Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14529

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. 1-162

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu:

1.Tvirtinu Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu tvirtinamas Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (toliau – aprašas) taikomas elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartims, sudaromoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Buitinių vartotojų su tiekėjais sudarytos atskiros elektros energijos pirkimo–pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartys, sudarytos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, iki 2021 m. sausio 1 d. turi būti pakeistos pagal aprašo nuostatas į elektros energijos pirkimo–pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162

 

BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių ir atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – sutartis) su buitiniais elektros energijos vartotojais (toliau – vartotojas) sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas, elektros energijos kainos nustatymo tvarką, vartotojo atsiskaitymo už elektros energiją tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką, vartotojo, tiekėjo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau – operatorius) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Aprašas privalomas visiems visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams (toliau – tiekėjas), operatoriams ir vartotojams. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, elektros energiją parduodantiems tiesiogiai vartotojui pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, taikomos nepriklausomam tiekėjui nustatytos sąlygos ir reikalavimai, jeigu Apraše nenustatyta kitaip. Tais atvejais, kol vartotojas nėra sudaręs rašytinės sutarties su tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir kitų teisės aktų nuostatos.

3. Vadovaudamasis Aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais, tiekėjas parengia sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Aprašu nustatytos sutarties sąlygos. Sutartyje, be Aprašu nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui, Taisyklėms ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4. Sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Elektros energetikos įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

6.1. Tiekėjas (pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos buveinės adresas, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduoto leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu tiekėjui yra išduotas leidimas), kontaktinė informacija (tiekėjo ar jo padalinio adresas korespondencijai, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, darbo laikas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

6.2. Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu tokie yra), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jeigu sutartis yra sudaroma per vartotojo įgaliotą atstovą). Sutartis Elektros energetikos įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka vartotojo vardu gali sudaryti vartotojo įgalioti atstovai fiziniai asmenys.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

7. Sutartyje privalomai turi būti nurodyta sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas, siūlomas paslaugų kokybės lygis, sutarties įsigaliojimo terminas bei paslaugų teikimo pradžios terminas, tiekėjo kontaktiniai duomenys, operatoriaus, prie kurio valdomų tinklų prijungtas vartotojo objektas, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, operatoriaus ir vartotojo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė, sutarties galiojimo laikotarpis, sutarties vykdymo atnaujinimo ir nutraukimo, sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei informacija, ar numatyta teisė nutraukti sutartį neatlygintinai, nuostolių kompensavimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio ir (ar) tiekėjas ar operatorius nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas, ginčų, kylančių iš sutartinių santykių, sprendimo tvarka, informacija apie vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais.

8. Sutartyje turi būti nurodyta galutinė elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo principai, į kainą įtraukiant elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius. Sutartyje privalo būti nurodytos priemonės, kuriomis vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas tiekėjo taikomas kainas, tarifus ir mokesčius.

9. Sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta (vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas). Atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia, jo veiklos teritorija (gatvė, namo numeris, kaimas / miestas, savivaldybė) ir naudojamo kuro rūšis, nurodyti leidime gaminti elektros energiją.

10. Sutartis sudaroma su vartotoju, kai jis turi elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie skirstomųjų elektros tinklų, ir kai įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai. Sutartys su vartotojais, kurie elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus valdo kitais nei nuosavybės teise pagrindais, sudaromos laikantis Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų papildomų reikalavimų.

11. Sutartis gali būti sudaroma raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį, ir (ar) nuotoliniu būdu telefonu. Nuotolinių sutarčių telefonu sudarymo tvarka ir kiti reikalavimai tokioms sutartims nustatyti Civilinio kodekso 6.2287, 6.2288, 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

12. Kiekvienai sudarytai sutarčiai tiekėjas suteikia numerį ir sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą.

13. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jei sutarties sudarymo dieną vartotojo objektas yra prijungtas prie skirstomųjų elektros tinklų ir sutartyje nenurodoma kita sutarties įsigaliojimo data.

14. Sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip. Jei sudaryta terminuota sutartis ir nė viena sutarties šalis iki termino pabaigos nepareiškė apie sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, ši sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitaip. Jeigu iki sutarties galiojimo termino pabaigos viena sutarties šalis pasiūlo sudaryti naują sutartį, tai šalių santykiams iki naujos sutarties sudarymo taikomos ankstesnės sutarties sąlygos.

15. Sutartis gali būti nutraukta Elektros energetikos įstatymo, šio Aprašo, Taisyklių ir sutarties nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

16. Tiekėjas pagal sutartį tiekia vartotojui elektros energiją iki sutartyje nustatytos elektros energijos pirkimopardavimo vietos.

17. Sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimopardavimo vieta.

18. Elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas šiais atvejais ir tvarka:

18.1. kai tiekėjas nutraukia su vartotoju sudarytą sutartį arba sustabdo su vartotoju sudarytos sutarties vykdymą ir tinkamai informavo vartotoją apie sutarties vykdymo sustabdymo priežastis ir pasekmes. Su vartotoju sudarytos sutarties vykdymo sustabdymo tvarką ir atvejus nustato teisės aktai;

18.2. kai vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas ar nevykdo kitų sutartyje nustatytų esminių sąlygų. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą atliekamas elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimas;

18.3. kai vartotojas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

18.4. kitais Energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

19. Vartotojas apie tiekimo apribojimą ar nutraukimą įspėjamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, įspėjimą išsiunčiant elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo ir (ar) operatoriaus prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis, arba kitu sutartyje numatytu būdu, išskyrus atvejus, kai Taisyklės ir (ar) kiti teisės aktai nustato kitą įspėjimo tvarką ir būdus.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

 

20. Tiekėjas privalo:

20.1. vartotojui teikdamas pasiūlymą dėl sutarties sudarymo pateikti informaciją apie elektros energijos kainą arba jos apskaičiavimo principus į elektros energijos kainą įtraukiant visas elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius;

20.2. tiekti vartotojui elektros energiją pagal su vartotoju sudarytą sutartį;

20.3. sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi ir laiku atsiskaityti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kuriomis pasinaudojo vartotojas;

20.4. nemokamai teikti vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus sutarties pakeitimus ir kitą Elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją;

20.5. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

20.6. užtikrinti, kad vartotojui sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti mokėjimo dokumentai. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad mokėjimo dokumentai būtų teisingi. Vartotojų prašymu, tiekėjas paaiškina vartotojams, kaip parengti jų mokėjimo dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

20.7. sudaryti vartotojui galimybę rinktis iš kelių atsiskaitymo būdų, kuriais vartotojas nebūtų neteisingai diskriminuojamas;

20.8. išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties nutraukimo dienos vartotojui, pasirinkusiam kitą tiekėją ar nutraukusiam sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą už suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas iki sutarties nutraukimo dienos;

20.9. atlyginti vartotojui tiesioginius nuostolius, kai tiekėjas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

20.10. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vartotoją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju vartotojas kartu informuojamas ir apie teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį;

20.11. vartotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 105.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Mokėjimų dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

20.12. vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo elektros energijos suvartojimą žodžiu, raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikti vartotojui aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų;

20.13. vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

20.14. vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojui pateiktus mokėjimo dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

20.15. sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas vartotojų prieigai prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už su elektros energijos tiekimu ir persiuntimu susijusias paslaugas. Tinkamomis ir pakankamomis prieigos priemonėmis laikoma popierinės ar elektroninės sąskaitos pateikimas vartotojui arba elektroninė prieiga prie vartotojo mokėjimo duomenų ar kitos pagrįstos priemonės. Jeigu vartotojas pageidauja gauti popierines sąskaitas, tiekėjas neturi teisės vartotojui taikyti tokios sąskaitos pateikimo mokesčio. Tiekėjas privalo:

20.15.1. be papildomo mokesčio vartotojams pateikdamas elektroninę ar popierinę sąskaitą:

20.15.1.1. nurodyti savo pavadinimą, kodą ir kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą);

20.15.1.2. nurodyti vartotojo ir jo objekto kodą;

20.15.1.3. nurodyti datą, iki kada turi būti atliktas mokėjimas;

20.15.1.4. nurodyti esamas faktines su elektros energijos tiekimu, persiuntimu ir kitų su tuo susijusių paslaugų kainas, jų išskaidymą pagal galutinės kainos dedamąsias, taip pat nurodyti visas Tarybos patvirtintas reguliuojamas dedamąsias, nuolaidų dydį, jei taikomos nuolaidos, tarifus ir faktinį energijos suvartojimą už sąskaitoje ar per elektroninę prieigą pasiekiamuose vartotojo mokėjimo duomenyse nurodytą ataskaitinį laikotarpį;

20.15.1.5. pateikti nuorodą į Tarybos interneto svetainę, kurioje nurodytos veikiančios nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonės, kuriomis gali pasinaudoti vartotojai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

20.15.2. be papildomo mokesčio vartotojams pateikdamas elektroninę ar popierinę sąskaitą ar suteikdamas elektroninę prieigą prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems patiektą elektros energiją:

20.15.2.1. pateikti vartotojo einamuoju metu suvartojamo elektros energijos kiekio ir elektros energijos, suvartotos per tą patį praėjusių metų laikotarpį, palyginimą;

20.15.2.2. pateikti, kai tai įmanoma, vartotojo elektros energijos suvartojimo palyginimą su vidutinio tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;

20.15.2.3. jei sudaryta terminuota sutartis, nurodyti, iki kada galioja sutartis;

20.15.2.4. nurodyti informaciją, kad yra galimybė rinktis tiekėją, ir pateikti nuorodą į interneto svetainę https://pasirinkitetiekeja.lt;

20.15.2.5. pateikti informaciją, kad Taryba teikia vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus;

20.15.2.6. pateikti informaciją apie Aprašo 20.4 papunktyje nurodytus numatomus sutarties pakeitimus ir jų įsigaliojimo datą, atsižvelgdamas į Aprašo 20.10 papunktyje nurodytą terminą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

20.16. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

201. Nepriklausomas tiekėjas:

201.1. tuo atveju, kai sudaroma kintamosios elektros energijos kainos sutartis arba kita sutartis, kurioje numatomi elektros energijos kainos pokyčiai, susiję su biržos elektros energijos kainos pokyčiais, privalo informuoti vartotojus, su kuriais ketinama sudaryti tokią sutartį, apie tokių sutarčių teikiamas galimybes, su tokiomis sutartimis susijusias išlaidas ir jų keliamą riziką, veiksnius, kurie turi įtakos kainos sandarai ir kainos kitimui, nurodo kainos dedamąsias dalis, taip pat kintamosios elektros energijos kainos sutarties atveju informuoja apie reikalingumą įrengti išmaniąsias apskaitos sistemas;

201.2. negali nurodyti vartotojui, kad su juo bus sudaroma kintamosios (dinaminės) elektros energijos kainos sutartis, jei elektros energija pagal tokią sutartį vartotojui bus tiekiama be įrengtų išmaniųjų apskaitos prietaisų ir kintamosios elektros energijos kainodara neatitinka kainos kitimo elektros energijos rinkoje, įskaitant kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkas, tokiais intervalais, kurie yra ne retesni kaip atsiskaitymai rinkoje, t. y. jei kaina nustatoma kaip mėnesinė vidutinė svertinė kaina ir pan. Šiame papunktyje nurodytose sutartyse ir su jomis susijusioje nepriklausomo tiekėjo rinkodaros informacijoje nevartotini vien tik šių žodžių junginiai: „kintamosios kainos sutartis“, „dinaminės kainos sutartis“ ar „kintamosios (dinaminės) kainos sutartis;

201.3. vartotojui pareikalavus, be papildomo mokesčio arba už sąnaudomis pagrįstą užmokestį privalo pateikti vartotojui kintamosios elektros energijos kainos sąskaitos detalizavimą, kuriame matytųsi valandinis elektros energijos vartojimas, susietas su biržos elektros energijos kaina.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

Papildyta punktu:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

21. Tiekėjas turi šias teises:

21.1. tais atvejais, kai elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei vartotojas padaro kitokį esminį sutarties pažeidimą, turi teisę nutraukti su vartotoju sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs vartotoją elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei tiekėjo informacija vartotojo nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai tiekėjo interneto svetainėje nurodant tiekėjo suteiktą vartotojo kodą, objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, sutarties nutraukimo datą;

21.2. jei vartotojas tiekėjui pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su vartotoju sudarytą sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių;

21.3. tais atvejais, kai vartotojas 36 mėnesius iš eilės nevartoja elektros energijos, turi teisę nutraukti su vartotoju sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius įspėjęs vartotoją elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei tiekėjo informacija vartotojo nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai tiekėjo interneto svetainėje nurodant tiekėjo suteiktą vartotojo kodą, objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, sutarties nutraukimo datą;

21.4. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

22. Vartotojas privalo:

22.1. prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, sudaryti su tiekėju sutartį;

22.2. užtikrinti tinkamą vartotojui priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę, įrenginių įrengimą pagal teisės aktų reikalavimus ir saugų šių įrenginių eksploatavimą pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus;

22.3. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie nekeltų grėsmės operatoriaus elektros tinklų, kitų asmenų elektros įrenginių ar prietaisų normaliam veikimui, nesudarytų sąlygų trikdžiams, turintiems neigiamą įtaką elektros energijos kokybei. Tuo atveju, jeigu yra nustatoma, kad elektros tinklo nuosavybės riboje vartotojo elektros įrenginiai blogina elektros energijos kokybę, vartotojas turi imtis atitinkamų priemonių;

22.4. sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti juos tiekėjui sutartyje nustatyta tvarka;

22.5. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su tiekėju už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas;

22.6. atlyginti tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

22.7. iki sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. Sutartyje numatytais būdais nedelsiant informuoti tiekėją, jeigu elektros energija sutarties galiojimo metu pradedama vartoti ūkinei komercinei ar profesinei veiklai arba kitais su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiais tikslais;

22.9. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

23. Vartotojas turi teisę:

23.1. laisvai pasirinkti nepriklausomą tiekėją, taip pat sudaryti sutartis su keliais tiekėjais;

23.2. sudaryti neterminuotą sutartį su visuomeniniu tiekėju tais atvejais, kai vartotojas nepasirenka nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar jo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir buitinis vartotojas ketina pirkti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo. Elektros energija visuomenine elektros energijos kaina tokiam vartotojui tiekiama iki Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnyje numatyto termino;

23.3. gauti iš tiekėjo aiškią ir suprantamą informaciją apie tiekėjo pavadinimą, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodą, registruotos buveinės adresą,  kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, vartotojo teises, susijusias su elektros energijos vartojimu ir tiekėjo teikiamomis paslaugomis, skaidrią informaciją apie paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

23.4. susipažinti su savo elektros energijos suvartojimo duomenimis;

23.5. vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su tiekėju raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

23.6. per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti su tiekėju sudarytos sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta nuotoliniu būdu ar ne tiekėjo klientų aptarnavimo patalpose, apie tai Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pranešęs tiekėjui. Vartotojas pageidaudamas, kad sutartis būtų pradėta vykdyti nepasibaigus 14 kalendorinių dienų atsisakymo nuo sutarties terminui, turi apie tai Civiliniame kodekse nustatyta tvarka informuoti tiekėją;

23.7. į tiesioginių nuostolių, kai tiekėjas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlyginimą;

23.8. be papildomo mokesčio gauti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 105.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo elektros energijos suvartojimą iš tiekėjo žodžiu, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis gauti aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų. Mokėjimo dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

23.9. gaunamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose gauti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

23.10. prašyti, kad nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui tiekėjas teiktų informaciją apie vartotojui pateiktus mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

23.11. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

24. Pakeitusi rekvizitus sutarties šalis apie pasikeitimus privalo pranešti kitai sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos.

25. Vartotojas yra atsakingas už tiekėjo patiektos ir vartotojo suvartotos elektros energijos apmokėjimą.

26. Tiekėjui draudžiama sutarčių sąlygose su vartotojais nustatyti diskriminuojančias sąlygas.

 

V SKYRIUS

VARTOTOJO IR OPERATORIAUS TARPUSAVIO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

27. Vartotojas privalo:

27.1. neviršyti suteiktos leistinosios naudoti ir (ar) leistinosios generuoti galios;

27.2. leisti operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, eksploatuoti vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius ir operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius, taip pat nuo 8 iki 22 val. leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros energijos apskaitos prietaisus bei schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis;

27.3. užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei elektros energijos apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų plombų periodinį stebėjimą;

27.4. kai nutraukiamas ar apribojamas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti bei apsaugoti savo elektros tinklus, kitus įrenginius bei prietaisus nuo žalos atsiradimo ar padidėjimo, įskaitant ir priemones dėl staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių;

27.5. kai tik paaiškėja, sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis nedelsiant informuoti operatorių apie elektros apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros energijos apskaitos prietaisus apskaičiuoto elektros energijos suvartojimo sumažėjimą ar padidėjimą, elektros energijos persiuntimo sutrikimus, operatoriaus elektros įrenginių, esančių vartotojo patalpose ar teritorijoje, gedimus, visus vartotojui žinomus nelaimingus atsitikimus, įvykusius operatoriaus elektros įrenginiuose;

27.6. atsakyti už vartotojo objekte gyvenančių ar objektu besinaudojančių asmenų padarytą žalą operatoriaus elektros įrenginiams, neteisėtą elektros energijos vartojimą bei kitus sutarties ar kitų teisės aktų, susijusių su sutartimi, pažeidimus ir atlyginti operatoriui padarytą žalą;

27.7. Taisyklių bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais apmokėti už paslaugas, susijusias su elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo nutraukimu ar apribojimu bei atnaujinimu, pagal operatoriaus pateiktą sąskaitą (pagal operatoriaus nustatytus įkainius);

27.8. teikti operatoriui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su vartotojo elektros tinklų ir įrenginių prijungimo schema, būkle ir veikimu, bei informaciją, kuri vadovaujantis Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“, yra reikalinga skirstomųjų tinklų skaičiuojamosioms elektros apkrovoms apskaičiuoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-201, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13368

 

27.9. operatoriaus nurodymu atjungti savo elektros energijos įrenginius nuo operatoriaus tinklų Taisyklėse, sutartyje ir kituose teisės aktuose nurodytais atvejais ir tvarka;

27.10. vykdyti operatoriaus ir (ar) Tarybos įpareigojimus pertvarkyti, rekonstruoti ar suremontuoti vartotojui priklausančius elektros apskaitai naudojamus elektros apskaitos schemos elementus, atvadus, įvadines elektros apskaitos spintas (skydelius), kai atvado elementai (kabelis, laidas, izoliatoriai ar pan.) arba įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) susidėvi arba jų būklė kelia tiesioginį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai;

27.11. tais atvejais, kai vartotojo objekte įrengtas elektros energijos generavimo šaltinis, į operatoriaus tinklą patiekti tinkamos kokybės (galiojančius standartus atitinkančią) elektros energiją, elektrinės ir generuojančių įrenginių (agregatų) paleidimą ir sustabdymą vykdyti vadovaujantis teisės aktais ir (ar) pasirašytomis sutartimis (ar) susitarimais, paklusti bendrajam operatoriaus elektros tinklo operatyviajam dispečeriniam valdymui, eksploatuojant generuojančius įrenginius ir gaminant bei tiekiant į tinklą elektros energiją vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais;

27.12. vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika ir Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais, apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimą į žemesnę, kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos suteikimo;

27.13. atlyginti operatoriui nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

27.14. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

28. Vartotojas turi teisę:

28.1. reikalauti operatoriaus, kad būtų atlikta neeilinė elektros energijos apskaitos prietaiso patikra. Vartotojas sumoka patirtas patikros sąnaudas, jeigu buvo nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

28.2. reikalauti iš operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar) netinkamos kokybės elektros energijos;

28.3. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

29. Operatorius privalo:

29.1. pats arba per įgaliotus trečiuosius asmenis organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius. Įgyvendindamas šias prievoles, operatorius, vadovaudamasis elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais, įdiegia (esant neatitikimams – keičia) galios ribojimo priemones, kurios neleistų viršyti vartotojui suteiktos sutartyje nurodytos leistinosios naudoti galios;

29.2. teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 50160:2010) ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

29.3. Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka pranešti vartotojams apie numatomus elektros energijos galios apribojimus ir nurodyti jų trukmę ir dydį, taip pat ir apie planuojamus elektros energijos persiuntimo nutraukimus, jų laiką ir trukmę;

29.4. Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atjungti nuo elektros tinklų vartotojo, nesilaikančio sutartyje nurodytų reikalavimų, elektros įrenginius;

29.5. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

30. Operatorius turi teisę:

30.1. eksploatuoti vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius, taip pat nuo 8 iki 22 val. (vartotojui sutikus – ir kitu laiku) operatoriaus darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus, gali matuoti naudojamą ir (ar) generuojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros energijos apskaitos prietaisus bei schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;

30.2. vartotojui skirtus pranešimus skelbti viešai, pranešant vartotojui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

30.3. sustabdyti savo prievolių vykdymą, taip pat nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą ar persiuntimą Taisyklių bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

30.4. reikalauti iš vartotojo apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančios elektros energijos apskaitos prietaiso ar schemos elemento pakeitimą, metrologinę patikrą, kai elektros energijos apskaitos prietaiso pakeitimas, patikra atlikta vartotojo rašytiniu prašymu ir buvo nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

30.5. reikalauti atlyginti nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;

30.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

VI SKYRIUS

VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ, ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO IR KITAS SU TUO SUSIJUSIAS PASLAUGAS

 

31. Vartotojas už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaito vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir sudarytomis sutartimis.

32. Jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, vartotojas atsiskaito už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti ir deklaruoti tiekėjui ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Aprašo nustatytais atvejais ir tvarka faktiškai vartotojui patiektas elektros energijos kiekis nustatomas įvertinus vidutinį vartotojo elektros energijos suvartojimą.

33. Vartotojui nevykdant pareigos sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu deklaruoti tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo laikotarpiu nepriklausomas tiekėjas, jei sutartyje nenustatyta kitaip, išrašo mokėjimo dokumentą, kuriame nurodo vidutinį vartotojo suvartojamą elektros energijos kiekį. Elektros apskaitos prietaisų rodmenys gali būti apskaičiuojami pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą, kai vartotojas, kuriam elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas, nevykdo rodmenų deklaravimo pareigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01664

Nr. 1-304, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23256

 

34. Atsiskaitymo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tvarka pradedama taikyti nuo to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu įvyko bent viena iš Aprašo 33 punkte nurodytų aplinkybių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01664

 

35. Vidutinio elektros energijos suvartojimo taikymo laikotarpiu per ataskaitinį laikotarpį vartotojo objekte suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos kiekis nustatomas pagal vartotojo elektros energijos vidutinį suvartojimą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių. Tais atvejais, kai nėra pakankamai duomenų vidutiniam elektros energijos suvartojimui pagal šiame punkte nustatytas taisykles apskaičiuoti, vidutinis elektros energijos suvartojimas nustatomas pagal atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą. Vartotojai diferencijuojami ir konkrečiai vartotojų grupei priskiriami pagal leistiną naudoti galią vartotojo objekte (iki 7 kW (imtinai) arba virš 7 kW). Vidutinio elektros energijos suvartojimo apskaičiavimo tvarką, įskaitant duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą, operatorius skelbia viešai savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01664

 

36. Vartotojui (jo atstovui) deklaravus ar operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems asmenims fiksavus faktinius elektros apskaitos prietaisų rodmenis, suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos apskaitos būdas pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tą ataskaitinį laikotarpį netaikomas, o iki faktinių elektros apskaitos prietaisų rodmenų nustatymo dienos taikytas vidutinis elektros energijos suvartojimas perskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka. Jei pagal vartotojo deklaruotus arba operatoriaus užfiksuotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas.

37. Vartotojas, už paslaugas mokantis pagal vidutinį suvartojimą, privalo kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos persiuntimo paslaugos kainoms ir (ar) tarifams arba keičiantis sutartyje su vartotoju nustatytai fiksuotai tiekimo paslaugos kainai, deklaruoti operatoriui ir (ar) tiekėjui elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Operatorius nurašo buitinio vartotojo elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis, jei buitinis vartotojas, už paslaugas mokantis pagal vidutinį suvartojimą, ilgiau nei vienerius kalendorinius metus nuo vidutinio suvartojimo taikymo pradžios nedeklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenų šiame punkte nustatyta tvarka. Dėl galimų skirtumų, apskaičiuotų pagal vidutinį suvartojimą ir faktinių suvartotos elektros energijos kiekių sumažėjimą ar padidėjimą, tiekėjas nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį vartotojas deklaravo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis arba pats operatorius užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Jei pagal vartotojo deklaruotus arba operatoriaus užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei nurodyta mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas. Šiame punkte nustatyta buitinio vartotojo prievolė deklaruoti ir operatoriaus pareiga nurašyti rodmenis neturi būti vykdoma, jei tokio vartotojo objekte yra įrengtas išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01664

 

38. Už elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ar kitas su tuo susijusias paslaugas vartotojas gali atsiskaityti ir nesant atskiro mokėjimo dokumento, išskyrus Taisyklių 105.6 punkte numatytas išimtis. Atsiskaitydamas be mokėjimo dokumento, vartotojas įmokas priimančiai įstaigai privalo nurodyti jam suteiktą vartotojo kodą ir tikslius elektros apskaitos prietaisų rodmenis ar mokėtiną sumą arba tik vartotojo kodą (jeigu įmokas priimanti įstaiga turi galimybę mokėtiną sumą apskaičiuoti pati). Vartotojo atlikto mokėjimo faktas patvirtinimas įmokas priimančios įstaigos išduodamu kasos aparato kvitu arba kitu įstaigos išduodamu dokumentu. Patogiausią mokėjimo būdą pasirenka pats vartotojas.

39. Jei per ataskaitinį mėnesį vartotojui susiformuoja mokėtina suma, tiekėjas išrašo ir Aprašo 40 punkte nurodytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 kalendorinės dienos pateikia vartotojui mokėjimo dokumentą. Tiekėjas neteikia vartotojui mokėjimo dokumento, kai mokėtina suma neviršija tiekėjo nustatyto ir interneto svetainėje paskelbto mokėjimo sumos dydžio. Šiuo atveju apie susidariusią mokėtiną sumą tiekėjas informuoja vartotoją ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį.

40. Mokėjimo dokumentai vartotojui gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu, siunčiant vartotojui popierinius mokėjimo dokumentus, o kita vartotojui aktuali informacija gali būti pateikiama ir kitais sutartyje nustatytais būdais. Vartotojas turi teisę pasirinkti mokėjimo dokumentų pateikimo (elektroninių ryšių priemonėmis ar paštu), atsiskaitymo bei mokėjimo būdą. Tiekėjas mokėjimo dokumentus vartotojui pateikia netaikydamas papildomų mokesčių, vartotojui pasirinkus tokį mokėjimo dokumentų pateikimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

 

41. Tiekėjas privalo sudaryti galimybę vartotojui rinktis iš kelių atsiskaitymo būdų. Vartotojas už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaito vienu iš Sutartyje vartotojui pasiūlytu atsiskaitymo būdu.

42. Atsiskaitymo už patiektą elektros energiją terminas nustatomas sutartyje, tačiau ne trumpesnis kaip mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, paskutinė kalendorinė diena.

43. Sutartyje nustatytu terminu ar pagal tiekėjo išrašytą mokėjimo dokumentą už per ataskaitinį laikotarpį vidutinį suvartojamą vartotojo objekte elektros kiekį neatsiskaičiusiam vartotojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną gali būti skaičiuojami 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Tiekėjas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį. Vartotojas delspinigius privalo sumokėti ne vėliau kaip kartu su po delspininių priskaičiavimu einančiu mokėjimu už elektros energiją.

44. Vartotojas už patiektą, bet sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas moka perskaičiuojamu laikotarpiu galiojusiomis kainomis ir tarifais.

 

VII SKYRIUS

SKUNDŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

45. Vartotojo ir tiekėjo ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

46. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

______________

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2020 m. birželio 25 d. raštu Nr. 4E-16593

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-11, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01664

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-176, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16475

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-304, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23256

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-201, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13368

Dėl energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f057b691dd7f4af782af09d61826531b_end