Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11774

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 28  d. Nr. T1-134

Telšiai

Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T1-66 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui  „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”)“, siekdama įgyvendinti 01 Savivaldybės valdymo programos, patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.05.12 priemonę „Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione („Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”)” įgyvendinimas“, projekto numeris #R084, akronimas EmPaci, ir siekdama racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas, skiriamas bendruomenės iniciatyvų projektų idėjoms įgyvendinti, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. T1-134

 

 

Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Telšių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų savivaldybės gyventojų iniciatyvų,  projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti sveikatos, socialinę, švietimo, gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Telšių rajono plėtros tema.

2. Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjos įgyvendinamos kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. pasiūlymasdokumentas su priedais pagal parengtą specialią formą, kurį pateikia pareiškėjas, išdėstydamas idėją (forma pridedama);

3.2. pareiškėjas – ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, surinkęs seniūnijoje, kurioje siūlomas įgyvendinti projektas, 15 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų, palaikančių projektą, parašų ir siūlantis idėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-210, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12146

 

3.3. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios įgyvendinamos savivaldybės ar savivaldybės įstaigų valdomoje žemėje ar patalpose,  kurių apimtis neviršija 20 tūkst. eurų, įgyvendinimo laikotarpis – vieneri metai, tikslas – įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės strateginius tikslus;

3.4. konsultacinė darbo grupė – savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – viešam balsavimui. Darbo grupės narys, kurio dalyvavimas vertinant projektų idėjų pasiūlymus gali sukelti interesų konfliktą, turi nusišalinti nuo projektų idėjų vertinimo, pranešdamas apie tai kitiems darbo grupės nariams;

3.5. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą nustatytoje vietoje ir nustatytos formos kortele arba elektroninėmis priemonėmis;

3.6. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – viešoje erdvėje publikuojamas skelbimas, kuriame nurodama projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti Telšių rajono sveikatos, socialinės gerovės, švietimo, infrastruktūros gerinimo ar kitose, viešai paskelbtose, projektų kategorijose.

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti ne jaunesni nei 18 metų asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-210, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12146

 

6. Projektų idėjų pasiūlymų teikimo forma skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt arba galima rasti popierinę formos versiją savivaldybės administracijos bei seniūnijų patalpose.

7. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis šiuo aprašu bei kvietime nustatyta tvarka ir terminais.

8. Pareiškėjas kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą projekto idėjos pasiūlymą (forma pridedama) ir privalomą pateikti kitą reikalingą informaciją.

9.  Kvietimas teikti pasiūlymus skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt. Kvietimą skelbia konsultacinė darbo grupė.

10.  Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

10.1 prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas 15 seniūnijoje, kurioje siūloma įgyvendinti projektą, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų pritarimas projekto idėjai su jų parašais, nurodant  gimimo datą, pavardę, vardą, deklaruotą gyvenamąją vietą (forma pridedama);

10.2 projektas turi būti įgyvendinamas Telšių rajone (mieste), savivaldybės ar jos įstaigų valdomoje žemėje, patalpose;

10.3 prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas savivaldybės įstaigos vadovo pritarimas, jeigu projektas įgyvendinamas savivaldybės įstaigos valdomoje žemėje ar patalpose;

10.4  projektas turi atitikti viešoje erdvėje skelbiamas projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygas ir terminus.

11. Pateikti projektų idėjų pasiūlymai registruojami savivaldybės administracijoje bei seniūnijose galiojančia bendra gautų dokumentų registravimo tvarka.

12. Projektų idėjų pasiūlymai, pateikti pasibaigus kvietime nurodytam terminui, nebus svarstomi.

13. Konsultacijos ir metodinė pagalba gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikiamos susitikimuose su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovais ir gyventojais. Konsultuojantys asmenys bei jų kontaktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

14. Projektų idėjų pasiūlymai priimami savivaldybės administracijos priimamajame Žemaitės g. 14, Telšiuose, savivaldybės administracijos seniūnijų patalpose ir elektroniniu būdu – el. p. info@telsiai.lt. Juos administruoja bei informaciją teikia savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

15. Pagal kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus jų priėmimo terminui.

16. Projektų idėjų pasiūlymus ir preliminarias projektų sąmatas vertina konsultacinė darbo grupė. Ją sudaro po 1 savivaldybės tarybos frakcijų deleguotą atstovą, 1 Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas atstovas, 6 savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojai ir 1 savivaldybės administracijos seniūnijų atstovas. Nustačius, kad pateiktas pasiūlymas atitinka visus kvietime nurodytus reikalavimus, vertinamas projekto tinkamumas finansuoti ir sudaromas atrinktų projektų sąrašas bei surašomas protokolas.

17. Konsultacinei darbo grupei iškilus klausimų ar abejonių dėl konkrečių projekto nuostatų, kurios turi įtakos vertinimo procesui, susisiekiama su projekto formoje nurodytu kontaktiniu asmeniu  (el. paštu, telefonu) ir prašoma raštu pateikti paaiškinimus.

18. Tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašą įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

19.  Pareiškėjams elektroninėmis priemonėmis arba laišku išsiunčiama informacija apie priežastis, dėl kurių pasiūlymas buvo pripažintas netinkamu ar negalimu įgyvendinti ir neskelbiamas viešojoje erdvėje balsavimo procedūrai vykdyti. Taip pat gali būti siūlomi alternatyvūs projekto įgyvendinimo sprendimai.

20. Konsultacinės darbo grupės sprendimas gali būti skundžiamas savivaldybės merui raštu per 10 kalendorinių dienų nuo pareiškėjui išsiųstos informacijos.

21. Savivaldybės meras, išnagrinėjęs konsultacinės grupės pateiktus dokumentus bei išklausęs paaiškinimus, pateikia atsakymą pareiškėjui.

22. Pareiškėjas turi teisę atsiimti projekto idėjos siūlymą, pateikdamas prašymą raštu iki tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašo patvirtinimo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) paskelbiami viešojoje erdvėje ir vykdoma balsavimo procedūra.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS

 

24. Savivaldybės taryba nustato balsavimo kortelės pavyzdį ir nurodo esminius interaktyvaus balsavimo formos elementus.

25. Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.

26. Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:

26.1. balsuojant kortele: gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, kortelės užpildymo datą ir pasirašyti;

26.2. balsuojant elektroniniu būdu: gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą;

26.3. sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai.

27. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 tam tikros kategorijos projektą.

28. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

29. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

30. Užpildžius kelias popierines korteles, galioja vėliausiai užpildyta kortelė.

31. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje. Balsavimo kortelės perduodamos į savivaldybės archyvą ir saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

32. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens duomenys naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

33. Atrinkti ir gyventojų pritarimą gavę projektai ir jų aprašymai viešai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.

34. Daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektai įgyvendinami  tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių – 0,5 % balsų nuo atitinkamoje seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis).

35. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamas daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašas.

36. Projektus įgyvendina savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai ir savivaldybės administracijos skyrius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už projekto idėjos įgyvendinimą.

37. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos savivaldybės biudžete.

38. Jeigu kvietimai paskelbti keliose projektų idėjų kategorijose ir vienoje iš jų lieka nepanaudotos lėšos, jos gali būti panaudotos kitos kategorijos laimėjusiems projektams įgyvendinti.

39. Pateisinamais atvejais, siekiant išlaikyti racionalumo, kryptingumo ir taupumo principus disponuojant viešosiomis lėšomis, laimėjusiems projektams įgyvendinti gali būti skiriamos didesnės lėšos, kurių padidėjimas neviršija 10% projekto vertės ir neviršijant bendros projektams įgyvendinti skirtos sumos.

40. Savivaldybės tarybai skyrus finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, pradedami vykdyti mažos apimties projektai.

41. Projektai 100 proc. finansuojami  savivaldybės biudžeto lėšomis.

42. Pasirinktos užduotys įgyvendinamos per vienerius biudžetinius metus, tačiau pagrįstais atvejais, atsižvelgiant į būtinas projektui įgyvendinti procedūras ir jų atlikimo terminus, projekto įgyvendinimą (ypač investicinius ar renovacijos projektus) galima pratęsti ne ilgiau kaip dvejiems metams.

43. Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už idėjos projekto įgyvendinimą, bendradarbiauja su laimėjusio projekto Pareiškėju:

43.1 paskiria atsakingą darbuotoją projekto vadovu  ir pateikia jo kontaktinius duomenis, įskaitant įmonės telefono numerį ir el. pašto adresą;

43.2. informuoja Pareiškėją apie svarbius projekto įgyvendinimo etapus;

43.3. svarsto Pareiškėjo pateiktas pastabas ar paraiškas laimėjusio projekto rengimo ir įgyvendinimo eigoje;

43.4 praneša Pareiškėjui apie projekto įgyvendinimo pabaigos datą;

43.5  prireikus pasirūpina, kad būtų parengti dokumentai ir reglamentai, reikalingi įgyvendinto projekto metu pasiektiems rezultatams naudoti, eksploatuoti.

44. Konsultacinės darbo grupės tinkamais finansuoti įvertinti projektai, kurie nebuvo atrinkti gyventojų  balsavimo metu, gali būti įgyvendinami savivaldybės administracijos arba perduoti vykdyti savivaldybės įmonėms, organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms jų pageidavimu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

46. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________________________

 

Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų

atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Projekto idėjos pasiūlymo forma)

 

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

_____________________

(Data)

 

 

1.   Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjas, -a (Telšių rajono savivaldybės gyventojas, -a, turintis, -i 18 metų ir deklaravęs, -usi gyvenamąją vietą Telšių mieste (rajone)

Vardas ir pavardė, gimimo data (metai-mėnuo-diena), deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

 

Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.)

 

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta (rekomenduojama nurodyti vietos koordinates)

 

 

2. Projekto aprašymas (santrauka)

2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda gyventojams

 

 

 

3. Preliminari projekto sąmata

 

Išlaidų pavadinimas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

4. Pasiūlymo priedai

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)

Priedo lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

5.   Tvirtinu:

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą  būtų skelbiama Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir / ar kitoje viešoje erdvėje.

 

______________             _____________________________        

(Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodytus asmens duomenis Telšių rajono savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už telšiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti Asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-1874 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda į dokumentą informacinėje sistemoje  – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/868f2da00ada11eaa727fba41f42a7e9).

 

 

 

Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir

finansavimo tvarkos aprašo priedas

 

(Pritarimo projekto idėjai forma)

PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

 

Patvirtinu, kad esu Telšių rajono savivaldybės gyventojas, turintis 18 metų, ir esu susipažinęs su projekto _____________________________________________________________idėja bei jai pritariu.

(projekto pavadinimas)

 

 

Vardas, pavardė

Gimimo data (metai-mėnuo-diena)

Deklaruota gyvenamoji vieta

Parašas

 

(Pildo projekto idėjai pritariantis asmuo)

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodytus asmens duomenis Telšių rajono savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už telšiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/868f2da00ada11eaa727fba41f42a7e9

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-210, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12146

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo