Suvestinė redakcija nuo 2020-12-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21083

 

isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T-311

Pakruojis

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T-348, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28683

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 4 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamą Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-168 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Saulius Margis

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-311

(Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo

Nr. T-348 redakcija)

 

 

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų  mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

4. Pagrindinės šio Tvarkos aprašo sąvokos:

4.1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – įstatymas);

4.2. Metodika – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika;

4.3. Atsakingas darbuotojas – darbuotojas, atsakingas už Savivaldybės socialinio būsto administravimą;

4.4. Apskaitos skyrius – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą;

4.5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba jos vartojamos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS

 

5. Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją  turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių), o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi – yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą savivaldybės teritorijoje.

6. Teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, atitinkantys įstatymo 8 straipsnio 1 punkte nustatytus reikalavimus ir pateikę pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį  būstą, esantį savivaldybės teritorijoje.

7. Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie įstatymo  7 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos  mokesčio dalies kompensacijos, atitinkantys įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 3 punktuose  nustatytus reikalavimus ir pateikę pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį būstą, esantį savivaldybės teritorijoje.

8. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas vadovaujantis metodika.

9. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir (ar) į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, savivaldybės administracijai pateikia socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (toliau – prašymas),  papildomus dokumentus, nustatytus Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Prašymai suteikti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ pagal prašymo pateikimo datą ir Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS).

11. Prašymai pateikiami ir nagrinėjami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

12. Pateiktą prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, išnagrinėja atsakingas darbuotojas ir teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui.  

13. Sprendimas mokėti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

14. Atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, per 10 darbo dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos įveda šeimos ar asmens duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Kiekvienam asmeniui (šeimai) sudaroma atskira dokumentų byla.

15. Kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą mokėti kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo.

16. Asmenims ir šeimoms kompensacija mokama už praėjusį mėnesį. Kompensacija pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui.

17. Nuomojamo būsto naudingasis plotas, faktiškai tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui (kv. metrais), negali būti mažesnis kaip 10 kv. metrų ir didesnis kaip 14 kv. metrų (apvalinant iki 2 skaičių po kablelio).

18. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio.

 

III SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nk = Nb x Klrv x Pk, kur:

Nk būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui (eurais per mėnesį);

Nb – bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), kurį nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras ir kuris negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (Nb min.);

Klrv – Vyriausybės patvirtintas bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas (Klrv =2, kai kompensacija mokama 1 asmeniui;  Klrv = 1,4, kai kompensacija mokama 2 asmenų šeimai; Klrv = 1,2, kai kompensacija mokama 3 asmenų šeimai; Klrv = 1,1, kai kompensacija mokama 4 ir daugiau asmenų šeimai).

Pk – nuomojamo būsto naudingasis plotas, faktiškai tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui (kv. metrais), kuris negali būti mažesnis kaip 10 kv. metrų ir didesnis kaip 14 kv. metrų (apvalinant iki 2 skaičių po kablelio).

20. Bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (Nb) (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), kurį savivaldybės teritorijai nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nb = Ank x Kv. maks., kur:

Ank – amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį);

Kv. maks. – valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu patvirtintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vietovės pataisos koeficientas (didžiausias savivaldybės teritorijoje), skelbiamas valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje,

kai Nb < Nb min., Nb = Nb min..

21. Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį (Ank) (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), apskaičiuojami pagal šią formulę:

Ank = (V x h) / (T x 12), kur:

V = 199,55 – tipinio gyvenamojo pastato – dviejų ir daugiau aukštų, kurio sienos iš plytų, perdangos gelžbetonio, medžio, – vidutinė būsto 1 kub. metro statybos vertė eurais;

h = 3 – aukščio koeficientas, taikomas siekiant vidutinę būsto 1 kub. metro rinkos vertę perskaičiuoti į vidutinę būsto 1 kv. metro statybos vertę;

T = 40 – amortizacinių atskaitymų normatyvas (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti;

12 – kaip apibrėžta Metodikos 4 punkte.

 

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO STABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMAS

 

22. Asmenims ir šeimoms kompensacijos mokėjimas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nutraukiamas:

22.1. įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

22.2. jei asmuo ar šeima pateikia rašytinį prašymą nutraukti kompensacijos mokėjimą.

23. Asmenys ir šeimos, kuriems mokama kompensacija, per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo privalo pranešti savivaldybės administracijai apie šeimos narių pasikeitimą, gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kurie lemia  įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į kompensaciją praradimą.

24. Asmenys ir šeimos, kuriems mokama kompensacija, kiekvienais metais Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą ir pajamas ir iki einamųjų metų gegužės 1 d. arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl Pakruojo rajono savivaldybėje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki einamųjų metų birželio 1 dienos ir pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą, jame nurodydami gautas pajamas, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (priedą pildo tie asmenys, kurie gauna tokių pajamų ir nori, kad šios pajamos būtų išskaičiuotos iš deklaruojamų pajamų).  Esant asmens (pilnamečių šeimos narių) raštiškam sutikimui, teisės aktų nustatyta tvarka duomenis iš valstybės žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų gauna skyriaus atsakingas darbuotojas.

25. Jeigu asmuo ar šeima, pasibaigus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarčiai, pateikia prašymą su naujai Nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartimi, bus kompensuojama pagal naują Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį ir prašymą.

26. Asmenys ir šeimos, kurie kreipdamiesi dėl kompensacijos pateikė neteisingus duomenis, reikalingus teisei į kompensaciją nustatyti ir ją mokėti, arba kompensacijos mokėjimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie 23 punkte nustatytas aplinkybes, neteisėtai gautą kompensaciją turi grąžinti visą iš karto arba dalimis.

27. Asmenys ir šeimos, norintys grąžinti permokėtą kompensaciją dalimis, savivaldybės administracijai pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo laikotarpį, per kurį ketina grąžinti permokėtą kompensaciją, ir nurodo kas mėnesį grąžinamų lėšų dydį. Prašymas registruojamas „Avilyje“. Sprendimą dėl kompensacijos grąžinimo dalimis priima savivaldybės administracijos direktorius.

28. Asmenims ir šeimoms, kuriems mokama kompensacija ir kurie pasikeitus aplinkybėms, nustatytoms Tvarkos aprašo 23 punkte, per mėnesį apie tai nepranešė, permokėta kompensacija apskaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, kuris eina po aplinkybių atsiradimo  mėnesio, pirmos dienos. Asmenys ir šeimos permokėtą kompensaciją grąžina visą iš karto arba pagal Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytą prašymą dalimis.

29. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, kompensacijos mokėjimas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu stabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas, arba pateikta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Atnaujinus kompensacijos mokėjimą, kompensacija išmokama ir už visą laikotarpį, kai kompensacijos mokėjimas buvo sustabdytas. Šiuo atveju asmenys ir šeimos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo sustabdyti kompensacijos mokėjimą dienos turi padengti įsiskolinimą ar savivaldybės administracijai pateikti nurodytą garantiją.

30. Jei asmenys ir šeimos, nurodyti Tvarkos aprašo 29 punkte, per tris mėnesius nuo sprendimo sustabdyti kompensacijos mokėjimą dienos nepadengia įsiskolinimo ar nepateikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas.

31. Klausimus, susijusius su būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo nutraukimu, stabdymu ir atnaujinimu ar permokėtos kompensacijos grąžinimu, nagrinėja atsakingas darbuotojas ir teikia siūlymus administracijos direktoriui.

32. Sprendimą dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo nutraukimo, stabdymo ir atnaujinimo ar permokėtos kompensacijos grąžinimo, priima savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

33. Asmenis ir šeimas apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus dėl kompensacijos mokėjimo nutraukimo, stabdymo ir atnaujinimo atsakingas darbuotojas  informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Savivaldybės administracija sudaro fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašą. Informacija apie tokius būstus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt.

35. Asmenys ir šeimos privalo pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti kompensaciją, bei atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

36. Atsakingas darbuotojas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti asmenų ir šeimų pateiktus duomenis teisei į kompensaciją nustatyti bei gauti informaciją apie šiuos duomenis iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

37. Tvarkos apraše neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Tvarkos aprašas keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-348, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28683

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-348, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28683

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo