Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09370

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 6 d. Nr. T-251

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. T-167 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. T-222 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ pakeitimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. T-372Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintas Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2019 m. birželio 10 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T-210 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251

(2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-40

redakcija)

 

 

NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašo ir Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašo sudarymo ir keitimo sąlygas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Aprašo tikslas yra nustatyti nenaudojamus ir (ar) neprižiūrimus žemės sklypus, valdomus privačios nuosavybės teise ar nuomojamus, naudojamus iš valstybės (toliau – nenaudojami žemės sklypai), ir jų savininkams ir (ar) nuomininkams, naudotojams (toliau – žemės naudotojai) taikyti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sprendimu už nenaudojamą žemės sklypą padidintą žemės mokesčio tarifą ir (ar) nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir kitais teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

5. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašų ir Nenaudojamų nuomojamų žemės sklypų sąrašų (toliau – Sąrašas, Sąrašai) sudarymo ir tvirtinimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tvarka:

5.1. Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus (toliau – Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius), Savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – seniūnijos) specialistai sudaro preliminarių Sąrašų projektus;

5.2. Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste komisija (toliau – Komisija), sudaryta Savivaldybės mero potvarkiu iš ne mažiau nei 5 narių, į kurios sudėtį įtraukiami Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojai ir Lietuvos žemės savininkų sąjungos deleguoti atstovai, svarsto Sąrašų projektus ir teikia tvirtinti Savivaldybės merui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui. Komisijos nuostatai tvirtinami Savivaldybės mero potvarkiu;

5.3. Savivaldybės meras arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas sprendimu tvirtina ir keičia Sąrašus.

6. Į preliminarius Sąrašus įtraukiami žemės sklypai, atitinkantys bent vieną iš išvardytų požymių:

6.1. jei nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. nustatoma, kad žemės sklypas nenaudojamas ir (ar) neprižiūrimas, atitinka vieną ar kelis iš Aprašo 6.1.1–6.1.6 papunkčiuose išvardytų požymių ir šie faktai buvo nustatyti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytų Savivaldybės administracijos padalinių patikrinimo aktuose:

6.1.1. sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);

6.1.2. sklype kaupiamos šiukšlės, atliekos;

6.1.3. sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais;

6.1.4. sklype formuojamas sąvartynas;

6.1.5. sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys);

6.1.6. padrikai išpiltas statybinis laužas;

6.2. jei nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų gegužės 31 d. ne mažiau kaip 2 (du) kartus buvo nustatyta, kad žemės sklypo būklė atitinka Aprašo 6.1 papunktyje nustatytus požymius, ir šie faktai buvo nustatyti Aprašo 5.1 papunktyje nurodytų Savivaldybės administracijos padalinių patikrinimo aktuose.

7. Į Sąrašus neįtraukiami žemės sklypai, jeigu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, paskirtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo / hipotekos) arba žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir (ar) jį valdyti dėl teisėsaugos ar kitų institucijų atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo.

8. Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus, seniūnijų specialistai kasmet:

8.1. iki einamųjų metų birželio 20 d. nustato nenaudojamus privačios nuosavybės teise valdomus ir iš valstybės nuomojamus, naudojamus žemės sklypus, kurie atitinka Aprašo 6 punkte nurodytus požymius, sudaro preliminarius Sąrašus ir paskelbia Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt (toliau – Savivaldybės interneto svetainė). Preliminarūs Sąrašų projektai Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami tik su įrašytais žemės sklypų adresais;

8.2. iki einamųjų metų birželio 30 d. parengia informacinį raštą (pranešimą), kuriuo praneša žemės naudotojams apie tai, kad žemės sklypas yra įtrauktas į preliminarų Sąrašą. Rašte (pranešime) yra nurodomas žemės sklypo įtraukimo į preliminarų Sąrašą pagrindas (požymis) ir informuojama, kad iki einamųjų metų liepos 20 d. žemės sklypas gali būti išbraukiamas iš preliminaraus Sąrašo projekto pateikus įrodymus, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų požymių. Raštas (pranešimas) siunčiamas vadovaujantis Aprašo 8.7 ir 8.8 papunkčiais;

8.3. iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. atnaujina preliminarius Sąrašų projektus ir juos paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje;

8.4. nuo einamųjų metų liepos 20 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.:

8.4.1. išbraukia žemės sklypus ar jų dalis iš Sąrašų projektų, jei žemės sklypo ar jo dalies naudotojas pateikė įrodymus, kad žemės sklypas ar jo dalis neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų požymių;

8.4.2. pakartotinai patikrina preliminarių Sąrašų projektuose esančius neišbrauktus žemės sklypus ir juos išbraukia iš Sąrašų projektų, paaiškėjus, kad žemės sklypas ar jo dalis neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų požymių;

8.5. iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d. sudaro Sąrašų projektus, kuriuose turi būti nurodyti šie duomenys: žemės sklypo adresas ir nuoroda, pagal kokį požymį siūloma įtraukti į Sąrašą. Prie Sąrašų pridedama turima pagalbinė, vaizdinė medžiaga: patikrinimo aktai, pažymos, išrašai, dokumentai apie skirtas nuobaudas, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.;

8.6. patvirtinus galutinius Sąrašus, Aprašo 8.7 ir 8.8 papunkčiuose nustatytais būdais praneša įrašytų į Sąrašus žemės sklypų naudotojams apie jų valdomų žemės sklypų ar jų dalių įrašymą į Sąrašus ir apmokestinimą Savivaldybės tarybos nustatytu mokesčio tarifu;

8.7. siunčia žemės sklypo ar jo dalies naudotojui siųstiną informaciją registruotu paštu VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenyse nurodytu deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Žemės naudotojui skirta korespondencija papildomai gali būti siunčiama, jei yra žinomas kitas jo gyvenamosios vietos ar buveinės adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) žemės naudotojui pageidaujant jo nurodytais būdais;

8.8. kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo ar jo dalies naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies naudotojui Apraše nurodyta informacija įteikta tinkamai.

9. Komisija:

9.1. atsižvelgusi į turimą informaciją, svarsto einamųjų metų Sąrašų projektus iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Komisijos patvirtinti galutiniai ir nekeičiami Sąrašai teikiami tvirtinti Savivaldybės merui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui;

9.2. nagrinėja žemės naudotojų prašymus išbraukti žemės sklypą iš galutinio Sąrašo projekto;

9.3. svarsto galimybę išbraukti žemės sklypą iš galutinio Sąrašo projekto, jei yra aplinkybė, kai nuo žemės sklypo įsigijimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

9.4. iki rugpjūčio 10 d. per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių ar seniūnijas gavusi žemės naudotojo prašymą dėl žemės sklypo neatitikties Aprašo 6 punkte nurodytiems kriterijams, vadovaujasi Aprašo 15 punktu.

10. Savivaldybės meras arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, atsižvelgęs į Komisijos pateiktus Sąrašus, iki rugpjūčio 25 d. patvirtina:

10.1. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašą, kuris galioja vienerius metus;

10.2. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašą, kuris galioja vienerius metus.

11. Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius Savivaldybės mero arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto atstovo sprendimu patvirtintus Sąrašus iki rugpjūčio 31 d. paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir pateikia:

11.1. Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ar naudojamų žemės sklypų sąrašą – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11.2. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašą – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Sąraše nurodoma žemės sklypo adresas, unikalus numeris, žemės naudotojas, jų asmens kodas arba gimimo data, sklypo plotas ar jo dalis, jei įtraukiamas ne visas sklypas.

 

III SKYRIUS

SĄRAŠŲ KEITIMAS

 

12. Žemės naudotojai, kurių valdomas žemės sklypas ar jo dalis yra įrašyta į atitinkamo Sąrašo projektą gali Komisijai per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių ar seniūnijas pateikti prašymą, dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 6 punkte nustatytų požymių arba atitiktis šiems požymiams yra nulemta dėl Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d. Jei žemės sklypas atitinka Aprašo 7 punkte nurodytas aplinkybes ir ši informacija paaiškėja po einamųjų metų rugpjūčio 10 d., Savivaldybės meras arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas sprendimu keičia atitinkamą Sąrašą išbraukdamas tokį žemės sklypą.

13. Jei žemės sklypo ar jo dalies naudotojas apie pasikeitusias aplinkybes, nurodytas Aprašo 6 punkte, Komisijai per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių ar seniūnijas pateikia prašymą po einamųjų metų rugpjūčio 10 d., žemės sklypas nėra išbraukiamas iš einamųjų metų Sąrašo ir jam einamaisiais metais taikomi Savivaldybės tarybos nustatyti tarifai.

14. Komisija, išnagrinėjusi prašymą ir nustačiusi, kad:

14.1. žemės sklypas neatitinka Aprašo 6 punkte nurodytų požymių, išbraukia žemės sklypą iš atitinkamo Sąrašo projekto ir teikia tvirtinti patikslintus Sąrašus Savivaldybės merui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui;

14.2. nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. atsirado Aprašo 7 punkte nurodyta aplinkybė, išbraukia žemės sklypą iš atitinkamo Sąrašo projekto ir teikia tvirtinti patikslintus Sąrašus Savivaldybės merui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui;

14.3. žemės sklypas neatitinka Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių ar kad žemės sklypas atitinka Aprašo 6 punkte nustatytus požymius, Sąrašus palieka nepakeistus.

15. Komisija žemės naudotojo prašyme išdėstytus motyvus išnagrinėja Komisijos posėdžio metu, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d., ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją per Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrių.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Žemės mokestį už privačios nuosavybės teise valdomą žemės sklypą moka mokestinio laikotarpio birželio 30 d. buvęs žemės naudotojas.

17. Nuomos mokestį už valstybinę žemę moka fizinis ar juridinis asmuo, nuomojantis ar naudojantis valstybinę žemę, kaip tai nustatyta Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendime Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

18. Jeigu žemės sklypas priklauso keliems naudotojams, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems naudotojams proporcingai pagal valdomą, naudojamą sklypo dalį. Jei žemės sklypo naudojimosi tvarka yra nenustatyta, atsakomybė tenka visiems naudotojams solidariai.

19. Aprašas keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03888

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-40, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03888

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_11cb79de19ae47b19c036deb8c1e2e5b_end