Suvestinė redakcija nuo 2020-07-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11632

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-910 „DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1323

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.20.

Antivirusiniai

vaistiniai preparatai

AIDS ligai

gydyti

Tenofovir

B20,

B21,

B22,

B23,

B24

Gydymą pradėti gali tik infekcinių ligų gydytojas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Gydymą tęsti gali infekcinių ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas. Vaistiniai preparatai skiriami vadovaujantis Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo.

ASPĮ, turinti licenciją teikti II lygio

infekcinių ligų gydymo paslaugas

 

54*“

 

1.2. Papildau 1.44 papunkčiu:

„1.44.

Monokloniniai antikūnai nesmulkialąs-teliniam plaučių vėžiui gydyti

 

Ramucirumab

C34

Skiriamas kartu su docetakseliu suaugusiems pacientams, kuriems diagnozuotas lokaliai išplitęs arba metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, kuris yra atsparus pirmos eilės platinos pagrindo chemoterapijai ar liga progresuoja per 9 mėnesius nuo pirmaeilės chemoterapijos pradžios. Atsparus gydymui NSLPV nustatomas, kai nepasiekiamas joks atsakas į gydymą (stabili liga, dalinis atsakas, visiškas atsakas), vadovaujantis RECIST 1.1 kriterijais.

ASPĮ, turinti licenciją teikti stacionarines 

onkologijos

chemoterapijos

paslaugas

50–150“

 

1.3. Papildau 1.45 papunkčiu:

„1.45.

Monokloniniai antikūnai dauginei mielomai gydyti

 

Daratumumab

C90.0

Derinant su bortezomibu, melfalanu ir prednizolonu skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems naujai buvo diagnozuota dauginė mieloma ir kuriems netinka autologinė kamieninių ląstelių transplantacija.

ASPĮ, turinti licenciją teikti stacionarines 

onkologijos

hematologijos

paslaugas

13–26“

 

1.4. Papildau 1.46 papunkčiu:

„1.46.

Antinavikiniai

vaistiniai preparatai

(tirozino kinazės inhibitoriai)

ūminei mieloidinei leukemijai

gydyti

 

Midostaurin

C92.0

Skiriamas suaugusiems pacientams, kuriems naujai diagnozuota ūminė mieloidinė leukemija ir kuriems nustatyta FLT3 mutacija, tačiau po vienų metų nuo vaisto įtraukimo į kompensavimo sąrašus Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba turi pateikti duomenis, pagrindžiančius lyties ir amžiaus įtaką vaisto efektyvumui iš papildomų tyrimų, kurie numatyti atlikti pagal ePAR EMEA/H/C/004095-T/0003.

ASPĮ, turinti licenciją teikti  stacionarines 

onkologijos

hematologijos

paslaugas

9“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1650, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15761

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1650, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15761

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. Įsakymo Nr. V-1323 "Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. Įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo