Suvestinė redakcija nuo 2024-01-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10798

 

Nauja redakcija nuo 2024-01-06:

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮSTATYMŲ PAGRINDAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, PIRMININKŲ, PIRMININKŲ PAVADUOTOJŲ IR NARIŲ ATLYGIO dydžio ir jo mokėjimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 1 d. Nr. ĮV-459

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“:

1.   T v i r t i n u Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių atlygio dydžio ir jo mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas) (pridedama).

2R e k o m e n d u o j u  įsigyjant ekspertų komisijų, kitų komisijų ar tarybų, kurios nenurodytos tvarkos apraše, narių (įskaitant pirmininkus ir jų pavaduotojus) paslaugas taikyti 55 Eur dydžio atlygį už posėdį, metiniam atlygiui už visus posėdžius neviršijant 1 650 Eur.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                     Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459

 

 

ĮSTATYMŲ PAGRINDAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, PIRMININKŲ, PIRMININKŲ PAVADUOTOJŲ IR NARIŲ ATLYGIO DYDŽIO IR JO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių atlygio dydžio ir jo mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, Filmų indeksavimo komisijos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką), Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos (toliau – komisijos)  narių, įskaitant pirmininkų, jų pavaduotojų (toliau – komisijos nariai), atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-191, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03310

Nr. ĮV-567, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14593

Nr. ĮV-604, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14873

Nr. ĮV-778, 2022-09-26, paskelbta TAR 2022-09-26, i. k. 2022-19506

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

 

2. Šis tvarkos aprašas netaikomas komisijų nariams – valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams ir kitiems valstybės pareigūnams.

3. Atlygis komisijos nariams mokamas iš komisijos personalinę sudėtį sudariusiai įstaigai skirtų valstybės biudžeto lėšų, išskyrus:

3.1. Restauravimo tarybos nariams, įskaitant pirmininką, jo pavaduotoją, mokama iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asignavimų;

3.2. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nariams, įskaitant pirmininką, jo pavaduotoją, mokama iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asignavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-191, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03310

 

3.3. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nariams, įskaitant pirmininką, jo pavaduotoją, mokama iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asignavimų;

3.4. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariams mokama iš Lietuvos kultūros tarybai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-637, 2019-10-04, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15894

 

II SKYRIUS

ATLYGIO DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TVARKA

 

4. Komisijos nariams yra mokama už kiekvieną posėdyje dirbtą valandą ir už pasirengimą posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą, skundą ar kitą dokumentą (toliau – dokumentas). Išvadomis, rekomendacijomis, sąrašu, grafiku, lentele ar bet kokia kita forma išreikštas dviejų ir daugiau dokumentų apibendrinimas šio tvarkos aprašo prasme prilyginamas vienam dokumentui.

5. Komisijų nariams už vieną komisijos posėdyje dirbtą valandą mokamas atlygis sudaro:

5.1. Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensavimo už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nariams –  0,0073 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

5.2. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką) nariams – 0,0086 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

5.3. Filmų indeksavimo komisijos nariams – 0,0039 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

5.4. Lietuvos kultūros tarybos ekspertams – 0,0073 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-778, 2022-09-26, paskelbta TAR 2022-09-26, i. k. 2022-19506

Nr. ĮV-744, 2023-09-25, paskelbta TAR 2023-09-25, i. k. 2023-18648

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

 

6. Už pasirengimą komisijos posėdyje nagrinėti vieną dokumentą komisijų nariams mokamas 0,008 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis, išskyrus:

6.1. Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo nariams (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką) – 0,0086 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

6.2. kino projektų vertinimo ekspertams, kurie svarsto filmų gamybos darbų projektus – 0,0313 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

6.3. kino projektų vertinimo ekspertams, kurie svarsto filmų parengiamųjų darbų projektus – 0,0157 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

6.4. Lietuvos kultūros tarybos ekspertams, išskyrus Regioninių kultūros tarybų narius – 0,0099 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-744, 2023-09-25, paskelbta TAR 2023-09-25, i. k. 2023-18648

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

 

7. Komisijos pirmininkui (o kai jo nėra, – komisijos pirmininko pavaduotojui) už darbą komisijos posėdyje papildomai mokama 30 procentų faktiškai apskaičiuoto atlygio už kiekvieną komisijos posėdį.

8. Neteko galios nuo 2020-06-02

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-698, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11795

 

9. Siekiant užtikrinti teisingą ir racionalų apmokėjimą už darbą, posėdžio trukmė apskaičiuojama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles vienos valandos tikslumu.

10. Komisijų, kurių nariams apmokama iš Kultūros ministerijos valdomų asignavimų, posėdžių apskaitos žiniaraščiai pagal posėdžių protokolus, ataskaitos ir kiti reikiami dokumentai pateikiami asmeniui, atsakingam už finansų kontrolę, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, jeigu atitinkamos komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip.

Komisijų, kurių nariams apmokama iš kitų įstaigų valdomų asignavimų, posėdžių apskaitos žiniaraščiai pagal posėdžių protokolus, ataskaitos ir kiti reikiami dokumentai teikiami ir apmokami šių įstaigų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-637, 2019-10-04, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15894

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-698, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11795

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-37, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00591

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-821, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14603

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-191, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03310

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-567, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14593

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-604, 2022-07-07, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14873

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-778, 2022-09-26, paskelbta TAR 2022-09-26, i. k. 2022-19506

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-744, 2023-09-25, paskelbta TAR 2023-09-25, i. k. 2023-18648

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-2, 2024-01-05, paskelbta TAR 2024-01-05, i. k. 2024-00216

Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo