Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21288

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:

Nr. A1-865/1R-418, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25851

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 8 d. Nr. A1-939/1R-324

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 95 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtiname Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nurodytas funkcijas vykdantys Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo įgiję socialinio darbo krypties aukštojo išsilavinimo, šį išsilavinimą privalo įgyti iki 2025 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                       Linas Kukuraitis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                    Elvinas Jankevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. gruodžio 19 d. įsakymo

Nr. A1-865/1R-418 redakcija)

 

 

 

IŠ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų (toliau – bausmės atlikimo vieta) paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarką, kurios laikantis Lietuvos kalėjimų tarnyboje, Lietuvos probacijos tarnyboje, savivaldybėse ir nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO), vadovaujantis tęstinumo, individualumo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo principais, nuosekliai ir kompleksiškai vykdoma šių asmenų socialinė integracija.

2. Aprašas nustato pagrindinius socialinės integracijos priemonių planavimo, organizavimo ir taikymo principus, institucijų atsakomybę jas įgyvendinant ir šių priemonių finansavimo šaltinius.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiami (paleisti) asmenys – laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iki galimo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, o jei lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos netaikomas, – iki paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos liko vieni metai, taip pat asmenys, nuo kurių paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos dienos praėjo ne daugiau kaip vieni metai.

3.2. Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija – pagalba iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, įsitraukti į struktūras, skatinančias nenusikalsti, ir (ar) šių ryšių stiprinimas. Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę integraciją sudaro 2 etapai.

3.3. Palydimoji paslauga – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų, kuriomis siekiama padėti asmenims prisitaikyti prie socialinės aplinkos, gauti reikiamą informaciją ir priėjimą prie socialinės paramos sistemos, atkurti ir (ar) sustiprinti ryšius su artimaisiais giminaičiais bei (ar) sugyventiniais, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, atgauti darbui reikalingus įgūdžius ir (ar) jų įgyti, t. y. visapusiškai palengvinti asmenų socialinę integraciją.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

II SKYRIUS

IŠ BAUSMĖS ATLIKIMO VIETŲ PALEIDŽIAMŲ ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA

 

4. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iki galimo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos (toliau – lygtinis paleidimas), o jei lygtinis paleidimas negalimas, – iki paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos liko daugiau kaip vieni metai, gyventi laisvėje rengiami bausmių vykdymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Nuteistieji intensyviai pradedami rengti paleidimui ir gyvenimui laisvėje, likus ne mažiau kaip vieniems metams iki galimo lygtinio paleidimo arba bausmės termino pabaigos, jei lygtinis paleidimas negalimas.

6. Pirmasis iš bausmės atlikimo vietų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos etapas (toliau – pirmasis socialinės integracijos etapas) apima individualų tikslinį, nuteistojo poreikius atitinkantį socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą bausmės atlikimo vietoje, pasitelkiant laisvėje veikiančias institucijas ir organizacijas, esant poreikiui ir galimybei, – nuteistųjų sutuoktinius (sugyventinius) ir (ar) artimuosius giminaičius (toliau kartu – artimieji).

7. Už pirmąjį socialinės integracijos etapą atsakingo Lietuvos kalėjimų tarnybos socialinio darbuotojo funkcijos:

7.1. susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš bausmės atlikimo vietos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu;

7.2. apsvarsto iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamo asmens perkėlimo į atviro tipo bausmės atlikimo vietą, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes;

7.3. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš bausmės atlikimo vietos, – įgyvendinimą;

7.4. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, NVO, kurios šiam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į bausmės atlikimo vietą kviečia jų atstovus konsultuotis;

7.5. inicijuoja ir padeda iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui iki jo paleidimo užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą (kviečia šių institucijų atstovus į bausmės atlikimo vietą papasakoti apie teikiamą pagalbą bei paramą, užmegzti kontaktus su asmenimis, paleidžiamais iš bausmės atlikimo vietos ir pageidaujančiais gauti reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą (šių asmenų asmens duomenų neperduoda); iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui pageidaujant, perduoda jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) – iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui);

7.6. esant poreikiui, iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikė šis asmuo;

7.7. tvarko iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

7.8. likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki galimo lygtinio paleidimo taikymo, o jei lygtinis paleidimas netaikomas, – iki iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos, išsiunčia savivaldybės administracijai nustatytos formos pranešimą apie asmens paleidimą iš bausmės atlikimo vietos (priedas) (toliau – pranešimas).

8. Savivaldybės administracija, gavusi pranešimą, paskiria savivaldybės administracijos ar socialinių paslaugų įstaigos socialinį darbuotoją (toliau kartu – savivaldybės socialinis darbuotojas) arba NVO atstovą atsakingą už antrojo socialinės integracijos etapo priemonių įgyvendinimą.

9. Savivaldybės administracija apie savivaldybės socialinio darbuotojo ar NVO atstovo paskyrimą per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu ar raštu informuoja Lietuvos kalėjimų tarnybą, o jei asmuo paleidžiamas lygtinai, – ir Lietuvos probacijos tarnybą (nurodo pareigas, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą).

10. Savivaldybės socialinis darbuotojas ar NVO atstovas, iš savivaldybės administracijos gavęs pranešimo kopiją, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos susisiekia su jame nurodytu Lietuvos kalėjimų tarnybos socialiniu darbuotoju, o jei asmuo paleidžiamas lygtinai, – su nurodytu Lietuvos probacijos tarnybos darbuotoju ir išsiaiškina iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamo asmens poreikius (bendradarbiaujant tvarkomi pranešime nurodyti duomenys).

11. Savivaldybės socialinis darbuotojas ar NVO atstovas, atsižvelgdamas į nustatytas asmenines bei socialines iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamo asmens problemas, planuoja tolesnius socialinės integracijos veiksmus, suderinęs su šiuo asmeniu ir Lietuvos kalėjimų tarnybos socialiniu darbuotoju, o jei asmuo paleidžiamas lygtinai, – su Lietuvos probacijos tarnybos darbuotoju, sudaro asmeninius ir socialinius iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamo asmens poreikius atitinkantį priemonių įgyvendinimo po asmens paleidimo iš bausmės atlikimo vietos planą (toliau – Socialinės integracijos planas) ir koordinuoja iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamam asmeniui reikalingų socialinių bei kitų paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimą. Socialinės integracijos plano kopiją, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki asmens paleidimo, savivaldybės socialinis darbuotojas ar NVO atstovas išsiunčia atitinkamai Lietuvos kalėjimų tarnybos socialiniam darbuotojui arba Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojui, atsakingam už darbą su iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamu asmeniu.

 

III SKYRIUS

IŠ BAUSMĖS ATLIKIMO VIETŲ PALEISTŲ ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA

 

12. Socialinė integracija po asmens paleidimo iš bausmės atlikimo vietos apima tęstinį, nuoseklų, koordinuotą socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, teikiant iš bausmės atlikimo vietos paleistam asmeniui palydimąją ir kitas jo socialinius poreikius atitinkančias socialines paslaugas (toliau – antrasis socialinės integracijos etapas).

13. Už antrąjį socialinės integracijos etapą atsakinga savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš bausmės atlikimo vietos paleistas asmuo grįžo ir kurioje deklaravo gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo iš bausmės atlikimo vietos buvo paleistas lygtinai, – savivaldybės administracija, į kurios teritoriją šis asmuo grįžo ir kurioje deklaravo gyvenamąją vietą, bendradarbiaudama su Lietuvos probacijos tarnyba.

14. Savivaldybės administracija renka ir vertina informaciją, kiek iš bausmės atlikimo vietų paleidžiamų asmenų per artimiausią pusmetį planuoja grįžti į savivaldybę ir kokie jų socialiniai poreikiai. Šią informaciją ji raštu perduoda savivaldybės įgaliotai socialinių paslaugų įstaigai ar NVO.

15. Iš bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems asmenims savivaldybės socialinis darbuotojas ar NVO atstovas, atsižvelgdamas į jiems sudarytus Socialinės integracijos planus:

15.1. teikia palydimąją paslaugą;

15.2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kitas bendrąsias socialines paslaugas;

15.3. padeda spręsti sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;

15.4. teikia informaciją ir tarpininkauja dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

16. Iš bausmės atlikimo vietų paleistiems asmenims, kuriems antrajame socialinės integracijos etape būtinos kompleksinės socialinės integracijos priemonės, Aprašo 18 punkte nurodytos socialinės paslaugos ne ilgiau kaip 12 mėnesių organizuojamos ir teikiamos krizių centruose. Kompleksinių socialinės integracijos priemonių poreikį nustato savivaldybės socialinis darbuotojas.

17. Krizių centras gali būti specializuotas, jei paslaugos teikiamos vienai konkrečiai tikslinei grupei, t. y. iš bausmės atlikimo vietų paleistiems asmenims. Specializuotas krizių centrų paslaugas savivaldybėse rekomenduojama teikti esant poreikiui.

18. Krizių centruose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo), laikino apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo paslaugos, psichologinė-psichoterapinė pagalba, darbo įgūdžių ugdymo, priklausomybės ligų prevencijos ir gydymo organizavimo paslaugos, teisinė pagalba, pagalba siekiant įsidarbinti ir kitos paslaugos, reikalingos gavėjui pagal jo individualius poreikius ir esamą gyvenimo situaciją.

 

IV SKYRIUS

UŽ APRAŠO ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

19. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingos šios valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos:

19.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri:

19.1.1. bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos kalėjimų tarnyba, Lietuvos probacijos tarnyba, kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei NVO, koordinuoja Aprašo įgyvendinimą;

19.1.2. organizuoja konkursus, siekdama atrinkti ir iš dalies finansuoti savivaldybių ir NVO parengtus projektus, skirtus iš bausmės atlikimo vietų paleistų asmenų socialinei integracijai vykdyti;

19.1.3. organizuoja palydimosios paslaugos teikimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant socialinės integracijos paslaugas, mokymus Lietuvos kalėjimų tarnybos, Lietuvos probacijos tarnybos, NVO, savivaldybių administracijų paskirtiems socialiniams ir kitiems darbuotojams;

19.2. Teisingumo ministerija, kuri:

19.2.1. bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal kompetenciją koordinuoja Aprašo įgyvendinimą;

19.2.2. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja Aprašo įgyvendinimo priežiūros grupės, atsakingos už Aprašo įgyvendinimo rezultatų vertinimą, sudarymą. Ši grupė sudaroma iš Teisingumo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos kalėjimų tarnybos, Lietuvos probacijos tarnybos, savivaldybių, NVO ir kitų suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovų;

19.3. Lietuvos kalėjimų tarnyba, kuri:

19.3.1. atsakinga už pirmąjį socialinės integracijos etapą ir įgyvendina Aprašo II skyriuje nurodytas priemones;

19.3.2. bendradarbiauja su savivaldybėmis, Lietuvos probacijos tarnyba ir NVO, sudaro jų atstovams sąlygas dirbti su asmenimis, paleidžiamais iš bausmės atlikimo vietų;

19.3.3. organizuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymus ir supervizijas, teikia jiems metodinę pagalbą;

19.3.4. renka, kaupia ir analizuoja savivaldybių administracijoms siunčiamą informaciją (pranešimus) apie rengiamus paleisti iš bausmės atlikimo vietų asmenis;

19.4. Lietuvos probacijos tarnyba, kuri:

19.4.1. bendradarbiauja su Lietuvos kalėjimų tarnyba, savivaldybėmis ir NVO, koordinuodama iš bausmės atlikimo vietų lygtinai paleistų asmenų socialinę integraciją (bendradarbiaujant tvarkomi pranešime nurodyti duomenys);

19.4.2. pagal turimus duomenis analizuoja probuojamųjų socialinės integracijos veiksmingumą;

19.5. savivaldybių administracijos, kurios:

19.5.1. atsakingos už antrojo socialinės integracijos etapo organizavimą;

19.5.2. bendradarbiauja su Lietuvos kalėjimų tarnyba, šiai organizuojant pirmąjį socialinės integracijos etapą (bendradarbiaujant tvarkomi pranešime nurodyti duomenys);

19.5.3. organizuoja piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą iš bausmės atlikimo vietų paleistiems asmenims (organizuojant socialines paslaugas prioritetas teikiamas paslaugų pirkimui iš NVO);

19.5.4. per 24 valandas nuo jų nustatyta tvarka iš bausmės atlikimo vietų paleistų asmenų kreipimųsi pateikimo dienos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka šiems asmenims skiria vienkartines pašalpas. Jeigu vienkartinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos;

19.5.5. įgalioja savivaldybės ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojus dalyvauti rengiamuose mokymuose, kad jie gebėtų dirbti su iš bausmės atlikimo vietų paleistais asmenimis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Apraše numatyta iš bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija finansuojama iš:

20.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

20.2. savivaldybių biudžetų lėšų;

20.3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų;

20.4. kitų teisėtai gautų lėšų.

21. Iš bausmės atlikimo vietų paleidžiamų asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir Reglamentu (ES) 2016/679.

22. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

______________

 

part_22ac939f699d41c4840c8e96f3655f65_end


 

Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos forma)

 

 

(Lietuvos Respublikos valstybės herbas)

 

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBA

__________________________________________________________

 

(dokumento sudarytojo duomenys)

 

 

____________________________________ savivaldybės administracijai

                                                      (miesto, rajono)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS PALEIDIMĄ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOS

 

20___-___-___ Nr. _____

 

 

Pranešame, kad 20___ m. _____________ d. iš _____________________________________

                                                                                                                (laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos pavadinimas)

_____________________________________ , vadovaujantis ______________________________

                                                                                                                                                          (paleidimo pagrindas)

______________________________________, paleidžiamas (-a) (rengiamas (-a) lygtinai paleisti)

 

___________________________________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

atlikęs (-usi) _____________ laisvės atėmimo bausmę / bausmės dalį. Jis (ji) nurodė vykstantis (-i)

(nurodyti įkalinimo trukmę)

gyventi adresu___________________________________________________________________ .

(adresas)

Iki bausmės atlikimo jis (ji) gyveno___________________________________________________ .

(adresas)

 

Asmeniui reikia pagalbos dėl (pažymėti reikiamus langelius):

 

asmens tapatybės dokumento pagaminimo __________________________________________________;

gyvenamosios vietos radimo _____________________________________________________________;

gyvenamosios vietos deklaravimo _________________________________________________________;

dokumentų piniginei paramai gauti tvarkymo ________________________________________________;

socialinės paramos maistu, drabužiais teikimo _______________________________________________;

sveikatos priežiūros paslaugų gavimo ______________________________________________________;

priklausomybės ligų gydymo ____________________________________________________________ ;

įdarbinimo ___________________________________________________________________________;

turimų įsiskolinimų ____________________________________________________________________;

socialinių ryšių atkūrimo ________________________________________________________________;

psichologinių problemų _________________________________________________________________;

socialinės priežiūros / socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo _____________________;

kitų priežasčių_________________________________________________________________________.

 

 

Prašome šiame pranešime nurodytu Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojo elektroninio pašto adresu informuoti apie paleidžiamo asmens galimybę gyventi jo nurodytu adresu (pažymima, jei reikia informuoti).

 

Prašome šiame pranešime nurodytu Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojo elektroninio pašto adresu informuoti apie bendradarbiauti paskirtą kontaktinį asmenį (pareigas, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

 

Pranešame, kad už socialinės integracijos priemonių iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos lygtinai paleidžiamam asmeniui organizavimą atsakingas šis Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojas (pildoma, jei asmuo iš bausmės atlikimo vietos paleidžiamas lygtinai):

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

 

_____________________________________     _______________           ___________________

(Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojo pareigos)                 (parašas)                        (vardas ir pavardė)

__________________________________________

(telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

 

_______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-405/1R-235, 2022-06-14, paskelbta TAR 2022-06-14, i. k. 2022-12743

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-939/1R-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-865/1R-418, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25851

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_586e566b5f7146bdbf04e36f08912e1c_end