Suvestinė redakcija nuo 2021-07-02 iki 2021-09-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18874

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2021–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. rugsėjo 8 d.  Nr. A1-817

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsniu ir Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“:

1. T v i r t i n u Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos akušerių ginekologų draugijai, Valstybiniam studijų fondui, Lietuvos kultūros tarybai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, Lietuvos universitetams ir kolegijoms, Lietuvos aklųjų bibliotekai, Nacionalinei teismų administracijai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui, savivaldybėms ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytą planą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                 Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m.rugsėjo 8 d.

įsakymu Nr. A1-817

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2021–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 veiksmų plane (toliau – Veiksmų planas) nustatyti 2021–2023 metų laikotarpio tikslai, uždaviniai, priemonės uždaviniams įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo laikotarpis, asignavimai, atsakingi vykdytojai ir kitos įgyvendinančios institucijos, uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. 

2. Veiksmų plano tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas neįgaliesiems oriai ir visavertiškai gyventi Lietuvoje, užtikrinti lygias neįgaliųjų galimybes ir gyvenimo kokybę.

3. Lietuvos Respublikos socialinės pasaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje 2016 m. gyveno 244 698, 2017 m. – 241 861, 2018 m. – 230 609, 2019 m. – 236 000 negalią turinčių asmenų (apie 8 proc. bendro gyventojų skaičiaus Lietuvoje). Didžioji dalis jų yra darbingo amžiaus ir sudaro 67 proc. visų asmenų, turinčių negalią. Darbingo amžiaus neįgalių asmenų 2016 m. buvo 163 885 (0–25 proc. – 22 703, 30–40 proc. – 77 936, 45–55 proc. – 63 246), 2017 m. – 162 632 (0–25 proc. – 22 856, 30–40 proc. – 77 058, 45–55 proc. – 62 718), 2018 m. – 160 340 (0–25 proc. – 22 721, 30–40 proc. – 75 107, 45–55 proc. – 62 512), 2019 m. – 157 957 (0–25 proc. – 21 603, 30–40 proc. – 75 769, 45–55 proc. – 21 603). Pensinio amžiaus asmenų, turinčių negalią, 2016 m. gyveno 65 984 (sunki – 9 983, vidutinė – 55 048, lengva – 997), 2017 m. – 64 375 (sunki – 10 532, vidutinė – 52 948, lengva – 895), 2018 m. – 55 277 (sunki – 10 224, vidutinė – 44 169, lengva – 884), 2019 m. – 62 684 (sunki – 11 691, vidutinė – 45 975, lengva – 5 018). Vaikų iki 18 metų, turinčių neįgalumą, 2016 m. gyveno 14 829 (sunkus – 2 518, vidutinis – 7 046, lengvas – 5 265), 2017 m. – 14 854 (sunkus – 2 613, vidutinis – 7 362, lengvas – 4 879), 2018 m. 14 992 (sunkus – 2702, vidutinis – 7 643, lengvas – 4 647), 2019 m. – 15 359 (sunkus – 2 929, vidutinis – 7 996, lengvas – 4 434) (3 proc. bendro visų vaikų skaičiaus). Neįgaliais dažniausiai pripažįstami asmenys, sergantys vidaus ligomis ir turintys kitų sveikatos sutrikimų (53 proc.). Tuo tarpu regėjimo negalią turintys asmenys sudaro 4 proc., klausos – 3 proc. visų neįgaliųjų. Sunkiausią negalią dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai.

4. Lietuvoje sukurta teisinė bazė neįgaliųjų socialinės integracijos politikai formuoti ir įgyvendinti. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimo principai, sritys, politikos įgyvendinimo organizavimas ir valdymas. Kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos neįgaliesiems aktyviai dalyvauti atviroje ir demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos priemonės, kuriomis nevyriausybinės organizacijos, dirbančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, skatinamos dalyvauti formuojant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, stiprinami jų ryšiai su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kaimo bei miesto bendruomenėmis, teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų Europos Sąjungos programų parama neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę plėtrai.

5. Įgyvendinat neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių asmenų su negalia socialinę integraciją bei lygias galimybes. Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės apima visuomenės švietimą, sveikatos priežiūrą, medicininę reabilitaciją, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinę reabilitaciją, psichosocialinę reabilitaciją, socialines paslaugas, švietimą, socialinę apsaugą, užimtumą, kultūrą, sportą, poilsį, šeimyninį gyvenimą, o jų uždaviniai įgyvendinami tobulinant įstatymus, vykdant valstybines, regionines programas ir priemones, mokant personalą ir keliant jo kvalifikaciją, bendradarbiaujant ir konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, kaupiant ir analizuojant statistinę ir kitokią informaciją apie neįgaliuosius, jų problemas, šių problemų sprendimo būdus, organizuojant ir remiant socialinių ir ekonominių tyrimų programas.

6. Įgyvendinant Veiksmų plano neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, yra teikiamas finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms asmenų su negalia socialinės integracijos srityje, ir įgyvendinančioms įvairaus pobūdžio veiklas: socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimo, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, periodinių ir informacinių leidinių asmenims su negalia leidybos ir platinimo bei neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo. Veiksmų plano priemones įgyvendina ir ministerijos bei institucijos.

7. Veiksmų plano tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo tęstinumą, įgyvendinti naujas priemones, būtinas siekiant įtraukti neįgaliuosius į socialinį gyvenimą, skatinti valstybės institucijas bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

8. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimas finansuojamas iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos fondų ir kitų lėšų, gautų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Veiksmų plane už numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai lėšų poreikį priemonėms įgyvendinti, vertinimo kriterijus ir jų reikšmes numato savo strateginio planavimo dokumentuose.

9. Atsakingiems Veiksmų plano vykdytojams rekomenduojama bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, akademine bendruomene, savivaldybėmis.

10. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Veiksmų plano priemonių atsakingi vykdytojai pasibaigus kalendoriniams metams, iki vasario 1 dienos, teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

 

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI

 

Eil.

nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2021 metų asignavimai,

tūkst. Eur

2022 metų asignavimai,

tūkst. Eur

2023 metų asignavimai,

tūkst. Eur

Atsakingi vykdytojai

1.

Tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų individualių poreikių tenkinimą kompleksiškai teikiant bendruomenines paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse) ir socialinės integracijos priemones.

62 094,8

49 887,2

 

33 223,2

 

1.1.

Uždavinys – plėtoti kompleksiškai teikiamas bendruomenines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams ir gerinti individualių poreikių vertinimo sistemą.

20 161,2

24 271,2

15 271,2

1.1.1.

Priemonė – organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą.

 

5 125,2

5 125,2

5 125,2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas)

 

Priemonės veiklos: bus finansuojami socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai; savivaldybės organizuos konkursus nurodytiems projektams atrinkti; socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus vykdys neįgaliųjų integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, paramos ir labdaros fondai; pagal minėtus projektus finansuojama veikla – socialinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos neįgaliesiems bendruomenėje (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, saviraiškos, neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimas ir kt.).

1.1.2.

Priemonė – tobulinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje modelį.

0

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija

 

Priemonės veiklos: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus sukurtas naujas neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje modelis, parengti teisės aktų projektai, reguliuojantys socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą.

1.1.3.

Priemonė – teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems.

40

 

40

 

40

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: atsižvelgiant į individualius aklo asmens poreikius, kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komanda specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) sieks atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

1.1.4.

Priemonė – vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

9 500*

3 400**

6 300*

2 700*

0

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: bus finansuojamas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio pagrindinis tikslas – teikti 4 paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems asmenims: socialinių dirbtuvių, pagalbos priimant sprendimus, apsaugoto būsto ir įdarbinimo su pagalba, vykdyti viešinimo priemones, skirtas visuomenės požiūriui į proto ir psichikos negalią keisti.

1.1.5.

Priemonė – tobulinti negalios nustatymo sistemą Lietuvoje, siekiant tenkinti asmenų individualius poreikius ir įgalinti asmenis visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis.

 

0

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengta nauja negalios nustatymo sistema, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius bei gebėjimus būti savarankišku ir aktyviu dalyviu visose gyvenimo srityse, aplinkos veiksnius bei asmens poreikius, kuriuos patenkinus neįgaliems asmenims būtų sudarytos lygios galimybės su visais visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, parengti naują negalios nustatymo sistemą renglamentuojantys teisės aktų projektai.

1.1.6.

Priemonė – parengti teisės aktus, reguliuojančius asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo plėtrą.

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veikla: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengti teisės aktai, reguliuojantys asmeninio asistento paslaugų teikimo plėtrą.

1.1.7.

Priemonė – organizuoti psichologo paslaugų teikimą klausos negalią turintiems asmenims.

50

50

50

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: atsižvelgiant į klausos negalią turinčių asmenų poreikius, bus teikiama individuali ar grupinė psichologo paslauga lietuvių gestų kalba siekiant pagerinti kurčiųjų psichologinę būseną, užtikrinant prevencinę ir intervencinę psichologinę pagalbą.

1.1.8.

Priemonė – organizuoti atvejo vadybos paslaugų teikimą klausos negalią turintiems asmenims.

46

46

46

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: atsižvelgiant į klausos negalią turinčių asmenų poreikius ir bendradarbiaujant su savivaldybių, seniūnijų, socialinių paslaugų centrų, vaiko teisių apsaugos skyrių ir kitų institucijų ir įstaigų specialistais, bus teikiamos atvejo vadybos paslaugos siekiant padėti spręsti kompleksines klausos negalią turinčių asmenų problemas.

1.1.9.

Priemonė – diegti taikomosios elgesio analizės principais grįstą ankstyvosios intervencijos modelį socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.

0

10

10

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: bus apmokyti socialines paslaugas teikiančių įstaigų (dienos centrų, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos įstaigų) specialistai taikyti taikomosios elgesio analizės principais grįstas ankstyvąsias intervencijas ir elgesio reguliavimo metodus.

1.1.10.

Priemonė – parengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimą.

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengti teisės aktai, reglamentuojantys aklų asmenų socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymą, paslaugų teikimo organizavimą, finansavimą bei stebėseną.

1.1.11.

Priemonė – organizuoti asmeninės pagalbos teikimą.

2 000

10 000

10 000

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento koordinuojamos savivaldybių vykdomosios institucijos įvertins asmeninės pagalbos poreikį, organizuos asmeninės pagalbos teikimą iš šiai priemonei įgyvendinti skirtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų.

1.2.

 

Uždavinys – gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pagalbos priemonių prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus.

16 021

16 031

16 031

 

1.2.1.

Priemonė – aprūpinti klausos sutrikimų turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais.

100

100

 

100

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Priemonės veikla: klausos sutrikimų turintys vaikai bus aprūpinti kokybiškais klausos aparatais.

1.2.2.

Priemonė – aprūpinti neįgaliuosius ortopedinėmis priemonėmis. 

13 460

13 460

13 460

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Priemonės veikla: neįgalieji bus aprūpinti kokybiškomis ortopedinėmis priemonėmis.

1.2.3.

Priemonė – tobulinti aprūpinimo medicinos pagalbos priemonėmis tvarką.

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

 

Priemonės veiklos: bus parengti teisės aktų projektai, kuriais bus išplėstas medicinos pagalbos priemonių sąrašas ir padidintas išduodamų priemonių kiekis.

1.2.4.

Priemonė – tobulinti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemą.

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras)

 

Priemonės veikla: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengtas teisės akto projektas, nustatantis efektyvesnį aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis mechanizmą.

1.2.5.

Priemonė – aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis.

2 461

 

2 471

 

2 471

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

 

Priemonės veikla: asmenys bus aprūpinami judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis ir sensorinėmis pagalbos priemonėmis.

1.2.6.

Priemonė – tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, suteikiant jiems žinių apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas sveikatos priežiūros srityje.

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, kolegijos

 

Priemonės veiklos: pagal kvalifikacijos tobulinimo programas, suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija ir neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistams bus organizuojami mokymai apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų sveikatos priežiūros srityje taikymą.

1.2.7.

Priemonė – įgyvendinti iniciatyvas, padedančias tobulinti ginekologijos paslaugų teikimą ir prieinamumą neįgaliesiems.

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos akušerių ginekologų draugija

 

Priemonės veikla: asmens sveikatos priežiūros įstaigos bus skatinamos įsigyti neįgaliesiems pritaikytas ginekologijos paslaugų teikimo priemones (pvz. ginekologines kėdes).

1.2.8.

Priemonė – organizuoti mokymus ginekologijos paslaugas teikiantiems specialistams apie ginekologijos paslaugų preinamumą neįgaliesiems.

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos akušerių ginekologų draugija

 

Priemonės veikla: asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai bus apmokyti teikti neįgaliesiems pritaikytas ginekologijos paslaugas.

1.2.9.

Priemonė – peržiūrėti galiojančius teisės aktus, nustatančius ginekologijos paslaugų teikimo reikalavimus, ir įvertinti poreikį atlikti jų pakeitimus, nustatant ginekologijos paslaugų teikimą fizinę ar psichinę negalią turintiems asmenims.

0

 

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos akušerių ginekologų draugija

 

Priemonės veikla: bus įvertinti teisės aktai, nustatantys ginekologijos paslaugų teikimo reikalavimus, ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimai.

1.2.10.

Priemonė – į visuomenės sveikatos biurų vykdomus informavimo bei švietimo projektus įtraukti mokymus negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis.

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija, socialinės globos įstaigos

 

Priemonės veikla: pagal švietimo programas, suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija ir neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, į visuomenės sveikatos biurų vykdomus informavimo bei švietimo projektus bus įtraukti mokymai negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis (privalomas vertimas į gestų kalbą).

1.3.

 

Uždavinys – užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti jų ugdymo veiksmingumą.

25 912,6

9 585

1 921

 

1.3.1.

 

Priemonė – didinti studijų prieinamumą neįgaliems studentams.

0

0

0

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Valstybinis studijų fondas

 

Priemonės veikla: bus teikiamos pagalbos priemonės ir paslaugos, užtikrinančios studijų prieinamumą asmenims su negalia (teikiamos gestų kalbos vertimo, pavėžėjimo, mokslinių darbų, straipsnių, paskaitų turinio (pagal poreikį) įgarsinimo ar skaitmeninimo, studijų asistento ir kt. pagalbos priemonės ir paslaugos, padedančios užtikrinti studijų prieinamumą studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į jų individualius poreikius).

1.3.2.

 

 

Priemonė – pertvarkyti ir modernizuoti profesinio mokymo įstaigų tinklą, fizinę ir informacinę aplinką pritaikant neįgaliesiems.

0

0

0

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: bus įvertinta, kaip profesinio mokymo įstaigų aplinka (fizinė ir informacinė) pritaikyta neįgaliesiems (vertimo gestų kalba organizavimas, mokymo medžiagos pritaikymas, demonstravimas, girdėti padedančių daugiadažnių (bevielių) radijo sistemų naudojimas ir t. t.), ir prireikus aplinka bus pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

1.3.3.

 

Priemonė – teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose.

461,6

574

574

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, bus teikiama parama neįgaliems studentams, skirta jiems paskatinti studijuoti, dengiant dalį mokesčio už studijas, ir specialiesiems jų poreikiams patenkinti; studentai su negalia bus informuojami apie jiems sudaromas galimybes gauti finansinės pagalbos priemones ir skatinami siekti aukštojo išsilavinimo.

1.3.4.

Priemonė – peržiūrėti teisės aktus, reglamnetuojančius studentų finansinį rėmimą, prireikus pateikti siūlymus dėl rėmimo modelio ir finansinės pagalbos neįgaliesiems, besimokantiems profesinėse mokyklose.

0

0

0

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Valstybinis studijų fondas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: bus teikiama finansinė parama neįgaliems asmenims, besimokantiems profesinio mokymo įstaigose, skirta jų specialiesiems poreikiams patenkinti (asmeninio asistento pagalba, pritaikytas transportas, tekstų rašymas (įrašymas) ir pan.).

1.3.5.

Priemonė – įgyvendinti Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas).

25 451

9 011

1 347

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: bus didinamas mokymo prieinamumas neįgaliems vaikams, tobulinant mokymo turinį, mokytojų, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti (mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas, mokymų organizavimas ir t. t.), ir gerinant mokyklų fizinę bei informacinę aplinką.

1.3.6.

Priemonė – pakeisti Švietimo aprūpinimo standartus, atsižvelgiant į mokinių, studentų ugdymosi poreikių įvairovę.

0

0

0

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veikla: bus parengti teisės aktų projektai, nustatantys švietimo aprūpinimo standartus, atsižvelgiant į mokinių, studentų, įskaitant turinčius negalią, ugdymosi poreikių įvairovę.

2.

 

Tikslas – užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija.

11 901,3

4 265,8

3 136,1

 

2.1.

 

Uždavinys – didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, jų mobilumą ir tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reguliavimą.

11 901,3

4 265,8

3 136,1

 

2.1.1.

 

Priemonė – šviesti visuomenę universalaus dizaino principų taikymo klausimais.

0

21

21

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: bus organizuojamos visuomenės švietimo universalaus dizaino principų taikymo klausimais kampanijos.

2.1.2.

Priemonė – organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.

3 170

 

1 682

 

1 682

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento koordinuojamos savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, organizuos būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo išlaidas iš šiai priemonei skirtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų bei savivaldybių biudžetų lėšų. Nuo 2022 metų būsto pritaikymas neįgaliems suaugusiesiems ir vaikams bus organizuojamas pagal tą pačią tvarką.

2.1.3.

Priemonė – organizuoti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymą.

400

 

436

 

436

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento koordinuojamos savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo neįgaliems vaikams poreikį, organizuos būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo bei techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas.

2.1.4.

 

Priemonė – organizuoti neįgaliųjų mobilumo mokymus.

34,6

 

34,6

 

34,6

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 

Priemonės veikla: viešojo pirkimo būdu bus perkamos fizinę negalią turinčių asmenų mokymo vairuoti ir rengimo egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti paslaugos.

2.1.5.

 

 

Priemonė – titruoti ir versti į lietuvių gestų kalbą viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ programas ir užtikrinti jų garsinį vaizdavimą.

284,3

294,2

304,5

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

Priemonės veiklos: įvertinus neįgaliesiems atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų siūlymus ir atsižvelgiant į atitinkamų metų viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ finansines ir technines galimybes, bus titruojamos ir verčiamos į lietuvių gestų kalbą klausos ir regos negalią turintiems vaikams bei suaugusiesiems skirtos televizijos programos ir įdiegtas atitinkamų programų garsinis vaizdavimas.

2.1.6.

 

Priemonė – leisti leidinius, skirtus asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.

70

70

70

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos aklųjų biblioteka

 

Priemonės veiklos: bus leidžiami leidiniai Brailio raštu, padidintu šriftu, garsiniu, DAISY formatais ir skaitmeniniai leidiniai, skirti skaityti naudojant balso sintezavimo programinę įrangą.

2.1.7.

 

Priemonė – pritaikyti teismų pastatų infrastruktūrą neįgaliesiems.

0

0

0

Nacionalinė teismų administracija

 

Priemonės veiklos: atlikus Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų statybą, pastato Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams rekonstrukciją, pastato Klaipėdos apygardos teismui rekonstrukciją, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pastatų einamuosius remontus bei kitų teismų pastatų, kurių remontui pritars Teisėjų taryba, atsižvelgusi į valstybės biudžeto asignavimų dydį, remontus, šie pastatai turėtų būti pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Tiklsinių lėšų nenumatyta. Pastatai neįgaliųjų reikmėms bus pritaikomi atliekant suplanuotus teismų pastatų remonto darbus**.

2.1.8.

 

Priemonė – pritaikyti policijos įstaigų pastatų infrastruktūrą neįgaliesiems.

0

0

0

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)

 

Priemonės veikla: iš bendrųjų įstaigoms skiriamų asignavimų bus atlikti policijos pastatų remonto darbai ir patalpos pritaikytos neįgaliųjų reikmėms.

2.1.9.

Priemonė – pritaikyti kalėjimų pastatų infrastruktūrą neįgaliesiems.

0

0

0

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

 

Priemonės veikla: atlikus kalėjimų pastatų remonto darbus, patalpos bus pritaikytos neįgaliųjų reikmėms: 2021 m. Panevėžio pataisos namuose planuojama renovuoti 4 pastatus, kurių infrastruktūra bus pritaikyta neįgaliesiems, 2022 m. Marijampolės pataisos namuose planuojama renovuoti 5 pastatus, kurių infrastruktūra bus pritaikyta neįgaliesiems, 2023 m. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Kauno tardymo izoliatoriuje, Alytaus pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje numatoma renovuoti 5 pastatus, kurių infrastruktūra bus pritaikyta neįgaliesiems. Pastatus planuojama renovuoti Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) programos lėšomis, prioritetą teikiant pastatų pritaikymui neįgaliesiems.

2.1.10.

Priemonė – pritaikyti fizinę ir informacinę švietimo įstaigų infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

218

300

550

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veikla: švietimo įstaigos įgyvendins projektus, skirtus jų infrastruktūrai pritaikyti, kad jos atitiktų statybos techninio reglamento Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

2.1.11.

Priemonė – parengti interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo užtikrinimo interaktyvią nuotolinio mokymo medžiagą, interneto svetainių testavimo priemones.

10

0

10

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Priemonės veikla: bus parengta interneto svetainių ir mobiliųjų programą prieinamumo užtikrinimo nuotolinio mokymo medžiaga, kuri bus pateikta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.

2.1.12.

Priemonė – atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimus, įtraukiant vartotojus, kurie atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei.

10

10

10

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Priemonės veikla: Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliks valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimus. Apie vertinimo rezultatus informuos valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, nurodydamas nustatytus jų interneto svetainių trūkumus, vykdys trūkumų pašalinimo stebėseną.

2.1.13.

Priemonė – atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų mobiliųjų programų vertinimus, įtraukiant vartotojus, kurie atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei.

0

5

5

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Priemonės veikla: Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliks valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų vertinimus. Apie vertinimo rezultatus informuos valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, nurodydamas nustatytas jų mobiliųjų programų neatitiktis prieinamumo reikalavimams, vykdys neatitikčių pašalinimo stebėseną.

2.1.14.

Priemonė – atlikti portalo „Mano Vyriausybė“ pakeitimus ir užtikrinti metodinę pagalbą, siekiant, kad Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainės portale „Mano vyriausybė“ būtų pritaikytos asmenims su negalia.

0

0

0

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Priemonės veikla: bus atliktas portalo „Mano vyriausybė“ pakeitimas, pritaikant jį asmenims su negalia, teikiama metodinė pagalba įstaigoms.

2.1.15.

Priemonė – gerinti geležinkelio paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims.

7 500

1 400

0

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis bus aptarta Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-622 „Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo eiga.

2.1.16.

Priemonė – išleisti mokymo medžiagą lietuvių gestų kalbos vertėjams ir tikslinėms vartotojų grupėms.

12

12

12

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

 

Priemonės veiklos: bus išleista mokymo medžiaga lietuvių gestų kalbos vertėjams ir tikslinėms vartotojų grupėms.

2.1.17.

Priemonė – vykdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų atestaciją.

1

1

1

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: Neįgaliųjų reikalų departamento sudaryta atestacijos komisija vykdys lietuvių gestų kalbos vertėjų atestaciją.

2.1.18.

Priemonė – tirti ir norminti gestų kalbą.

22

0

0

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

 

Priemonės veiklos: bus atlikta gestų kalbos tyrimo ir vartojimo teisinio reguliavimo analizė, parengtos rekomendacijos siekiant tobulinti gestų kalbos tyrimo, vartojimo ir gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo teisinį reguliavimą.

2.1.19.

Priemonė – parengti gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

0

0

0

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengtas teisės aktas, reguliuojantis gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarką, gerinantis gestų kalbos vertimo paslaugų kokybę.

2.1.20.

 

Priemonė – tikrinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus ir kitus statybos projektus, dalyvauti neįgaliesiems svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe.

169,4

 

0

0

Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veikla: pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Neįgaliųjų reikalų departamento įgaliota organizacija tikrins statybos projektų sprendinių atitiktį techniniams statinių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms reikalavimams

3.

Tikslas – siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose.

3 430

3 480

3 580

 

3.1.

Uždavinys – užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje.

3 430

3 480

3 580

 

3.1.1.

 

Priemonė – finansuoti neįgaliųjų sporto organizacijų programas.

850

900

1 000

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Priemonės veiklos: bus finansuojami projektai, skirti sąlygoms neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose sudaryti, remiamos kitos neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklos

3.1.2.

Priemonė – parengti teisės aktus, reglamentuojančius bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą.

0

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengti teisės aktai, reglamentuojantys įdarbinimo su pagalba, socialinių dirbtuvių, pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimą.

3.1.3.

Priemonė – teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas.

1 380

1 380

1 380

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

 

Priemonės veikla: bus teikiamos užtikrinančios neįgaliųjų dalyvavimą atviroje darbo rinkoje paslaugos.

3.1.4.

 

Priemonė – pervesti lėšas profesinės reabilitacijos pašalpoms mokėti.

1 200

1 200

1 200

Užimtumo tarnyba

 

Priemonės veikla: skirti profesinės reabilitacijos pašalpas neįgaliesiems, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje

3.1.5.

Priemonė – skatinti neįgaliųjų kultūrinę ir meninę veiklą.

0***

 

0***

 

0***

 

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 

Priemonės veikla: bus iš dalies finansuojami konkurso būdu atrinkti projektai, skirti neįgaliųjų meninei veiklai skatinti ir neįgaliųjų meno renginiams organizuoti.

4.

Tikslas – užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą.

1 824,7

2 324,7

1 824,7

 

4.1.

Uždavinys – teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems.

11

511

11

 

4.1.1.

Priemonė – organizuoti mokymus naujai paskirtiems apylinkų teismų teisėjams, kuriuose būtų aptariami su asmens negalios specifika susiję klausimai

6**

6**

6**

Nacionalinė teismų administracija

 

Priemonės veikla: bus organizuoti mokymai naujai paskirtiems apylinkių teismų teisėjams, kuriuose bus aptarti su asmens negalios specifika susiję klausimai.

4.1.2.

Priemonė – organizuoti mokymus teisėjams, kuriuose būtų aptariami su asmens negalios specifika susiję  klausimai.

3**

3**

3**

Nacionalinė teismų administracija

 

Priemonės veikla: bus organizuoti mokymai teisėjams, kuriuose bus aptarti su asmens negalios specifika susiję klausimai.

4.1.3.

Priemonė – organizuoti mokymus naujiems teismų savanoriams, kuriuose būtų aptariami su asmens negalios specifika susiję klausimai.

2**

2**

2**

Nacionalinė teismų administracija

 

Priemonės veikla: bus organizuoti mokymai naujiems teismų savavnoriams, kuriuose bus aptarti su asmens negalios specifika susiję klausimai.

4.1.4.

Priemonė – organizuoti mokymus policijos darbuotojams asmens negalios specifikos klausimais.

0

0

0

Policijos departamentas

 

Priemonės veiklos: iš bendrųjų asignavimų bus organizuojami įvairūs mokymai žmogaus teisių užtikrinimo temomis, kuriuose taip pat bus aptarti asmens negalios specifikos klausimai.

4.1.5.

Priemonė – organizuoti mokymus pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios specifiką, bendravimą su neįgaliaisiais, neįgaliųjų poreikius ir jų teises.

0

500

0

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

 

Priemonės veiklos: įtraukus neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, bus organizuoti mokymai pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams apie negalios specifiką, bendravimą su neįgaliaisiais, neįgaliųjų poreikius ir jų teises.

4.2.

Uždavinys – tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą savivaldybių, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

1 813,7

1 813,7

1 813,7

 

4.2.1.

Priemonė – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą, didinti jų narių ir visuomenės  informuotumą negalios klausimais.

1 582,6

 

1 582,6

 

1 582,6

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: konkurso būdu bus atrenkami ir iš dalies finansuojami neįgaliųjų asociacijų veiklos (neįgaliųjų teisių gynimo, mokymų, konferencijų, periodinių leidinių leidybos ir kitos veiklos) rėmimo projektai.

4.2.2.

Priemonė – atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą ir parengti statistinę informaciją apie asmenis (atskirai ši informacija pateikiama apie žmones su negalia), kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose.

20,8

20,8

20,8

Lietuvos statistikos departamentas

 

Priemonės veikla: atsižvelgiant į Jungtinių Tautų negaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai, bus įvertintas trūkstamų statistinių rodiklių pagal negalią įtraukimo į statistinius tyrimus galimybės.

4.2.3.

 

Priemonė – organizuoti neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėseną, dalyvauti rengiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas.

48

 

48

48

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veikla: vykdant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną, bus atlikti socialiniai tyrimai, susiję su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimu Lietuvoje.

4.2.4.

Priemonė – vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą.

162,3

 

162,3

 

162,3

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: bus organizuojamos informacinės kampanijos, diskusijos, pristatymai, internetu ir kitomis informavimo priemonėmis skleidžiama informacija, skirta visuomenei šviesti ir informuoti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais, atkreipiant visuomenės dėmesį į skirtingas negalias (klausos, regos, fizinę, intelekto, psichinę ir nematomą negalią) turinčių asmenų problemas.

4.3.

Uždavinys – užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo.

 

 

 

 

4.3.1.

Priemonė – peržiūrėti ir prireikus papildyti teisės aktus, reglamentuojančius moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje.

0

 

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

 

Priemonės veiklos: konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, bus peržiūrėti ir prireikus papildyti moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje reglamentuojantys teisės aktai, numatant moterų su negalia ir mergaičių su negalia apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje.

5.

Iš viso finansavimo lėšų:

79 250,8

59 957,7

41 764

 

5.1.

bendrojo finansavimo lėšos

3 411

2 711

11

 

5.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

9 500

6 300

 

 

5.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

* Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

** Bendrojo finansavimo lėšos.

*** Priemonė finansuojama iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo, asignavimų dydis priklauso nuo projektų konkurso rezultatų.

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-1105, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23873

Nr. A1-93, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-01991

Nr. A1-479, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14922

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil.

Nr.

Vertini-mo kriteri-jaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

2021 metų vertini-mo kriteri-jaus reikšmė

2022 metų vertini-mo kriteri-jaus reikšmė

2023 metų vertini-mo kriteri-jaus reikšmė

Atsakingi vykdytojai

1.

 

1 tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą, teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse).

 

 

 

 

1.1.

 

1 uždavinys – plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams bendruomenėje ir tobulinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras.

 

 

 

 

1.1.1.

P-1-1-1

Naudą, įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus, gavusių asmenų (neįgaliųjų ir neįgaliųjų šeimos narių) skaičius

24 000

24 000

24 000

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.2.

P-1-1-2

Parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą, atsižvelgiant į neįgaliųjų individualius poreikius, skaičius

1

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija

1.1.3.

P-1-1-3

Kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas gavusių aklųjų skaičius

18

25

25

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.4.

P-1-1-4

Proto ir psichikos negalią turinčių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, skaičius

80

-

-

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.5.

P-1-1-5

Parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių negalios nustatymo sistemą Lietuvoje, skaičius

-

3

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

1.1.6.

P-1-1-6

Parengtų teisės aktų, reguliuojančių asmeninio asistento paslaugų teikimo plėtrą, projektų skaičius

1

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.7.

P-1-1-7

Asmenų, turinčių klausos negalią, gavusių psichologo paslaugas, skaičius

100

100

100

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.8.

P-1-1-8

Asmenų, turinčių klausos negalią, gavusių atvejo vadybos paslaugas, skaičius

100

100

100

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.9.

P-1-1-9

Apmokytų socialinės globos įstaigų specialistų skaičius

-

50

50

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.10.

P-1-1-10

Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių socialinės reabilitacijos akliesiems paslaugų teikimą, projektų skaičius

-

1

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.1.11.

P-1-1-11

Asmeninę pagalbą gavusių neįgaliųjų skaičius

600

1 500

1 500

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.2.

 

2 uždavinys – gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, tobulinti neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus.

 

 

 

 

1.2.1.

P-1-2-1

Klausos sutrikimų turinčių vaikų, aprūpintų individualius poreikius atitinkančiais kokybiškais klausos aparatais, dalis (proc.)

100

100

100

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.2.2.

P-1-2-2

Neįgaliųjų, aprūpintų ortopedinėmis priemonėmis, dalis (proc.)

100

100

100

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.2.3.

P-1-2-3

Parengtų teisės aktų projektų, kuriais bus išplėstas medicinos pagalbos priemonių sąrašas ir padidintas išduodamų priemonių kiekis, skaičius

1

1

1

Sveikatos apsaugos ministerija

1.2.4.

P-1-2-4

Parengtų teisės aktų, kuriuos priėmus bus patobulintas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis mechanizmas, projektų skaičius

1

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

1.2.5.

P-1-2-5

Techninės pagalbos priemonėmis aprūpintų neįgaliųjų dalis (proc.)

80

82

85

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

1.2.6.

P-1-2-6

Kvalifikaciją tobulinusių sveikatos priežiūros specialistų, įgijusių žinių apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas sveikatos priežiūros srityje, dalis nuo visų sveikatos priežiūros specialistų (proc.)

30

30

30

Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, kolegijos

1.2.7.

P-1-2-7

Neįgaliesiems pritaikytų ginekologijos paslaugas teikiančių kabinetų skaičius

5

10

5

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos akušerių ginekologų draugija

1.2.8.

P-1-2-8

Kvalifikaciją tobulinusių ginekologų dalis lyginant su visu ginekologų skaičiumi (proc.)

70

70

70

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos akušerių ginekologų draugija

1.2.9.

P-1-2-10

Visuomenės sveikatos biurų, į kurių vykdomus informavimo ir švietimo projektus įtraukti mokymai negalią turintiems asmenims saugios lytinės elgsenos temomis, dalis (proc.)

30

30

30

Sveikatos apsaugos ministerija, socialinės globos įstaigos

1.3.

 

3 uždavinys – užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, ir didinti ugdymo veiksmingumą.

 

 

 

 

1.3.1.

P-1-3-1

Specialiųjų poreikių turinčių studentų, gavusių pagalbos studijų prieinamumui užtikrinti paslaugas, skaičius

600

600

600

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Valstybinis studijų fondas

1.3.2.

P-1-3-2

Profesinio mokymo įstaigų, kurių aplinka pritaikyta neįgaliųjų poreikiams, skaičius

20

20

21

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.3.3.

P-1-3-3

 

Finansinę pagalbą gavusių neįgaliųjų, besimokančių aukštosiose mokyklose, skaičius

550

620

620

Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.3.4.

P-1-3-4

Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę pagalbą besimokantiems profesinėse mokyklose neįgaliesiems, skaičius

1

-

-

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinis studijų fondas, Neįgaliųjų reikalų departamentas

1.3.5.

P-1-3-5

 

Įgyvendinamas Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas

1

1

1

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.3.6.

P-1-3-6

Pakeistų švietimo aprūpinimo standartų, atsižvelgiant į mokinių, studentų ugdymosi poreikių įvairovę, skaičius

1

-

-

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2.

 

2 tikslas – užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija.

 

 

 

 

2.1.

 

1 uždavinys – didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems, jų mobilumą ir tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą.

 

 

 

 

2.1.1.

P-2-1-1

 

Suorganizuotų visuomenės švietimo kampanijų universalaus dizaino principų taikymo tema skaičius

0

8

8

Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.2.

P-2-1-2

 

Neįgaliesiems pritaikytų būstų ir jų aplinkos skaičius

600

400

400

Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.3.

P-2-1-3

Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, būsto pritaikymo poreikio patenkinimas, proc.

60

60

60

Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.4.

P-2-1-4

Neįgaliųjų, dalyvavusių mobilumo mokymuose, skaičius

30

30

30

Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.5.

P-2-1-5

Titruotų Lietuvos nacionalinės televizijos programų transliacijų laikas (val.)

490,6

515,1

540,9

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2.1.6.

P-2-1-5-1

Lietuvos nacionalinės televizijos programų, kuriose pateikiamas jų garso vaizdavimas, transliacijų laikas (val.)

24,5

 

24,7

25

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2.1.7.

P-2-1-5-2

Verstų į gestų kalbą Lietuvos nacionalinės televizijos programų transliacijų laikas (val.)

502,9

507,9

513

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2.1.8.

P-2-1-6

Išleistų leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, pavadinimų skaičius (vnt.)

500

500

500

Kultūros ministerija, Lietuvos aklųjų biblioteka

2.1.9.

P-2-1-7

 

Neįgaliesiems pritaikytų teismų pastatų skaičius

2

2

2

Nacionalinė teismų administracija

2.1.10.

P-2-1-8

 

Neįgaliesiems pritaikytų policijos įstaigų pastatų skaičius

1

4

2

Policijos departamentas

2.1.11.

P-2-1-9

 

Kalėjimų pastatų, kurių infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems, skaičius

4

5

5

Kalėjimų departamentas

2.1.12.

P-2-1-10

Švietimo įstaigų, kurių fizinė ir informacinė infrastruktūra pritaikyta specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, skaičius

7

10

18

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2.1.13.

P-2-1-14

Vyriausybės valdymo srities įstaigų, skelbiančių savo veiklos informaciją portale „Mano vyriausybė“, interneto svetainių, pritaikytų asmenims su negalia, dalis (proc.)

95

95

95

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2.1.14.

P-2-1-15-1

Geležinkelių transporto bilietų pardavimo ir kelionės informavimo sistemos pritaikymas neįgaliesiems (sistema apims šias priemones: internetinį puslapį (web aplikacija); programėlę (app aplikacija); bilietų pardavimo automatus 25 stotyse)

1

-

-

Susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“

2.1.15.

P-2-1-15-2

Įrengti priemones maršrutui be laiptelių ir kliūčių (50 keleivinių geležinkelio stočių ir stotelių, kur yra didžiausias aptarnaujamų keleivių kiekis)

-

50

-

Susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“

2.1.16.

P-2-1-16-1

Išleistų mokymo medžiagų gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifikos mokymams įvairių vartotojų grupėms skaičius

2

2

2

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

2.1.17.

P-2-1-16-2

Išleistų mokymo medžiagų gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti skaičius

1

1

1

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

2.1.18.

P-2-1-17

Atliktų lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijų skaičius

1

1

1

Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.19.

P-2-1-18-1

Atliktų lietuvių gestų kalbos norminimo analizių skaičius

1

-

-

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

2.1.20.

P-2-1-18-2

Parengtų rekomendacijų skaičius

1

-

-

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

2.1.21.

P-2-1-19

Parengtų teisės aktų skaičius

 

 

1

-

-

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, Neįgaliųjų reikalų departamentas

2.1.22.

P-2-1-20

 

Patikrintų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų bei kitų statybos projektų skaičius

2 500

0

0

Neįgaliųjų reikalų departamentas

3.

 

3 tikslas – siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veiklose.

 

 

 

 

3.1.

 

1 uždavinys – užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje.

 

 

 

 

3.1.1.

P-3-1-1

Neįgaliųjų, dalyvavusių neįgaliųjų sporto organizacijų renginiuose, skaičius

6 250

6 300

6 350

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3.1.2.

P-3-1-2

Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems teikimą, skaičius

3

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas

3.1.3.

P-3-1-4

Profesinės reabilitacijos pašalpas gavusių neįgaliųjų skaičius

500

500

500

Užimtumo tarnyba

3.1.4.

P-3-1-5

Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūrinėje ir meninėje veikloje, skaičius

13 000

13 000

13 000

Kultūros ministerija,

Lietuvos kultūros taryba

4.

 

4 tikslas – užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą.

 

 

 

 

4.1.

 

1 uždavinys – teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą.

 

 

 

 

4.1.1.

P-4-1-1

Mokymuose dalyvavusių naujai paskirtų apylinkių teismų teisėjų skaičius

30

30

30

Nacionalinė teismų administracija

4.1.2.

P-4-1-2

Mokymuose dalyvavusių teisėjų skaičius

20

20

20

Nacionalinė teismų administracija

4.1.3.

P-4-1-3

Mokymuose dalyvavusių naujai teismų savanorių skaičius

10

10

10

Nacionalinė teismų administracija

4.1.4.

P-4-1-4

Mokymuose dalyvavusių policijos darbuotojų skaičius

50

50

50

Policijos departamentas

4.1.5.

P-4-1-5

Mokymuose dalyvavusių pirminę ir antrinę teisinę pagalbą teikiančių specialistų skaičius

-

50

-

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

4.2.

 

2 uždavinys – tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą savivaldybių, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

 

 

 

 

4.2.1.

P-4-2-1-1

Naudą, įgyvendinant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, gavusių neįgaliųjų skaičius

4 000

4 000

4 000

Neįgaliųjų reikalų departamentas

4.2.2.

P-4-2-1-2

Finansuotų periodinių leidinių neįgaliesiems skaičius

8

8

8

Neįgaliųjų reikalų departamentas

4.2.3.

P-4-2-2

Atliktų socialinių paslaugų statistinių tyrimų ir parengtos statistinės informacijos apie asmenis (atskirai ši informacija pateikiama apie neįgaliuosius), kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičius

1

1

1

Lietuvos statistikos departamentas

4.2.4.

P-4-2-3

Atliktų socialinių tyrimų, susijusių su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimu, skaičius

3

3

3

Neįgaliųjų reikalų departamentas

4.2.5.

P-4-2-4

Įgyvendintų visuomenės švietimo ir informavimo apie neįgaliųjų socialinę integraciją priemonių skaičius

6

6

6

Neįgaliųjų reikalų departamentas

4.3.

 

3 uždavinys – užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo.

 

 

 

 

4.3.1.

P-4-3-1

Peržiūrėtų teisės aktų, reglamentuojančių moterų ir mergaičių apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, skaičius

1

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas“.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-1105, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23873

Nr. A1-93, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-01991

Nr. A1-479, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14922

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1105, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23873

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-93, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-01991

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-479, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-14922

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo