerologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

9. Gydytojas dermatovenerologas vadovaujasi asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

II SKYRIUS

TEISĖS

 

10. Gydytojas dermatovenerologas turi teisę:

10.1. verstis gydytojo dermatovenerologo praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;

10.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

10.3. išduoti medicininius ar sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

10.6. nustatyti vaiko gimimo momentą Lietuvos Respublikos vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo nustatyta tvarka;

10.7. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;

10.8. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei fizinių ir juridinių asmenų;

10.9. tvarkyti paciento asmens duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, vykdant Lietuvos medicinos normoje nurodytą veiklą, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

11. Gydytojas dermatovenerologas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką.

 

iii skyrius

PAREIGOS

 

12. Gydytojas dermatovenerologas privalo:

12.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

12.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje verčiasi praktika, licenciją, kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

12.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;

12.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

12.5. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

12.6. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;

12.7. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

12.8. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

12.9. laikytis licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

12.10. tvarkyti gydytojo dermatovenerologo praktikos dokumentus;

12.11. paaiškinti gydytojo dermatovenerologo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

12.12. taikyti tik medicinos mokslo įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus;

12.13. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus. Užtikrinti, kad medicinos priemonės būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone pateikiama informacija;

12.14. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti statistinius ir kitus atskaitomybės duomenis;

12.15. informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu;

12.16 informuoti vaiko teisių apsaugos funkcijas vykdančias ar teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi arba pristatomas nepilnametis asmuo, kuriam yra pasireiškę lytiškai plintančios ligos simptomai, kurie gali būti susiję su lytine prievarta;

12.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

 

 

iv skyrius

KOMPETENCIJA

 

13. Gydytojo dermatovenerologo profesinę kompetenciją sudaro žinios ir gebėjimai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.

14. Gydytojas dermatovenerologas turi žinoti:

14.1. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;

14.2. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

14.3. medicinos statistikos pagrindus;

14.4. sveikatos draudimo pagrindus;

14.5. sveikatos teisės pagrindus;

14.6. asmens duomenų apsaugos principus;

14.7. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus ir mokėti jais naudotis;

14.8. įvairaus amžiaus žmonių organų sistemų anatomijos, topografijos, fiziologijos, patofiziologijos ypatumus;

14.9. vaistų registravimo teisinius pagrindus, farmakologinio budrumo ir rizikos valdymo gaires ir klinikinių tyrimų vykdymo principus.

15. Gydytojas dermatovenerologas privalo išmanyti:

15.1. darbo saugos reikalavimus;

15.2. medicininės etikos ir deontologijos reikalavimus;

15.3. pagrindinius slaugos reikalavimus;

15.4. vidaus ligų diagnostikos ir gydymo principus;

15.5. chirurginio gydymo principus ir odos ligų chirurginio gydymo ypatumus;

15.6. vaikų raidos, jų ištyrimo specifikos, vaikų ligų diagnostikos ir gydymo principus;

15.7. farmakologijos, su odos, odos priedų ir gleivinės patologija susijusios toksikologijos, genetikos pagrindus bei profesinių odos ligų ypatumus;

15.8. odos mikrobiologiją ir dermatopatologiją;

15.9. vaikų, suaugusiųjų, nėščiųjų ir pagyvenusių asmenų odos, gleivinių ir odos priedų ligų ypatumus;

15.10. alergologijos, imunologijos ir molekulinės biologijos pagrindus;

15.11. specialiųjų mitybos principų bei eliminuojamųjų ir provokacinių dietų sudarymo principus;

15.12. odos ir poodžio kraujagyslių patologijos pagrindus;

15.13. odos, odos priedų, gleivinės ligų, ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų epidemiologiją, klasifikaciją, priežastis, patogenezę, kliniką, diagnostiką, gydymą, priežiūrą, profilaktiką ir reabilitaciją.

16. Gydytojas dermatovenerologas turi diagnozuoti ir gydyti šias ligas (kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“):

16.1. odos, odos priedų ir gleivinės ligas (L00–L99), tarp jų L51.1 ir L51.2 (kai nėra vidaus organų pažeidimų); įgimtas dermatozes ar sindromus, kuriems būdingas odos, odos priedų ar gleivinės pažeidimas (Q79.6, Q80–Q82, Q83.3, Q84–Q85);

16.2. lytiškai santykiaujant plintančias infekcijas (A50–A64);

16.3. kai kurias infekcines ligas, sukeliančias odos, odos priedų ir gleivinės pažeidimus:

16.3.1. odos ir poodinių audinių tuberkuliozę (A18.4);

16.3.2. raudonligę (A26, išskyrus A26.7);

16.3.3. kitas zoonozines ligas (A28);

16.3.4. raupsus (A30);

16.3.5. kitų mikobakterijų sukeltas ligas (A31, išskyrus A31.0);

16.3.6. odos listeriozę (A32.0);

16.3.7. odos difteriją (A36.3);

16.3.8. aktinomikozę (A42 ir B47.1 (aktinomicetomą), išskyrus A42.0, A42.7);

16.3.9. odos nokardiozę (A43.1);

16.3.10. odos ir gleivinių bartoneliozę (A44.1);

16.3.11. rožę (A46);

16.3.12. kitas spirochetų sukeltas ligas (A65–A69);

16.4. virusines infekcines ligas, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai (B00.0–B00.2, B01.8, B01.9, B02.7–B02.9, B05.9, B06.9, B07–B09);

16.5. kitas infekcijas, kurioms būdingi odos, odos priedų, gleivinės pažeidimai:

16.5.1. grybelines ligas (B35–B36, B37.0, B37.2–B37.4, B37.8–B37.9, B38.3, B38.8–B38.9, B39.3, B39.9, B40.3, B40.8–B40.9, B41.7, B41.8–B41.9, B42.1, B42.8–B42.9, B43.0, B43.2, B43.8–B43.9, B44.7–B44.9, B45.2, B45.8–B45.9, B46.3, B46.5, B46.8–B46.9, B47–B49);

16.5.2. pirmuonių sukeltas ligas (B55.1–B55.9, B64);

16.5.3. helmintozes su odos pažeidimais (B65.3, B65.9, B75, B78.1–B78.9, B83.1, B83.9);

16.5.4. pedikuliozę, akariazę ir kitas invazijas (B85–B86, B87.0–B87.1, B87.8, B87.9, B88–B89);

16.5.5. žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukeltą ligą (B20–B21);

16.6. odos, odos priedų ir gleivinės navikus:

16.6.1. ikinavikinius procesus (L57), gerybinius navikus (D18.01, D18.05, D18.08, D18.1, D22, D23, D28.0, D28.7, D28.9, D29.0, D29.4, D29.4), in situ navikus (D00.0, D03–D04, D07.1, D07.3–D07.4, D07.6, D09.7, D10.0–D10.1);

16.6.2 odos melanomą (C43) ir kitus piktybinius odos navikus (C44, C46, C82.6, C82.9, C84.0, C84.1, C84.4, C84.8, C85.1, C85.9, C86.0, C86.3, C86.6, C88.4, C91.5);

16.7. kitų organų ar sisteminių ligų pakitimus odoje, odos prieduose, gleivinėje:

16.7.1. purpurą ir kitas hemoragines būkles (D69);

16.7.2. krioglobulinemijas (D89.1);

16.7.3. odos sarkoidozę (D86.3);

16.7.4. medžiagų apykaitos ligas (E50.8, E51–E54, E55.9, E56–E65, E66.9, E67, E78.2, E80.1–E80.2, E83.0–E83.2, E85.4–E85.9, H02.6);

16.7.5. kapiliarų ligas (I78);

16.7.6. flebitą ir tromboflebitą (I80);

16.7.7. apatinių galūnių venų varikozę (I83);

16.7.8. įpročių ir potraukių sutrikimus (F63.3, F63.8, F63.9);

16.7.9. jungiamojo audinio ir griaučių raumenų sistemos ligas, pasireiškiančias odos, odos priedų, gleivinės pažeidimais (M02.3, M02.8, M02.9, M05.2, M07.0–M07.3), (M30, M31.1, M31.6–M31.9, M32.9, M33–M34 tik diagnozuoja), (M35.0–M35.2, M35.4, M35.6, M79.3);

16.8. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas (K12.0, K12.1, K13.0, K14);

16.9. urogenitalinės sistemos ligas (N34.1–N34.2, N37.0, N41.0–N41.1, N45, N47, N48.0–N48.1, N48.5–N48.6, N48.9, N49.2–N49.9, N51.0–N51.8, N72, N75–N77);

16.10. simptomus ir požymius, susijusius su oda ir poodžiu (R20–R23);

16.11. specialų infekcinių ir parazitinių ligų ištyrimą (Z11, Z20.2, Z20.6–Z20.9, Z22.4, Z22.8, Z22.9).

17. Gydytojas dermatovenerologas turi gebėti:

17.1. atlikti odos, odos priedų ir gleivinės specialiuosius funkcinius tyrimus;

17.2. atlikti odos, odos priedų ir gleivinės vaizdinimo tyrimus (dermatoskopiją, skaitmeninę dermatoskopiją, siaskopiją, kapiliaroskopiją, trichoskopiją, konfokalią lazerinę mikroskopiją ir kitus), jų archyvavimą bei kitus neinvazinius odos tyrimus;

17.3. paskirti laboratorinius ir radiologinius tyrimus bei kliniškai interpretuoti jų rezultatus;

17.4. atlikti ir vertinti odos, poodžio, periferinių kraujagyslių ir limfmazgių ultragarsinius tyrimus;

17.5. atlikti ir vertinti grybelinių ir kitų odos ligų tyrimą Vudo lempa;

17.6. paimti ir vertinti medžiagos citologiniam ir mikrobiologiniam tyrimui;

17.7. atlikti ir vertinti mikroskopinius (odos, gleivinės, plaukų, nagų ir išskyrų iš lytinių takų) tyrimus;

17.8. atlikti ir vertinti odos alerginius tyrimus: lopo, dūrio, įodinius ir provokacinius mėginius;

17.9. atlikti ir vertinti odos jautrumo ir provokacinius ultravioletiniams spinduliams mėginius;

17.10. atlikti kolposkopiją ir kateterizuoti šlaplę;

17.11. atlikti vietinę infiltracinę ir laidinę nejautrą;

17.12. atlikti odos, poodžio ir odos priedų biopsiją;

17.13. atlikti odos, poodžio, odos priedų darinių bei odos navikų eksciziją, odos plastiką vietiniais audiniais, kiuretažą, odos ir poodžio siūles, stabdyti kraujavimą;

17.14. pašalinti nago plokštelę ir gydyti įaugusį nagą;

17.15. atlikti žaizdų, opų medikamentinį ir instrumentinį gydymą bei priežiūrą;

17.16. atlikti elektrokoaguliaciją, radiochirurgines procedūras, lazerio destrukciją ir krioterapiją;

17.17. taikyti vietinį ir sisteminį gydymą;

17.18. taikyti vietinę ir sisteminę imunoterapiją, taikinių ir ląstelių terapiją, skirti biologinius ir antinavikinius vaistus (išskyrus chemoterapiją);

17.19. atlikti odos, jos priedų, poodžio ir gleivinių estetines, lazerines, kosmetines ir korekcines procedūras konservatyviaisias ir invaziniais metodais;

17.20. koreguoti hiperhidrozę konservatyviaisiais ir invaziniais metodais;

17.21. atlikti odos fizinių ir fizinių-cheminių poveikių procedūras (fototerapiją, foto-chemoterapiją (PUVA), fotodinaminį gydymą);

17.22. atlikti kitas invazines bei neinvazines lazerio, intensyvios pulsinės šviesos, radiodažnio, ultragarsiniais ir kitais energiją skleidžiančiais prietaisais procedūras;

17.23. Gydytojas dermatovenerologas, baigęs Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamą tobulinimosi kursą arba atlikęs atitinkamą stažuotę Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje ar rezidentūros bazėje arba užsienio valstybės universitete, rengiančiame ir tobulinančiame atitinkamus specialistus, jeigu atitinkami sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai nenustato kitokio papildomo tobulinimo, turi gebėti:

17.23.1. operuoti odos navikus taikant Mohs mikrografinę techniką ar autodermoplastiką;

17.23.2. atlikti aspiracinę sritinio ar sarginio limfmazgio biopsiją;

17.23.3. atlikti ir vertinti odos ir poodžio patologijos tyrimus (imunohistocheminius, imunofluorescencijos, molekulinius ar elektroninės mikroskopijos);

17.23.4. atlikti ekstrakorporinę fotoferezę.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1730, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16472

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo