Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21281

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-1519

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato asmens tapatybės kortelės ir paso paskirtį, šių asmens dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo ir paėmimo sąlygas, juose įrašomus duomenis.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmens elektroninės atpažinties sertifikatas elektroninis liudijimas, pagal kurį atliekama asmens elektroninė atpažintis ir kuriame įrašyti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje ir
4 dalies 5 punkte nurodyti asmens duomenys ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyti to liudijimo techniniai duomenys.

2. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

 

3 straipsnis. Asmens tapatybės kortelė ir pasas, jų paskirtis

1. Asmens tapatybės kortelė ir pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę ir pilietybę.

2. Asmens tapatybės kortelė skirta naudoti Lietuvos Respublikoje ir gali būti naudojama kaip elektroninės atpažinties priemonė ir elektroniniams dokumentams pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Su asmens tapatybės kortele galima vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės kortelę kaip kelionės dokumentą.

3. Pasas skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje, taip pat kaip kelionės dokumentas.

4. Lietuvos Respublikoje gyvenantys piliečiai nuo 16 metų privalo turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

5. Jaunesniems kaip 16 metų, taip pat užsienio valstybėse gyvenantiems piliečiams asmens tapatybės kortelės ir (ar) pasai išduodami jų pageidavimu.

6. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą.

7. Asmens tapatybės kortelės ir paso formas nustato vidaus reikalų ministras.

 

4 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir paso galiojimo terminas

1. Asmens tapatybės kortelė galioja:

1) išduota piliečiui, iki jam sukaks 5 metai, – 2 metus;

2) išduota piliečiui nuo 5 metų, iki jam sukaks 16 metų, – 5 metus;

3) išduota piliečiui nuo 16 metų, iki jam sukaks 70 metų, – 10 metų;

4) išduota piliečiui nuo 70 metų – 30 metų;

5) išduota Reglamento (ES) Nr. 2019/1157 4 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – 12 mėnesių.

2. Pasas galioja:

1) išduotas piliečiui, iki jam sukaks 5 metai, – 2 metus;

2) išduotas piliečiui nuo 5 metų, iki jam sukaks 16 metų, – 5 metus;

3) išduotas piliečiui nuo 16 metų – 10 metų;

4) išduotas Reglamento (EB) Nr. 2252/2004 1 straipsnio 2b dalyje nustatytais atvejais – 12 mėnesių.

 

5 straipsnis. Įrašai asmens tapatybės kortelėje ir pase

1. Asmens tapatybės kortelėje pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazės duomenis įrašomi šie asmens duomenys:

1) vardas (vardai);

2) pavardė;

3) lytis;

4) gimimo data;

5) asmens kodas.

2. Pase pagal Gyventojų registro duomenų bazės duomenis įrašomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmens duomenys, piliečio gimimo vieta (nurodomas valstybės pavadinimas) ir tautybė, jei prašymą įrašyti tautybę pilietis įrašo pateikdamas dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo.

3. Asmens tapatybės kortelėje ir pase turi būti piliečio veido atvaizdas ir piliečio parašas. Piliečiui, kuris nesugeba pasirašyti dėl fizinės negalios ar yra pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas gali būti išduoti be jo parašo.

4. Be šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų asmens duomenų, asmens tapatybės kortelėje ir pase taip pat įrašoma:

1) išdavimo data;

2) išdavusios įstaigos pavadinimas;

3) galiojimo data;

4) numeris;

5) pilietybė – Lietuvos Respublikos.

5. Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase rašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė ‒ Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1017, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08107

 

6. Asmens tapatybės kortelėse elektroniniu būdu fiksuojami šio straipsnio 1 dalyje ir 4 dalies 5 punkte nurodyti asmens duomenys, piliečio biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, taip pat gali būti fiksuojami asmens elektroninės atpažinties sertifikatas ir kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas. Kvalifikuotame elektroninio parašo sertifikate gali būti įrašyti šio straipsnio 1 dalyje ir 4 dalies 5 punkte nurodyti asmens duomenys ir vidaus reikalų ministro nustatyti techniniai duomenys.

7. Pasuose elektroniniu būdu fiksuojami šio straipsnio 1 dalyje ir 4 dalies 5 punkte nurodyti asmens duomenys, taip pat piliečio gimimo vieta ir biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai.

8. Pasas Reglamento (EB) Nr. 2252/2004 1 straipsnio 2a ir 2b dalyse nustatytais atvejais ir tvarka gali būti išduotas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų. Asmens tapatybės kortelė be joje elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų išduodama jaunesniems negu 12 metų piliečiams ir Reglamento (ES) Nr. 2019/1157 3 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju.

 

6 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimas ir keitimas

1. Asmens tapatybės korteles ir pasus išduoda ir keičia Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), o Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau kartu – Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos) pagal vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytą tvarką.

2. Migracijos departamentas asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda ar pakeičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo gavimo dienos, o Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo gavimo dienos.

3. Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią jam sukako 16 metų, o Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta, grąžinta ar atkurta, – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, grąžinimo ar atkūrimo.

4. Pilietis prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo turi asmeniškai pateikti Migracijos departamentui, o užsienio valstybėje gyvenantis pilietis – Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai arba Migracijos departamentui, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Kai konsulinės funkcijos yra atliekamos ne Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos patalpose, prašymas ir dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo pateikiami konsuliniam pareigūnui arba Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui.

5. Dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje piliečiui kreipiasi jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas. Jeigu pilietis dėl negalios arba dėl atliekamų arešto, laisvės atėmimo bausmės, arba dėl teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje negali pats atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ir pateikti prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo, Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir prašymą bei dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka. Jeigu pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą pateikti prašymo ir dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir prašymą bei dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

6. Jaunesniam kaip 16 metų vaikui asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjo (rūpintojo) prašymu. Vaikui, kurio tėvai (įtėviai) išsituokę, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kito iš tėvų (įtėvių) prašymu. Atsižvelgiant į vaiko interesus, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas gali būti išduoti ar pakeisti be tėvų (įtėvių) prašymo, tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Pateikiant prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo vaikui iki 2 metų, jo atvykimas į Migracijos departamentą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą nebūtinas.

7. Asmens tapatybės kortelė keičiama, kai:

1) pasikeičia šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti piliečio asmens duomenys;

2) ji tapo netinkama naudoti;

3) joje yra netikslių įrašų;

4) pasibaigė jos galiojimo laikas;

5) to pageidauja pilietis.

8. Pasas keičiamas, kai:

1) pasikeičia šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti piliečio asmens duomenys;

2) jis tapo netinkamas naudoti;

3) jame yra netikslių įrašų;

4) pasibaigė jo galiojimo laikas;

5) išnaudoti vizoms skirti lapai;

6) to pageidauja pilietis.

9. Asmens tapatybės kortelė ir pasas neišduodami ir nekeičiami, jei:

1) piliečiui paskirta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatyta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, – kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;

2) užsienio valstybėje esantis pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios).

10. Pilietis, pateikdamas prašymą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso keitimo, Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai privalo pateikti keičiamą asmens tapatybės kortelę ir (ar) keičiamą pasą, kurie, sutikrinus duomenis, jam grąžinami.

11. Naują asmens tapatybės kortelę ir (ar) naują pasą atsiima pilietis arba jo įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas arba piliečio prašyme, kurį jis pateikė Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, jei asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas atsiimami Migracijos departamente ar Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje. Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka paskelbia atsiimamus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą galiojančiais.

12. Vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka piliečiui jo pageidavimu ir lėšomis nauja asmens tapatybės kortelė ir (ar) naujas pasas gali būti išsiųsti Migracijos departamento ar Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, įteikiant juos piliečiui, jo teisėtam atstovui arba piliečio prašyme, kurį jis pateikė Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo, nurodytam asmeniui. Saugiu būdu nauja asmens tapatybės kortelė ir (ar) naujas pasas gali būti siunčiami, jeigu:

1) pilietis, Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai pateikdamas prašymą dėl asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo ar keitimo, patvirtina, kad jis pats, jo teisėtas atstovas arba piliečio prašyme nurodytas asmuo, paimdamas jam saugiu būdu išsiųstus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą, galės savo asmens tapatybę patvirtinti pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2) piliečio naujoje asmens tapatybės kortelėje ir (ar) naujame pase nepasikeitė šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti jo asmens duomenys.

13. Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga paskelbia asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą galiojančiais, kai gauna informaciją apie saugiu būdu išsiųstų asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso įteikimą. Saugiu būdu išsiųsti ir įteikti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas paskelbiami galiojančiais šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka.

14. Saugiu būdu išsiųsti, bet neįteikti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas perduodami Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai.

15. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ir (ar) naują pasą, turi būti pateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ir (ar) keičiamas pasas, išskyrus atvejus, kai piliečiui nauja asmens tapatybės kortelė ir (ar) naujas pasas išsiunčiami saugiu būdu arba kai keičiama asmens tapatybės kortelė ir (ar) keičiamas pasas negalioja, nes pasibaigęs jų galiojimo laikas. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ir (ar) naują pasą, kuriuose pakeisti asmens duomenys, turi būti pateikta turima galiojanti asmens tapatybės kortelė ir (ar) turimas galiojantis pasas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-225, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07286

 

7 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso praradimas, rastų asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso atidavimas, asmens grįžimo pažymėjimo ir laikino paso išdavimas

1. Praradęs asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą, pilietis apie tai turi pranešti Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam piliečiui, praradusiam asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą, gali būti išduodamas laikinasis pažymėjimas. Šio pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras.

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje rastą piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą asmuo turi atiduoti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui arba Migracijos departamentui. Kitos valstybės teritorijoje rastą piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą pilietis turi atiduoti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui arba Migracijos departamentui.

3. Kai asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas prarandami, tampa netinkami naudoti, pasibaigia jų galiojimo laikas ar yra šio įstatymo 6 straipsnio 9 dalyje nurodytų priežasčių, dėl kurių užsienio valstybėje esančiam piliečiui asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas negali būti išduoti, Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, vadovaudamasi Konsuliniu statutu, gali išduoti asmens grįžimo pažymėjimą.

4. Kai asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas prarandami, tampa netinkami naudoti, pasibaigia jų galiojimo laikas ar užsienio valstybėje esantis pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento, piliečio, pageidaujančio tęsti kelionę, prašymu Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, vadovaudamasi Konsuliniu statutu, jeigu nėra šio įstatymo 6 straipsnio 9 dalyje nurodytų aplinkybių, gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – laikiną pasą. Pilietis, atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ir (ar) naują pasą, privalo grąžinti laikiną pasą Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui.

 

8 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir paso negaliojimas

1. Asmens tapatybės kortelė ir pasas tampa negaliojančiais piliečiui mirus, pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui, pakeitus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą, kai paskelbiama galiojančiais nauja asmens tapatybės kortelė ir (ar) naujas pasas. Paskelbus galiojančiais naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, kuriame pakeisti piliečio asmens duomenys, asmens tapatybės kortelė ar pasas, kuriame piliečio asmens duomenys nepakeisti, tampa negaliojančiais.

2. Negaliojančiais paskelbiami asmens tapatybės kortelė ir pasas:

1) priklausę Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui;

2) prarasti;

3) piliečio neatsiimti per vienus metus nuo išdavimo dienos;

4) paaiškėjus aplinkybių, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti;

5) suklastoti;

6) rasti galiojantys ir per vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatytą terminą piliečio neatsiimti.

3. Asmens tapatybės kortelę ir pasą paskelbia negaliojančiais Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

4. Lietuvos Respublikos pilietybės netekęs asmuo, taip pat asmuo, kuriam išdavus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą paaiškėjo aplinkybių, dėl kurių šie dokumentai negalėjo būti išduoti, turi grąžinti asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.

5. Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą turintys asmenys šiuos dokumentus atiduoda Migracijos departamentui tiesiogiai, per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ar per sveikatos priežiūros įstaigą, nustačiusią asmens mirties faktą.

6. Negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų sunaikinimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras.

 

9 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir paso paėmimas

1. Paimti iš piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą draudžiama, išskyrus šiame ar kituose įstatymuose numatytus atvejus.

2. Teisėsaugos institucijos ir įstaigos, o kai pilietis yra užsienyje, – Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, nustačiusios, kad pilietis naudojasi paskelbta negaliojančia asmens tapatybės kortele ir (ar) paskelbtu negaliojančiu pasu arba kito piliečio asmens tapatybės kortele ir (ar) pasu, privalo šiuos dokumentus paimti ir perduoti Migracijos departamentui.

3. Iš suimto piliečio, taip pat iš piliečio, kuris nuteistas laisvės atėmimo bausme, asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą paima teisėsaugos institucija arba teismas. Piliečiui, kuris paleistas iš suėmimo, lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, kuris atliko bausmę, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas grąžinami.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1236, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15603

 

10 straipsnis. Atsakomybė

Šį įstatymą pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

Migracijos departamentas ir Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos asmens duomenis, reikalingus šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms atlikti, tvarko 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė

 

 


 

Lietuvos Respublikos

asmens tapatybės kortelės

ir paso įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009.

2. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2122, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19715

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2060, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06503

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1865, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21874

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2061, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06504

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1865 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-225, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07286

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1017, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08107

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1236, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15603

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

 

part_ce8c6ac9398241e3bd3e8f44a050d2a1_end