Suvestinė redakcija nuo 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25602

 

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FONDŲ FONDO „KPP FINANSINIŲ PRIEMONIŲ FONDAS“, SKIRTO LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINAMOMS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS ADMINISTRUOTI, VALDYTOJO SKYRIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 3D-821

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ 3 punktu,  atsižvelgdamas į Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015)842 (toliau – Programa), nuostatas:

1. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę Žemės ūkio paskolų garantijų fondą fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti (toliau – Fondų fondas), valdytoju.

2. T v i r t i n u Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

3.Sudarau komisiją, kuri pagal Taisyklių 20 punktą svarsto Fondų fondo valdytojo parengtą investavimo strategiją ir teikia rekomendaciją vadovaujančiajai institucijai dėl finansavimo sutarties pasirašymo:

Valdas Aleknavičius – Žemės ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininkas;

Loreta Golubevaitė – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės patarėja;

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

Edita Mielienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėja;

Aleksandras Muzikevičius – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius;

Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

Alma Valskytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento vyresnioji patarėja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-40, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00898

 

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                              Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821

 

FONDŲ FONDO „KPP FINANSINIŲ PRIEMONIŲ FONDAS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ (toliau – Fondų  fondas) finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas atsižvelgiant į Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės),  ir Finansinių priemonių, įgyvendinimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, ex ante vertinimą (toliau – ex ante vertinimas).

2.  Aprašas nustato Fondų fondo tikslus, uždavinius ir rodiklius, finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo būdą, sąlygas ir įgyvendinimo teritoriją  bei reikalavimus investavimo strategijai pateikti.

3.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklėse.

 

II SKYRIUS

FONDŲ FONDO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, RODIKLIAI IR KITI REIKALAVIMAI

 

4.  Fondų fondo tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, ir prisidėti prie Programos, finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo.

5.  Fondų fondo uždaviniai:

5.1. įgyvendinti finansines priemones, mažinančias rinkos trūkumus, nustatytas ex-ante vertinime;

5.2. efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

6.  Fondų fondo rodikliai: finansine (-ėmis) priemone (-ėmis) pasinaudojusių ūkio subjektų skaičius (vnt.),  pritrauktų lėšų iš privačių šaltinių suma (Eur). Fondų fondo lygiu siektinos rodiklių reikšmės nustatytos ex ante vertinime. Papildomi  rodikliai yra nustatomi konkrečiai finansinei priemonei, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo tikslus.

7.  Fondų fondo lėšas sudaro Programos lėšos, įgyvendinant finansines priemones grįžusios ir grįšiančios lėšos, kitos lėšos. Fondų fondo lėšomis yra įgyvendinamos finansinės priemonės ir apmokamos Fondų fondo valdymo išlaidos bei valdymo mokesčiai, laikantis Taisyklių IX skirsnyje nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimų.

8.  Fondų fondo lėšos yra atskirtos nuo Fondų fondo valdytojo turto ir jų apskaita, įskaitant grįžtančių lėšų apskaitą, tvarkoma atskirai, kaip nurodyta Taisyklių XII skyriuje.

 

III SKYRIUS

FONDŲ FONDO ĮGYVENDINAMOS FINANSINĖS PRIEMONĖS

 

9.  Fondų fondo įgyvendinama (-os) finansinė (-ės) priemonė (-ės) nustatoma (-os) ex-ante vertinime ir Apraše bei detalizuojama (-os) Fondų fondo parengtoje investavimo strategijoje.

10.  Fondų fondo finansinė (-ės) priemonė (-ės) įgyvendinama (-os) pagal schemą (-as), (Aprašo  priedas), Taisyklėse nustatytą tvarką,  finansavimo sutarties, sudaromos pagal Taisyklių V skyriaus nuostatas, sąlygas bei kitus finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimą nustatančius teisės aktus.

 

IV SKYRIUS

INVESTAVIMO STRATEGIJOS PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

11.  Vadovaujančioji institucija informuoja Fondų fondo valdytoją apie Aprašo patvirtinimą ir, laikydamasi Taisyklių 16.2 papunkčio reikalavimų, nustato terminą, iki kurio Fondų fondo valdytojas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) turi pateikti investavimo strategiją.

12.  Fondų fondo valdytojas pateikia Agentūrai investavimo strategiją, parengtą pagal Taisyklių 18 punkto reikalavimus, taip pat dokumentus, kuriais įrodoma Fondų fondo valdytojo atitiktis bendrųjų reikalavimų, nurodytų Taisyklių 1 priede, 5 punkto sąlygoms.

13.  Investavimo strategija vertinama vadovaujantis Aprašu ir Taisyklių 19 punkto nuostatomis. Atliekant investavimo strategijos vertinimą, laikomasi lygiateisiškumo, aiškios atsakomybės, nešališkumo ir skaidrumo, profesionalumo ir efektyvumo, konfidencialumo principų.

14.  Investavimo strategija ir susiję dokumentai teikiami elektroniniu paštu, paštu arba per kurjerį:

14.1.  dokumentai, teikiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti Agentūrai nurodytu elektroninio pašto adresu;

14.2.  dokumentai, teikiami paštu arba per kurjerį, turi būti atspausdinti ir perduodami užklijuotame ir užantspauduotame voke, taip pat pridedant elektroninį dokumentų variantą kompiuterinėje laikmenoje. Visi dokumentai turi būti susegti. Ant voko turi būti nurodytas Fondų fondo valdytojo pavadinimas, adresas, nuoroda į Aprašą, pagal kurį teikiami dokumentai. Ant kitos voko pusės nurodomas kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas Aprašo pavadinimas, pagal kurį teikiami dokumentai.

15.  Vertindama investavimo strategiją, Agentūra gali prašyti Fondų fondo valdytojo paaiškinti (patikslinti) pateiktus dokumentus. Agentūrai raštu pateikus Fondų fondo valdytojui prašymą patikslinti pateiktus dokumentus, Fondų fondo valdytojas turi pateikti juos iki Agentūros nustatyto termino.

__________________________

 

 

Fondų fondo „KPP finansinių priemonių

fondas“ finansavimo sąlygų aprašo

priedas

 

 

PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLŲ FINANSINĖS PRIEMONĖS SCHEMA

 

 

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1. Teisinis pagrindas

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221 (toliau – Reglamentas (ES) 1303/2013), 25a, 37–46 straipsniai;

1.2.  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2021/399 (toliau – Reglamentas (ES) 1305/2013), 45 straipsnis;

1.3. Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo (toliau – Taisyklės).

2.      Finansinės priemonės rūšis

Pasidalytos rizikos paskolų priemonė (toliau – Priemonė), kuri pagrįsta skolinimo principu ir kurią įgyvendindamas (-i) atrinktas (-i) finansų tarpininkas (-ai) turės suformuoti Priemonės portfelį. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) ir finansų tarpininko privačios lėšos. Prie kiekvienos į Priemonės portfelį įtraukiamos paskolos finansų tarpininkas turės prisidėti ne mažesne kaip 25 proc. savo privačių lėšų dalimi. Tokia pat proporcija, atitinkančia finansų tarpininko indėlį, bus pasidalijama Priemonės portfelio negrąžinimo rizika.

3.  Priemonės biudžetas

3.1.  Programos lėšos, kurios skirtos paskoloms teikti ir Fondų fondo valdytojo ir Priemonės valdytojo (-ų) valdymo išlaidoms dengti bei (ar) valdymo mokesčiui mokėti. Skiriama Programos lėšų dalis – 16 000 000 Eur,  iš jų: 13 600 000 Eur – EŽŪFKP lėšos ir 2 400 000 Eur – Lietuvos biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Programos lėšų dalis, atsižvelgiant į rinkos poreikius, Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu gali būti tikslinama (didinama arba mažinama);

3.2.  Finansų tarpininkų, atrinktų Priemonei valdyti, lėšos. Prie kiekvienos pagal Priemonę išduodamos ir į Priemonės portfelį įtraukiamos paskolos finansų tarpininkas prisidės ne mažesne kaip 25 proc. savo lėšų suma.

4.   Įgyvendinimo teritorija

Lietuvos Respublika

5.   Priemonės tikslas

Atsižvelgiant į neigiamas COVID-19 ligos pasekmes ekonomikai ir prisidedant prie Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.1 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (toliau – Programos 4.1 veiklos sritis) siekiamų tikslų, suteikti galimybę žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams gauti paskolų lengvatinėmis sąlygomis veiklos palaikymui ir (ar) plėtrai, įskaitant investicijas.

6.   Įgyvendinimo struktūra

Finansinė priemonė įgyvendinama per Fondų fondą, kurio paskirtis – finansinių priemonių žemės ūkio sektoriuje įgyvendinimas. Fondų fondo valdytojas atrinks finansų tarpininką (-us), kuris (-ie) išskolins lėšas galutiniams naudos gavėjams pagal sutartyje su Fondų fondo valdytoju nustatytas sąlygas ir terminus.

7.   Valstybės pagalba

Priemonė neturi valstybės pagalbos elementų, t. y. finansų tarpininkui bus skiriamas rinkos standartus atitinkantis atlygis, o  finansų tarpininkas galutiniams naudos gavėjams perduos visą finansinę naudą.

8.   Priemonės įgyvendinimo trukmė

8.1. Priemonės lėšų skolinimo laikotarpis visais atvejais negali būti ilgesnis nei iki 2025 m. gruodžio 31 d. Iki šio termino Priemonei skirtas finansavimas turi būti panaudotas galutiniams naudos gavėjams išduodant paskolas;

8.2. Planuojama lėšų skolinimo galutiniams naudos gavėjams pradžia – 2021 m. III ketvirtis. Lėšų išskolinimo  terminas – ne daugiau kaip 24 mėn. nuo dvišalės sutarties tarp Fondų fondo valdytojo ir finansų tarpininko pasirašymo dienos;

8.3. Finansų tarpininkams lėšos gali būti suteiktos ne ilgesniam nei 8 (aštuonerių) metų laikotarpiui (2 metai lėšų išskolinimui, 5 metai maksimali paskolos sutarties trukmė ir 1 metai skolų išieškojimui).

9.   Finansavimo paskirtis

Priemonės lėšomis žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, atitinkantiems tinkamumo reikalavimus, gali būti teikiamos paskolos:

9.1.  Investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, laikantis Reglamento (ES) 1305/2013 45 straipsnio nuostatų ir prisidedant prie Programos 4.1 veiklos srities remiamų veiklų. Šios paskolos, siekiant užtikrinti projekto finansavimo šaltinius, galutinio naudos gavėjo lygmeniu gali būti derinamos su subsidijomis, teikiamomis pagal Programos 4.1 veiklos sritį (ši informacija bus pateikta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pažymoje, išduotoje galutiniam naudos gavėjui);

9.2.  COVID-19 ligos pasekmėms mažinti, laikantis Reglamento (ES) 1303/2013 25a straipsnio 11 dalies nuostatų (toliau – paskolos COVID-19 pasekmėms mažinti) ir prisidedant prie Programos 4.1 veiklos srities remiamų veiklų. Šios paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui, įskaitant turimų paskolų refinansavimą. Fondų fondo investavimo strategijoje turi būti numatyta, kad paskolos COVID-19 pasekmėms mažinti kitoms nei turimų paskolų refinansavimas reikmėms pradedamos teikti tik išskolinus lėšas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“;

9.3.  Prioritetas skolinant Priemonės lėšas turi būti teikiamas:
9.3.1. jauniesiems ūkininkams, t. y. asmenims, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo, ir
9.3.2. smulkiesiems ūkiams, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra iki 25 000 Eur.

10. Galutinių naudos gavėjų tinkamumas

10.1.  Finansų tarpininkas Priemonės lėšas gali skolinti žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, kurie atitinka Programos 4.1 veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo paskolai gauti reikalavimus (atitiktis patvirtinama Agentūros pažyma, išduota galutiniam naudos gavėjui);

10.2.  Jei kreipiamasi paskolos COVID-19 pasekmėms mažinti, galutinis naudos gavėjas papildomai turi atitikti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimą pagal  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, būti nukentėjęs nuo COVID-19 sukeltos krizės (tinkamumo reikalavimai nustatyti Programos 4.1 veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse) ir turi būti gavęs paramą pagal Programos 4.1 veiklos sritį (atitiktis patvirtinama Agentūros pažyma, išduota galutiniam naudos gavėjui).

11. Galutiniams naudos gavėjams skirto finansinio produkto sąlygos

11.1.  Finansų tarpininkas suteiks galutiniams naudos gavėjams paskolas, kuriomis prisidedama prie Programos ir 4.1 veiklos srities tikslų įgyvendinimo, ir kurios yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje nurodyto ex ante vertinimo ir jo atnaujinimo rezultatais;

11.2.  Paskolos bus naudojamos išskirtinai šiais leistinais tikslais:

11.2.1.  investicijoms į materialųjį, nematerialųjį ir biologinį turtą finansuoti bei apyvartiniam kapitalui finansuoti, vadovaujantis Taisyklėse ir Programos 4.1 veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytais išlaidų tinkamumo reikalavimais;

11.2.2.  paskolos bus naujai suteikiamos ir jomis negalės būti refinansuojamos esamos paskolos. Šis papunktis netaikomas, kai kreipiamasi paskolos COVID-19 pasekmėms mažinti. Šiuo atveju galimas ankstesnių paskolų, jei jos nebuvo suteiktos naudojant ES finansavimą, refinansavimas, siekiant pagerinti galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygas (pavyzdžiui, sumažinti palūkanas, peržiūrėti mokėjimo grafiką). Paskoloms COVID-19 pasekmėms mažinti gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. nuo visų paskoloms skirtų Priemonės lėšų;

11.2.3.  suteikęs galutiniam naudos gavėjui paskolą, finansų tarpininkas turės Fondų fondo valdytojui pateikti paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis ar mokėjimo nurodymais, pagal kuriuos buvo apmokėta tiekėjams ir (ar) rangovams už įsigyjamą turtą ir (ar) teikiamas paslaugas, finansų tarpininko sąskaitų išrašus apie Paskolos lėšų išdavimą, sąskaitas faktūras, finansų tarpininko mokėjimo pavedimus ir (ar) kitus dokumentus;

11.3.  Bendra Programos ir finansų tarpininkų lėšomis suteiktos paskolos suma neviršys 200 000 Eur;

11.4.  Vienam galutiniam naudos gavėjui iš Priemonės lėšų galės būti suteikiama viena paskola;

11.5.  Maksimali paskolos trukmė – 5 metai. Paskolos teikimo sutartyje galės būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 1 metų, tačiau neviršijant maksimalaus paskolos suteikimo termino;

11.6.  Bendra palūkanų norma galutiniam naudos gavėjui negalės būti didesnė kaip 1,3 proc. Ji apskaičiuojama laikantis šių sąlygų:

11.6.1.  Programos lėšų daliai taikomos nulinės palūkanos;

11.6.2.  finansų tarpininko lėšų daliai taikoma rinkos palūkanų norma, kurios kintamoji dalis kartu su marža negali viršyti 5 proc. metinės palūkanų normos.

12. Paskolos sutarties sudarymo mokestis

Gali būti taikomas vienkartinis finansų tarpininko nustatytas paskolos sutarties sudarymo mokestis, kuris negali būti didesnis nei 1 proc. nuo išduodamos paskolos sumos, tačiau paskolos sutarties mokestis negali būti mažesnis nei 130 (vienas šimtas trisdešimt) Eur ir didesnis nei 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur.

13. Finansinės priemonės valdymo mokestis

Finansų tarpininkui gali būti mokamas veiklos rezultatais pagrįstas valdymo mokestis, kaip numatyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos  deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/886, 12 ir 13 straipsniuose. Šios Priemonės atveju:

13.1.  finansų tarpininkui mokamas bazinis Priemonės valdymo mokestis, kuris negali būti didesnis nei 0,5 proc. nuo paskolų teikimui skirtos Programos lėšų sumos. Mokestis mokamas už pirmus ir antrus Priemonės įgyvendinimo metus;

13.2.  finansų tarpininkui mokamas valdymo mokestis, susijęs su veiklos rezultatais, kuris negali būti didesnis nei 0,5 proc. nuo bendros per visą Priemonės įgyvendinimo laikotarpį išskolintos Programos lėšų sumos.

14. Derinimas su valstybės pagalbos priemonėmis

Fondų fondo valdytojas investavimo strategijoje gali pasiūlyti Priemonę papildomai derinti su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, palūkanų kompensavimu), jei siūlomomis priemonėmis bus prisidedama prie šios schemos 9.3 papunkčio nuostatų įgyvendinimo. 

15. Paskolos grąžinimo užtikrinimas                 

Paskolos grąžinimo užtikrinimui gali būti įkeičiamas turtas, turtinės teisės bei taikomos kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

16. Lėšų susigrąžinimo veiksmai

16.1. Finansų tarpininkas, vadovaudamasis vidaus gairėmis ir procedūromis, imasi lėšų susigrąžinimo veiksmų dėl kiekvienos nesugrąžintos paskolos, finansuotos pagal Priemonę. Finansų tarpininkui išieškojus iš galutinio naudos gavėjo, negrąžinusio paskolos ar jos dalies, skolą bei realizavus visas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, numatytas paskolos sutartyje, išieškotos lėšos, atėmus iš jų skolos išieškojimo vykdymo procese patirtas išlaidas ir ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų priskaičiuotas nesumokėtas palūkanas, yra paskirstomos Fondų fondo valdytojui ir finansų tarpininkui proporcingai jų prisiimtiems įsipareigojimams, t. y. pagal rizikos pasidalijimo proporciją: ne daugiau kaip 75 proc. Fondų fondo valdytojui ir ne mažiau kaip 25 proc. finansų tarpininkui. Jei finansų tarpininkui įvykdžius skolos išieškojimą iš galutinio naudos gavėjo bei realizavus visas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, numatytas paskolos sutartyje, išieškotos lėšos nepadengia skolos, finansų tarpininkas ir Fondų fondo valdytojas likusią skolos dalį nurašo. Finansų tarpininkas, priėmęs sprendimą toliau nebevykdyti skolos išieškojimo, sprendimą pagrindžiančius dokumentus kartu su priimtu sprendimu privalo pateikti Fondų fondo valdytojui.

16.2. Skolos nėra išieškomos ar vykdomas skolos išieškojimas sustabdomas ir skolos nurašomos, jeigu:

16.2.1. nėra fizinio asmens, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą ir jo teisių ir pareigų neperėmė kitas asmuo. Ši aplinkybė įrodoma Fondų fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą;

16.2.2. skolos nepavyko išieškoti fizinio asmens bankroto proceso metu. Ši aplinkybė įrodoma Fondų fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos teismo, nagrinėjančio fizinio asmens bankroto bylą, nutartį, kuria užbaigiama bankroto byla;

16.2.3. juridinis asmuo pasibaigia ir jo įsipareigojimų neperima kitas asmuo, taip pat nėra kito asmens, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Ši aplinkybė įrodoma Fondų fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą;

16.2.4. nėra turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Ši aplinkybė įrodoma Fondų fondo valdytojui pateikiant Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos nėra realizuotino turto;

16.2.5. įkeistas turtas yra sunaikintas ar dingęs. Ši aplinkybė įrodoma Fondų fondo valdytojui pateikiant pareiškimą policijai dėl turto pasisavinimo / iššvaistymo, vagystės, ikiteisminio tyrimo įstaigos sprendimo ir kt.

17. Informacijos ir ataskaitų teikimas

Finansų tarpininkas ne rečiau kaip kas ketvirtį Fondų fondo valdytojui teiks standartinės formos ir apimties informaciją. Ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmes: finansuojamų paskolų skaičius, finansuojamų paskolų lėšų sumos, negrąžintos paskolos (skaičius ir lėšų sumos), grąžintos lėšos ir pajamos. Apie sprendimus išduoti paskolas, kurios galutinių naudos gavėjų investicijų lygmeniu yra derinamos su subsidijomis, finansų tarpininkas Fondų fondo valdytojui turi pranešti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo išduoti paskolą dienos.

18. Kitos sąlygos

Įgyvendinant Priemonę turi būti laikomasi visų Priemonės administravimo, įskaitant viešinimo vykdymo, audito atlikimo, pažeidimų tyrimo, dokumentų saugojimo ir kitų reikalavimų, nustatytų Taisyklėse.

_____________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06811

Nr. 3D-250, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08044

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-40, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00898

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-208, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06811

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-250, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08044

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo